Valintaopas: Kansanmusiikin koulutusohjelma

5,5-vuotinen koulutus (kandidaatti + maisteri)

 

*****

Täytä hakemus täällä: [linkki hakemukseen Opintopolussa]

Valintakokeet järjestetään: 13.-16.5.2019

Lisätietoa koulutusohjelmasta: Kansanmusiikki

*****

 

Valintaperusteet 2019

 

Luethan myös Sibelius-Akatemian yleiset valintaperusteet ennen hakemista!

 

Pääinstrumenttina voi olla kantele, viulu, puhaltimet, harmonikka, mandoliini, kitara, huuliharppu, kontrabasso, lyömäsoittimet, laulu, kosketinsoitin tai jokin muu soitin. Opintoja on mahdollista painottaa luovaan muusikkouteen, pedagogiikkaan ja tutkimukseen.

Valinta perustuu valintakoesuorituksiin pohjautuviin valintalautakuntien arvioihin hakijan taidoista, tiedoista ja valmiuksista, minkä lisäksi valinnassa otetaan huomioon hakijan koulutettavuus alalle. Pisteytyksessä otetaan huomioon myös hyvin toimivien yhtyekokoonpanojen muodostaminen. Esitysnäytteissä lautakunnat voivat kuunnella vain osan näytteistä. Soitto- ja laulukokeen keskeinen osa on pääinstrumentilla esitetty ohjelma. Sen tulee osoittaa soittimen tai laulun taidollista hallintaa sekä perehtyneisyyttä kansanmusiikin esitystapoihin.

Kansanmusiikin koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kaikkien koulutusohjelmaan hakevien tulee todistaa kielitaitonsa joko suomen, ruotsin tai englannin kielessä. Monikielisessä koulutusohjelmassa opiskeleva opiskelija voi suorittaa opintoja valitsemallaan opetuskielellä. Pääosa ryhmäopetuksesta Sibelius-Akatemiassa tapahtuu kuitenkin suomen tai englannin kielellä.

 

Ennakkotehtävä

Hakijoiden tulee sähköisen hakemuksen täyttämisen lisäksi toimittaa Sibelius-Akatemiaan motivaatioessee sähköisen Embark-järjestelmän kautta viimeistään 30.1.2019 klo 15. Ohjeistus Embark-järjestelmän käyttöön julkaistaan marraskuussa 2018 Taideyliopiston opiskelijavalintojen www-sivuilla. HUOM! Ennakkotehtäviä ei voi palauttaa sähköpostin tai Opintopolussa täytettävän hakulomakkeen välityksellä!

Motivaatioesseen tulee olla pituudeltaan enintään kaksi sivua. Esseen voi otsikoida haluamallaan tavalla ja sen tulee sisältää seuraavat asiat:

  • Oma musiikillinen taustasi, koulutuksesi ja suhteesi kansanmusiikkiin
  • Syyt, joiden takia haet kansanmusiikin opiskelijaksi Sibelius-Akatemiaan
  • Näkemyksesi siitä, millainen kansanmusiikin ammattilainen haluaisit valmistuttuasi olla

Valintalautakunta kutsuu osan hakijoista valintakokeeseen hakemuksessa esitettyjen tietojen, mahdollisten todistusten sekä liitteenä olevan ennakkotehtävän perusteella. Ennakkotehtävän puuttuminen johtaa siihen, ettei hakijaa kutsuta valintakokeisiin.

 

Valintakoe

Valintakoe on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa on yksi ja toisessa vaiheessa neljä osiota. Ensimmäisen vaiheen suorituksista annettujen pisteiden perusteella hakijoista enintään 15 kutsutaan valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Kaikkiin valintakokeen osiin voi sisältyä useampia osakokeita. Jokainen kokeen osa on pakollinen. Hakija ei voi tulla valituksi, mikäli jokin osasuoritus puuttuu.

Soitto- ja laulukokeissa ohjelmisto voi koostua perinteisestä, uudesta sekä itse sävelletystä kansanmusiikista ja improvisaatiosta. Kokonaisuuteen tulee sisältyä osuus, josta käy ilmi hakijan perehtyneisyys suomalaiseen perinteiseen kansanmusiikkiin. Musiikki on esitettävä ilman nuotteja ja säestäjää. Basso- ja lyömäsoitinten soittajat saavat käyttää osassa ohjelmaa avustavaa muusikkoa. Soitto- ja laulukokeiden yhteydessä lautakunta haastattelee hakijaa.

I vaihe

Valintakokeen ensimmäisessä vaiheessa hakija osallistuu soitto- ja laulukokeeseen.

Soitto- ja laulukoe

Ensimmäisessä vaiheessa hakijan tulee esittää kokonaisuus, joka on kestoltaan enintään 10 minuuttia. Pääinstrumentin lisäksi esitykseen on mahdollista sisällyttää sivuinstrumentti- ja laulunäyte.

II vaihe

Valintakokeen toinen vaihe koostuu neljästä osakokeesta: soitto- ja laulukoe, yhtyemusisointikoe, kansanmusiikkitiedon koe sekä teoriakoe.

Soitto- ja laulukoe

Toisessa vaiheessa hakijan tulee esittää kokonaisuus, joka on kestoltaan enintään 15 minuuttia. Esitykseen tulee pääinstrumenttiosuuden lisäksi sisältyä soittajilla laulunäyte ja laulajilla soittonäyte. Kokonaisuuteen on mahdollista sisällyttää myös muita sivuinstrumenttiosuuksia. Toisen vaiheen ohjelmiston tulee olla eri kuin ensimmäisessä vaiheessa.

Toiseen vaiheeseen valitut osallistuvat lisäksi kokeeseen, jossa arvioidaan musiikillista hahmotuskykyä, äänten erottelukykyä ja sävelmuistia.

Soitto- ja laulukokeen toisessa vaiheessa lautakunta arvioi toiseen vaiheeseen valitut hakijat pistein siten, että annetut pisteet pohjautuvat arvioon hakijasta kokonaisuudessaan eli myös kokeen ensimmäisestä vaiheesta. Toisen vaiheen pisteet jäävät soitto- ja laulukokeen lopullisiksi pisteiksi.

Yhtyemusisointikoe

Kokeessa testataan hakijan reagointikykyä kanssamuusikoiden antamiin musiikillisiin impulsseihin ja sitä, kuinka hän pystyy musisoinnillaan johdattamaan kokeessa käytettävissä olevan pienyhtyeen musiikkia haluamaansa suuntaan. Kaikille kokeeseen osallistuville lähetetään kutsun yhteydessä yhtyemusisointitehtävä nuottina tai äänitteenä. Tarkemmat yhtyemusisointitehtävää koskevat ohjeet ovat kutsun liitteenä.

Kansanmusiikkitiedon koe

Koe sisältää äänitteiden tunnistamistehtäviä (soittimet, esittäjät ja tanssilajit) sekä yleisiä kysymyksiä pääasiassa suomalaisen kansanmusiikin historiasta ja nykypäivästä. Taideyliopiston www-sivuilla osoitteessa https://www.uniarts.fi/hae-sibelius-akatemiaan on julkaistu aikaisempien vuosien koetehtäviä, joiden perusteella saa käsityksen kokeessa vaadittavasta osaamisesta.

Teoriakoe

Kokeessa testataan hakijan kirjallisia ja suullisia musiikin hahmottamisen taitoja. Kirjallisessa osiossa on nuotinnostehtävä ja musiikinteorian perusteiden koe. Suullisessa osiossa on prima vista -tehtävä ja rytmis-melodisia toistotehtäviä. Taideyliopiston www-sivuilla on julkaistu aikaisempien vuosien koetehtäviä, joiden perusteella saa käsityksen kokeessa vaadittavasta osaamisesta. Valmistautumisohjeita on myös sivustolla http://etno.net/kansanmusiikkiteoria.

 

Osakokeiden painotus

Valintakokeen osakokeita painotetaan siten, että ne vaikuttavat hakijoiden lopulliseen pistemäärään seuraavasti:

  • Soitto- ja laulukokeen sekä yhtyemusisointikokeen painotus on yhteensä 90 %
  • Kansanmusiikkitiedon kokeen sekä teoriakokeen pisteiden painotus on yhteensä 10 %

Soitto- ja laulukokeen sekä yhtyemusisointikokeen pisteytyksessä otetaan huomioon lautakunnan tekemä arvio hakijan koulutettavuudesta.