Avoimet työpaikat

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, jonka laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät siitä kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston. Taideyliopistossa olet osa moniarvoista ja elävää yhteisöä, joka vaalii perinteitä ja tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia ja energiaa. 

Taidejohtamisen ja yrittäjyyden (Arts Management) professori

Julkaistu Ti, 25/06/2019 - 15:23
Sibelius-Akatemia
Hakuaika päättyy 23.08.2019 15:00

Haluatko olla mukana rakentamassa tulevaisuutta? Taideyliopistossa olet osa moniäänistä yhteisöämme, joka toimii taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisenä suunnannäyttäjänä. Haemme nyt Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan

TAIDEJOHTAMISEN JA YRITTÄJYYDEN (ARTS MANAGEMENT) PROFESSORIA

viiden vuoden määräaikaiseen tehtävään 1.1.2020-31.12.2024 tai sopimuksen mukaan myöhemmästä ajankohdasta lukien. Määräaikaisuuden perusteena on koulutuksen jatkuvaan kehittämiseen, uudistuvalle opetukselle asetettaviin vaatimuksiin ja opetustarpeen muuttuvuuteen liittyvä joustavuuden tarve sekä se, että uudehkon tehtävän sisältö on vasta muotoutumassa. Tehtävä sijoittuu Sibelius-Akatemian Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osastolle Taidejohtamisen ja yrittäjyyden aineryhmään ja tohtorikoulu MuTriin.

Toimintaympäristö

Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Opiskelijoita on yhteensä noin 2 200 ja henkilötyövuosia noin 650. Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta, tutkimuksesta ja näihin liittyvästä taiteellisesta toiminnasta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita.

Professorin tehtävä on sijoitettu Sibelius-Akatemian Musiikkikasvatuksen, Jazzin ja Kansanmusiikin osastolle, jolle myös taidejohtamisen ja yrittäjyyden oppiaine sijoittuu. Arts Management -maisteriohjelma kouluttaa ammattilaisia yhä kasvavan ja kehittyvän kulttuuriteollisuuden alalle. Englanninkielinen maisterikoulutus kattaa taidealat aina tanssista musiikkiin ja teatterista museoihin. Valmistuttuaan opiskelijat sijoittuvat erilaisiin tuottamis- ja johtamistehtäviin taiteen ja kulttuurin julkiselle, yksityiselle tai kolmannelle sektorille. Taidejohtamisen ja yrittäjyyden alan tohtorikoulutus alkoi vuonna 2011 ja se kouluttaa syvällistä asiantuntemusta vaativiin tutkimus-, kehittämis- ja johtamistehtäviin.

Koulutusta hallinnoi Taidejohtamisen ja yrittäjyyden aineryhmä, joka on nyt täytettävänä olevan professorin, yhden lehtorin, lukuisien tuntiopettajien sekä noin 40 maisteri- ja tohtoriopiskelijan muodostama yksikkö. Aineryhmä vastaa taidejohtamisen ja yrittäjyyden opetuksen suunnittelusta, toteuttamisesta, kehittämisestä ja arvioinnista sekä taidejohtamisen ja yrittäjyyden alan tutkimuksesta ja tohtorikoulutuksesta Taideyliopistossa. Oppimisympäristö on kansainvälinen, monialainen ja tiiviissä vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Taidejohtamisen ja yrittäjyyden maisterikoulutuksen pääaineopintojen keskeiset sisältökokonaisuudet ovat:

 1. Taide, johtaminen ja yhteiskunta (Art, management and society)
 2. Kulttuuripolitiikka, kulttuurisuunnittelu ja johtajuus (Cultural policy, cultural planning and leadership) 
 3. Taidejohtamisen strategiset menetelmät (Strategic methods for arts managers) 
 4. Henkilökohtainen kehittyminen (Personal development) 
 5. Taidejohtamisen ja yrittäjyyden tutkimus ja tutkimusmenetelmät (Arts management research and methodologies)  

Lisätietoja Taideyliopiston verkkosivuilta:

Taidejohtamisen ja yrittäjyyden (Arts Management) professorin tehtävänkuva

Professorin yleiset tehtävät

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia edellyttää, että professori

 1. tekee ja julkaisee alaansa edustavaa tutkimustyötä
 2. johtaa, edistää ja kehittää alansa koulutusta yhteistyössä yliopiston muun henkilöstön kanssa
 3. ohjaa opiskelijoiden opintoja ja on riittävästi heidän käytettävissään
 4. osallistuu opiskelijavalintoihin ja opintosuoritusten arviointiin
 5. antaa yliopistolle tarpeelliset selvitykset opetuksestaan sekä tieteellisestä ja/tai taiteellisesta toiminnastaan
 6. hoitaa yliopiston hallintoelinten jäsenyyteen liittyvät hänelle kuuluvat tehtävät.

Taidejohtamisen ja yrittäjyyden (Arts Management) professorin erityisalaan liittyvät tehtävät

 1. Professori tekee tutkimusta ja julkaisee sekä kansallisesti että kansainvälisesti, hän johtaa, koordinoi, ja osallistuu tutkimusyhteistyöprojekteihin alan kannalta tärkeiden kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa sekä kehittää tutkimusta Taideyliopistossa.
 2. Professori opettaa ja ohjaa tohtoriopiskelijoita ja osallistuu maisteriopintoihin liittyvään opetukseen ja opinnäytteiden ohjaukseen. Professori osallistuu taidejohtamisen ja yrittäjyyden koulutuksen kehittämiseen, organisointiin ja koordinointiin sekä Taideyliopistossa että kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa. Tässä hän tekee yhteistyötä muun opetus-, tutkimus-, tuki- ja hallintohenkilöstön kanssa.
 3. Professori kehittää taidejohtamisen ja yrittäjyyden sekä Taideyliopiston muun koulutustarjonnan välistä vuorovaikutusta. Lisäksi hän edistää monialaisen ja monitieteisen oppiaineen pedagogista kehittämistyötä. Professori vastaa osaltaan siitä, että alan uusinta kehittämis- ja tutkimustietoa sovelletaan koulutuksen kaikilla tasoilla niin Sibelius-Akatemiassa kuin koko Taideyliopistossa sekä täydennyskoulutuksen ja avoimen yliopiston opiskelijoille suunnattavassa opetustarjonnassa.

Valintakriteerit

Sen lisäksi, mitä yliopistolaissa ja Taideyliopiston henkilöstösäännössä säädetään, taidejohtamisen ja yrittäjyyden (Arts Management) professorin tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää

 • soveltuvaa tohtorintutkintoa ja tieteellistä pätevyyttä
 • syvällistä monialaisen taidejohtamisen ja yrittäjyyden oppiaineen tuntemusta, joka voidaan osoittaa erityisellä perehtyneisyydellä johonkin seuraavista taidejohtamisen ja yrittäjyyden aloista: johtaminen ja johtajuus (management ja leadership), kulttuuripolitiikka, kulttuurisuunnittelu, taiteen markkinointi, varainkeruu ja sponsorointi, kulttuuriyrittäjyys, yleisötyö ja taiteen saavutettavuus
 • hyvää opetustaitoa ja kykyä antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta
 • vankkaa maisterintutkielmien ohjauskokemusta
 • kokemusta tohtorikoulutuksen organisoimisesta ja väitöskirjojen ohjaustehtävistä
 • kykyä kehittää koulutusta yliopistoyhteisössä ja yhteistyökumppaneiden kanssa, myös kansainvälisesti
 • motivaatiota ja sitoutumista koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen

Tehtävään voidaan valita myös sellainen tieteellisen tohtoritutkinnon suorittanut henkilö, joka ei täytä jotain muuta edellä mainituista ehdoista, mikäli hän on erityisen ansioitunut muiden ehtojen osalta.

Professorin työhön ja pätevyysvaatimuksiin on otettu kantaa yliopistolaissa ja Taideyliopiston henkilöstösäännössä. Lisätietoa näistä löydät täältä (pdf).

Hakijan pätevyyttä, taitoa ja kykyä arvioidaan suhteessa professorin tehtävien ja toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin. Arviointi tapahtuu hakijan lähettämien hakuasiakirjojen sekä erikseen järjestettävän soveltuvuusarvioinnin avulla. Myös kielitaito arvioidaan soveltuvuusnäytteessä. Tarvittaessa soveltuvuuden arvioinnissa voidaan käyttää myös ulkopuolisen yhteistyökumppanin toteuttamaa henkilöarviointia. Soveltuvuusarviointi pyritään järjestämään Helsingissä joulukuussa 2019.

Kielitaito

Tehtävän opetus- ja ohjauskielet ovat englanti ja suomi. Tehtäviin sisältyy ensisijaisesti englanninkielisten opinnäytteiden ohjausta. Kotimaisilta hakijoilta edellytetään erinomaista suomen tai ruotsin sekä englannin kielen taitoa sekä toisen kotimaisen kielen hyvää hallintaa. Ulkomaisilta hakijoilta edellytetään erinomaista englannin kielen hallintaa. Taideyliopiston henkilöstösäännön mukaan rehtori voi päättää kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta. Kielitaito osoitetaan soveltuvuusnäytteessä.

Lisäksi kotimaisilta hakijoilta vaaditaan jokin seuraavista toisen kotimaisen kielen hallintaa osoittavista todistuksista:

 1. valtion kielitutkintolautakunnan jäsenen tai varajäsenen antama todistus tai todistus, joka osoittaa kielitaidon muulla suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2003) säädetyllä tavalla (esim. korkeakoulun perustutkintoon sisältyvän kielikokeen suorittaminen)
 2. suomalaisen korkeakoulun ao. kieltä opettavan professorin, apulaisprofessorin tai lehtorin antama todistus
 3. ylioppilastutkinnossa ao. kielessä suoritettu hyväksytty arvosana.

Palkkaus

Palkkauksessa noudatamme yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaista opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmää. Tehtävä sijoittuu alkaessaan vaativuustasolle 8, ja lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa. Palkka on työsuhteen alkaessa noin 5200-5800 euroa. Palkkaus tarkentuu valittavan henkilön pätevyyden ja työkokemuksen perusteella. Alkupalkka sovitaan muista työsuhteen ehdoista sovittaessa.

Rekrytointiprosessi

Rekrytointitoimikunta arvioi hakijoiden kelpoisuuden ja soveltuvuuden hakuasiakirjojen, soveltuvuusnäytteen sekä vähintään kahden Taideyliopiston ulkopuolisen asiantuntijan lausuntojen ja muiden käytettävissä olevien tietojen perusteella. Sibelius-Akatemian akateeminen neuvosto kommentoi rekrytointitoimikunnan valintaehdotusta. Tämän jälkeen Sibelius-Akatemian dekaani tekee valintaesityksen Taideyliopiston rehtorille, joka tekee nimityspäätöksen. Rekrytointiprosessin arvioidaan päättyvän joulukuussa 2019.

Taideyliopiston tavoitteena on käyttöönottaa opetus- ja tutkimushenkilöstön urajärjestelmä (tenure track) vuoden 2019 aikana. Taideyliopiston urajärjestelmä tulee koostumaan professorin ja lehtorin vakinaistamispoluista. Taideyliopisto varaa oikeuden arvioida avoinna olevan tehtävän sijoittumista professorin vakinaistamispolulle vakinaistamiskriteereiden valmistuttua.

Hakeminen

Hakuaika päättyy 23.8.2019 klo 15.00 (UTC +2). Englanninkieliset hakemukset tulee toimittaa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kirjaamoon sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen siba.kirjaamo(at)uniarts.fi otsikolla ”Taidejohtamisen ja yrittäjyyden professori”. Lähetyssähköpostiosoitteeseen toimitetaan vastaanottokuittaus.

Hakemuksen (yksi pdf-dokumentti) tulee sisältää:

 1. Vapaamuotoinen hakukirje, jossa hakija kuvaa opetuksellisen ja tutkimuksellisen visionsa ja vahvuutensa suhteessa professorin tehtävään (4 000 merkkiä)
 2. Ansioluettelo, joka tulee laatia Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomallin mukaisesti: https://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli
 3. Julkaisuluettelo, joka tulee laatia Suomen Akatemian julkaisuluettelomallin mukaisesti: https://www.aka.fi/fi/rahoitus/hae-rahoitusta/ohjehakemisto/julkaisuluettelo/
 4. Näytemateriaali ja luettelo tästä materiaalista: korkeintaan viisi tieteellistä julkaisua, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakuprosessissa on mukana kansainvälisiä asiantuntijoita, joten hakukirje, ansioluettelo ja julkaisuluettelo tulee toimittaa englanninkielisinä. Muulla kielellä kuin englanniksi kirjoitettu näytemateriaali tulee toimittaa harkinnan mukaan englanniksi käännettynä. Sibelius-Akatemia ei käännätä hakemuksia tai niihin liittyvää materiaalia.

Ennen työsopimuksen laatimista tehtävään valitun henkilön on toimitettava yliopistolle oikeaksi todistetut jäljennökset mm. tutkinto- ja kielitaitotodistuksistaan.

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopisto varaa oikeuden jättää tehtävän täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa.

Tiedustelut

Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa:

1) Varadekaani Elina Laakso, puh. 040 710 4385, parhaiten tavoitettavissa

 • 27.6.2019 klo 16-18
 • 28.6.2019 klo 10-12

2) Professori Tanja Johansson, puh. 040 710 4392, parhaiten tavoitettavissa

 • 7.8.2019 klo 12–14
 • 12.8. 2019 klo 10–12
 • 20.8.2019 klo 9-11

Hakuprosessiin ja hakemiseen liittyviin käytännön kysymyksiin vastaa myös suunnittelija Katja Vento, puh. 040 710 4213.

Taideyliopiston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@uniarts.fi.

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Taideyliopiston laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston.

Taideyliopistossa olet osa moniarvoista ja elävää yhteisöä, joka vaalii perinteitä ja tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia ja energiaa. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa ja kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita.