Väitös: Pop/jazzlaulun opettajille opiskelijan oma ääni on pedagogiikan lähtökohta

Pohjoismaisten korkeakoulujen pop/jazzlaulunopettajat työskentelevät usein eristäytyneinä ja ovat opetuksessaan oppijan oman äänen asialla. Tähän johtopäätökseen on tullut Susanna Mesiä väitöskirjassaan Developing expertise of popular music and jazz vocal pedagogy through professional conversations, joka tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 18.5.2019.

Mesiä keräsi tutkimusaineistoaan pohjoismaisten pop/jazzlaulun opettajien välisessä yhteistyöprojektissa, johon osallistui opettajia Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Mesiä havaitsi, että monet opettajat kokevat työssään eristäytyneisyyden tunteita, sillä he työskentelevät usein ilman oman alan kollegoita. Opettajan työnkuva on jatkuvassa muutoksessa muun muassa äänen tutkimuksen, teknologian ja musiikkityylien kehityksen myötä, ja opettajat toivovatkin tarkoituksenmukaista täydennyskoulutusta ammattitaitonsa ylläpitämiseen.

- Projektiin osallistuneet opettajat kokivat, että päivittäisen työn haasteista keskusteleminen ja omien opetustapojen ja ajatusmallien jakaminen luottamuksellisessa ympäristössä ovat erittäin toimiva tapa kehittää ammatillista osaamista kaikissa opettajan uran vaiheissa, Mesiä kertoo.

Opettajien pedagoginen ajattelu on siirtynyt vahvasti pois mestari-kisälli -mallista, jossa opettaja tietää miten lauletaan oikein ja jota oppilas imitoi. Sen sijaan opettajat kuvailivat käyttävänsä työssään oppijalähtöistä pedagogiikka, jossa opetus on yhdessä etsimistä ja kokeilemista ja jossa oppija itse päättää, millainen laulullinen ilmaisutapa hänelle sopii.

- Opettajat korostavat oppijan omaa vastuuta oppimisprosessissa ja sen lopputuloksissa. He pyrkivät antamaan oppijoille välineet omaehtoiseen oppimiseen myös tulevaisuuden muuttuvassa työkentässä, kuvailee Mesiä.

Pohjoismaat ovat olleet edelläkävijöitä populaarimusiikin ja jazzin hyväksymisessä korkeakoulujen opetussisältöihin. Ala kiinnostaa nuoria ja hakijamäärät opintoihin ovat korkeita. Verrattuna länsimaisen taidemusiikin opiskelupaikkoihin populaarimusiikki ja jazz ovat kuitenkin useimmissa korkeakouluissa vielä opiskelijamääriltään pieniä yksiköitä. Myös populaarimusiikin ja jazzin laulupedagogiikkaa on tutkittu varsin vähän, joten Mesiän väitöskirja on kansainvälisestikin uraauurtava. Sen lisäksi että se­­­ tuottaa arvokasta tietoa populaarimusiikin ja jazzin pedagogiikasta, se tarjoaa eri aloilla sovellettavissa olevan mallin ammatillisen kehittymisen projekteille.

Tutustu väitöskirjaan Helda-tietokannassa

Haastattelupyynnöt:
Tiedottaja Karoliina Pirkkanen
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
, 040 710 4319

Susanna Mesiän väitöstilaisuus

18.5.2019 klo 12, Musiikkitalo, Black Box

Väitöskirjan otsikko: Developing Expertise of Popular Music and Jazz Vocal Pedagogy Through Professional Conversations: A collaborative project among teachers in higher music education in the Nordic countries

Vastaväittäjä: Professor Don Lebler, Queensland Conservatorium, Griffith University, Australia

Väitöskirjan tarkastajat: Professor Don Lebler, Queensland Conservatorium, Griffith University, Australia, Professor Tiri Bergesen Schei, Western Norway University of Applied Sciences

Tilaisuuden valvoja: Professori Lauri Väkevä

Tilaisuus on englanninkielinen.