Taideyliopistolle moite kansanmusiikin professuurin täyttömenettelystä

Taideyliopisto ja Sibelius-Akatemia ovat saaneet moitteen eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä kansanmusiikin taiteellisen professuurin täyttömenettelystä. Apulaisoikeusasiamies vastasi professuuria aiemmin hoitaneen Hannu Sahan tekemään kanteluun.

Kansanmusiikin professoriksi valittiin 22.1.2014 Kristiina Ilmonen, jolla ei valittaessa ollut tehtävän hakuselosteessa edellytettyä tohtorin tutkintoa. Valinnan ehtona oli, että Ilmonen on saanut tohtorin tutkintonsa valmiiksi ennen kautensa alkua 1.8.2014. Ilmonen jätti kaikki opintosuorituksensa tarkastettavaksi ennen määräaikaa, minkä katsottiin riittävän.

Kansanmusiikin professuuri on luonteeltaan taiteellinen. Ensisijainen valintaperuste oli korkeatasoinen taiteellinen pätevyys ja kyky antaa taiteelliseen toimintaan perustuvaa opetusta. Sibelius-Akatemia edellyttää taiteellisten professuurien haltijoilta kykyä taiteelliseen uusiutumiseen ja jatkuvaan oman taiteellisen toiminnan harjoittamiseen ja kehittämiseen.

Yliopistolaki ja Taideyliopiston henkilöstösääntö eivät edellytä taiteelliselta professorilta tohtorin tutkintoa. Vaatimus oli jäänyt virheellisesti hakuselosteeseen, mistä Sibelius-Akatemia on saanut perustellusti moitteen. Rekrytointiprosessia on sittemmin tarkistettu.

Apulaisoikeusasiamies katsoo päätöksessään, että ”yliopistolakia olisi perusteltua täsmentää professorin tehtävän täyttämistä koskevien menettelytapojen osalta”. Ne ovat hänen mukaansa jääneet yliopistolain säätämisvaiheessa epäselviksi.

Sibelius-Akatemia pahoittelee, että rekrytoinnissa toiseksi jäänyt Hannu Saha on kokenut tulleensa kohdelluksi epäasiallisesti. Rekrytointiprosessissa on ollut huomautettavaa, vaikka päätös on tehty lain mukaisesti ja lopputulos vastaa taiteelliselta professorilta edellytettyä osaamista.