Kysymyksiä ja vastauksia yliopiston asteittaisesta palautumisesta

Uutiseen on kottu kysymyksiä ja vastauksia siitä, miten Taideyliopistossa palaudutaan asteittan koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta. Päivitetty 9.6. klo 10.50.

Rasteja taideteoksen päällä

Valtioneuvosto on antanut yliopistoille luvan avata ovet 14.5 alkaen. Miksei näin ole tehty Taideyliopistossa?

Valtioneuvosto suosittaa, että yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun saakka. Yliopistojen rehtorineuvosto on myös linjannut, että kevätlukukauden ajan yliopistot pysyvät aiemmin ilmoitetun mukaisesti opiskelijoilta suljettuina. Taideyliopisto noudattaa näitä suosituksia, ja ne koskevat kaikkea yliopiston tiloissa tapahtuvaa toimintaa. 

Miten päätetään, kuka saa opiskella yliopiston tiloissa 1.6 alkaen?

Taideyliopiston rehtori on tehnyt 14.5.2020 päätöksen johtoryhmän keskustelun perusteella siitä, että toisen vaiheen (1.6.–31.7.) siirtymisen valmistelu tehdään toukokuun aikana akatemioissa dekaanien ja yhteisissä yksiköissä vararehtorien johdolla.  

Yliopiston tiloissa 1.6.–31.7.2020 tapahtuvaa opiskelua, opetusta ja muuta työskentelyä koskevat yhteiset periaatteet on sovittu 14.5. yliopiston johtoryhmässä ja ne on julkaistu päivittyvässä uutisessa Näin Taideyliopistossa palaudutaan asteittain koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta.

Yhteiset periaatteet toimivat akatemioiden ja yhteisten yksiköiden siirtymisohjeiden pohjana. Vastuu ohjeiden laatimisesta ja soveltamisesta on dekaaneilla ja vararehtoreilla. 

Missä muodossa ohjeet tiloissa toimimiseen annetaan?

Ohjeet ovat kirjalliset ja ne valmistuvat toukokuun loppuun mennessä. Tarvittaessa aiheesta voidaan järjestää koulutuksia. 

Eikö joidenkin henkilöiden pääsyn rajoittaminen yliopiston tiloihin ole ristiriidassa tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja Taideyliopiston arvojen kanssa?

Rajoituksilla pyritään estämään koronaviruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvaamaan terveydenhuollon kantokyky ja suojelemaan riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Tällaisessa tilanteessa riskiryhmiin kuuluvien tai muuten haavoittuvien yksilöiden oikeus turvallisuuteen ja terveyteen voi painaa vaakakupissa enemmän kuin samojen mahdollisuuksien antaminen kaikille.  

Korkeakoulujen tilojen avaaminen hallitusti ja portaittain noudattaa tätä logiikkaa: sillä pyritään hallitsemaan tartuntaketjuja ja tukemaan yhteiskunnan toimintojen vähittäistä palautumista, samalla pitäen koko ajan mielessä mahdollisen uuden epidemia-aallon riski. Yliopistot noudattavat muiden oppilaitosten rinnalla yleisiä terveyden ja turvallisuuden turvaamiseksi annettuja ohjeita. 

Miksi Taideyliopiston tiloissa ei sallita rajatonta työskentelyä tai harjoittelua yksin?

Vaikka opiskelijat ovat luokassa tai työhuoneessa yksin, lisää tilaan saapuminen kontakteja yliopiston muissa tiloissa. Myös henkilöstö käyttää tiloja kesällä ja yliopistolla tulee olla ajantasainen ymmärrys siitä, kuinka paljon ihmisiä tiloissa on ja keitä he ovat.  

Tilojen avaamisen riskit eivät liity ainoastaan itse harjoittelutilanteeseen, vaan myös esimerkiksi siihen, että koko yhteiskunnan tasolla pyritään minimoimaan fyysiset kontaktit. 

Eikö yliopisto luota siihen, että aikuiset ihmiset osaisivat noudattaa hygieniasääntöjä ja turvavälejä tiloja käytettäessä?

On selvää, että opiskelijat ja henkilökunta osaavat pitää huolta hygieniasta, turvaväleistä ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista. Kuitenkin epidemiatilanteessa asioista on syytä linjata myös yhteisesti, jotta pelisäännöt ovat kaikille selvät ja jotta opiskelu ja työskentely tapahtuvat mahdollisimman turvallisesti.   

Miksi Taideyliopisto haluaa pakottaa opiskelijat harjoittelemaan ja työskentelemään kotona, kun yliopiston tilat ovat tyhjillään?

Opiskelijat voivat käyttää yliopiston tiloja myös kesällä yhteisiin periaatteisiin pohjautuvien akatemiakohtaisten ohjeiden mukaisesti.  

Opiskelijoiden itsenäisen työskentelyn ja harjoittelun osalta asetamme etusijalle toiminnan, joka tukee tutkintojen valmistumista vuoden 2020 aikana ja jota ei voi siirtää syyslukukauteen. Myös itsenäinen työskentely ja harjoittelu, jota ei voi toteuttaa yliopiston ulkopuolella (esim. kotona kerrostaloasunnossa), on etusijalla.  

Matkavarausten ym. järjestelyjen takia on paineita tehdä suunnitelmia 10.8. jälkeiselle ajalle jo nyt. Voiko matkustamisen linjauksia saada ennen 19.6.?

Ymmärrämme hyvin paineen tehdä suunnitelmia syksylle jo nyt. Valitettavasti emme voi luvata, että saamme syksyn osalta linjaukset valmiiksi ennen 19.6., sillä meidän on seurattava epidemiatilanteen kehittymistä ja viranomaislinjauksia ennen syksyä koskevaa päätöksentekoa. 

Linjauksessa painotetaan toimintaa yliopiston tiloissa. Saako esim. opettaja tavata opiskelijaryhmäänsä tilojen ulkopuolella?

Kaikessa yliopiston toiminnassa noudatetaan samaa linjausta opetuksen osalta, eli opetus tapahtuu pääsääntöisesti etäopetuksena heinäkuun loppuun asti.   

Miten tilojen käytössä huomioidaan akatemioiden välinen yhdenvertaisuus?

Tarjoamme kaikille opiskelijoille ja koko henkilöstölle mahdollisuuden käyttää tiloja samojen Taideyliopiston johtoryhmän linjaamien periaatteiden mukaisesti. Kesäkuun alusta esimerkiksi opiskelijat voivat työskennellä ja harjoitella tiloissa yhteisiin periaatteisiin pohjautuvien akatemiakohtaisten ohjeiden mukaisesti. 

Onko hyvää hallintoa valmistella tällaista päätöstä ilman avointa keskustelua?

Yliopistossa ja ylioppilaskunnassa sovelletaan hallintolakia (434/2003) niiden hoitaessa julkista hallintotehtävää. Taideyliopiston johtosäännön mukaan yliopisto noudattaa kaikessa toiminnassaan yliopistotoiminnan eettisiä periaatteita, hyvää hallintotapaa ja yliopiston arvoja. Taideyliopiston tulevassa strategiassa korostetaan avoimuutta ja vastuullisuutta päätöksenteon pohjana ja asetetaan tavoitteeksi lisätä sen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Edelleen tulevassa strategiassa asetetaan tavoitteeksi varmistaa tiedonkulku sekä palvelujen saavutettavuus ja esteettömyys.  

Valmistelemalla toisen vaiheen siirtymisen periaatteet yhteistyössä akatemioiden ja muiden yksiköiden kanssa sekä viestimällä niistä yliopistoyhteisölle avoimesti ja viipymättä on pyritty noudattamaan näitä johtosäännössä ja strategiassa asetettuja odotuksia.