Tutkintovaatimukset / Sibelius-Akatemia: Sivuaineet

Länsimaisen musiikin historian perusteet
Bändisoitto
Jazzmusiikki
Musiikkiteknologia
Työelämävalmiudet
Vapaan säestyksen pedagogiikka
Orkesterin ja yhtyeen johtaminen
Orkesterisoitto-sivuainekokonaisuus

 

Länsimaisen musiikin historian perusteet

Opiskelija saa yleiskuvan keskeisimpien länsimaisten musiikinlajien menneisyydestä ja kehityslinjoista sekä suuntaviivat perehtyä syvemmin niiden historiaan.
Opintokokonaisuus koostuu neljästä opetusjaksosta (12 op), joista opintojaksot valitaan aineryhmän päättämällä tavalla:
1. Jazzmusiikin historian perusteet y28 (3 op)
2. Kansanmusiikin historian perusteet 7p58 (3 op)
3. Klassisen (länsimaisen) musiikinhistorian perusteet lmhmp (3 op)
4. Populaarimusiikin historian perusteet 4a95 (3 op)
Osaamistavoitteet
Opiskelijalla
- on käsitys länsimaisen kulttuurin keskeisten musiikinlajien historioiden ominaispiirteistä, aikakausista, tyyleistä ja musiikintekijöistä.
- on kyky liittää musiikinhistoria yleiseen aate-, sosiaali- ja kulttuurihistorialliseen taustaan.
Opintojakson jälkeen opiskelijalla
- on edellytykset oman erityisalansa musiikinhistoriaan sekä valita muita itselleen sopivia musiikinhistorian opintokokonaisuuksia.
Kurssin opettajat esittelevät opetuksen sisältöä uusille opiskelijoille johdantoperiodin aikana.

 

Bändisoitto

(16–36 op)
Bändisoiton sivuainekokonaisuuden tavoitteena on tutustua afroamerikkalaisen musiikin eri tyyleihin sekä kehittää opiskelijan taitoja bändisoittimissa (kosketinsoittimet, kitara, basso, rummut, perkussiot ja laulu) ja yhtyesoitossa.
Yhteiset opintojaksot (12–16 op):
4a88 Rytmisektiosoittimien perusopinnot (7 op, 187 t)
- edeltävänä suorituksena bändisoiton opintojaksoille 4v29, 4s-5169, 4p22
- tasokokeella korvaava suoritus
4p20 Afroamerikkalaisen musiikin rytmiikan perusteet (2 op, 54 t)
4p21 Afroamerikkalaisen musiikin harmonian perusteet (2 op, 54 t)
4a52 Yhteismusisointi (1–5 op, 27–133 t)
Lisäksi 4p22-opintojakson laiteoppiosuus (5 t), joka järjestetään joka syyslukukauden alussa.
Yksi seuraavista bändisoiton opintojaksoista (4-20 op):
4v29 Bändityöskentelyn perusteet (4 op, 106 t)
4s-5169 Rytmisektiosoittimet, sivuinstrumentti (5–20 op, 133–532 t)
4p22 Afroamerikkalainen musiikki (7 op, 187 t)

 

Jazzmusiikki

Jazzmusiikin sivuainekokonaisuuden opiskelu alkaa opintojaksojen Jazzimprovisoinnin ja -teorian perusteet (6p14) 6 op ja Jazzrytmiikka (6p40) 6 op suorittamisella. Opintojaksot voi suorittaa yhtä aikaa. Yhtyesoiton opetukseen ja muihin jazzmusiikin opintoihin voi hakeutua, kun em. opintojaksot ja soittokoe on suoritettu.  Tarkemmat tiedot opintojaksoista löytyvät jazzmusiikin opetussuunnitelmasta.
Sivuainekokonaisuuden suorittaminen:
Jazzimprovisoinnin ja -teorian perusteet (6p14) 6 op
Jazzrytmiikka (6p40) 6 op
soittokoe
muut jazzmusiikin opinnot (ei erikseen määriteltyä ylärajaa)

 

Musiikkiteknologia

Sivuainekokonaisuuteen kuuluvat seuraavat opintojaksot:
Musiikin tietotekniikka (tp47) 4 op
Äänitekniikan perusteet (tp48) 3 op
Musiikin tietotekniikka: sekvensserin perusteet, erilliskurssina (tp47s) 1 op
Musiikin tietotekniikka: notaation perusteet, erilliskurssina (tp47n) 1 op

 

Työelämävalmiudet

(3–24 op)
1. lukukausi

Työelämävalmiudet-sivuainekokonaisuuden opintopolku alkaa ensimmäisenä lukukautena (alkaen sl2012) Taiteilija ja muusikko työmarkkinoilla -peruskurssin opiskelulla:
3y2
Taiteilija ja muusikko työmarkkinoilla
(3–6 op, 80–160 t)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa nykyisten ja tulevien työmarkkinoiden haasteet ja mahdollisuudet, tuntee taiteilijan työllistymiseen vaadittavia taitoja ja valmiuksia sekä osaa määritellä työnantajien odotukset musiikin eri aloilla. Opintojakso koostuu kolmesta itsenäisestä osiosta ja ne suoritettuaan opiskelija kykenee määrittelemään peruskäsitteet taiteilijan ja muusikon:
1) talous, laki ja verotus;
2) markkinointi ja tuotteistaminen; sekä
3) työllistyminen, toimiminen työelämässä ja yrittäjyyskysymyksiin
2. lukukausi
Ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukaudella opiskelija voi syventää peruskurssilla oppimaansa omaan projektiin, produktioon tai muihin työtehtäviin liittyen:
Itsenäiset oppimistehtävät
(3–6 op)
Opetus (2 op), omat projektit (1–4 op)
Opiskelijat tekevät itsenäisiä oppimistehtäviä yhdistämällä peruskurssilla oppimaansa käytäntöön omissa produktioissaan, konserteissaan tai muissa tehtävissä.
3. lukukausi
Tämän jälkeen, jos opiskelija haluaa syventää tietämystään jollain tietyllä alueella, hän voisi valita kursseja Arts Management -maisteriohjelman kurssitarjonnasta. Opetus näissä tapahtuu englanniksi, mikä vahvistaa työelämätaitojen kv-ulottuvuutta. Mahdollisia kursseja ovat mm.:
project management (2 op)
producing (4 op)
copyright and IPR law (2 op)
contract and employment law (2 op)
marketing the arts (6 op)
media relations (2 op)
audience development and education (4 op)
negotiation and presentation skills (4 op)
financial accounting (2 op)
fundraising and sponsorship (4 op)
Kulttuuriyrittäjyyden opintokokonaisuus (25 op)
- Luovien alojen liiketoiminta ja yrittäjyys (4 op)
- Luovien alojen projektitoiminta (6 op)
- Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen (7 op)
- Sponsorointi ja yritysyhteistyö (4 op)
- Tekijänoikeudet ja sopimusjuridiikka (4 op)
Mahdollista valita myös avoimen yliopiston ja muiden oppilaitosten opintoja (JOO)

 

Vapaan säestyksen pedagogiikka

Osaamistavoitteet
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee laajasti vapaan säestyksen pedagogisia työmuotoja ja työkaluja sekä pystyy toimimaan monenlaisissa tehtävissä vapaan säestyksen opetuksen kentällä (perustasot, MOT/D-taso, C-taso ym.)
- osaa liittää vapaan säestyksen opetuksensa musiikillis-historialliseen kontekstiin
- saa valmiudet joustavaan opetusmateriaalin suunnitteluun ja tuottamiseen oppilaiden tarpeiden mukaan
- kykenee suunnittelemaan oppilaslähtöistä opetusta erityyppisiin opetustilanteisiin ja -ympäristöihin (esim. ryhmäopetus)
- kykenee arvioimaan oppilaan edistymistä yhteistyössä oppilaan kanssa
- kykenee reflektoimaan ja kehittämään omaa opetustaan

Vapaan säestyksen pedagogiikka -opintokokonaisuus muodostuu erilaisista opintopoluista, jotka on esitetty alla olevassa kaaviossa.

Pääaine: Klassisen musiikin instrumentti, piano Pääaine: Musiikkikasvatus, pääinstrumentti piano, klassinen musiikki Pääaine: Musiikkikasvatus, pääinstrumentti piano, afroamerikkalainen musiikki
1. lukuvuosi
Johdatus Keyboard harmonyyn Vapaa säestys 1 Vapaa säestys 1
2. lukuvuosi
Pianopedagogiikka 1
(Mahdollisesti myös jo Keyboard harmony).
Vapaa säestys 2 Vapaa säestys 2
3. lukuvuosi
Keyboard harmony
Pianopedagogiikka 2
Vapaa säestys 2 jatkuu Vapaa säestys 2 jatkuu
4. lukuvuosi
Pianon vapaan säestyksen pedagogiikka 1
(Edellytyksenä arvosanalla 5/5
suoritettu Keyboard harmony tai lautakunnan suosituksella 4/5.)
Oppilaalle suositellaan myös jatko-opintoja aiheesta: Pääinstrumentin jazz- ja improvisointiopinnot.
Vapaa säestys 3

Pianon vapaan säestyksen pedagogiikka 1.
Edellytyksenä on Vapaa säestys 2 suorittaminen arvosanalla 5/5 tai lautakunnan suosituksella 4/5.

Vapaa säestys 3

Pianon vapaan säestyksen pedagogiikka 1
Katso edellytykset viereiseltä palstalta

5. lukuvuosi
Pianon vapaa säestyksen pedagogiikka 2
Edeltävät suoritukset: Pääaineen jazz- ja improvisointiopinnot
(samoilla kriteereillä kuin Vapaa säestys 3) sekä Jazzteoria 1
Pianon vapaan säestyksen pedagogiikka 2
Edeltävät suoritukset: Vapaa säestys 3 sekä Jazzteoria 1
Pianon vapaan säestyksen pedagogiikka 2
Edeltävät suoritukset kuten viereisessä sarakkeessa.

 

Pianon vapaan säestyksen pedagogiikka 1 -opintojakson järjestämisestä vastaa pianomusiikin aineryhmä. Opetuksen käytännön toteutus tapahtuu yhteistyössä musiikkikasvatuksen vapaan säestyksen opettajien kanssa. Vastaavasti Pianon vapaan säestyksen pedagogiikka 2 -opintojakson järjestämisestä vastaa musiikkikasvatuksen aineryhmä. Opetuksen käytännön toteutus tapahtuu yhteistyössä pianomusiikin vapaan säestyksen opettajien kanssa.

 

Orkesterin ja yhtyeen johtaminen

Sivuaine koostuu opintojaksoista
4a96 Orkesterin ja yhtyeen johtaminen, 5 op
4p18 Orkesterin ja yhtyeen johtamisen jatkokurssi, 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee orkesterinjohtamisen ja erityisesti lyöntitekniikan periaatteet
- kykenee johtamaan ja harjoittamaan haastaviakin kamari- ja sinfoniaorkesteriteoksia tuntee eri musiikkityylien johtamisen erityispiirteitä
- laajentaa ohjelmiston ja tyylilajien tuntemustaan
- tutustuu ohjelmistoon, joka osin soveltuu myös oppilas- ja harrastajaorkestereille
- saa valmiuksia myös organisoida ja toteuttaa orkesteritoimintaa kouluissa, musiikkiopistoissa ja muissa oppilaitoksissa
Ohjelmistoon voidaan sisällyttää myös opiskelijoiden omia sovituksia tai muita heidän ehdottamiaan teoksia. Harjoitusorkesterissa soittaminen kehittää kurssin opiskelijan kykyä tulkita soittajana orkesterinjohtajan elekieltä. Kurssikokonaisuus kehittää ammatillisia valmiuksia toimia paitsi johtajana myös orkesterimuusikkona, laulajana tai solistina osana kapellimestarin johtamaa esiintyjäkaartia.

Peruskurssille ei ole määriteltyä johtamistekniikan lähtötasoa, mutta opiskelijalla edellytetään olevan mt2 Musiikinteoria 2 tai vastaava osaaminen.
Jatkokurssin lähtötaso on peruskurssin tai vastaavan suorittaminen.
Vastuuopettaja hyväksyy korvaavat suoritukset selvitysten perusteella. Peruskurssille voidaan ottaa osallistujia 24 ja jatkokurssille 20 opiskelijaa. Rinnakkain toteutettuna osallistujia voi olla enintään 20, 12 (peruskurssi) ja 8 (jatkokurssi).

Opetus soveltuu kaikille aineryhmille. Lisäksi ryhmiä voidaan täydentää avoimen yliopiston sekä täydennyskoulutuksen opiskelijoilla. Kurssi antaa myös valmiuksia pääsykokeisiin ja orkesterinjohto-opintojen jatkamiseen puhallin- tai orkesterinjohdon pääaineissa.

 

Orkesterisoitto-sivuainekokonaisuus

(suunnattu muille kuin pääaineenaan orkesterisoitinta soittaville)

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- on perehtynyt orkesterin toimintaan
- on saanut valmiuksia orkesterityöhön
Sivuainekokonaisuus rakentuu orkesterisoitto, sivuaine -opintojakson suorittamisesta, jossa opiskelija osallistuu mahdollisuuksien ja tarjoutuvien tilaisuuksien mukaan Sibelius-Akatemian orkesteriperiodeihin.
Lisäksi opiskelija voi valita kokonaisuuteen myös mahdollisuuksien ja tarjoutuvien tilaisuuksien mukaan myös seuraavia opintojaksoja:
Koesoittovalmennus
Jousien äänenjohtaja-/stemmakoulutus
Prima-vista ja orkesterikirjallisuus
Puupuhaltimien orkesterikirjallisuus
Tutkinto-orkesteri
Vaskisoittimien orkesterikirjallisuus

Sivuainekokonaisuuden laajuudelle ei ole ylärajaa, vaan sen kokonaislaajuus muodostuu kunkin opiskelijan orkesterisoittoon osallistumisen määrästä ja muista mahdollisista kokonaisuuteen kuuluvista suorituksista.

Orkesterisoiton sivuaineeseen edellytetään riittävän hyvää oman instrumentin soittotaitoa. Tarvittaessa järjestetään soittokoe sivuainetta haluaville. Sivuainetta suorittavien opiskelijoiden lukumäärää rajoittavat orkesteriperiodien instrumenttitarpeet.