Tutkintovaatimukset / Sibelius-Akatemia: Yhteiset opinnot, musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto

MUSIIKKIKASVATUKSEN, JAZZIN JA KANSANMUSIIKIN OSASTON MUSIIKIN HISTORIAN, MUSIIKKITEKNOLOGIAN JA MUITA OPINTOJA

 

MUSIIKIN HISTORIAN PERUSOPINTOJA

6v22 Jazzmusiikin historian perusteet (3 op, 80)  

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- kykenee tunnistamaan jazzmusiikin eri tyylilajien musiikilliset piirteet
- tuntee tyyleihin liittyvän historiallisen kehityksen eri vaiheet
- kykenee analysoimaan ja historiallisesti ajoittamaan kuulemaansa musiikkia
Lisäksi opiskelijalla on tietämys
- tärkeimmistä jazzmusiikin kehitykseen vaikuttaneista henkilöistä
- jazzmusiikista osana afroamerikkalaista kulttuuria
- musiikkiteollisuuden kehityksen vaikutuksesta jazzmusiikin historiaan
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Luennot 64 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Kertauskuulustelu, johon sisältyy kuuntelukoe

 

6v23 Suomalaisen jazzmusiikin historian perusteet (3 op, 134 t)

Osaamistavoitteet 
Opiskelija
- tietää jazzmusiikin kehityksestä suomalaisessa kulttuuripiirissä
- tietää suomalaisen jazzmusiikin kehitykseen vaikuttaneista tärkeimmistä hahmoista
- tietää afroamerikkalaisen jazzmusiikin ja suomalaisen kulttuurin vuorovaikutuksesta
Oppilas kykenee analysoimaan ja ajoittamaan kuulemaansa musiikkia
Arviointi a / i
Edellytykset osallistumiseen
Opiskelijalla on ymmärrys jazzmusiikin eri tyylilajien musiikillisista piirteistä

 

7v69 Kansanmusiikin historian perusteet (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee suomalaisen kansanmusiikin historian kokonaiskuvan ja keskeiset ilmiöt esihistoriasta nykypäivään
- tuntee ja tunnistaa kansanmusiikin sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja esteettiset lähtökohdat
- osaa hakea taustatietoa nykykansanmusiikin ilmiöille
- osaa tarkastella suomalaista kansanmusiikkia osana maailman musiikkikulttuureita
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Luennot  ja harjoitukset 30 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt ja kertauskuulustelu

 

4a95 Populaarimusiikin historian perusteet (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- kykenee hahmottamaan jazzin, populaarimusiikin ja pop/rockin historian kehitystä
- tunnistaa keskeisimmät jazzin, populaarimusiikin ja pop/rockin tyylit ja osaa suhteuttaa ne tyylillisesti ja kulttuurisesti omaan aikaansa
Suositeltu suoritusvuosi 2. tai 3.
Arviointi a / i
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.
Opetusmuodot
Luennot enintään 44 t
Suoritukset
Osallistuminen luentoihin
Verkkotehtävät tai esseetentti
Kuuntelutentti
Opettaja arvioi suoritukset

 

y43 Rockmusiikin historia (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- kykenee tunnistamaan rockmusiikin eri tyylilajien musiikilliset piirteet
- tuntee tyyleihin liittyvän historiallisen kehityksen eri vaiheet
- kykenee analysoimaan ja historiallisesti ajoittamaan kuulemaansa musiikkia
Lisäksi opiskelijalla on tietämys
- tärkeimmistä rockmusiikin kehitykseen vaikuttaneista henkilöistä ja yhtyeistä
- rockmusiikista osana afroamerikkalaista kulttuuria
- musiikkiteollisuuden kehityksen vaikutuksesta rockmusiikin historiaan
Arviointi a/i

 

y41 Elokuvamusiikin mestarit (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- kykenee tunnistamaan elokuvamusiikin eri aikakausien musiikilliset piirteet
- tuntee tyyleihin liittyvän historiallisen kehityksen eri vaiheet
- kykenee analysoimaan ja historiallisesti ajoittamaan kuulemaansa musiikkia
Lisäksi opiskelijalla on tietämys
- tärkeimmistä elokuvamusiikin kehitykseen vaikuttaneista henkilöistä
- elokuvamusiikista osana elokuvan ääniraitaa
- elokuvateollisuuden kehityksen vaikutuksesta elokuvamusiikin historiaan
Arviointi a/i

 

MUSIIKIN TIETOTEKNIIKKA, ÄÄNITEKNIIKAN PERUSTEET JA STUDIOTEKNIIKAN OPINNOT

Jos opiskelija suorittaa alla olevat opinnot tp47–tp69, hän voi hakea tekemään tp26 Ääni- ja äänituotanto 1. 

 

tp47 Musiikin tietotekniikka (4 op, 106 h)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) osiossa johdanto (4h) oppii vastaanottamaan ja lähettämään sähköpostia liitetiedostoineen, oppii hyödyntämään tietoverkoissa olevaa verkko-opetusmateriaalia sekä hallitsee ftp-tiedonsiirron
b) osiossa sekvensseri (4h) oppii tuottamaan musiikkia DAW-ympäristössä ja saa perustiedot miksauksesta
c) osiossa notaatio (4h) oppii hyödyntämään tietokonetta nuotinkirjoituksessa sekä nuottikuvan jakelussa
d) osiossa julkaisu (4h+4h) tutustuu visuaalisen materiaalin tuottamiseen, eri tiedostoformaatteihin ja oppii koostamaan em. materiaaleista yksinkertaisen HTML-sivuston sekä suoriutumaan sivuston etäpäivityksistä
Suositeltu suoritusvuosi 1.
Arviointi
Koko kurssi arvioidaan asteikolla a/i (hyväksytty/hylätty)
Opetus- ja työmuodot
Perusteiden itseopiskelua verkko-opetusmateriaalin avulla (www5.siba.fi/tvt) (max. 30h)
Osallistuminen harjoitusryhmiin: em. kohdat a-c kukin 4h ja kohta d 8h (yhteensä 20h)
Työnäytteiden itsenäinen suorittaminen (max. 50h)
Suoritukset
Oppimistavoite a-d:
perustietojen verkkomateriaaliin tutustuminen
opetusryhmiin osallistuminen
Oppilas luovuttaa em. osa-alueista (a-d) opettajan määrittelemät työnäytteet
Opetus- ja työmuodot
- oppilas ilmoittautuu kurssille kevällä WebOodissa, varsinaisiin opetusryhmiin sijoittautuminen tapahtuu myöhemmin syksyllä ja keväällä osoitteessa: www5.siba.fi/tvt-ilmo
- perusteiden itseopiskelua verkko-opetusmateriaalin avulla (www5.siba.fi/tvt) (max. 30h)
- osallistuminen harjoitusryhmiin: em. kohdat a-c kukin 4h ja kohta d 8h (yhteensä 20h)
- työnäytteiden itsenäinen suorittaminen (max. 56h)
Suoritukset
Oppimistavoite a-d: perustietojen verkko-oppimateriaali (www5.siba.fi/tvt)
Opetusryhmiin osallistuminen
Oppilas luovuttaa em. osa-alueista (a-d) opettajan määrittelemät työnäytteet
Edeltävät opinnot
Tutustuminen osoitteessa www5.siba.fi/tvt olevaan materiaaliin
Toistuvaissuoritukset
Kunkin osion opetusryhmään voi osallistua vain kerran
Kurssin pakollisuus
tp47 on edellytys kursseille: tp48 (Äänitekniikan perusteet) sekä 4p22 (MuKa/Afroamerikkalainen musiikki)

 

tp48 Äänitekniikan perusteet (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa äänittää yksittäistä instrumenttia ja pientä instrumenttiryhmää
- osaa koostaa äänityksestään jaettavan tallenteen
- osaa käyttää digitaalisen äänityöaseman perustoimintoja
- hallitsee yksinkertaisen kannettavan äänitallentimen käytön
- ymmärtää äänitekniikan merkityksen muusikon ja pedagogin työssä
Suoritukset
Osallistuminen opetuskerroille
Harjoitustehtävien tekeminen
Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen
Suositeltu suoritusvuosi: 2. vuosi
Arviointi: a/i
Edeltävät suoritukset: tp47 Musiikin tietotekniikan perusteet

 

tp67 Studiotekniikka ja äänituotanto sivuaineena 1 (4 op, 108 t)

Opiskelija saa musiikkitalon kevyttarkkaamoiden käyttöoikeuden.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- ymmärtää studioympäristön toimintaperiaatteet
- osaa käyttää tyypillisiä äänitysvälineitä turvallisesti
- ymmärtää signaalireitityksen perusperiaatteet
- hallitsee mikrofonien peruskäsitteistön
- hallitsee erilaisia äänitystapoja
- osaa tyypillisiä miksaustekniikoita
- osaa toimia musiikkitalon kevyttarkkaamoissa ryhmässä ja kykenee työskentelemään myös itsenäisesti
- tuntee Sibelius-Akatemian studioiden käyttösäännöt ja toimii niiden mukaisesti
Suositeltu suoritusvuosi: 3. vuosi
Arviointi: a/i
Edeltävät suoritukset: tp47 Musiikin tietotekniikan perusteet tai muulla tapaa osoitetut tp47 mukaisesti vaadittu osaaminen
Opetus- ja työmuodot
Osallistuminen ryhmäopetukseen
Opettajan antamien henkilökohtaisten ja ryhmätehtävien suorittaminen ja raportointi
Osallistuminen kenttä-äänitysharjoitukseen
Suoritukset
Osallistuminen opetuskerroille
Henkilökohtaisten tehtävien ja ryhmätehtävien suorittaminen ja raportointi
Harjoitustyö

 

tp68 Studiotekniikka ja äänituotanto sivuaineena 2 (4 op, 108 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa pystyttää, kytkeä ja purkaa äänityslaitteiston järjestelmällisesti
- osaa eri musiikkityylien äänitys- ja miksaustekniikoita
- tiedostaa äänituotantoprojektin organisoimiseen liittyvät perusperiaatteet
- osaa siirtää osaamistaan muihin toimintaympäristöihin
- pystyy toimimaan itsenäisesti ja osaa vastata äänitystilanteen kulusta
Suositeltu suoritusvuosi: 3-4. vuosi
Arviointi: a/i
Edeltävät suoritukset: tp 67 Studiotekniikka ja äänituotanto sivuaineena 1
Opetus- ja työmuodot
Osallistuminen ryhmäopetukseen
Opettajan antamien henkilökohtaisten ja ryhmätehtävien suorittaminen ja raportointi
Tutustuminen musiikkitalon studioblokkiin
Suoritukset
Osallistuminen opetuskerroille
Teoreettisen osaamisen osoittaminen
Äänitystilanteen järjestäminen tuotantoharjoituksena
Itsenäisen harjoitustyön suorittaminen ja raportoiminen

 

tp79 Studiotekniikka ja äänituotanto sivuaineena 3 (4 op, 108 t)

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
pystyy lähestymään äänitys- ja miksausprosesseja sekä tekniseltä että taiteelliselta kannalta
ymmärtää eri tyylisuuntien ääniteknisiä erityispiirteitä ja vakiintuneita lähestymistapoja
osaa kuunnella äänitteitä analyyttisesti
pystyy valitsemaan tiettyyn äänituotantoprojektiin sopivan taiteellisen lähestymistavan ja osaa tehdä sitä tukevia teknisiä valintoja
osaa suunnitella ja toteuttaa äänituotantoprojektin itsenäisesti
Arviointi: a/i
Edeltävät opinnot: tp68 Studiotekniikka ja äänituotanto sivuaineena 2

 

PEREHDYTYS STUDIOIHIN JA ÄÄNITARKKAAMOIHIN

Seuraavat perehdytyskoulutukset on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet tai suorittaneet studiotekniikkaan tai musiikkiteknologiaan liittyviä kursseja.  Ne esittävät lyhyesti kunkin tilan tai teknisen resurssin erityispiirteet.  Perehdytyskoulutuksen suorittamista vastaan opiskelija saa pääsyn teknisiin tiloihin (studiot, tarkkaamot) omalla avaimellaan sikäli kuin muiden opintojen puitteissa on tarpeen.  Perehdytyskoulutukset eivät siis sinänsä ole studiokursseja!  Varsinaiset tekniset oppisisällöt annetaan muilla kursseilla.

 

tn1 M-talon elektronimusiikkistudion perehdytys (1 op, 27 t)

Opiskelija saa käyttöoikeudet käytyään perehdytyksen tp53 Elektroakustisen musiikin valmistavien opintojen yhteydessä. Muulloin perehdytyksen voi tarvittaessa tehdä erikseen ilmoitetulla tavalla.

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- oppii käynnistämään studion laitteet, tuntemaan keskeisten laitteiden käyttötarkoitus ja tekemään digitaaliset ja analogiset reititykset perustoimintoja varten;
- oppii tuntemaan studion tietokoneiden toiminta ja tutustuu käytettäviin ohjelmiin siten, että hän pystyy suorittaa perustoimintoja;
- oppii studioon liittyvät käytännöt, sähköturvallisuusasiat ja kuulon suojaukseen liittyvät seikat.
Suositeltu suoritusvuosi ei suositusta
Arviointi
Opettaja arvioi opiskelijan osallistumisen tasoa ja suorittaa kuulustelun, a/i

 

tn2 M-talon studioblokin äänitystarkkaamoiden perehdytys (1 op, 27 t)

Perehdytys järjestetään erikseen ilmoitettavalla tavalla.

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee studioblokin äänitysstudioiden signaalitiet ja kytkennät.
- oppii tekemään yksinkertaisia moniraitaäänityksiä äänitysstudioissa ja soittotiloissa.
Arviointi a/i

 

tn3 M-talon kevyttarkkaamoiden perehdytys (1 op, 27t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee kevyttarkkaamoiden (jazz, kamu, muka) signaalitiet ja kytkennät.
- osaa tehdä yksinkertaisia moniraitaäänityksiä kevyttarkkaamoissa.
Arviointi a/i

Edeltävät opinnot
Opiskelijalla tulee olla joko suoritettuna ääni- tai studiotekniikan opintoja tai kokemusta studiotyöskentelystä. Perehdytykseen voidaan ottaa opiskelijoita tasokokeen perusteella.
Jos tasokoe hylätään, opiskelijan tulee suorittaa opintojakso tp67 Studiotekniikka ja äänituotanto sivuaineena 1, joka myös antaa oikeuden työskennellä kevyttarkkaamoissa.

 

tn4 M-talon saliäänentoiston perehdytys (1 op, 27 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- oppii käynnistämään äänentoistolaitteet ja kytkemään mm. mikrofoneja, DI-bokseja, lavamonitoreita sekä tarvittavia lisälaitteita;
- oppii tuntemaan salien äänentoistolaitteiden toimintaperiaatteet;
- tutustuu huolellisesti miksauspöytään ja ottaa sen toimintoja haltuunsa;
- oppii saleihin liittyvät käytännöt (mukaan lukien langattomat laitteet), sähköturvallisuusasiat ja kuulon suojaukseen liittyvät seikat.
Suositeltu suoritusvuosi ei suositusta
Opettaja arvioi opiskelijan osallistumisen tasoa ja suorittaa kuulustelun, a/i

 

MUITA OPINTOJA

4v29 Bändityöskentelyn perusteet (4 op, 106 t)

Musiikkikasvatuksen aineryhmä
Opintojakso on tarkoitettu erityisesti niille opiskelijoille, jotka eivät opiskele musiikkikasvatuksen oppiaineen perusopiskelijoina.
Kurssin ohjelmisto voidaan suunnata tietyn aihealueen mukaiseksi, esim. kirkkomusiikin opiskelijoille.
Oppimistavoitteet
Opiskelija
- tuntee perusteet bändisoitosta ja sen ohjaamisesta
- omaa perusvalmiudet soittaa bändisoittimia (sähkökitara, basso, rummut, lyömäsoittimet, kosketinsoittimet, laulu) ja näiden yhtyesoitossa
- tuntee perusteet bändisoittimille sovittamisesta
- tuntee perusteet bändiympäristössä käytettävistä laitteista (instrumenttivahvistimet, efektilaitteet, äänentoistolaitteet)
- omaa perusvalmiudet työskennellä bändiympäristössä
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Yhtyesoiton opetusta 5-8 hengen ryhmissä enintään 60 t
Työmuodot
Tehtävien tekeminen
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Tehtävien esittely
Esiintyminen bändissä tai muun lopputyön tekeminen
Opettaja arvioi suoritukset

 

7v68 Dance movement expression, singing and rhythm (3 op, 80 t)

Kansanmusiikin aineryhmä
Osaamistavoitteet
Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan maailman musiikkikulttuureista perehtymällä tarkemmin jonkin kulttuurialueen tai kansanmusiikkiin.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta 56 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen

 

vm2 Jazz- ja improvisointiworkshop (7 op, 187 t) (muiden koulutusohjelmien opiskelijat)

Jazzmusiikin aineryhmä

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- kykenee improvisoimaan ja tuntee jazzilmaisun perusperiaatteita
- tuntee jazzstandardiohjelmiston perusteoksia
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Koesoitto
Opetusmuodot
Ohjattua pienyhtyetyöskentelyä eri ohjaajien johdolla enintään 74 t lukuvuodessa
Työmuodot
Henkilökohtaista harjoittelua 115 t lukuvuodessa
Suoritukset
Osallistuminen harjoituksiin ja esiintyminen kerran lukuvuodessa
Ohjaava opettaja antaa suoritusmerkinnän (a/i)

 

4v8 Johdatus musiikkiterapiaan (5 op, 134 t)

Avoin yliopisto

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa
- hahmottaa musiikin eri merkityksiä psyykkisen hyvinvoinnin ja kuntoutumisen näkökulmista
- kuvata musiikin terapeuttisen käytön mahdollisuuksia eri konteksteissa
- luetella ja kuvailla pääpiirteittäin musiikkiterapian perusmenetelmät
- hahmottaa musiikkiterapialle asetettavia tavoitteita ja kliinisen toiminnan perusperiaatteita
- hakea koulutukseen, tutkimukseen ja kliiniseen toimintaan liittyvää lisätietoa musiikkiterapian alueelta
Arviointi 0-5
Edeltävät opinnot
Suositellaan Taideaineiden erityispedagogiikan suorittamista
Opetusmuodot
luennot ja demonstraatiot enintään 24 t
Työmuodot
Osallistuminen opetukseen ja demonstraatioihin
Omakohtainen työskentely 114 t: oppimistehtävä
Kirjallisuus:
- Ala-Ruona, Saukko & Tarkki (2009): Musiikkiterapiapalvelut
- Erkkilä & Rissanen (2008): Kuntoutus: Taiteet ja kuntoutuminen s. 683-699
- Saukko, P. (2008): Musiikkiterapian tavoitteet lapsen kuntoutusprosessissa, s. 17- 43
- Kaskinen, M. (2003). Musiikkiterapian historiaa Suomessa. Teoksessa Ala-Ruona,
- Erkkilä, Jukkola & Lehtonen (toim.). Muistoissa – Petri Lehikoinen 1940-2001, s. 69-87.
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen, oppimistehtävä.

 

7v71 Säestä viululla 1: johdanto (2 op, 54 t)

Kohderyhmä (lähtötasovaatimus):
Kurssi on tarkoitettu viulisteille ja viulunsoittotaitoisille. Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempaa kansanmusiikin tuntemusta.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
tutustuu viululla säestämisen perusteisiin ja sottiisin peruspoljentoon
tutustuu borduunasäestyksen sekä avo-, kolmi- ja nelisointujen käytön perusteisiin
Arviointi a/i

 

7v72 Säestä viululla 2 (2 op, 54 t)

Kohderyhmä (lähtötasovaatimus): Kurssi on tarkoitettu viulisteille ja viulunsoittotaitoisille.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
tutustuu viululla säestämisen perusteisiin syventäen Säestä viululla 1: Johdanto kurssilla
opittuja taitoja, kuten säestämisen rytmisempiin sekä soittoteknisesti haastavampiin elementteihin
Arviointi a/i

 

7v70 Korut kansanmusiikissa (2 op, 54 t)

Kohderyhmä (lähtötasovaatimus):
Kurssi on tarkoitettu kaikille kansanmusiikin soittamisesta ja laulamisesta kiinnostuneille. Harjoitukset on suunniteltu siten, ettei kurssille osallistujan soitin muuta niiden sisältöä. Kurssille osallistuminen ei välttämättä edellytä aiempaa kansanmusiikin tuntemusta.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
tutustuu melodioiden koristeluun ja tyylikeinoihin, joiden avulla erilaisten korukuvioiden hahmottaminen on helpompaa
saa työkaluja yksilölliseen kansanmusiikillisen ilmaisuun
Arviointi a/i

 

y42 Klassinen orkesterisoitto (3–4 op, 80–104 t)

Kurssilla toteutetaan sinfonia- tai kamariorkesteriperiodi. Osallistujista koottava orkesteri valmistaa ja esittää konserttiohjelman kapellimestarin johdolla.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tutustuu soittajana monipuolisesti sinfonia- ja/tai kamariorkesterin toimintaan
- oppii tuntemaan orkesterimusiikin eri tyylikausien soittotapoja
- saa käsityksen ja omaksuu valmiuksia ammattimaiseen orkesterityöskentelyyn.
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
- osallistuminen orkesteriharjoituksiin ja konserttiin (esim. 6 harjoitusta ja konsertti)
- stemmojen yksilöllinen harjoittelu.
Edeltävät suoritukset Orkesteri-instrumentin D-kurssi tai vastaava taso

 

y37 Liikunta (1–2 op, 27–54  t)

Opintojakson sisältö voi olla tanssi- tai liikuntapainotteinen. Opintojakso sisältää mm. seuraavia vaihtoehtoja: musiikki-, rentoutus- ja kuntoliikunta, jazztanssi, steppi, afrotanssi, lattaritanssit sekä luova liikunta.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee jonkun tanssi- tai liikuntalajin
- on kehittänyt liikunnallisia taitojaan
- tuntee fyysisen kunnon kohentamisen ja jatkuvan ylläpitämisen perusteita
Arviointi  a / i
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta enintään 30t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen

 

y36 Luottamustoimet Sibelius-Akatemiassa (1–10 op)

Opintojakson aikana opiskelija osallistuu yliopiston ja ylioppilaskunnan erilaisten toimielinten työskentelyyn. Luottamustehtävään päästäkseen opiskelijan on tultava valituksi toimielimeen asianmukaisella menettelyllä (esim. vaalit tai ainejohtajan päätös). Opintosuorituksen saa pääsääntöisesti vain toimielimen varsinaisena jäsenenä toimimisesta, ellei varajäsenenä toimiminen ole vastannut työmäärältään varsinaisen jäsenen työmäärää. Opintojakson suoritusmerkinnän antaa selvityksen perusteella opiskelijan aineryhmän ainejohtaja.
Suoritus perustuu kokous- ja ryhmätyöskentelystä yhdessä tai useammassa seuraavista toimielimistä
kausi (1 vuosi) ylioppilaskunnan hallituksessa 4 op
kausi (2 vuotta) ylioppilaskunnan edustajistossa 2 op
kausi (3 vuotta) Taideyliopiston hallituksessa 4 op
kausi (3 vuotta) jossain Sibelius-Akatemian toimielimessä 3 op
kausi (1 vuosi) ainejärjestön hallituksessa 2 op
Suoritusmerkintä voidaan antaa myös jonkin työryhmän toimintaan osallistumisesta (esim. laatutyö tai opetussuunnittelutyöryhmä).
Suoritusmerkintää varten vaaditaan selvitys työmäärästä.
Vajaan kauden tapauksessa opintosuorituksen laajuus lasketaan suhteuttamalla vajaan kauden työmäärä oletettuun koko kauden työmäärään.
Opintojakson voi suorittaa moneen kertaan. Suurin mahdollinen opintopistemäärä luottamustoimista on yhteensä 10 op.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee Sibelius-Akatemian hallinnollista toimintaa
- oppii tuntemaan hallinnollisia päätöksentekoprosesseja
Arviointi a/i
Työmuodot
Työskentely toimielimessä tai muussa hallinnollisessa toiminnassa.
Suoritukset
Ainejohtaja antaa suoritusmerkinnän selvityksen perusteella.

 

4s3-19 Opetushallinnon tutkinto syventymiskohteena (15 op, 400 t )

Opetushallinnon tutkinto on otettu käyttöön vuonna 1993. Tutkinto on tarkoitettu hallinnollisissa tehtävissä opetusalalla toimiville ja opetusalan hallintotehtäviin hakeutuville. Lisätietoja tutkinnosta ja osaamistavoitteista opetushallituksen verkkosivuilta.
Opetusmuodot
Osallistuminen opetukseen opetushallituksen ilmoittaman aikataulun mukaisesti.
Työmuodot
Itsenäisesti tehtävä työskentely opetushallituksen ilmoittaman aikataulun mukaisesti.
Suoritukset
Ainejohtaja antaa suoritusmerkinnän opetushallituksen antaman todistuksen perusteella.

 

4pa1 Projekti (1–20 op, 27–534 t)

Opiskelija perehtyy valitsemaansa erityisalueseen tekemällä projektille kirjallisen suunnitelman.
Suunnitelmassa tulee olla
- projektille asetetut tavoitteet ja aikataulu
- toteuttamiseen suunniteltu oma työmäärä työvaiheittain (27 t = 1 op)
- mahdollinen toive vastuuopettajasta ja jos projekti on laajuudeltaan yli 10 op, mahdollinen toive ohjaustunneista
Ainejohtaja hyväksyy sisällön ja vastuuopettajan. Vastuuopettaja antaa suoritusmerkinnän opintojakson suorittamisesta.
Osaamistavoitteet
Osaamistavoitteet sovitaan opiskelijakohtaisesti vastuuopettajan kanssa
Suositeltu suoritusvuosi 4.–5.
Arviointi a / i
Työmuodot
Projektin toteuttaminen projektisuunnitelman mukaisesti
Suoritukset
Projektiraportin laatiminen
Ainejohtaja päättää arvioijista

 

4v28 Rytmimusiikin laulupedagogiikka 1 (Popjazzlaulu ja kansanmusiikki) (sl 6 op + kl 4 op, 267 t)

Musiikkikasvatuksen aineryhmä

Opintojakso soveltuu opettajan pedagogisten opintojen pedagogiseksi syventymiskohteeksi.
Osaamistavoitteet sl
Opiskelija
- tuntee äänenkäytön perusteet: anatomia ja fysiologia
- kykenee työskentelemään oppilaan kanssa oppilaan tason- ja erityispiirteet huomioon ottaen: opettajan ja oppilaan vuorovaikutussuhde
- saa valmiuksia laulun perustekniikan opettamiseen; lapset, nuoret ja aikuiset
- tuntee laulutekniikan opetusmetodit
Osaamistavoitteet kl
Opiskelija
- perehtyy rytmimusiikin eri tyylilajeihin ja lauluohjelmistoon
- saa valmiudet rytmiikan, fraseerauksen ja improvisoinnin opettamiseen eri   tyyleissä
- tutustuu tämänhetkiseen opetusmateriaaliin
- kykenee laatimaan omaa opetusmateriaalia ja osaa soveltaa oppimistaan luovasti opetustilanteessa
- osaa antaa rakentavaa palautetta
- saa valmiudet rytmimusiikin laulupedagogiikka 2:n opintoihin
Suositeltu suoritusvuosi
Aikaisintaan 3. vuotena
Arviointi  a/i

Edeltävät suoritukset
Vähintään popjazzlaulun tasosuoritus C (Muka) tai vastaava muun tyylisuunnan taso viimeistään kurssin opetusvuonna.
Opetusmuodot
Luentoja 54 t (sl 30t + kl 24)
Opetusharjoittelua
Työmuodot
Opetuksen ja tasosuoritusten seuraamista 15 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen sl+kl
Kirjallinen tentti sl
Oppimispäiväkirja tai essee kl
Kuuntelutentti kl

 

4v33 Rytmimusiikin laulupedagogiikka 2 (Popjazzlaulu) (10 op, 267t)

Musiikkikasvatuksen aineryhmä

Opintojakso soveltuu opettajan pedagogisten opintojen pedagogiseksi syventymiskohteeksi.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee keskeisimpiä eri laulukouluja ja laulun kansainvälistä terminologiaa
- saa valmiudet popjazz-laulun opettamiseen (myös vastakkaisen sukupuolen opettaminen)
- osaa valmistaa ja ohjata peruskurssitasoista opiskelijaa laulun peruskurssi- ja D-kurssitasolla
- kykenee valitsemaan opetusmenetelmät ja materiaalin oppilaan tason ja erityispiirteet huomioon ottaen
- osaa demonstroida ja opettaa tärkeimmät afroamerikkalaisen musiikin tyylisuunnat
- osaa soveltaa osaamistaan luovasti henkilökohtaisen opetuksen ja ryhmäopetuksen opetustilanteessa
- kykenee antamaan oppilaalle välineitä opetettavan asian omatoimiseen harjoitteluun ja kehittämiseen
- oppii antamaan rakentavaa palautetta opetustilanteessa
Suositeltu suoritusvuosi
Aikaisintaan 4. vuosi
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
Rytmimusiikin laulupedagogiikka 1
Opetusmuodot
Luentoja 32 t
Ohjattua opetusharjoittelua 4t
Ryhmäohjausta 6t
Oman opetuksen videointi
Työmuodot
Kahden eri sukupuolta olevan harjoitusoppilaan opetusta 10x45 min/lukukausi/oppilas
60 min. ryhmäopetustunti harjoitusoppilaille
Oppimispäiväkirjan pitäminen
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja oppimispäiväkirja
Kirjallinen tentti SL, numeroarviointi 1-5
Opetusnäyte KL, numeroarviointi 1-5
Kuuntelutentti Kl Osallistuminen D-tasosuorituksen arviointiin, suullinen palaute.

 

4p24 Säestys (1-5 op, 27-134 t)

Säestäjänä tai yhtyeessä toimiminen Sibelius-Akatemian instrumentti- tai laulutunneilla ja suorituksissa. Opintojakson voi suorittaa enintään viisi kertaa. Yhteen suoritukseen vaadittava säestys tehdään saman lukuvuoden aikana.
Säestystä tai yhtyesoittoa ohjaava opettaja päättää, mistä suorituksen vaatima työmäärä muodostuu, jos kyseessä ei ole tasosuoritukseen osallistuminen.
Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee toimimaan säestäjänä yksin tai osana säestävää yhtyettä
Tasosuoritukseen osallistuminen
B-taso: 2 op
C tai vastaava taso: 1 op
D tai vastaava taso: 0,5 op
Muuhun kuin tasosuoritukseen osallistuminen: opettajan varmentama työskentely vähintään 1 op (1 op = 27 tuntia työskentelyä)
Suositeltu suoritusvuosi 1-5.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Opiskelijan omaa säestys- ja/tai yhtyetyöskentelyä lukuvuoden aikana vähintään 27 tuntia.
Työmuodot
Säestäjänä tai yhtyeessä toimiminen Sibelius-Akatemian instrumentti- tai laulutunneilla ja suorituksissa.
Suoritukset
Säestystuntien varmennettu ilmoittaminen (tutkinnon tekijä ja päivämäärä).
Opintojakson voi suorittaa enintään viisi kertaa. Yhteen suoritukseen vaadittava säestys tehdään saman lukuvuoden aikana.
Säestystä tai yhtyesoittoa ohjaava opettaja päättää, mistä suorituksen vaatima työmäärä muodostuu, jos kyseessä ei ole tasosuoritukseen osallistuminen.
Ainejohtaja antaa suoritusmerkinnän selvityksen perusteella.

 

3y2 Taiteilija ja muusikko työmarkkinoilla (3–6 op)

Taidehallinnon aineryhmä

Opetus- ja työmuodot
Luennot enintään 40 t
Omakohtainen työskentely vähintään
40 t; mahdollisuus suorittaa 1-3 lisäopintopistettä erikseen määriteltyjä tehtäviä tekemällä
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja käytännön harjoitustehtävien tekeminen

 

pmv38 Taiteilijan verkkonäkyvyys (2–3 op, 54–80)

Taidehallinnon aineryhmä

Kurssilla tutustutaan kotisivu- ja sosiaalisen median työkaluihin, joilla voi lisätä taiteilijan näkyvyyttä internetissä. Tämän lisäksi opiskelijalle esitellään portfolio-työskentelyn periaatteita, joissa opiskelija opintojensa alusta asti kerää näytteitä omasta osaamisestaan. Koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijalle valmiudet kerätä, tallentaa ja reflektoida omaa osaamistaan.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee keskeisimmät sosiaalisen median kanavat ja ymmärtää niiden hyödyt
- osaa luoda yksinkertaiset ja riittävät kotisivut markkinointia varten
- tietää minkälaista materiaalia hän saa ja hänen kannattaa esittää julkisesti internetissä
- osaa twiitata.
Arviointi 0-5

 

6v20 Tuottamisen perusteet (2–4 op, 54–108 t)

Tuottajatiimi
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa laatia tuotantosuunnitelman.
- tuntee sopimuskäytäntöjen, apurahojen hakumenettelyjen ja budjetin laatimisen perusteet.
- tietää, miten konsertin tekniset palvelut järjestetään.
- tuntee konsertin markkinointi- ja tiedotusperiaatteet.
Arviointi a/i

 

y26 Työharjoittelu (1–12 op, 27–324 t)

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oman alansa työelämän käytännön vaatimukset, haasteet ja mahdollisuudet.
Arviointi a/i

 

y44 Taiteilija, taidemaailma ja yhteiskunta (2, 4 tai 6 op, 53, 107 tai 160 h)

Osaamistavoitteet
Taideyliopiston yhteisen valmistumassa oleville taiteilijoille suunnatun työelämävalmiuskurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa taiteellisen toiminnan yhteydet yhteiskuntaan sekä taidemaailmaan kansallisesti ja kansainvälisesti. Taiteilija, taidemaailma ja yhteiskunta -luentosarjan suoritettuaan opiskelija hahmottaa taiteilijan työelämässä toimimisen perusteita ja tunnistaa kulttuurituotannon peruskäsitteet, taiteen kentän rakenteet ja toimijat, kulttuuri- ja taiteilijapolitiikan perusteet, taiteen rahoitusjärjestelmät, monialaiset kansainvälisen työskentelyn muodot sekä yrittäjyyteen ja produktioiden johtamiseen liittyvät peruskäsitteet kuten budjetointi, verotus ja tekijänoikeudet.
Arviointi a/i

 

y45 Työelämälarppaus (2 op, 53 h)

Osaamistavoitteet
Työelämälarppaus-osion suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan taiteilijan ja muusikon työelämään liittyviä käytäntöjä roolipeilien avulla sekä tunnistamaan omia työelämätaitojaan kuten suunnittelu-, ongelmanratkaisu-, esiintymis-, neuvottelu- ja tiimityön taitoja liveroolipelien avulla taidealan ammattilaisten johtamissa pienryhmissä.
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Ennen Työelämälarppaus-osioon osallistumista suositellaan Taiteilija, taidemaailma ja yhteiskunta -luentosarjan suorittamista.