Valintaopas: Sävellyksen ja musiikinteorian maisteriohjelma

2,5-vuotinen koulutus

 

*****

Täytä hakemus täällä: [linkki hakemukseen Opintopolussa]

Valintakokeet järjestetään: 6.-10.5.2019

Lisätietoa koulutusohjelmasta: Sävellys ja musiikinteoria

*****

 

Valintaperusteet 2019

 

Luethan myös Sibelius-Akatemian yleiset valintaperusteet ennen hakemista!

 

Koulutusohjelmassa on kaksi pääainetta: sävellys ja musiikinteoria. Niihin hakevat arvioidaan eri valintaryhmissä. Hakija voi hakea myös molempiin pääaineisiin.

Sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kaikkien koulutusohjelmaan hakevien tulee todistaa kielitaitonsa joko suomen, ruotsin tai englannin kielessä. Monikielisessä koulutusohjelmassa opiskeleva opiskelija voi suorittaa opintoja valitsemallaan opetuskielellä. Pääosa ryhmäopetuksesta Sibelius-Akatemiassa tapahtuu kuitenkin suomen tai englannin kielellä.

Koulutuksen lähtötaso edellyttää muita Sibelius-Akatemian koulutuksia laajempia musiikinteoreettisia ja analyyttisiä valmiuksia sekä laajempaa musiikintuntemusta.

Hakijoiden keskinäisen järjestyksen omassa valintaryhmässään määrää eri osakoealueista annettujen pisteiden painotettu keskiarvo. Arvioinnissa otetaan huomioon hakijan tietojen ja taitojen lisäksi myös haastatteluun pohjautuva arvio hakijan koulutettavuudesta sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelmassa.

Koulutukseen valittavilta edellytetään hyviä perusvalmiuksia musiikinteoriassa, säveltapailussa ja käytännön musiikinharjoittamisessa sekä länsimaisen taidemusiikin tuntemusta. Sävellyksen pääaineeseen hakevilta edellytetään myös luovaa musikaalisuutta.

Vain maisterin tutkintoon johtavaan 2,5-vuotiseen koulutukseen valittavilta edellytetään valintaperusteissa mainitun soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon lisäksi musiikin kandidaatin tasoisia valmiuksia suoriutua sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelman maisteriopinnoista.

 

Sävellys

Ennakkotehtävät

Kaikkien sävellyksen 2,5-vuotiseen koulutusohjelmaan hakevien tulee sähköisen hakemuksen täyttämisen lisäksi toimittaa seuraava selvitys ja sävellysnäytteet Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköisen Embark-järjestelmän kautta viimeistään 30.1.2019 klo 15:

 1. Kirjallinen selvitys aiemmista musiikkiopinnoista (pituus korkeintaan yksi A4-sivu), jossa tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
  • Hakijan nimi
  • Aiemmat musiikinteorian ja -historian, säveltapailun, ja analyysin opinnot, opiskelupaikka ja opiskeluaika sekä ylimmät suoritetut kurssit
  • Aiemmat instrumenttiopinnot ja muu musiikillinen toiminta
  • Sävellyksen pääaineeseen hakevien tulee liittää mukaan myös selvitys aiemmista sävellysopinnoistaan (opettaja, opetuksen kesto ja muoto sekä mahdollinen oppilaitos ja opintosuoritukset)
    
 2. Hakijan valitsemia nuotinnettuja näytteitä hänen omista sävellyksistään
  • Näytekokonaisuus on rajattu. Siihen tulee sisällyttää:
   JOKO
   kaksi kokonaista teosta, joiden sivumäärää ei ole rajattu
   TAI
   yksi kokonainen teos, jonka sivumäärää ei ole rajattu ja tämän lisäksi yhteensä enintään viisi sivua katkelmia muista teoksista.
  • Maksimimäärän ylittäneitä näytteitä ei käsitellä. Näytekokonaisuuden yhteenlaskettu sivumäärä tulee kuitenkin kummassakin tapauksessa olla vähintään 5 sivua. Katkelmat voivat olla osia laajemmista kokonaisuuksista; tällöin mukaan tulee liittää selvitys siitä, millaisesta kokonaisuudesta näytteet ovat.
  • Näytesivun tulee olla kopio alkuperäisestä, eikä sen kokoa saa muuttaa. Näytteiden sivukoko saa olla maksimissaan A3. Mikäli soiva näyte on olemassa, se on suotavaa liittää mukaan.

Ohjeistus Embark-järjestelmän käyttöön julkaistaan marraskuussa 2018 Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla. HUOM! Ennakkotehtäviä ei voi palauttaa sähköpostin tai Opintopolussa täytettävän hakulomakkeen välityksellä!

Valintakokeet

Sävellysnäytteistä annettujen pisteiden perusteella valitaan ne hakijat, jotka kutsutaan valintojen toiseen vaiheeseen. Toinen vaihe sisältää seuraavat osiot:

 • Sävellystehtävä ja etukäteen kirjoitettu teksti;
 • Teoria- ja analyysikokeet; sekä
 • Haastattelu ja soittonäytteet.

Toiseen vaiheeseen kutsutuille hakijoille lähetetään kutsun yhteydessä sävellystehtävä. Hakijan tulee tuoda se ratkaistuna ensimmäisenä valintakoepäivänä pidettävään sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmän omaan teoria- ja analyysikokeeseen ja lisäksi tuoda se haastatteluun.

Toiseen vaiheeseen valitun hakijan tulee tuoda haastatteluun myös etukäteen kirjoittamansa lyhyt teksti (korkeintaan 100 sanaa) siitä, mitä hän sävellyksen opiskelulta odottaa, millaisista sävellyksellisistä kysymyksistä hän on kiinnostunut sekä millaisia sävellyshankkeita hän haluaisi toteuttaa.

Teoria ja analyysikokeet

Teoria- ja analyysikokeissa edellytetään, että hakija hallitsee länsimaisen taidemusiikin harmonian ja äänenkuljetuksen periaatteet, sekä kykenee soveltamaan näitä erilaisissa käytännön tilanteissa. Kokeen avulla arvioidaan hakijan tietoja ja taitoja harmonian ja äänenkuljetuksen eri osa-alueilla sekä kykyä analysoida systemaattisesti länsimaista taidemusiikkia eri aikakausilta. Lisäksi arvioidaan hakijan analyyttistä oivalluskykyä, taitoa kuvata kirjoitettua ja soivaa musiikkia kirjallisesti sekä tietoja ja taitoja musiikinteoriassa ja -historiassa.

Hakijoiden suositellaan tutustuvan teokseen Edward Aldwell ja Carl Schachter, Harmonia ja äänenkuljetus (suom. Olli Väisälä). Tätä oppikirjaa käytetään Sibelius-Akatemiassa kandidaattitasolla.

Soittonäytteet

Haastattelun yhteydessä annetaan näyte pääinstrumentin soittotaidosta. Jos hakijan pääsoitin on piano, hänen on valmistauduttava esittämään J.S. Bachin inventio tai tähän verrattava sävellys, nopeatempoinen osa wieniläisklassisesta sonaatista, vapaavalintainen tehtävä sekä prima vista -tehtävä.

Jos hakijan pääsoitin on muu kuin piano, häneltä edellytetään klassinen sonaatti tai kaksi muuta vaatimustasoltaan vastaavaa teosta. Hakijan, jonka pääsoitin ei ole piano, on varauduttava antamaan näyte pianonsoittotaidostaan.

Kokeeseen saattaa sisältyä myös vapaata säestystä, partituurinsoittoa, improvisaatiota tai muita näytteitä hakijan käytännön muusikkoudesta valintalautakunnan harkinnan mukaan.

Haastattelu

Haastattelulla arvioidaan hakijan kykyä eritellä sävellyksellisiä ratkaisuja, motivaatiota säveltämiseen ja systemaattiseen sävellyksen opiskeluun, ohjelmiston tuntemusta ja teoreettis-analyyttisiä valmiuksia. Lisäksi lautakunta arvioi hakijan koulutettavuutta sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelmassa.

Osakokeiden pisteytys

Valinnassa painotetaan eri osa-alueita seuraavalla tavalla:

 • Ennakkotehtävä (sävellysnäytteet): 25 %
 • Sävellystehtävä ja etukäteen kirjoitettu teksti: 10 %
 • Teoria- ja analyysikokeet: 25 %
 • Haastattelu (sisältää soittonäytteet): 40 %

 

Musiikinteoria

Ennakkotehtävät

Kaikkien musiikinteorian 2,5-vuotiseen koulutusohjelmaan hakevien tulee sähköisen hakemuksen täyttämisen lisäksi toimittaa seuraava selvitys Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköisen Embark-järjestelmän kautta viimeistään 30.1.2019 klo 15:

 • Kirjallinen selvitys aiemmista musiikkiopinnoista (pituus korkeintaan yksi A4-sivu), jossa tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
  • Hakijan nimi
  • Aiemmat musiikinteorian ja -historian, säveltapailun, ja analyysin opinnot, opiskelupaikka ja opiskeluaika sekä ylimmät suoritetut kurssit
  • Aiemmat instrumenttiopinnot ja muu musiikillinen toiminta
  • Myös sävellyksen pääaineeseen hakevien tulee liittää mukaan myös selvitys aiemmista sävellysopinnoistaan (opettaja, opetuksen kesto ja muoto sekä mahdollinen oppilaitos ja opintosuoritukset)

Ohjeistus Embark-järjestelmän käyttöön julkaistaan marraskuussa 2018 Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla. HUOM! Ennakkotehtäviä ei voi palauttaa sähköpostin tai Opintopolussa täytettävän hakulomakkeen välityksellä!

Valintakokeet

Valintakoekutsun yhteydessä hakijalle lähetetään musiikin kirjoittamiseen ja musiikkianalyysiin liittyvät tehtävät. Hakijan tulee tuoda ne ratkaistuna ensimmäisenä valintakoepäivänä pidettävään sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmän omaan teoria- ja analyysikokeeseen.

Valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 • Teoria- ja analyysikokeet; sekä
 • Haastattelu ja soittonäytteet.

Kaikille musiikinteorian pääainevaihtoehtoon hakeneille, hakukelpoisiksi hakijoiksi todetuille, lähetetään kutsu, jossa ilmoitetaan teoria-ja analyysikokeiden koepaikat ja -ajat. Teoria-ja analyysikokeissa annettujen pisteiden perusteella osa hakijoista kutsutaan osallistumaan haastatteluun ja soittonäytteisiin.

Tieto toiseen vaiheeseen valituista toimitetaan hakijoille sähköpostitse ja nimilista toiseen vaiheeseen päässeistä on nähtävissä Sibelius-Akatemian Nervanderinkadun toimipisteessä (Nervanderinkatu 13). Samalla ilmoitetaan toisen vaiheen aikataulu.

Teoria ja analyysikokeet

Teoria- ja analyysikokeissa edellytetään, että hakija hallitsee länsimaisen taidemusiikin harmonian ja äänenkuljetuksen periaatteet, sekä kykenee soveltamaan näitä erilaisissa käytännön tilanteissa. Kokeen avulla arvioidaan hakijan tietoja ja taitoja harmonian ja äänenkuljetuksen eri osa-alueilla sekä kykyä analysoida systemaattisesti länsimaista taidemusiikkia eri aikakausilta. Lisäksi arvioidaan hakijan analyyttistä oivalluskykyä, taitoa kuvata kirjoitettua ja soivaa musiikkia kirjallisesti sekä tietoja ja taitoja musiikinteoriassa ja -historiassa.

Hakijoiden suositellaan tutustuvan teokseen Edward Aldwell ja Carl Schachter, Harmonia ja äänenkuljetus (suom. Olli Väisälä). Tätä oppikirjaa käytetään Sibelius-Akatemiassa kandidaattitasolla.

Soittonäytteet

Haastattelun yhteydessä annetaan näyte pääinstrumentin soittotaidosta. Jos hakijan pääsoitin on piano, hänen on valmistauduttava esittämään J.S. Bachin inventio tai tähän verrattava sävellys, nopeatempoinen osa wieniläisklassisesta sonaatista, vapaavalintainen tehtävä sekä prima vista -tehtävä.

Jos hakijan pääsoitin on muu kuin piano, häneltä edellytetään klassinen sonaatti tai kaksi muuta vaatimustasoltaan vastaavaa teosta. Hakijan, jonka pääsoitin ei ole piano, on varauduttava antamaan näyte pianonsoittotaidostaan.

Kokeeseen saattaa sisältyä myös vapaata säestystä, partituurinsoittoa, improvisaatiota tai muita näytteitä hakijan käytännön muusikkoudesta valintalautakunnan harkinnan mukaan.

Haastattelu

Haastattelulla arvioidaan hakijan kykyä eritellä sävellyksiä, motivaatiota alalla toimimiseen, ohjelmiston tuntemusta ja teoreettis-analyyttisiä valmiuksia. Lisäksi lautakunta arvioi hakijan koulutettavuutta sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelmassa. Hakija voi halutessaan esitellä haastattelussa sävellyksiään, sovituksiaan, musiikillisia tutkielmiaan tai muita vastaavia ansioitaan.

Osakokeiden pisteytys

Valittaessa opiskelijoita musiikinteorian pääainevaihtoehtoon painotetaan valintojen eri osa-alueita seuraavalla tavalla:

 • Musiikin kirjoittamiseen ja musiikkianalyysiin liittyvät tehtävä(t): 20 %
 • Teoria- ja analyysikokeet: 40 %
 • Haastattelu (sisältää soittonäytteet): 40 %