Tutkintovaatimukset / Sibelius-Akatemia: Urut

PÄÄAINE URKUJENSOITTO, KANDIDAATTI

3uk Urkujensoitto, musiikin kandidaatti
(lukuvuosittain 14+14+12, yhteensä 40 op, 1068 t)
3ua2 Urkuimprovisointi 1 (9 op, 240 t) 
5p53 Urkujen rakenteen perusteet (2 op, 54 t)
3ua31 Klaveerinhallinnan opinnot
(lukuvuosittain 14+14+12, yhteensä 40 op, 1068 t)
5v29 Yhteissoitto (5 op, 134 t)
o3k- Opinnäyte, klassinen instrumentti
(musiikin kandidaatti) (10 op, 267t)

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT

5p52 Urkutaiteen historia (4 op, 106 t)
2ip11 Johdatus pedagogiikkaan (1 op, 27 t)
3ua21 Urkupedagogiikka 1 (10 op, 267 t)

PÄÄAINE URKUJENSOITTO, MAISTERI

3um Urkujensoitto, musiikin maisteri
(lukuvuosittain 20+20+7, yhteensä 47 op, 1222 t)
3ua9 Urkuimprovisointi 2 (10 op, 267 t)
5v60 Urkutaiteen työpaja (3 op, 80 t)
5p70 Urkupedagogiikka 2 (10 op, 267 t)
5p17 Seminaari (6 op, 162 t)
5p8 Kirjallinen työ (6 op, 162 t)
o3um1 Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin maisteri) (20 op, 534t)

MUUT OPINNOT

5s17 Laaja kirjallinen työ (12 op, 324 t)
3vx38-5132 Mestarikurssi (1–3 op, 27–80 t)
5p55 Puheilmaisu ja esiintymistaito (2 op, 54 t)
3u5a4 Urkuimprovisointipedagogiikka 1 (2 op, 53 t)
3uv3 Urkuimprovisointipedagogiikka 2 (3 op, 80 t)
3uv1 Urkuimprovisointi 3 (6 op, 160 t)

PÄÄAINE: KLAVIKORDI

3uklk Klavikordinsoitto, musiikin kandidaatti
(lukuvuosittain 14+14+12, yhteensä 40 op, 1068 t)
3uklm Klavikordinsoitto, musiikin maisteri
(lukuvuosittain 20+20+7, yhteensä 47 op, 1222 t)
3uk3 Klavikordi-improvisointi (9 op, 240 t)
3ca14ck Continuosoitto (klavikordi) (12 op, 320 t)
3uk6 Klavikordin rakenne ja historia (6 op, 160 t)
5p17 Seminaari (6 op, 162 t)
5p8 Kirjallinen työ (6 op, 162 t)
o3uklk Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin kandidaatti) (10 op, 267t)
o3uklm Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin maisteri) (20 op, 534t)

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT

2ip11 Johdatus pedagogiikkaan (1 op, 27 t)
3uk4 Klavikordipedagogiikka 1 (10 op, 267 t)
3uk5 Klavikordipedagogiikka 2 (12 op, 320 t)

 

PÄÄAINE URKUJENSOITTO, KANDIDAATTI

3uk Urkujensoitto, musiikin kandidaatti
(lukuvuosittain 14+14+12, yhteensä 40 op, 1068 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii vähintään kandidaatin opinnäytteessä tasolla B tarvittavat taidot ja tiedot.
Suositeltu suoritusvuosi K1-K3
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään kolmen lukuvuoden ajan enintään 30 tuntia lukuvuodessa; lukuvuonna 2013-14  28 t
Ryhmäopetusta1 t/opiskelija/lukukausi.
Osallistuminen urkujensoiton mestarikursseille
Työmuodot
Harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen
Vähintään B-tasosuoritus ja esiintyminen muina vuosina.
Opettaja arvioi opintojakson suorituksen, lautakunta tasosuorituksen.

 

3ua2 Urkuimprovisointi 1 (9 op, 240 t) 

Koostuu kahdesta yksivuotisesta opintojaksosta:
3ua2a 4 op
3ua2b 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa improvisoida ääniluvuiltaan erilaisia pienimuotoisia koraalialkusoittoja
- syventää taitojaan säestää seurakuntaa yksiäänisestä virsikirjasta
- tutustuu ns. vapaan satsin improvisoimiseen
- saa mahdollisiin lisäopintoihin tarvittavat tiedot ja taidot.
Suositeltu suoritusvuosi K1-K3.
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta 28 t
Työmuodot
Harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
I 45 min. valmistusajalla:
1) kolmen erilaisen koraalialkusoiton improvisoiminen kolmen erilaisen koraaliteeman pohjalta, joista opiskelija valitsee yhden tai useamman. Näistä yhden on oltava neliääninen, teema jalkiossa.
2) suppeamuotoinen improvisaatio vapaasta teemasta tai koraaliteemasta
3) koraalisatsi joko yksiäänisen koraalikirjan tai kenraalibassolaitoksen pohjalta
II Prima vista -tehtävä

 

5p53 Urkujen rakenteen perusteet (2 op, 54 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee keskeiset urkutyypit ja niiden yhteyden urkurakennukseen
- tuntee urkurakennuksen keskeisen terminologian
- osaa tehdä kirkkomuusikoille kuuluvia huoltotoimenpiteitä
- ymmärtää urkujen toimintaperiaatteet
- osaa toimia urkujen huoltoon, hankintaan ja restaurointiin liittyvissä tilanteissa.
Suositeltu suoritusvuosi K2 tai K3
Arviointi a/i Opetusmuodot
Luennot ja tutustumiskäynnit 28 t
Kieliäänikertojen ohjattua viritysharjoittelua
Työmuodot
- viritysharjoittelua
- oheiskirjallisuuteen perehtymistä
- tenttimateriaalin omaksumista
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen.
Väli- ja lopputentti koostuvat kahdesta osiosta:
1) kieliäänikertojen viritysnäyte
2) kirjallinen kuulustelu, jossa tentitään luennot ja opintojakson oheiskirjallisuus
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

3ua31 Klaveerinhallinnan opinnot
(lukuvuosittain 14+14+12, yhteensä 40 op, 1068 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii urkurilta edellytettävät taidot ja tiedot pianon, cembalon tai klavikordin soitossa vähintään tasolla C.
Suositeltava suoritusvuosi K1-K3
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään kolmen lukuvuoden ajan enintään 30 t lukuvuodessa, lukuvuonna 2013-14 28 t.
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
Työmuodot
Harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5v29 Yhteissoitto (5 op, 134 t)

Koostuu kahdesta yksivuotisesta opintojaksosta:
5v29a, 2 op
5v29b, 3 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee barokkikenraalibasson käytännön toteutuksen perusteet
- oppii soittamaan eri aikakausien kamarimusiikkia ja eri continuotyylejä
- oppii käyttämään urkuja yhteissoitto- ja säestystehtävissä erilaisissa soitin- ja lauluryhmissä.
Suositeltu suoritusvuosi
Pääaineurkurit K2-K3
Kirkkomuusikot M1-M2
Arviointi a/i Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään kahden lukuvuoden ajan enintään 14 t lukuvuodessa.
Ohjelmiston harjoittelu: vähintään 10 laajempaa erityylistä teosta niin, että barokin ajan musiikissa      
tulee olla edustettuina sonaatti tai sarja ja resitatiivi-aaria
Piano- ja orkesterisatsin sovittaminen
Työmuodot
Harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Kaksi erityylistä kamarimusiikkiteosta, joista ainakin toinen tulee soittaa numeroidusta bassostemmasta. Ohjelmasuorituksessa voi käyttää haluamiaan vanhan musiikin klaveerisoittimia
Opintojakson vastuuopettaja arvioi 1. vuoden ja lautakunta 2. vuoden suorituksen.

 

o3k- Opinnäyte, klassinen instrumentti
(musiikin kandidaatti) (10 op, 267t)

Sisältö
Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäytteeseen sisältyvät suoritukset:
Taiteellinen ohjelmasuoritus tasolla B mukaan lukien siihen liittyvät ohjelmisto- ja muut suoritukset
Kirjallinen kypsyysnäyte:
Opiskelualaan liittyvän esseen (4 A4-sivua) kirjoittaminen kokeessa yleisenä tenttipäivänä. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon.
Arviointi
Taiteellisen ohjelmasuorituksen arvostelee dekaanin määräämä lautakunta asteikolla 0–5 tai a/i
Kypsyysnäytteen arvioi sekä pääinstrumentin opettaja tai muu ainejohtajan määräämä opettaja että äidinkielen tarkistaja a/i.
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän

 

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT

5p52 Urkutaiteen historia (4 op, 106 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee urkujenrakennuksen ja urkumusiikin historian keskeiset tyylit
- tuntee urkumusiikin esittämistä koskevat tärkeimmät alkuperäislähteet.
Suositeltu suoritusvuosi K2 tai K3
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Urkujen rakenteen perusteet

 

2ip11 Johdatus pedagogiikkaan (1 op, 27 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee opetuksen peruskysymyksiä, osa-alueita ja työmuotoja

- osaa jäsentää opetustilannetta

- ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen opetuksessa

Suositeltu suoritusvuosi 1. kevätlukukausi

Arviointi a / i

Opetusmuodot
- luentoja enintään 10t 

Työmuodot

- osallistuminen opetukseen

- opetuksen observointia enintään 10 t

- opiskelijan omakohtaista työtä 7 t

Suoritukset ja arviointitavat

- osallistuminen opetukseen tai luentokohtaisten korvaavien tehtävien tekeminen

- opetuksen observointi ja sen raportointi

 

3ua21 Urkupedagogiikka 1 (10 op, 267 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee urkujensoiton perustekniikat ja niiden opettamisen
- osaa soveltaa opetuksessaan luovasti ja oppilaskohtaisesti soittoergonomian periaatteita
tuntee alkeis- ja perustason keskeiset yksilö- ja ryhmäopetusmenetelmät ja -materiaalit
- saa valmiudet opetusmateriaalin valikointiin ja soveltuvuuden arvioimiseen
- osaa asettaa opetuksen tavoitteet oppilaslähtöisesti ja suunnitella opetusta niiden mukaisesti
- osaa ohjata oppilaan harjoittelua
- kykenee toimimaan joustavasti vuorovaikutuksessa oppilaan kanssa
- kykenee arvioimaan oppilaan edistymistä ja antamaan rakentavaa palautetta
- kykenee tukemaan oppilaan taiteellisen ilmaisun kehittymistä
- osaa suunnitella eri-ikäisten oppilaiden ohjelmistoa oppilaan omista lähtökohdista käsin
- kykenee valmentamaan ja arvioimaan rakentavasti oppilaiden tasosuorituksia
- kykenee suunnittelemaan oppitunteja sekä lukuvuoden työskentelyä
- kykenee esittelemään ja opettamaan urkuja seurakunnan lapsityössä
- kykenee esittelemään ja opettamaan urkuja rippikoulussa
- saa valmiudet Urkupedagogiikka 2:n opintoihin.
Suositeltava suoritusvuosi
K2  (johdantoperiodi) ja K3
kirkkomuusikot M1-M2
Arviointi
Oppimispäiväkirja tai kuulustelu arvioidaan asteikolla a/i. Opettaja arvioi harjoitustunnit asteikolla a/i. 1-2 kollegaa arvioi opetusnäytteen asteikolla a/i. Opetusnäytteen lautakunnan yksi jäsen voi olla joko toisen soittimen opettaja tai muu pedagogi, jolla on kasvatustieteen tuomaa näkökulmaa opetustilanteen arviointiin.
Edeltävät suoritukset
2ip11 Johdatus pedagogiikkaan
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Korkeakouluissa suoritetut pedagogiikkaopinnot voivat korvata opintojakson soveltuvin osin.
Opetusmuodot
Luentoja, demonstraatioita ja ryhmätöitä enintään 60 t
Perustasoisen ja C-tasoisen opetuksen ja tutkintoarvioinnin seuraamista 15 t
Opetusharjoittelua 30 t, josta 15 t ohjattua
Mahdollisuus vierailevan opettajan mestarikurssityyppisen opetuksen seuraamiseen
Työmuodot
Opetusharjoittelu, luentomateriaalin lukeminen, esitelmän kirjoittaminen sekä opetuksen, ohjelmasuoritusten ja niiden arvioinnin seuraaminen
Suoritukset ja arviointitavat
- oppimispäiväkirja tai luento-, kirjallisuus- tai metodinen kuulustelu
- osallistuminen ryhmätyöhön
- perustason opetuksen seuraaminen
- harjoitustuntien pitäminen
- opetusnäyte

 

PÄÄAINE URKUJENSOITTO, MAISTERI

3um Urkujensoitto, musiikin maisteri
(lukuvuosittain 20+20+7, yhteensä 47 op, 1222 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii maisterin opinnäytteessä tasolla A tarvittavat taidot ja tiedot.
Suositeltu suoritusvuosi M1-M3
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään kahden ja puolen lukuvuoden ajan enintään 30 tuntia lukuvuodessa; lukuvuonna 2013-14  28 t ja lukukaudessa 14 t
Ryhmäopetusta1t/opiskelija/lukukausi.
Osallistuminen urkumusiikin erityisopintoihin
Työmuodot
Harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen
A-tasosuoritus ja esiintyminen muina vuosina.
Opettaja arvioi opintojakson suorituksen, lautakunta tasosuorituksen.

 

3ua9 Urkuimprovisointi 2 (10 op, 267 t)

Koostuu kahdesta yksivuotisesta opintojaksosta:
3ua9a 5 op
3ua9b 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- oppii improvisoimaan ääniluvultaan erilaisia laajamuotoisia koraalialkusoittoja ja urkukoraaleja
- oppii improvisoimaan vapaata satsia
- saa mahdollisiin lisäopintoihin tarvittavat tiedot ja taidot.
Suositeltu suoritusvuosi M1-M3
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
3ua2 Urkuimprovisointi 1 tai
5a76 Urkuimprovisointi 1
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään kahden lukuvuoden ajan enintään 14 t lukuvuodessa.
Työmuodot
Harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat Helsingissä
I 60 min. valmistusajalla:
1) neliääninen koraalisoinnutus, jonka basso on jalkiossa
2) kolmiääninen välikkeellinen läpivienti sormiolla
3) kolmi- tai neliääninen fughetta
4) cantus firmus –urkukoraali tai figurointitehtävä annetun satsin pohjalta
5) laajamuotoinen improvisaatio muusta kuin koraaliteemasta tai sovitustehtävä
Tehtävät voidaan suorittaa joko yksiäänisestä koraalivirsikirjasta tai numeroidun basson pohjalta.
II Prima vista: soinnutustehtävä
Suoritukset ja arviointitavat Kuopiossa
I 60 min. valmistusajalla:
1) neliääninen koraalisoinnutus, jonka basso on jalkiossa
2) kolmiääninen välikkeellinen läpivienti sormiolla
3) preludi ja fuuga
4) cantus firmus -urkukoraali
5) laajamuotoinen improvisaatio muusta kuin koraaliteemasta tai sovitustehtävä
II Prima vista: alkusoitto ja koraalisoinnutus
Tehtävät voidaan suorittaa joko yksiäänisestä koraalivirsikirjasta tai numeroidun basson pohjalta.

 

5v60 Urkutaiteen työpaja (3 op, 80 t)

Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee ja erottaa urkumusiikin eri tyylejä
- kykenee itsenäiseen taiteelliseen työhön niiden parissa.
Suositeltu suoritusvuosi M1 tai M2
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Luennot ja työpajatyöskentely enintään 50 t
Työmuodot
- harjoittelua
- annettujen tehtävien valmistamista
- itsenäistä urkumusiikin tyylien tutkimista
- urkumusiikin lähdekirjallisuuteen tutustumista
- levytysten kuuntelua
- konserttikäyntejä
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen luennoille ja työpajatyöskentelyyn aktiivi- tai passiiviosallistujana
Annettujen tehtävien suorittaminen
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5p70 Urkupedagogiikka 2 (10 op, 267 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- jatkaa jo oppimiensa taitojen kehittämistä pidemmällä olevien oppilaiden parissa
- osaa opettaa sekä harrastetavoitteisia että ammattikoulutukseen suuntautuvia oppilaita
- tuntee uruille sävelletyn musiikin didaktisia erityispiirteitä ja osaa soveltaa opetusmateriaalia kriittisesti
- kykenee analysoimaan soittotapahtumaa ja soittotekniikan ja tulkinnan osatekijöitä
- kykenee ohjaamaan oppilaan monipuolisen ja luontevan soittotekniikan rakentamista soittoergonomisista lähtökohdista
- kykenee tukemaan oppilaan ilmaisukykyä, luovuutta ja esiintymisvalmiuksien kehittymistä
- kykenee suunnittelemaan opetustaan, asettamaan tavoitteita yhdessä oppilaan kanssa sekä arvioimaan oppilaan edistystä ja omaa opetustaan tämän pohjalta
- kykenee luontevaan vuorovaikutukseen eritasoisten, -ikäisten sekä eri taustoista tulevien oppilaiden kanssa (aikuisopiskelijat mukaan lukien)
- kykenee suunnittelemaan, valmentamaan ja arvioimaan oppilaiden tasosuorituksia (musiikkiopisto- ja C-tasoilla)
- osaa kehittää ammatillista osaamistaan
- saa valmiudet Urkupedagogiikka 3:n opintoihin.
Suositeltava suoritusvuosi
M1-M3
Arviointi
Oppimispäiväkirja tai kuulustelu arvioidaan asteikolla a/i. Opettaja arvioi harjoitustunnit asteikolla a/i. 1-2 kollegaa arvioi opetusnäytteen asteikolla a/i. Opetusnäytteen lautakunnan yksi jäsen voi olla joko toisen soittimen opettaja tai muu pedagogi, jolla on kasvatustieteen tuomaa näkökulmaa opetustilanteen arviointiin.
Edeltävät suoritukset
Urkupedagogiikka 1 sekä urkujensoitto taso C
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Korkeakouluissa suoritetut pedagogiikkaopinnot voivat korvata opintojakson soveltuvin osin
Opetusmuodot
Luentoja, demonstraatiota ja ryhmätöitä enintään 60 t
Osallistuminen kuuteen yleispedagogisen luentosarjan luentoon
Opetuksen ja tutkintoarvioinnin seuraamista 15 t
Opetusharjoittelua 30 t, josta 15 t ohjattua
Mahdollisuus mestarikurssityyppisen opetuksen seuraamiseen
Työmuodot
Opetusharjoittelu, luentomateriaalin lukeminen, esitelmän kirjoittaminen sekä opetuksen, ohjelmasuoritusten ja niiden arvioinnin seuraaminen
Suoritukset ja arviointitavat
- oppimispäiväkirja tai luento-, kirjallisuus tai metodinen kuulustelu
- osallistuminen ryhmätyöhön
- opetuksen ja arvioinnin seuraaminen
- harjoitustuntien pitäminen
- opetusnäyte
- kirjareferaatti tai esitelmä

 

5p17 Seminaari (6 op, 162 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee tieteellisen ajattelun ja viestinnän luonteen ja periaatteet
- kykenee alansa kysymysten kriittiseen pohdintaan ja kirjalliseen ilmaisuun sekä oma-aloitteiseen ja itsenäiseen tiedonhankintaan
- tuntee kirjalliseen työhönsä liittyvän lähdeaineiston, ongelmat, tutkimusmenetelmät ja kirjoittamisen tekniikan
- kykenee seuraamaan oman alansa keskustelua, osallistumaan siihen ja ymmärtää seminaarityön sosiaalisen luonteen ja hyödyn.
Suositeltu suoritusvuosi M1-M3
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
5s15 Proseminaari
Opetusmuodot
Luentoja ja seminaarityöskentelyä 56t
Työmuodot
- kirjallisen työn aihepiireihin liittyvien aineistoihin tutustumista
- opiskelijan omaan aihepiiriin liittyvän kirjallisuusreferaatin laadinta ja esittäminen
- tutkimussuunnitelman ja esitelmän valmistaminen
- opponointi
Suoritukset ja arviointitavat
1 Tutkimussuunnitelman laatiminen ja sen esittely seminaarissa
2 Suullisen ja kirjallisen referaatin laatiminen
3 Seminaariesitelmän pitäminen
4 Opponenttina toimiminen
5 Omaan tutkimusaiheeseen liittyvien harjoitustöiden suorittaminen
6 Oman kirjallisen työn (kirjallinen työ 5p8 tai laaja kirjallinen työ 5s17 tai projektin kirjallinen työ 5p22 tai tutkielma 5s13) valmistaminen
Opetusryhmässä käydään arvioiva keskustelu kohdista 1-5. Kirjallinen työ arvioidaan kyseisen opintojakson kuvauksessa kuvatulla tavalla. Kirjallisten töiden yksityiskohtaiset arviointiohjeet ovat INTROSSA.

 

5p8 Kirjallinen työ (6 op, 162 t)

Osaamistavoitteet Opiskelija osaa kirjoittaa kielellisesti hallittua, loogista ajattelua ja asian hallintaa osoittavaa tieteellisluontoista tekstiä.
Suositeltava suoritusvuosi M1-M3
Arviointi 0–5
Opetusmuodot
• osallistumista seminaarin työskentelyyn.
• henkilökohtaista ohjausta enintään 6 t.
Työmuodot
Opiskelija laatii kirjallisen työn, jonka aihe liittyy pääaineeseen (kirkkomusiikki). Kirjallista työtä kirjoittaessaan opiskelijan on osallistuttava seminaarin työskentelyyn.
Suoritukset ja arviointitavat
Opiskelija jättää tarkastettavaksi kirjallisen työn, jonka ainejohtajan määräämät kaksi tarkastajaa arvioivat ja antavat siitä lausunnon arvosanaehdotuksineen kuukauden kuluessa. Ainejohtaja vahvistaa arvosanan lausunnon pohjalta. Ennen kirjallisen työn jättämistä arvioitavaksi luonnos on luovutettava ohjaavan opettajan esitarkastettavaksi. Kirjallisten töiden yksityiskohtaiset arviointiohjeet ovat INTROSSA.

 

o3um1 Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin maisteri) (20 op, 534t)

Sisältö
Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäytteeseen sisältyvät suoritukset:
taiteellinen ohjelmasuoritus tasolla A mukaan lukien siihen liittyvät ohjelmisto- ja muut suoritukset.
kirjallinen kypsyysnäyte:
Opiskelija laatii opinnäytteeseensä liittyvän taiteellisen ohjelmasuorituksen (konsertin) käsiohjelmatekstin (väh. 1 A4-sivu). Käsiohjelmateksti sisältää soitettavien teosten taustatietoa. Teksti voi sisältää myös suppean katsauksen kulttuurihistoriaan. Käsiohjelman tekstiosa tulee jättää arvosteltavaksi ohjelmasuoritukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Jos ohjelmasuoritus tehdään kahdessa osassa, tulee molempien osasuoritusten käsiohjelmatekstit jättää arvosteltaviksi ensimmäiseen ohjelmasuoritukseen ilmoittautumisen yhteydessä).
Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitoa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.
Edeltävät suoritukset
Muut opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kuuluvat opinnot.
Arviointi
Taiteellisen ohjelmasuorituksen arvostelee dekaanin määräämä lautakunta asteikolla 0–5 tai a/i.
Kypsyysnäytteen arvioi pääinstrumentin opettaja, ohjelmasuorituksen arvioivan lautakunnan puheenjohtaja tai muu ainejohtajan määräämä opettaja a/i.
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

MUUT OPINNOT

5s17 Laaja kirjallinen työ (12 op, 324 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- kykenee loogiseen ja analyyttiseen ajatteluun
- osaa kirjoittaa asian ja kielen hallintaa osoittavaa tieteellisluontoista tekstiä
- saa valmiudet mahdollisiin jatko-opintoihin.
Suositeltava suoritusvuosi M1-M3
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
5s15 Proseminaari
Opetusmuodot
• osallistumista seminaarin työskentelyyn.
• henkilökohtaista ohjausta enintään 10 t.
Työmuodot
Opiskelija laatii kirjallisen työn, jonka aihe liittyy pääaineeseen (kirkkomusiikki). Kirjallista työtä kirjoittaessaan opiskelijan on osallistuttava seminaarin työskentelyyn.
Suoritukset ja arviointitavat
Opiskelija jättää tarkastettavaksi kirjallisen työn, jonka ainejohtajan määräämät kaksi tarkastajaa arvioivat ja antavat siitä lausunnon arvosanaehdotuksineen kahden kuukauden kuluessa. Ainejohtaja vahvistaa arvosanan lausunnon pohjalta. Ennen kirjallisen työn jättämistä arvioitavaksi luonnos on luovutettava ohjaavan opettajan esitarkastettavaksi. Kirjallisten töiden yksityiskohtaiset arviointiohjeet ovat INTROSSA.

 

3vx38-5132 Mestarikurssi (1–3 op, 27–80 t)

Opintojakson laajuus määritellään opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa
Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- kehittää pääinstrumentin taitojaan
- tutustuu eri urkutyyppeihin
- tutustuu urkumusiikin esityskäytäntöihin ja tulkintatyyleihin.
Suositeltu suoritusvuosi K1-
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Ryhmä-/henkilökohtaista opetusta
Mahdollinen päätöskonsertti
Työmuodot
Harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
I Osallistuminen opetukseen
II Opetuksen seuraaminen
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5p55 Puheilmaisu ja esiintymistaito (2 op, 54 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tunnistaa vuorovaikutustapahtuman peruselementit
- tunnistaa yleisten ilmaisullisten näkökulmien pohjalta omia ilmaisutapojaan sekä puheilmaisun että musiikillisen ilmaisun puitteissa, ja rohkaistuu luontevasti käyttämään niitä myös esiintymistilanteessa
- harjoittelee ilmaisutaitojaan ja -keinojaan musiikkisatuproduktiossa
Suositeltu suoritusvuosi K1
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta 28 t, esitykset 4 t
Työmuodot
Tekstimateriaalin ja urkusovitusten omatoimista harjoittelua, omien roolihahmojen tai kerronnallisten osuuksien ilmaisullista harjoittelua
Suoritukset ja arviointitavat
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, osallistuminen esityksiin
Opintojakson opettajat arvioivat suorituksen.

 

3u5a4 Urkuimprovisointipedagogiikka 1 (2 op, 53 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija saa pienimuotoisten koraalialkusoittojen ja vapaan satsin alkeiden opettamiseen tarvittavat tiedot ja taidot.
Arviointi a/i
Suositeltava suoritusvuosi M1-M2
Opetusmuodot
Opetuksen ja ohjelmasuoritusten arvioinnin seuraamista 5 t
Opetusharjoittelu ja siihen liittyvät alustus- ja palautekeskustelut ohjaavan opettajan kanssa 16 t + 8 t
Työmuodot
Opetusharjoittelu ja opetuksen seuraaminen
Suoritukset ja arviointitavat
I Harjoitustuntien pitäminen
II Näytetunti kahden eri vaiheissa opintojaan olevan oppilaan kanssa (2 x 15 min)
III Opetuksen ja ohjelmasuoritusten arvioinnin seuraamista. Auskultointikortti esitetään näytetunnin yhteydessä lautakunnan puheenjohtajalle.
Arviointi
I Opettaja arvioi lukuvuoden työn
II Lautakunta arvioi näytetunnin
Näistä lasketaan keskiarvo.

 

3uv3 Urkuimprovisointipedagogiikka 2 (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija saa urkukoraalien ja laajamuotoisen vapaaseen teemaan perustuvan improvisoinnin opettamiseen tarvittavat tiedot ja taidot.
Arviointi 0-5
Edeltävät suoritukset
3u5a4 Urkuimprovisointipedagogiikka 1
Opetusmuodot
Opetusharjoittelu ja siihen liittyvät alustus- ja palautekeskustelut ohjaavan opettajan kanssa 16 t + 8 t
Opetuksen ja ohjelmasuoritusten arvioinnin seuraamista ohjaavan opettajan ohjeiden mukaisesti 10 t
Työmuodot
Opetusharjoittelu ja opetuksen seuraaminen
Suoritukset ja arviointitavat
I Harjoitustuntien pitäminen
II Näytetunti oman oppilaan kanssa 30 min.
III Opetuksen ja ohjelmasuoritusten arvioinnin seuraamista. Auskultointikortti esitetään näytetunnin yhteydessä lautakunnan puheenjohtajalle.
Arviointi
I Opettaja arvioi lukuvuoden työn
II Lautakunta arvioi näytetunnin
Näistä lasketaan keskiarvo

 

3uv1 Urkuimprovisointi 3 (6 op, 160 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- oppii improvisoimaan vaativia laajamuotoisia teoksia eri tyylilajeissa
- tuntee tärkeimmille tyylikausille ja omalle ajallemme olennaiset musiikilliset piirteet sekä rakenneratkaisut ja pystyy hyödyntämään tietoa improvisaatiossa
- osaa käyttää urkuja monipuolisesti
- tunnistaa improvisaatiotaiteen yhteydet urkumusiikin tulkinnan, liturgisen urkujensoiton, säveltämisen ja soitinnuksen kanssa.
Suositeltu suoritusvuosi M3
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
3ua9 Urkuimprovisointi 2
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 28 t
Työmuodot
Harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
I 60 min valmistusajalla:
kolme erilaista suppeampaa tehtävää: esim. koraalipartita, koraalifantasia, passacaglia, preludi, fantasia, toccata, fuuga
tai
kaksi erilaista laajempaa tehtävää:
a) koraalipartita, koraalifantasia, passacaglia, fuuga, fantasia
b) urkusonaatti tai urkusinfonia
II Lautakunnan harkinnan mukaan prima vista -tehtävänä vapaa improvisaatio

 

PÄÄAINE KLAVIKORDI

3uklk Klavikordinsoitto, musiikin kandidaatti
(lukuvuosittain 14+14+12, yhteensä 40 op, 1068 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija saavuttaa vähintään tason B mukaiset taidot ja tiedot.
Suositeltu suoritusvuosi K1-K3
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään kolmen lukuvuoden ajan enintään 30 t lukuvuodessa, lukuvuonna 2013-14 28 t.
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
Työmuodot
Harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen
Vähintään B-tasosuoritus ja esiintyminen muina vuosina
Opettaja arvioi opintojakson suorituksen, lautakunta tasosuorituksen.

 

3uklm Klavikordinsoitto, musiikin maisteri
(lukuvuosittain 20+20+7, yhteensä 47 op, 1222 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija saavuttaa vähintään tason A mukaiset taidot ja tiedot.
Suositeltu suoritusvuosi M1-M3
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään kahden ja puolen lukuvuoden ajan enintään 30 t lukuvuodessa, lukuvuonna 2013-14 28 t ja puolen vuoden ajan 14 t. Mahdollisesti osittain ryhmäopetusta ja mestarikursseja.
Työmuodot
Harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen
Vähintään A-tasosuoritus ja esiintyminen muina vuosina
Opettaja arvioi opintojakson suorituksen, lautakunta tasosuorituksen.

 

3uk3 Klavikordi-improvisointi (9 op, 240 t)

Koostuu kahdesta yksivuotisesta opintojaksosta:
3uk3a, 4 op
3uk3b, 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- oppii improvisoimaan 1700-luvun alun kenraalibassopohjaisia muotoja
- oppii tunnistamaan ja tulkitsemaan vastaavia ilmiöitä historiallisessa ohjelmistossa
- saa mahdollisiin lisäopintoihin tarvittavat tiedot ja taidot.
Suositeltu suoritusvuosi K2 vuodesta eteenpäin
Arviointi
Lautakunta-arviointi a i
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään kahden lukuvuoden ajan enintään 14 t lukuvuodessa
Työmuodot
Harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Harjoittelu ja esiintyminen joka lukuvuosi
Ohjelmasuoritus klavikordilla, cembalolla, uruilla tai näiden yhdistelmällä:
vapaa improvisaatio opiskelijan oman suunnitelman mukaan vähintään kolmen erityyppisen teoksen muodostama kokonaisuus. Lautakunnan puheenjohtajan kanssa sovitaan annettavista teemoista, numeroiduista bassoista tms., jotka opiskelija saa tuntia ennen tutkintoa.
Vapaa improvisaatio suoritustilaisuudessa annettavan teeman pohjalta

 

3ca14ck Continuosoitto (klavikordi) (12 op, 320 t)

Koostuu kahdesta yksivuotisesta opintojaksosta:
3ca14cka, 6op
3ca14ckb, 6 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tutustuu barokin kenraalibasson perusteisiin ja keskeisiin tyyleihin
- oppii säestämään numeroista
- oppii muokkaamaan valmiit realisoinnit käyttökelpoisiksi
- saa mahdollisiin lisäopintoihin tarvittavat tiedot ja taidot.
Suositeltu suoritusvuosi K2 vuodesta eteenpäin
Arviointi Lautakunta-arviointi asteikolla 0–5
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään kahden lukuvuoden ajan enintään 30 t lukuvuodessa, lukuvuonna 2013-14 28 t.
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
Työmuodot
Harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen
Ohjelmasuoritus: 3 erityylistä teosta

 

3uk6 Klavikordin rakenne ja historia (6 op, 160 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- oppii virittämään ja huoltamaan eri tyyppisiä klavikordeja
- tutustuu klavikordin historiaan.
Suositeltu suoritusvuosi K1-
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Luentoja ja ohjattua harjoittelua 64 t
Työmuodot
Perehtyminen kirjallisuuteen sekä viritys- ja huoltoharjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Luentoihin osallistuminen tai vastaavan kirjallisuuden lukeminen
Kirjallinen kuulustelu
Viritysnäyte
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5p17 Seminaari (6 op, 162 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee tieteellisen ajattelun ja viestinnän luonteen ja periaatteet
- kykenee alansa kysymysten kriittiseen pohdintaan, kirjalliseen ilmaisuun sekä oma-aloitteiseen ja itsenäiseen tiedonhankintaan
- tuntee kirjalliseen työhönsä liittyvän lähdeaineiston, ongelmat, tutkimusmenetelmät ja kirjoittamisen tekniikan
- kykenee seuraamaan oman alansa keskustelua, osallistumaan siihen ja ymmärtää seminaarityön sosiaalisen luonteen ja hyödyn.
Suositeltava suoritusvuosi M1-M3
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Luentoja ja seminaarityöskentelyä 56t
Työmuodot
- kirjallisen työn aihepiireihin liittyvien aineistoihin tutustumista
- opiskelijan omaan aihepiiriin liittyvän kirjallisuusreferaatin laadinta ja esittäminen
- tutkimussuunnitelman ja esitelmän valmistaminen
- opponointi
Suoritukset ja arviointitavat
1 Tutkimussuunnitelman laatiminen ja sen esittely seminaarissa
2 Suullisen ja kirjallisen referaatin laatiminen
3 Seminaariesitelmän pitäminen
4 Opponenttina toimiminen
5 Omaan tutkimusaiheeseen liittyvien harjoitustöiden suorittaminen
6 Oman kirjallisen työn (kirjallinen työ 5p8 tai laaja kirjallinen työ 5s17 tai projektin kirjallinen työ 5p22 tai tutkielma 5s13) valmistaminen
Opetusryhmässä käydään arvioiva keskustelu kohdista 1-5. Kirjallinen työ arvioidaan kyseisen opintojakson kuvauksessa kuvatulla tavalla. Kirjallisten töiden yksityiskohtaiset arviointiohjeet ovat INTROSSA.

 

5p8 Kirjallinen työ (6 op, 162 t)

Oppimistavoitteet
Opiskelija osaa kirjoittaa kielellisesti hallittua, loogista ajattelua ja asian hallintaa osoittavaa tieteellisluontoista tekstiä.
Suositeltava suoritusvuosi M1-M3
Arviointi 0–5
Opetusmuodot
• osallistumista seminaarin työskentelyyn.
• henkilökohtaista ohjausta enintään 6 t.
Työmuodot
Opiskelija laatii kirjallisen työn, jonka aihe liittyy pääaineeseen (kirkkomusiikki). Kirjallista työtä kirjoittaessaan opiskelijan on osallistuttava seminaarin työskentelyyn.
Suoritukset ja arviointitavat
Opiskelija jättää tarkastettavaksi kirjallisen työn, jonka ainejohtajan määräämät kaksi tarkastajaa arvioivat ja antavat siitä lausunnon arvosanaehdotuksineen kuukauden kuluessa. Ainejohtaja vahvistaa arvosanan lausunnon pohjalta. Ennen kirjallisen työn jättämistä arvioitavaksi luonnos on luovutettava ohjaavan opettajan esitarkastettavaksi. Kirjallisten töiden yksityiskohtaiset arviointiohjeet ovat INTROSSA

 

o3uklk Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin kandidaatti) (10 op, 267t)

Sisältö
Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäytteeseen sisältyvät suoritukset:
Taiteellinen ohjelmasuoritus tasolla B mukaan lukien siihen liittyvät ohjelmisto- ja muut suoritukset
Kirjallinen kypsyysnäyte:
Opiskelualaan liittyvän esseen (4 A4-sivua) kirjoittaminen kokeessa yleisenä tenttipäivänä. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon.
Arviointi
Taiteellisen ohjelmasuorituksen arvostelee dekaanin määräämä lautakunta asteikolla 0–5 tai a/i
Kypsyysnäytteen arvioi sekä pääinstrumentin opettaja tai muu ainejohtajan määräämä opettaja että äidinkielen tarkistaja a/i.
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän

 

o3uklm Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin maisteri) (20 op, 534t)

Sisältö
Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäytteeseen sisältyvät suoritukset:
taiteellinen ohjelmasuoritus tasolla A mukaan lukien siihen liittyvät ohjelmisto- ja muut suoritukset.
Kirjallinen kypsyysnäyte:
Opiskelija laatii opinnäytteeseensä liittyvän taiteellisen ohjelmasuorituksen (konsertin) käsiohjelmatekstin (väh. 1 A4-sivu). Käsiohjelmateksti sisältää soitettavien teosten taustatietoa. Teksti voi sisältää myös suppean katsauksen kulttuurihistoriaan. Käsiohjelman tekstiosa tulee jättää arvosteltavaksi ohjelmasuoritukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Jos ohjelmasuoritus tehdään kahdessa osassa, tulee molempien osasuoritusten käsiohjelmatekstit jättää arvosteltaviksi ensimmäiseen ohjelmasuoritukseen ilmoittautumisen yhteydessä).
Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitoa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.
Edeltävät suoritukset
Muut opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kuuluvat opinnot.
Arviointi
Taiteellisen ohjelmasuorituksen arvostelee dekaanin määräämä lautakunta asteikolla 0–5 tai a/i.
Kypsyysnäytteen arvioi pääinstrumentin opettaja, ohjelmasuorituksen arvioivan lautakunnan puheenjohtaja tai muu ainejohtajan määräämä opettaja a/i.
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT

2ip11 Johdatus pedagogiikkaan (1 op, 27 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee opetuksen peruskysymyksiä, osa-alueita ja työmuotoja

- osaa jäsentää opetustilannetta

- ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen opetuksessa

Suositeltu suoritusvuosi 1. kevätlukukausi

Arviointi a / i

Opetusmuodot
- luentoja enintään 10t 

Työmuodot

- osallistuminen opetukseen

- opetuksen observointia enintään 10 t

- opiskelijan omakohtaista työtä 7 t

Suoritukset ja arviointitavat

- osallistuminen opetukseen tai luentokohtaisten korvaavien tehtävien tekeminen

- opetuksen observointi ja sen raportointi

 

3uk4 Klavikordipedagogiikka 1 (10 op, 267 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- pystyy opettamaan klavikordinsoittoa alkeistasolla
- saa mahdollisiin lisäopintoihin tarvittavat tiedot ja taidot.
Suositeltu suoritusvuosi K2-
Arviointi 0–5
Opetusmuodot
Luennot 28 t, voidaan suorittaa ennen opetusharjoittelua osallistumalla 3ua21Urkupedagogiikka 1:n luentoihin
Opetusharjoittelu ja sen ohjaava arviointi 37 t
Opetuksen, ohjelmasuoritusten arvioinnin ja esitysten ohjattua seuraamista 15 t
Työmuodot
Kirjallisuuden lukeminen, opetusharjoittelu ja opetuksen seuraaminen
Suoritukset ja arviointitavat
I Osallistuminen luentoihin
II Oppimispäiväkirja
III Harjoitustuntien pitäminen
IV Opetuksen, ohjelmasuoritusten ja esitysten seuraaminen, mistä on esitettävä auskultointikortti näytetunnin yhteydessä lautakunnan puheenjohtajalle
V Näytetunti: oman harjoitusoppilaan opettamista 30 min.
Edeltävät suoritukset
2ip11 Johdatus pedagogiikkaan

 

3uk5 Klavikordipedagogiikka 2 (12 op, 320 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- pystyy opettamaan klavikordinsoittoa pidemmällä oleville oppilaille
- saa mahdollisiin lisäopintoihin tarvittavat tiedot ja taidot
Suositeltu suoritusvuosi M1-
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
Klavikordinsoitto, taso B
3uk4 Klavikordipedagogiikka 1
Opetusmuodot
Luennot ja demonstraatiot 16 t. Luennot voi suorittaa osallistumalla 3ca16c Cembalopedagogiikka 2:n luentoihin.
Esitysten, opetuksen ja arvioinnin seuraamista 20 t
Opetusharjoittelu ja sen ohjaava arviointi 37 t
Työmuodot
Kirjallisuuden lukeminen, opetusharjoittelu ja opetuksen seuraaminen
Suoritukset ja arviointitavat
I Osallistuminen luentoihin
II Oppimispäiväkirja
III Harjoitustuntien pitäminen
IV Opetuksen, ohjelmasuoritusten ja esitysten seuraaminen, mistä on esitettävä auskultointikortti näytetunnin yhteydessä lautakunnan puheenjohtajalle
V Näytetunti: oman harjoitusoppilaan opettamista 30 min.