Photo: Veikko Kähkönen / Uniarts Helsinki

Taideyliopistosta valmistuneet kandidaatit, maisterit ja tohtorit ovat tyytyväisiä saamaansa koulutukseen

Vuonna 2018 Taideyliopistossa toteutettiin kandipalautekysely vuoden aikana kandidaatiksi valmistuneille sekä uraseurantakyselyt vuonna 2013 valmistuneille maistereille ja vuonna 2015 valmistuneille tohtoreille. Uraseurantakyselyt toteutettiin valtakunnallisena yhteistyönä Aarresaari-verkoston kanssa. 

Kyselyiden tulosten perusteella Taideyliopistosta valmistuneet kandidaatit, maisterit ja tohtorit ovat kokonaisuudessaan tyytyväisiä koulutukseensa ja suosittelisivat koulutustaan myös muille. Vuonna 2018 valmistuneet kandidaatit pitävät Taideyliopiston opetusta laadukkaana. Eniten kandikyselyn vastauksissa toivottiin, että opintoihin liittyvää tietoa ja tukea olisi helpompi löytää, opintojen suunnitteluun saisi enemmän ohjausta ja että opetusmenetelmiä kehitettäisiin.

Kyselyihin vastanneet maisterit ja tohtorit kokevat, että koulutus Taideyliopistossa on antanut hyvät valmiudet työelämään. Maisteri- ja tohtoriseurantojen perusteella opinnoista tulisi saada enemmän tukea erityisesti neuvottelun, johtamisen, organisoinnin ja koordinoinnin sekä yrittäjyyden taitojen kehittämiseen.

Valmistumisen jälkeisten viiden työskentelyvuoden aikana Taideyliopiston maisterit ovat työskennelleet keskimäärin yli seitsemän eri työnantajan alaisuudessa, joka on lähes kolminkertainen määrä kansalliseen keskiarvoon verrattuna. Vastanneista maistereista peräti 93 % on valmistumisen jälkeen toiminut yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai freelancerinä. Vastanneet maisterit kokevat, että suurimmat työllistymiseen vaikuttaneet tekijät ovat olleet kyky kertoa omasta osaamisesta, suhdeverkostot sekä muun työkokemuksen vaikutus.

Taideyliopiston vastaavan opintopäällikön Sanna Kotajärvi-Söderholmin mukaan kyselyt vahvistavat kokonaiskuvaa, joka aiemmista kyselyistä ja selvityksistä on rakentunut.

– Alumnit näkevät Taideyliopiston laadukkaana yliopistona, jossa kehitytään yhteistyö- ja esiintymistaitoisiksi, luoviksi ja uutta oppiviksi ammattilaisiksi. Samaan aikaan parannettavaa riittää tietenkin jatkuvasti. Taidealat ovat työn muutoksen etulinjassa, joten on tärkeää kehittää entisestään Taideyliopiston kykyä tarjota opiskelijoille valmiuksia opiskelun jälkeiseen elämään ja työskentelyyn.

Vuonna 2018 Taideyliopistosta valmistui 169 kandidaattia, joista 150 (88,8%) vastasi kandikyselyyn. Maistereiden uraseurantakyselyyn vastasi 75 (32,5%) 231 Taideyliopistosta vuonna 2013 valmistuneesta maisterista. Tohtoreiden uraseurantakyselyyn vastasi 11 (55%) vuonna 2015 Taideyliopistosta väitelleestä 20 tohtorista. Kokonaisuudessaan uraseurantakyselyiden tuloksiin pääsee tutustumaan tästä raportista ja tilastopalvelu Vipusesta.

Lisätiedot:
Suunnittelupäällikkö Alina Savolainen
puh. 0400 792 089

Kandipalaute on yliopistojen valtakunnallinen opiskelijapalautekysely, jossa selvitetään kandidaatin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Kyselyn täyttävät kaikki alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvat tai vastaavat opinnot suorittaneet yliopisto-opiskelijat.

Yliopistojen uraseurantaa maistereille ja tohtoreille tehdään ura- ja rekrytointipalvelujen valtakunnallisen Aarresaari-verkoston yhteistyönä. Maisterien uraseurannassa kohdejoukko on viisi vuotta aiemmin joko ylemmän korkeakoulututkinnon tai päättyvän alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet. Tohtorien sijoittumista tarkastellaan 3 vuotta valmistumisen jälkeen. Uraseurantakyselyiden tavoitteena on tuottaa kattavaa tietoa akateemisten laadullisesta työllistymisestä sekä yliopistokoulutuksen vastaamisesta työelämän osaamistarpeisiin. Tuloksia hyödynnetään mm. opetuksen suunnittelussa, ohjauksessa ja koulutuksen kehittämisessä. Kandipalaute on osa yliopistojen rahoitusmallia, ja uraseurantakyselyt tulevat osaksi rahoituksen kriteereitä vuodesta 2021 lähtien. Seurannan tietoja tuo esiin valtakunnallinen Töissä.fi -palvelu.