Maija Parko tutki ranskalaista musiikkia, monitaiteisuutta ja muusikon tapaa jäsentää musiikkia

Pianisti Maija Parko nostaa tohtorintutkinnossaan esiin ranskalaista piano-, laulu- ja kamarimusiikkia 1900-luvun alusta. Lisäksi hän tarkastelee musiikin kokemuksellista jäsentämistä Debussyn preludin Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir harjoittamisessa. Parkon tohtorintutkinto tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 28. toukokuuta.
 
Viidessä jatkotutkintokonsertissaan Parko yhdisti ranskalaista 1800–1900-luvun vaihteen (fin de siècle) länsimaisessa taidemusiikkikulttuurissa merkittävänä pidettyä ohjelmistoa ja eräiden paljolti unohdettujen säveltäjien musiikkia. Konserttisarjassa kuultiin Claude DebussynMaurice Ravelin ja Eric Satien lisäksi muun muassa Lili Boulangerin, Germaine Tailleferren, Déodat de Séveracin ja Charles Kœchlinin sävellyksiä. Konserteissaan Parko tutki myös klassisen konsertin esityksellisiä mahdollisuuksia ja poikkesi tavanomaisista konserttikäytänteistä. Viidestä jatkotutkintokonsertista kolme oli monitaiteisia projekteja, joissa Parko tarkasteli pianistin roolia osana konserttitilanteen dramaturgiaa ja etsi klassista konserttikäytäntöä laajentavia taiteidenvälisiä yhteyksiä.
 
Parkon tohtorintutkintoon kuuluva kirjallinen työ on muusikkolähtöinen tapaustutkimus Claude Debussyn preludin Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir harjoittelemisesta. Parko käyttää työssään jäsennystyökaluna sävellykseen kiinteästi liittyvää Charles Baudelairen runoa Harmonie du soir. Hän tarkastelee preludissa ja runossa esiintyviä musiikillisia ja runollisia ilmiöitä suhteessa toisiinsa. Työhön liittyy myös äänite, jossa Parko esittelee havaintojaan soivien esimerkkien avulla. Tutkimuksessa nousee esiin musiikin jäsentämisen kokemuksellisuus. Parkon mukaan muusikko tuottaa usein kirjallista tai suullista tietoa musiikista kokonaisvaltaisesti: paitsi suhteessa nuottimerkintöihin, myös suhteessa fyysisiin aistimuksiin, akustiseen tilaan ja käytössä olevaan instrumenttiin.
 
 
Maija Parkon tohtorintutkinnon tarkastustilaisuus
28.5.2016 klo 12, Musiikkitalo, Camerata-sali. Mannerheimintie 13 A, 00100 Helsinki
Taiteellinen osio: Ranskalaista 1900-luvun alun piano-, laulu ja kamarimusiikkia kaanonin sisältä ja ulkoa
Kirjallinen osio: Pianistin kokemuksellinen tiedontuottaminen Debussyn preludissa Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir
Kirjallisen työn tarkastajat: MuT Laura Wahlfors, MuT Eija Järvelä
Taiteelliset opinnäytteet arvioinut lautakunta: Pianotaiteilija Juhani Lagerspetz, professori, MuT Tuija Hakkila, MuT Margit Rahkonen, MuT Eija Järvelä, Théodore Paraskivesco (C.N.S.M de Paris) 
Tarkastustilaisuuden valvoja: MuT Päivi Järviö
 
Docmus-tohtorikoulu, taiteilijakoulutus