Valintaopas: Klassisen musiikin lauluopintojen koulutusohjelma

5,5-vuotinen koulutus (kandidaatti + maisteri)

 

*****

Täytä hakemus täällä: [linkki hakemukseen Opintopolussa]

Valintakokeet järjestetäänvko 19

Lisätietoa koulutusohjelmasta: Klassisen musiikin lauluopinnot

*****

 

Valintaperusteet 2019

 

Luethan myös Sibelius-Akatemian yleiset valintaperusteet ennen hakemista!

 

Laulun aineryhmässä 5,5-vuotisen koulutuksen pääaineena on laulutaide.

Klassisen musiikin lauluopintojen koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kaikkien koulutusohjelmaan hakevien tulee todistaa kielitaitonsa joko suomen, ruotsin tai englannin kielessä. Monikielisessä koulutusohjelmassa opiskeleva opiskelija voi suorittaa opintoja valitsemallaan opetuskielellä. Pääosa ryhmäopetuksesta Sibelius-Akatemiassa tapahtuu kuitenkin suomen tai englannin kielellä.

Valinta perustuu valintakoesuorituksiin. Valinnassa otetaan huomioon myös hakijan koulutettavuus alalle. Pääinstrumentin arvioinnin yhteydessä lautakunnan jäsenet arvioivat hakijoiden taidot, tiedot, valmiudet ja koulutettavuuden. Koulutettavuutta arvioitaessa tärkeitä kriteereitä ovat hakijan äänimateriaali ja kyky taiteelliseen ilmaisuun.

Kaikilla pääinstrumentin kokeen osa-alueilla arvioidaan hakijan valintakokeissa osoittamia taitoja, koulutettavuutta ja soveltuvuutta alalle. Pääinstrumentin kokeeseen sisältyy haastattelu. Haastattelussa arvioidaan hakijan koulutettavuutta ja soveltuvuutta alalle, opiskelumotivaatiota sekä kielellisiä valmiuksia. Hakijan tulee hallita riittävästi suomen, ruotsin tai englannin kieltä.

Kaikkiin valintakokeen osiin voi sisältyä useampia vaiheita. Jokainen kokeen osa on pakollinen. Hakija jää valitsematta jos jokin osasuoritus puuttuu.

Kaikki kappaleet on esitettävä alkukielellä, aariat on esitettävä alkuperäisessä sävellajissa. Tehtävien monipuolisuus on toivottavaa. Tehtävien tulee olla säestyksellisiä. Kaikkien hakijoiden on käytettävä yliopiston osoittamaa pianistia.

 

Ennakkotehtävät

Kaikkien laulutaiteen 5,5-vuotiseen koulutusohjelmaan hakevien tulee sähköisen hakemuksen täyttämisen lisäksi toimittaa Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin seuraavat ennakkotehtävät sähköisen Embark-järjestelmän kautta viimeistään 30.1.2019 klo 15:

 • CV, johon tulee kirjoittaa ainoastaan seuraavat asiat (HUOM! Pituus max. yksi A4-sivu!):
  • Nimi
  • Aiemmat musiikkiopinnot (oppiaine, opettaja, opiskeluaika, oppilaitos)
  • Aiemmat kurssitutkinnot (oppiaine, taso, aika, arvosana ja oppilaitos)
  • Teoreettiset ym. aineet (oppiaine, arvosana, opettaja, oppilaitos)
  • Muu musiikillinen toiminta (ooppera- ja musiikkiteatteriproduktiot, opetustehtävät, osallistuminen orkestereiden, teattereiden, kuorojen ja oopperayhdistysten toimintaan jne.)
    
 • Motivaatioessee otsikolla ”Miksi haen laulutaiteeseen” (HUOM! Pituus max. yksi A4-sivu!)

Ohjeistus Embark-järjestelmän käyttöön julkaistaan marraskuussa 2018 Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla. HUOM! Ennakkotehtäviä ei voi palauttaa sähköpostin tai Opintopolussa täytettävän hakulomakkeen välityksellä! Mikäli hakija ei palauta edellä mainittuja ennakkotehtäviä Sibelius-Akatemiaan määräaikaan mennessä, hakijaa ei kutsuta valintakokeisiin.

 

Valintakoe

Valintakoe on kokonaisuudessaan kaksiosainen:

 1. Pääinstrumentin koe – johon sisältyy ilmaisullisten valmiuksien koe
 2. Yleiset teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeet

Nuottimateriaalin toimittaminen

Kaikkien hakijoiden tulee viimeistään 29.3.2019 toimittaa Sibelius-Akatemiaan lista valintakokeessa esitettävästä ohjelmistosta (I ja II vaihe) sekä esitettävän ohjelmiston nuotit. Nuotit tulee toimittaa esitettävässä sävellajissa (kaikki kappaleet on esitettävä alkukielellä, aariat on esitettävä alkuperäisessä sävellajissa). Nuottien tulee olla hyvälaatuisia, yhteen teipattuja tai esim. kansiossa. Nuotteihin tulee merkitä hakijan nimi ja hakukohde sekä mahdolliset hypyt, kadenssit tai muut poikkeamat nuottikuvasta. Nuotteihin tulee myös merkitä kenen säveltämästä teoksesta on kyse (mikäli asia ei käy ilmi nuotista itsestään) sekä esitetäänkö ko. teos valintakokeen I vai II vaiheessa. Ohjelmistoon ei voi tehdä muutoksia eikä ohjelmiston järjestystä voi muuttaa ohjelmistolistan ja nuottimateriaalin toimittamisen määräajan umpeuduttua.

Osoite: Sibelius-Akatemia / Laulumusiikin opiskelijavalinnat, PL 35, 00097 TAIDEYLIOPISTO
Käyntiosoite ja osoite kuriiripostille: Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki

Pääinstrumentin koe

I vaihe

Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu pääinstrumentin koe. Lautakunta voi kuunnella vain osan näytteestä.

Valintakokeen ensimmäisessä vaiheessa kaikki hakijat esittävät:

 • Vapaavalintaisen pianosäestyksellisen klassisen yksinlaulun; sekä
 • Vapaavalintaisen ooppera- tai oratorio-/kantaattiaarian

Osa hakijoista kutsutaan toiseen vaiheeseen pääinstrumentin kokeen ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella.

II vaihe

Valintakokeen toisen vaiheen ohjelma:

 • Pianosäestyksellinen klassinen yksinlaulu äidinkielellä
 • Ooppera-, oratorio- tai kantaattiaaria
 • Ensemblelaulu (linkki tehtävään lähetetään kutsun mukana, koe on luonteeltaan harjoitustilanne)
 • Haastattelu
 • Näyttämöilmaisullisia tehtäviä
 • Vapaavalintainen, vapaasti toteutettava äidinkielellä ulkoa esitettävä tekstikatkelma (monologi tms., kesto enintään 3 minuuttia)
 • Teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukoe

Yleiset teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeet

Kaikkien 5,5-vuotiseen koulutukseen hakevien on osallistuttava yleisiin teoria-, säveltapailu ja kuuntelukokeisiin.

Teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeiden ensimmäinen osa mittaa musiikkityylien ja -teosten kuulonvaraista tunnistamista ja toinen musiikinteoreettisia perusvalmiuksia. Kolmas osa on säveltapailukoe, joka voi sisältää intervallien ja sointujen tunnistamista, melodia- ja rytmidiktaatteja sekä prima vista -laulua. Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla osoitteessa https://www.uniarts.fi/hae-sibelius-akatemiaan on julkaistu aikaisempien vuosien koetehtäviä, joiden perusteella saa käsityksen kokeissa vaadittavasta osaamisesta.

Kokeet järjestetään suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Hakijan tulee etukäteen ilmoittaa, millä em. kielistä hän haluaa kokeen suorittaa.

Mikäli klassisen musiikin lauluopintoihin valituksi tullut hakija ei osoita valintakokeissa riittäviä valmiuksia korkeakoulutasoisiin opintoihin musiikinteoriassa ja säveltapailussa, hänet velvoitetaan opiskelemaan ja suorittamaan tarvittavat valmentavat osuudet yliopiston määräämällä tavalla. Asiasta kerrotaan lisää hyväksymiskirjeessä. Valmentavat osuudet tulee suorittaa ennen varsinaisia musiikinteoria- ja säveltapailuopintoja.

Valintakokeen yleisten teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeiden tuloksia voidaan käyttää Sibelius-Akatemiaan opiskelijaksi valittujen hakijoiden osalta osana opintojen alussa järjestettävää tasokoetta.

 

Pistearviointi

Valintakokeen osakokeita painotetaan siten, että ne vaikuttavat lopulliseen pistemäärään seuraavasti: pääinstrumentin kokeen ja koulutettavuuden arvioinnin painotus on 90 %. Teoria-, säveltapailu- ja kuuntelukokeiden pisteiden painotus on yhteensä 10 %.

Pääinstrumentin kokeen toisessa vaiheessa lautakunta arvioi toiseen vaiheeseen valitut hakijat pistein siten, että annetut pisteet pohjautuvat arvioon hakijasta kokonaisuudessaan eli myös kokeen ensimmäisestä vaiheesta annetut pisteet otetaan huomioon. Toisen vaiheen pisteet jäävät pääinstrumentin kokeen lopullisiksi pisteiksi.