Marja-Leena Juntunen

  • Professor, S/Musiikkikasvatus, Sibelius Academy
  • +358407104292

Introduction

Marja-Leena Juntunen (PhD, LicEd, MM) is a professor of music education at the Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki, Finland.

Juntunen has graduated as a Ph.D. (2005) and Licentiate of Education (2000) from the University of Oulu and Master of Music (1989) from the Sibelius Academy, majoring in music education.

She has previously worked as a post-doc researcher and associate professor at the SibA and a university lecture and associate professor at the University of Oulu. Aside of academic career, her work assignments have covered working as a performing musician, Dalcroze pedagogue, general music teacher, and instrumental and early childhood music education teacher. She also has a wealth of international teaching experience. In addition to the universities, she has done research for the Finnish National Board of Education and the Finnish Basic Education Association.

Research and publications

Her main research interest areas cover narrative inquiry, school music education, music teacher education, higher music education, embodiment and Dalcroze pedagogy. She has published widely in international journals and books as well as written textbooks and teaching materials. She has served as a review reader in several research journals. Currently, Juntunen is a research leader in a collaborative study with Åbo Akademi University on the quality of music education in primary schools in Finland and a group leader and researcher in the ArtsEqual research project, funded by the Academy of Finland.

Valikoidut julkaisut/Selected publications

Books

Juntunen, M.-L., Aarnio, H.-M. & Perkiö, S. 2015. Ikkunoita Inkerin elämään. Muistoissa musiikkiliikunnan uranuurtaja Inkeri Simola-Isaksson. [Windows into Inkeri´s life. Dedicated to the memory of Inkeri Simola-Isaksson, the pioneer of music and movement.] Sibelius-Akatemian julkaisuja 14. Helsinki: Sibelius Academy.

Juntunen, M.-L., Nikkanen, H. & Westerlund, H. (eds.) 2013. Musiikkikasvattaja. Kohti reflektiivistä käytäntöä. Jyväskylä: PS-kustannus.

Juntunen, M.-L. 2013. Kaiken lisäksi nainen. Ellen Urhon ammatillinen elämäkerta [Morover a woman. Professional life story of Ellen Urho]. DocMus Research Publications 5. Helsinki: Sibelius Academy.

Juntunen, M.-L., Perkiö, S. & Simola-Isaksson, I. 2010. Musiikkia liikkuen & Musiikkia tanssien –musiikkiliikunnan käsikirjat ja oheismateriaalit (Oppikirja).

 

Peer-reviewed journal articles/book chapters

Sutela, K., Ojala, J. & Juntunen, M.-L. Forthcoming. Theoretical viewpoints to embodiment of agency in special music education.

Sutela, K., Juntunen, M.-L., & Ojala, J. Forthcoming. Promoting agency in embodied musical interaction in special music education: A student’s path to agency in a narrative form. British Journal of Music Education.

Juntunen, M.-L. Forthcoming. The use of digital technology and embodied learning? A case study in a lower secondary music classroom. International Journal of Education & the Arts.

Juntunen, M,-L. 2017 in print. Using iPads to integrate music, movement and composition
in a 7th-grade music classroom. Nordic Research in Music Education Yearbook.

Juntunen, M.-L. & Eisenreich, C. 2017 in print. Assessment in the Dalcroze pedagogy. In T. S. Brophy (ed.) Handbook of Assessment Policy and Practice in Music Education, Volume 2: The United States, Classroom Practice, and Technology. Part 2: The Assessment of Classroom Music Learning. Chapter 23. The Oxford University Press.

Sutela, K., Ojala, J. & Juntunen, M.-L. 2017. Embodiment and ethnographic sensitivity in narrative inquiry. Bulletin for the Council of Research in Music Education.

Juntunen, M,-L. 2017. National Assessment Meets Teacher Autonomy: A Case Study of National Assessment of Learning Outcomes in Music in Finnish Basic Education. Music Education Research 19(1), 1–16. Published online 27.7.2015. doi: 10.1080/14613808.2015.1077799.

Sutela, K., Juntunen, M.-L. & Ojala, J. 2016. Inclusive music education: The potential of the Dalcroze approach for students with special educational needs. Approaches: An Interdisciplinary Journal for Music Therapy 8(2), 134–146.

Ferm, C., Johansen, G. & Juntunen, M.-L. 2016. Music teacher educators’ visions of music teacher preparation in Finland, Norway and Sweden. International Journal of Music Education, Research 34(1) 49–63 (published online in 2015). doi:10.1177 /0255761415584300

Juntunen, M.-L. 2016. The Dalcroze Approach: Experiencing and Knowing Music through the Embodied Exploration. In C. R Abril & B. Gault (Eds.) Approaches to Teaching General Music: Methods, Issues, and Viewpoints. New York, NY: Oxford University Press, 141–167.

Westerlund, H. & Juntunen, M.-L. 2016. Music teacher preparation in Finland: Facing plurality of musics and needs. In S. Figueiredo, J. Soares & R. Finck Schambeck (Eds.) The preparation of music teachers: A global perspective. Porto Alegre: ANPPOM – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música. Série Pesquisa em Música no Brasil; v. 5, 195–218.

Juntunen, M.-L. 2015. Pedagoginen kokeilu integroida iPadin käyttö, luova tuottaminen ja keholliset työtavat peruskoulun seitsemännen luokan musiikinopetuksessa. Tapaustutkimus toimijuuden näkökulmasta. [Pedagogical experiment of integrating the use of iPads with creative production and bodily approaches in 7th grade music instruction. A case study from the perspective of agency]. Finnish Journal of Music Education 18(1), 56­–76.

Juntunen, M.-L. 2014. Teacher educators’ visions of ideal teaching practices and pedagogical training within instrumental higher music education. An interview study in Finland. British Journal of Music Education 3 (2), 157–177.

Juntunen, M.-L. 2014. Mestarista opiskelijan ohjaajaksi, tukijaksi ja vierellä kulkijaksi? Kyselytutkimus Sibelius-Akatemian opettajien opetukseen liittyvistä näkemyksistä. [From being a master to being student’s supervisor, supporter and companion. A survey study of teachers’ pedagogical thinking at the Sibelius Academy]. Finnish Journal of Music Education 17(1), 8–28.

Juntunen, M.-L., Karlsen, S., Kuoppamäki, A., Laes, T. & Muhonen, S. 2014.Envisioning imaginary spaces for musicking: Equipping students for leaping into the unexplored. Music Education Research 16(3), 251-266.

Juntunen, M.-L. & Westerlund, H. 2011. The Legacy of music education methods in teacher education: The metanarrative of Dalcroze Eurhythmics as a case. Research Studies in Music Education 33, 47-58.

Juntunen, M.-L. 2011. Liike, rytmi ja musiikki. Jaques-Dalcrozen pedagogista perintöä jäljittämässä. [Movement, rhythm, and music. Tracing the pedagogical heritage of Jaques-Dalcroze]. In E. Anttila (ed.) Taiteen jälki. Taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä. Helsinki: Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 40, 57–73.

Juntunen, M.-L. 2009. Musiikki, liike ja kehollinen kokemus [Music, movement, and bodily experience]. In J. Louhivuori, P. Paananen & L. Väkevä (eds.) Musiikkikasvatus: näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen [Music education: views to education, teaching, and research]. Jyväskylä: Atena, 245-257.

Westerlund, H. & Juntunen, M.-L. 2005. Music and knowledge in bodily experience: Dalcroze’s challenge to David Elliott. In: Elliott D (ed) Praxial music education: Reflections and dialogues. Oxford University Press, Oxford, 112-122.

Juntunen, M.-L. & Hyvönen, L. 2004. Embodiment in musical knowing – How body movement  facilitates learning within Dalcroze Eurhythmics. British Journal of Music Education 21(2), 1-16.

Juntunen, M.-L. 2002. The practical applications of Dalcroze Eurhythmics. Nordic Research in Music Education Yearbook Vol. 6, 75-92.

Juntunen, M.-L. & Westerlund, H. 2001. Digging Dalcroze, or, dissolving the mind-body dualism:  philosophical and practical remarks on the musical body in action. Music Education Research 3(2), 203–214.

 

Book chapters (non-peer-reviewed)

Väkevä, L, Westerlund, H. & Juntunen, M.-L. 2015. Teacher as ignorant school-master: Some Rancièrian musings on instrumental pedagogy. In J.-O. Gullö & P.-H. Holgersson (Eds.) Knowledge formation in and through music. Festschrift in honor of Cecilia K. Hultberg. KMH, Stockholm, 233–242.

Westerlund, H. & Juntunen, M.-L. 2011. From implicit cultural beliefs to the use of explicit reflective stories: Developing critical narratology in music teacher education. In Musik och Kunskapsbildning. En Festskrift till Bengt Olsson. University of Gothenborg. Källered: Intellecta Infolog AB. 185-192.

 

Articles in text books

Juntunen, M.-L. 2013. Kuuntele, liiku, keksi ja kokeile – improvisointi ja säveltäminen musiikkiliikunnan kontekstissa [Listen, move, invent and try out – improvisation and composing in the context of music and movement]. In J. Ojala & L,0. Väkevä (eds.) Säveltäjäksi kasvattaminen. Pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan tekijyyteen [Educating composers. Pedagogical viewpoints on creative agency in music]. Helsinki: Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2013:3, 33–51.

Juntunen, M.-L. & Westerlund, H. 2013. Laadukas arviointi osana oppimista ja opetusta.[High quality assessment as part of teaching and learning]. In M.-L. Juntunen, H. Nikkanen & H. Westerlund (Eds.) Musiikkikasvattaja. Kohti reflektiivistä käytäntöä [Music educator. Towards reflective practice]. Jyväskylä: PS, 71–92.

Westerlund, H. & Juntunen, M.-L. 2013. Johdanto [Introduction]. In M.-L. Juntunen, H. Nikkanen & H. Westerlund (Eds.) Musiikkikasvattaja. Kohti reflektiivistä käytäntöä [Music educator. Towards reflective practice]. Jyväskylä: PS, 7–17.

Hyry-Beihammer, E.-K., Joukamo-Ampuja, E., Juntunen, M.-L., Kymäläinen, H. & Leppänen, T.. 2013 Instrumenttiopettaja oppilaan kokonaisvaltaisen muusikkouden kehittäjänä [Instrumental teacher as a developer of student’s holistic growth as musician]. In M.-L. Juntunen, H. Nikkanen & H. Westerlund (eds.) Musiikkikasvattaja. Kohti reflektiivistä käytäntöä [Music educator. Towards reflective practice]. Jyväskylä: PS, 150–182.

 

Published development or research report or study

Laitinen, S., Hilmola, A, & Juntunen, M.-L. 2011. Perusopetuksen musiikin, kuvataiteen ja käsityön oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla [Assessment of the learning outcome in music, visual arts, and craft education in the 9th grade of basic education]. Koulutuksen seurantaraportit 2011:1. Helsinki: Opetushallitus. http://www.oph.fi/julkaisut/2011/perusopetuksen_musiikin_kuvataiteen_ja_kasityon_oppimistulosten_arviointi_9_vuosiluokalla

Laitinen, S., Hilmola, A., Juntunen, M.-L., Palomäki S. & Heikinaro-Johansson, P. 2011. Tiivistelmä ja päätelmiä perusopetuksen musiikin, kuvataiteen, käsityön ja liikunnan oppimistulosten arvioinnista 9. vuosiluokalla. Raportit ja selvitykset 2011:8. Helsinki: Opetushallitus.

 

Doctoral dissertation

Juntunen, M.-L. 2004. Embodiment in Dalcroze Eurhythmics. Doctoral thesis. Acta Universitatis Ouluensis. Scientiae Rerun Socialium E73. University of Oulu. Available: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn951-42-7402-4

Websites