Taideyliopiston Kuvataideakatemian tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen missio ja visio 2017–2020

Toimintamme periaatteina ovat läpinäkyvyys, kriittisyys, demokraattisuus, yhdenvertaisuus, pedagogisuus ja toisen työn tukeminen.

Missio:

KuvAn tohtorikoulutusohjelma vastaa Taideyliopiston Kuvataideakatemian tohtorikoulutuksesta ja tutkimustoiminnasta. Se viitoittaa ja toteuttaa Kuvataideakatemian tutkimuksellista perustehtävää, joka on kouluttaa kuvataiteen alueella toimivia taiteilijoita ja taiteilija-tutkijoita sekä tehdä tutkimusta kuvataiteen alalla. Kuvataiteella tarkoitetaan tässä Kuvataideakatemiassa edustettuna olevia nykytaiteen osa-alueita. KuvAn tutkimusyhteisö on akateeminen yhteisö, joka koostuu siinä toimivista tohtorikoulutettavista, opettajista ja tutkijoista sekä hallintohenkilöstöstä.
KuvAssa tehdään taiteellista tutkimusta sekä nykytaiteen tutkimusta.

KuvAssa tehtävä tutkimus on taiteilija- ja taidelähtöistä tutkimusta, jonka keskiössä ovat – kysymyksenä, välineenä, aineistona tai päämääränä – taiteen merkitys, sen käytännöt, tekniikat ja menetelmät, samoin kuin taiteen tekemistä, vastaanottamista, koulutusta ja soveltamista määrittävät periaatteet ja institutionaaliset järjestelyt.

KuvAssa tehtävä tutkimus tähtää edellä mainittujen teemojen kriittiseen tarkasteluun ja reflektioon sekä uusia asioita esiin tuovaan tutkimukselliseen toimintaan. KuvAssa tehtävä tutkimus tuottaa uudenlaista taidetta, uudenlaisia taiteen tekemisen keinoja ja sovelluksia sekä luo uutta ymmärrystä taiteen merkityksestä ja taiteellisesta toimijuudesta. Taiteen keinoin se vaikuttaa tapaamme toimia maailmassa havaitsevina ja sosiaalisina olentoina.

KuvAssa tehtävä tutkimus tuottaa akateemisin kriteerein perusteltavissa ja arvioitavissa olevia kokemusperäisiä jäsennyksiä, jotka asettuvat kriittiseen keskusteluyhteyteen aihepiirinsä aiemman tutkimuksen kanssa sitä täydentäen ja uudistaen. Tutkimusta kannatteleva kokemus voi olla taiteilijan työssään hankkimaa käytännön kokemusta erilaisista toimintaympäristöistä, niihin liittyvistä materiaalisista ja käsitteellisistä reunaehdoista. Kriteerit, joiden mukaan tutkimuksen tuloksia perustellaan ja arvioidaan, koskevat tutkimuksen tekotapaa eli metodia, johdonmukaisuutta, kommunikoitavuutta, kriittisyyttä, omaperäisyyttä, eettisyyttä, vapautta sekä suhdetta aihepiirin muuhun tutkimukseen, taiteeseen ja yhteiskuntaan.

KuvAssa tehtävä tutkimus suhteutuu monitahoiseen nykytaiteen kenttään. Se on siksi jo lähtökohtaisesti monialaista; monitieteistä ja monitaiteista. Se nojaa taiteen kokemukseen, joka voi asettua monenlaisiin asiayhteyksiin perinteisistä tiedollisista ja taiteellisista kategorioista riippumatta.

KuvAssa tehtävä tutkimuksen yhteisöllisyys kumpuaa taiteiden perusluonteesta, ihmisten halusta ja kyvystä aistia, kokea ja toimia yhdessä. Taiteen kokemus on lähtökohtaisesti yhteisöllistä, kuten sitä käsittelevä tutkimuskin. Tutkimuksen yhteisöllisyys rakentuu monialaisten vertaisryhmien ja yleisöjen varaan. Oppialarajat ylittävä kollegiaalisuus ja palaute ovat välttämättömiä tutkimuksen käytännön toteutukselle. Tutkimuksen arvioinnista vastaa alan kansallinen ja kansainvälinen akateeminen yhteisö, johon KuvA ja Taideyliopisto kuuluvat. Tässä yhteisössä, jossa taiteellinen ja tutkimuksellinen toiminta yhdistyvät yhdenvertaisina, KuvA tuottaa laadukkaita tohtorintutkintoja ja laadukasta tutkimusta kuvataiteen alueella. Näin se edistää kuvataiteen alueen tutkimusta sekä taiteen aktiivista roolia yhteiskunnassa.

KuvA tutkimusyhteisönä

KuvA pyrkii luomaan ja turvaamaan edellä mainittujen tavoitteiden ja periaatteiden mukaiset puitteet tutkimuksen tekemiselle ja kehittämiselle kuvataiteen alueella. Se tarjoaa 2 tohtoriopiskelijoiden ja tutkijoiden tutkimustoiminnalle ja –uralle monin tavoin toimivan tukiverkoston. Se luo olosuhteet erilaisten tutkimusasetelmien väliselle keskustelulle, vertailulle ja vuorovaikutukselle. Se muodostaa kansainvälisen taiteellisen ja akateemisen asiantuntijayhteisön, jossa taiteellisen tutkimuksen kriittinen arviointi ja ennakkoluuloton kehittäminen tulevat mahdollisiksi. Se on keskusteluyhteisö, jossa erilaisia tiedollisia, yhteiskunnallisia ja taiteellisia lähtökohtia voidaan työstää suhteessa nykytaiteen piirissä esiin nouseviin haasteisiin ja ongelmiin. KuvA on kollegiaalinen tekijöiden ja tutkijoiden yhteisö, jonka toiminnan periaatteina ovat läpinäkyvyys, kriittisyys, demokraattisuus, yhdenvertaisuus, pedagogisuus ja toisen työn kunnioittaminen ja tukeminen.

Visio:

Vuonna 2020 KuvA on johtava kansainvälinen kuvataiteellisen tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen keskus. Edellä kuvattu toimintaperiaatteiden, arvojen ja toimintojen yhdistelmä on vakiintunut KuvAn tutkimustoiminnan myötä ja sitä arvostetaan kansainvälisesti. KuvA on vakiinnuttanut postdoc-tasoisen tutkimustoiminnan ja kytkenyt sen toimivalla tavalla tohtorikoulutukseen, perusopetukseen ja alumnitoimintaan. KuvA osallistuu aktiivisesti taiteiden, taiteilijuuden ja taidekoulutuksen uudelleenmäärittelyyn suhteessa aikamme ekologisiin, yhteiskunnallisiin ja humanitäärisiin haasteisiin. KuvA toimii aktiivisesti kansainvälisissä tutkimusverkostoissa monialaista vuorovaikutusta ja vastuullista kansainvälisyyttä edistäen. Vuoteen 2020 mennessä

KuvAn tutkimustoiminta on saavuttanut laajaa yhteiskunnallista tunnettuutta ja sillä on ollut menestystä ulkopuolisen rahoituksen hankkimisessa. KuvAn tutkimustoiminta tähtää edellä mainittuihin päämääriin tohtorikoulutettavien, henkilökunnan ja vierailevien tutkijoiden valinnassa, opetusohjelmassa, väitöstutkimusten ohjaamisessa, tutkimushankkeiden valmistelussa, tapahtumien järjestämisessä, julkaisupolitiikassa, viestinnässä sekä kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Tarkemmat strategiset linjaukset ja toimenpiteet ovat kirjattuna KuvAn toimenpideohjelmaan, joka vastaa Taideyliopiston strategiaa.

Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaos, hyväksytty 17.5.2017