Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Lue millä perusteilla ja miten voit hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin.

Jos hakija tarvitsee aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia erityisjärjestelyitä valintakokeessa, hakemus erityisjärjestelyistä tulee toimittaa kyseisen akatemian hakijapalveluihin yhteishaun liitteiden toimittamisen määräpäivään mennessä. Erityisjärjestelyjä tarvitseva hakija hakee tutkinnonsuoritusoikeutta samoin kuin muutkin hakijat ja hänen on osallistuttava valintaperusteissa määritellyn mukaisesti valintaprosessiin.

Hakija hakee oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella, jossa hän kuvaa tarvitsemansa valintakokeen erityisjärjestelyt sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle.

>> Hakemus erityisjärjestelyistä (pdf)

Erityisjärjestelyitä hakevan on hakemuksensa liitteenä toimitettava hakijapalveluihin erikoislääkärin lausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntijalausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Todistukseksi erityisjärjestelyjen tarpeesta hyväksytään myös ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelypäätös.

Lausunnon tulee yleensä olla lukion tai muun toisen asteen koulutuksen aikana hankittu. Joissakin tapauksissa, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot voidaan ottaa huomioon. Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien sen akatemian hakijapalveluihin, jossa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Taideyliopisto voi evätä hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt on esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.