Julian Weber vieraili Kuvataideakatemiassa ja Teatterikorkeakoulussa

TRANSLATIONS & TRANSITIONS - tilanteissa tuoreesti määrittyvät teokset

8.1.- 12.1. 2018 KuvA & TeaK

Kurssin opettajat ja luennoitsijat: Julian Weber (Berliini), Kirsi Monni, Tarja Pitkänen-Walter
Vieraileva luennoitsija: Olli Pyyhtinen

 

Nykytaiteelle ominaista on sen muotoutuminen siirtymissä erilaisiin yhteyksiin. Esimerkiksi maalaus liikkuu ilmiasultaan ja merkitykseltään osaksi julkista tapahtumaa, muotia, konserttia… Toisaalta maalaus objektina - ja verbinä – voi olla itsessään eri medioiden kasautuma. Usein teokset toteutuvat tilallisina tapahtumina ja koreografioituina esityksinä, jossa katsojan kehollinen liike on välttämätöntä tai jopa osa teosta. Kuvataiteen esittämisen käytännöt, mm. näyttelyt avajaisineen, yleisön ja teoksen kohtaamisen prosessit ja tilanteet ovat jatkuvaa uudelleen määrittelyn aluetta. Tilanne vaatii yhtälailla taideteoksen kuin kohtaamisenkin käsitteiden ja ymmärtämisen uudelleentulkintaa.

 

Vastaavasti koreografiassa on jo pitkään toteutettu siirtymiä pois yksinomaan kehokeskeisestä liikkeen lähtökohdasta. Koreografinen kuten kuvataiteellinenkin tarkastelu on laajentunut koskemaan komposition ja teoksen kysymystä esimerkiksi havainnon, materiaalien ja merkitysten liikkeenä erilaisissa viitekehyksissä. Enää jako abstraktiin tai ’esittävään’, modernistiseen tai postmoderniin tanssiin tai maalaukseen ei tunnu mielekkäältä teosten moninaisten materiaalisten ja diskursiivisten kerrostuminen kuvaamiseksi.

 

Kurssilla taidetta ajatellaan materiaalisena diskurssina. Tässä lähtökohdassa ei ole välttämättä kyse mediumin tai materiaalin esteettisestä laadusta sinänsä, paitsi sen osalta, miten tietyn taidealan omaksuttu historia kantaa mukanaan materiaalis-diskursiivista tietoa. Kurssilla muoto, artikulaatio, materiaalisuus ja materiaalit viittaavat prosessiin, jossa asiat ja objektit ovat kietoutuneet erilaisiin virtaaviin suhteisiin; kaikki asiat ovat itsessään monien materiaalisuuksien jatkuvasti muotoutuvia, kompositionaalisten suhteiden prosessuaalisia kasaumia. Taiteen nykyisessä vaiheessa on kiinnostavaa tarkastella, miten tietyt käsitteelliset tai menetelmälliset ehdotukset tai ajattelumallit resonoivat eri taiteellisista lähtökohdista, mitä tuottavat teoksina tai taiteellisena ajatteluna; mitä uusia näkökulmia näiden lähempi yhdessä luominen (translation) tai tarkastelu avaa molemmille.

 

Workshopin ja luentojen kokonaisuus kannustaa opiskelijoita kehittämään tilanteita, joissa teokset määrittyvät tuoreesti.

Kurssilla taidealojen kohtaaminen voi toteutua paitsi taiteilijoiden myös teosten kohtaamisena ja yhteistyönä, niiden sekoittumisena, sulautumisena, käännöksinä, prosesseina ja materiaalisuuksien lainoina tai jakamisena.

 

Kurssin luennot:

  • Matter and Processes of Materialization –– some concepts of the Alfred N. Whitehead’s process ontology (lecture Kirsi Monni) & Painting in Transition (Tarja Pitkänen-Walter).
  • Julian Weber lecture-presentation of his work and a workshop
  • Translation (Prof. Olli Pyyhtinen)

Luennoitsijat ja opettajat: