Valintaopas: Sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelma

5,5-vuotinen koulutus (kandidaatti + maisteri)

 

*****

Täytä hakemus täällä: [linkki hakemukseen Opintopolussa]

Valintakokeet järjestetään: 6.-10.5.2019

Lisätietoa koulutusohjelmasta: Sävellys ja musiikinteoria

*****

  

Valintaperusteet 2019

 

Luethan myös Sibelius-Akatemian yleiset valintaperusteet ennen hakemista!

 

Koulutusohjelmassa on kaksi pääainetta: sävellys ja musiikinteoria. Niihin hakevat arvioidaan eri valintaryhmissä. Hakija voi hakea myös molempiin pääaineisiin.

Sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kaikkien koulutusohjelmaan hakevien tulee todistaa kielitaitonsa joko suomen, ruotsin tai englannin kielessä. Monikielisessä koulutusohjelmassa opiskeleva opiskelija voi suorittaa opintoja valitsemallaan opetuskielellä. Pääosa ryhmäopetuksesta Sibelius-Akatemiassa tapahtuu kuitenkin suomen tai englannin kielellä.

Koulutuksen lähtötaso edellyttää muita Sibelius-Akatemian koulutuksia laajempia musiikinteoreettisia ja analyyttisiä valmiuksia sekä laajempaa musiikintuntemusta.

Hakijoiden keskinäisen järjestyksen omassa valintaryhmässään määrää eri osakoealueista annettujen pisteiden painotettu keskiarvo. Arvioinnissa otetaan huomioon hakijan tietojen ja taitojen lisäksi myös haastatteluun pohjautuva arvio hakijan koulutettavuudesta sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelmassa.

Koulutukseen valittavilta edellytetään hyviä perusvalmiuksia musiikinteoriassa, säveltapailussa ja käytännön musiikinharjoittamisessa sekä länsimaisen taidemusiikin tuntemusta. Sävellyksen pääaineeseen hakevilta edellytetään myös luovaa musikaalisuutta.

 

Sävellys

Ennakkotehtävät

Kaikkien sävellyksen 5,5-vuotiseen koulutusohjelmaan hakevien tulee sähköisen hakemuksen täyttämisen lisäksi toimittaa seuraava selvitys ja sävellysnäytteet Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköisen Embark-järjestelmän kautta viimeistään 30.1.2019 klo 15:

 1. Kirjallinen selvitys aiemmista musiikkiopinnoista (pituus korkeintaan yksi A4-sivu), jossa tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
  • Hakijan nimi
  • Aiemmat musiikinteorian ja -historian, säveltapailun, ja analyysin opinnot, opiskelupaikka ja opiskeluaika sekä ylimmät suoritetut kurssit
  • Aiemmat instrumenttiopinnot ja muu musiikillinen toiminta
  • Sävellyksen pääaineeseen hakevien tulee liittää mukaan myös selvitys aiemmista sävellysopinnoistaan (opettaja, opetuksen kesto ja muoto sekä mahdollinen oppilaitos ja opintosuoritukset)
    
 2. Hakijan valitsemia nuotinnettuja näytteitä hänen omista sävellyksistään
  • Näytekokonaisuus on rajattu. Siihen tulee sisällyttää:
   JOKO
   kaksi kokonaista teosta, joiden sivumäärää ei ole rajattu
   TAI
   yksi kokonainen teos, jonka sivumäärää ei ole rajattu ja tämän lisäksi yhteensä enintään viisi sivua katkelmia muista teoksista.
  • Maksimimäärän ylittäneitä näytteitä ei käsitellä. Näytekokonaisuuden yhteenlaskettu sivumäärä tulee kuitenkin kummassakin tapauksessa olla vähintään 5 sivua. Katkelmat voivat olla osia laajemmista kokonaisuuksista; tällöin mukaan tulee liittää selvitys siitä, millaisesta kokonaisuudesta näytteet ovat.
  • Näytesivun tulee olla kopio alkuperäisestä, eikä sen kokoa saa muuttaa. Näytteiden sivukoko saa olla maksimissaan A3. Mikäli soiva näyte on olemassa, se on suotavaa liittää mukaan.

Ohjeistus Embark-järjestelmän käyttöön julkaistaan marraskuussa 2018 Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla. HUOM! Ennakkotehtäviä ei voi palauttaa sähköpostin tai Opintopolussa täytettävän hakulomakkeen välityksellä!

Valintakokeet

Sävellysnäytteistä annettujen pisteiden perusteella valitaan ne hakijat, jotka kutsutaan valintojen toisen vaiheen kokeisiin. Toinen vaihe sisältää seuraavat osiot:

 • Yleiset teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeet;
 • Sävellyksen ja musiikinteorian omat teoria- ja analyysikokeet; sekä
 • Soittonäytteet ja haastattelu.

Toiseen vaiheeseen kutsutuille hakijoille lähetetään kutsun yhteydessä sävellystehtävä. Hakijan tulee tuoda se ratkaistuna ensimmäisenä valintakoepäivänä pidettävään sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmän omaan teoria- ja analyysikokeeseen ja lisäksi tuoda se haastatteluun ja esitellä se pianolla tai omalla pääinstrumentillaan.

Toiseen vaiheeseen valitun hakijan tulee tuoda haastatteluun myös etukäteen kirjoittamansa lyhyt teksti (korkeintaan 50 sanaa) siitä, mitä hän sävellyksen opiskelulta odottaa.

Yleiset teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeet

Teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeiden ensimmäinen osa mittaa musiikkityylien ja -teosten kuulonvaraista tunnistamista ja toinen musiikinteoreettisia perusvalmiuksia. Kolmas osa on säveltapailukoe, joka voi sisältää intervallien ja sointujen tunnistamista, melodia- ja rytmidiktaatteja sekä prima vista -laulua. Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla osoitteessa https://www.uniarts.fi/hae-sibelius-akatemiaan on julkaistu aikaisempien vuosien koetehtäviä, joiden perusteella saa käsityksen kokeissa vaadittavasta osaamisesta.

Kokeet järjestetään suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Hakijan tulee etukäteen ilmoittaa, millä em. kielistä hän haluaa kokeen suorittaa.

Mikäli sävellyksen tai musiikinteorian pääaineopintoihin valituksi tullut hakija ei osoita valintakokeissa riittäviä valmiuksia korkeakoulutasoisiin opintoihin musiikinteoriassa ja säveltapailussa, hänet velvoitetaan opiskelemaan ja suorittamaan tarvittavat valmentavat osuudet yliopiston määräämällä tavalla. Asiasta kerrotaan lisää hyväksymiskirjeessä. Valmentavat osuudet tulee suorittaa ennen varsinaisia musiikinteoria- ja säveltapailuopintoja.

Valintakokeen yleisten teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeiden tuloksia voidaan käyttää Sibelius-Akatemiaan opiskelijaksi valittujen hakijoiden osalta osana opintojen alussa järjestettävää tasokoetta.

Sävellyksen ja musiikinteorian omat teoria- ja analyysikokeet

Kokeilla mitataan hakijan analyysivalmiuksia, taitoa kuvata musiikkia kirjallisesti sekä tietoja musiikinteoriassa ja -historiassa. Koe voi sisältää tehtäviä esimerkiksi seuraavilta alueilta: kenraalibasso, sonaattimuoto ja muut perinteiset muototyypit (mm. muodon rajakohtien ja kadenssien tunnistaminen), post-tonaaliset peruskäsitteet, tekstuurin kuulonvarainen hahmottaminen. Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla osoitteessa https://www.uniarts.fi/hae-sibelius-akatemiaan on julkaistu aikaisempien vuosien koetehtäviä, joiden perusteella saa käsityksen kokeissa vaadittavasta osaamisesta.

Soittonäytteet

Haastattelun yhteydessä annetaan näytteet pääinstrumentin soittotaidosta. Jos hakijan pääsoitin on piano, hänen on valmistauduttava esittämään J.S. Bachin inventio tai tähän verrattava sävellys, nopeatempoinen osa wieniläisklassisesta sonaatista, vapaavalintainen tehtävä sekä prima vista -tehtävä.

Jos hakijan pääsoitin on muu kuin piano, häneltä edellytetään klassinen sonaatti tai kaksi muuta vaatimustasoltaan vastaavaa teosta. Hakijan, jonka pääsoitin ei ole piano, on varauduttava antamaan näyte pianonsoittotaidostaan.

Kokeeseen saattaa sisältyä myös vapaata säestystä, partituurinsoittoa, improvisaatiota tai muita näytteitä hakijan käytännön muusikkoudesta lautakunnan harkinnan mukaan.

Haastattelu

Haastattelulla arvioidaan hakijan kykyä eritellä sävellyksellisiä ratkaisuja, motivaatiota säveltämiseen ja systemaattiseen sävellyksen opiskeluun, ohjelmiston tuntemusta ja teoreettis-analyyttisiä valmiuksia. Lisäksi lautakunta arvioi hakijan koulutettavuutta sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelmassa.

Osakokeiden pisteytys

Valinnassa painotetaan eri osa-alueita seuraavalla tavalla:

 • Ennakkotehtävä (sävellysnäytteet): 20 %
 • Yleiset teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeet: 17 %
 • Sävellyksen ja musiikinteorian omat teoria- ja analyysikokeet: 23 %
 • Haastattelu (sisältää sävellystehtävän käsittelyn ja soittonäytteet): 40 %

 

Musiikinteoria

Ennakkotehtävät

Kaikkien musiikinteorian 5,5-vuotiseen koulutusohjelmaan hakevien tulee sähköisen hakemuksen täyttämisen lisäksi toimittaa seuraava selvitys ja ennakkotehtävä Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköisen Embark-järjestelmän kautta viimeistään 30.1.2019 klo 15:

 1. Kirjallinen selvitys aiemmista musiikkiopinnoista (pituus korkeintaan yksi A4-sivu), jossa tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
  • Hakijan nimi
  • Aiemmat musiikinteorian ja -historian, säveltapailun, ja analyysin opinnot, opiskelupaikka ja opiskeluaika sekä ylimmät suoritetut kurssit
  • Aiemmat instrumenttiopinnot ja muu musiikillinen toiminta
  • Myös sävellyksen pääaineeseen hakevien tulee liittää mukaan myös selvitys aiemmista sävellysopinnoistaan (opettaja, opetuksen kesto ja muoto sekä mahdollinen oppilaitos ja opintosuoritukset)
    
 2. Vapaamuotoinen kirjoitelma (max. 500 sanaa), jossa hakija kuvaa kiinnostuksiaan ja toimintaansa musiikinteorian alalla

Ohjeistus Embark-järjestelmän käyttöön julkaistaan marraskuussa 2018 Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla. HUOM! Ennakkotehtäviä ei voi palauttaa sähköpostin tai Opintopolussa täytettävän hakulomakkeen välityksellä!

Valintakokeet

Musiikinteorian pääainevaihtoehtoon hakevien osalta valintakoe on kaksivaiheinen: Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvat yleiset teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeet sekä sävellyksen ja musiikinteorian omat teoria- ja analyysikokeet. Toinen vaihe sisältää soittonäytteet ja haastattelun.

Kaikille musiikinteorian pääainevaihtoehtoon hakeneille, hakukelpoisiksi hakijoiksi todetuille, lähetetään kutsu, jossa ilmoitetaan ensimmäisen vaiheen koepaikat ja -ajat. Ensimmäisessä vaiheessa annettujen pisteiden perusteella osa hakijoista kutsutaan toiseen vaiheeseen.

Tieto toiseen vaiheeseen valituista toimitetaan hakijoille sähköpostitse ja nimilista toiseen vaiheeseen päässeistä on nähtävissä Sibelius-Akatemian Nervanderinkadun toimipisteessä (Nervanderinkatu 13). Samalla ilmoitetaan toisen vaiheen aikataulu.

Yleiset teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeet

Teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeiden ensimmäinen osa mittaa musiikkityylien ja -teosten kuulonvaraista tunnistamista ja toinen musiikinteoreettisia perusvalmiuksia. Kolmas osa on säveltapailukoe, joka voi sisältää intervallien ja sointujen tunnistamista, melodia- ja rytmidiktaatteja sekä prima vista -laulua. Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla osoitteessa https://www.uniarts.fi/hae-sibelius-akatemiaan on julkaistu aikaisempien vuosien koetehtäviä, joiden perusteella saa käsityksen kokeissa vaadittavasta osaamisesta.

Kokeet järjestetään suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Hakijan tulee etukäteen ilmoittaa, millä em. kielistä hän haluaa kokeen suorittaa.

Mikäli sävellyksen tai musiikinteorian pääaineopintoihin valituksi tullut hakija ei osoita valintakokeissa riittäviä valmiuksia korkeakoulutasoisiin opintoihin musiikinteoriassa ja säveltapailussa, hänet velvoitetaan opiskelemaan ja suorittamaan tarvittavat valmentavat osuudet yliopiston määräämällä tavalla. Asiasta kerrotaan lisää hyväksymiskirjeessä. Valmentavat osuudet tulee suorittaa ennen varsinaisia musiikinteoria- ja säveltapailuopintoja.

Valintakokeen yleisten teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeiden tuloksia voidaan käyttää Sibelius-Akatemiaan opiskelijaksi valittujen hakijoiden osalta osana opintojen alussa järjestettävää tasokoetta.

Sävellyksen ja musiikinteorian omat teoria- ja analyysikokeet

Kokeilla mitataan hakijan analyysivalmiuksia, taitoa kuvata musiikkia kirjallisesti sekä tietoja musiikinteoriassa ja -historiassa. Koe voi sisältää tehtäviä esimerkiksi seuraavilta alueilta: kenraalibasso, sonaattimuoto ja muut perinteiset muototyypit (mm. muodon rajakohtien ja kadenssien tunnistaminen), post-tonaaliset peruskäsitteet, tekstuurin kuulonvarainen hahmottaminen. Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla osoitteessa https://www.uniarts.fi/hae-sibelius-akatemiaan on julkaistu aikaisempien vuosien koetehtäviä, joiden perusteella saa käsityksen kokeissa vaadittavasta osaamisesta.

Soittonäytteet

Haastattelun yhteydessä annetaan näytteet pääinstrumentin soittotaidosta. Jos hakijan pääsoitin on piano, hänen on valmistauduttava esittämään J.S. Bachin inventio tai tähän verrattava sävellys, nopeatempoinen osa wieniläisklassisesta sonaatista, vapaavalintainen tehtävä sekä prima vista -tehtävä.

Jos hakijan pääsoitin on muu kuin piano, häneltä edellytetään klassinen sonaatti tai kaksi muuta vaatimustasoltaan vastaavaa teosta. Hakijan, jonka pääsoitin ei ole piano, on varauduttava antamaan näyte pianonsoittotaidostaan.

Kokeeseen saattaa sisältyä myös vapaata säestystä, partituurinsoittoa, improvisaatiota tai muita näytteitä hakijan käytännön muusikkoudesta lautakunnan harkinnan mukaan.

Haastattelu

Haastattelulla arvioidaan hakijan kykyä eritellä sävellyksiä, motivaatiota alalla toimimiseen, ohjelmiston tuntemusta ja teoreettis-analyyttisiä valmiuksia. Lisäksi lautakunta arvioi hakijan koulutettavuutta sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelmassa. Hakija voi halutessaan esitellä haastattelussa sävellyksiään, sovituksiaan, musiikillisia tutkielmiaan tai muita vastaavia ansioitaan.

Osakokeiden pisteytys

Valinnassa painotetaan eri osa-alueita seuraavalla tavalla:

 • Yleiset teoria-, kuuntelu- ja säveltapailukokeet: 17 %
 • Sävellyksen ja musiikinteorian omat teoriakokeet: 43 %
 • Haastattelu (sisältää kirjoitelman käsittelyn sekä soittonäytteet): 40 %