Tutkintovaatimukset / Sibelius-Akatemia: Sävellys ja musiikinteoria

PÄÄAINE SÄVELLYS

1sa17 Sävellys 1  (12 + 12 + 11, yht. 35 op)
1ss9 Sävellys 2 (12 + 12 + 6 op, yht. 30 op)
1y6 Aikamme musiikin luentosarja (pääaineena sävellys tai mus. teoria: 4 op, 106 t, muiden oppiaineiden opiskelijat: 1–4 op, 27–106 t)

PÄÄAINE SÄVELLYS:  MUSIIKINTEORIA

1stp10 Satsiopin johdantojakso  (1 op, 27t)
1stp11 Satsiopin perusteet (11 op, 295t)
1sa18 Satsioppi 1 (14 + 14 op, yht. 28 op, 748t)
1sa19 Satsioppi 2 (pääaine musiikin teoria 17-27 op, 454-720t, /pääaine sävellys 14-28 op, 374-748t)
12ka1 Soitinnus 1 (6 op, 160t)
12ka2 Soitinnus 2 (6 op, 160t)
1sp90 Uusimman musiikin luentopraktikum (6 op, 160t)

PÄÄAINE SÄVELLYS: MUSIIKKIANALYYSI

1tp11-14 Musiikkianalyysin teoria ja praktikum (4 x 6 op [jos pääaine on musiikinteoria]; 4 x4 op [jos pääaine on sävellys])

PÄÄAINE SÄVELLYS: MUSIIKIN TUTKIMUS JA OPINNÄYTE

1s1 Musiikin tutkimuksen seminaari (6 op, 160t)
1sv9 Sävellysprojekti (1–4 op, 27–106 t)
1ss10 Kirjallinen työ (pääaine sävellys) (10 tai 20 op, 267 tai 534t)
o1sk Opinnäyte, sävellys (musiikin kandidaatti) (10 op, 267t)
ksk- Kypsyysnäyte (0 op)
o1sm Opinnäyte, sävellys (musiikin maisteri) (20 op, 534t)
ksk- kss- (0 op)

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT

y38 Opintojen suunnittelu (2 op, 54 t)
1p-___ Pääinstrumentti (25 op vähintään C-tasosuorituksella tai 20 op pääinstrumentin muilla opinnoilla)
1s-___ Sivuinstrumentti (9 op, 240t)

PÄÄAINE MUSIIKINTEORIA

1stp10 Satsiopin johdantojakso (1 op, 27t)
1stp11 Satsiopin perusteet (11 op, 295t)
1sa18 Satsioppi 1 (14 + 14 op, yht. 28 op, 748t)
1sa19 Satsioppi 2 (pääaine musiikin teoria 17 - 27 op, 454 - 720t, /pääaine sävellys 14 - 28 op, 374 - 748t)
1sp10 Musiikkianalyyttisen tutkimuksen seminaari (6 op, 160t)
1stp2 Orkesterisoittimet (6 op, 160t)
1s1 Musiikin tutkimuksen seminaari (6 op, 160t)

PÄÄAINE  MUSIIKINTEORIA: MUSIIKKIANALYYSI

1tp11-14 Musiikkianalyysin teoria ja praktikum (4 x 6 op [jos pääaine on musiikinteoria]; 4 x4 op [jos pääaine on sävellys])
1v10 Schenker-analyysi (3-9 op, 80-240t)
1ta33 Post-tonaalinen analyysi (3-9 op, 80-240t)

PÄÄAINE MUSIIKINTEORIA: MUUT PÄÄAINEEN OPINNOT JA OPINNÄYTE

1sa31 Proseminaari (6 op, 160t)
1ta34 Tutkimustyön perusteet (pääaine musiikinteoria) (3 op, 80t)
1v23 Täydentävä musiikinteorian/musiikinhistorian/sävellyksen kurssi (Opintojakson sisältö vaihtelee) (0,5–4 op, 13–108 t)
o1tk Opinnäyte, musiikinteoria (musiikin kandidaatti) (10 op, 267t)
ksk- Kypsyysnäyte (0 op)
1v60 Opinnäytettä (teoreetikot) tukevat maisteriopinnot (3–20 op, 80–534 t)
o1tm Opinnäyte, musiikinteoria (musiikin maisteri) (40 op, 1068 t)
1ts10 Tutkielma (40 op)
ksk-  kss-  (0 op)

MUUT OPINNOT

y38 Opintojen suunnittelu (2 op, 54 t)
1a25 Musiikkifilologian  ja -edition perusteet (3 tai 8 op, 80 tai 214t)
1p5a Partituurinsoitto 1 ja (4 op, 54t)
1p5b Partituurinsoitto 2 (4 op, 54t)
1sv8 Sävellysseminaari (3 op, 80 t)
1sj1 Sävelpaja (3 op, 80t)
1a24 Teksti /runoanalyysipraktikum (2 op, 54t)
1sta8 Täydentävät instrumenttiopinnot (5 op, 134t)

PEDAGOGIIKKA

1ta28 Yleismusiikillisten aineiden pedagogiikka 1 (6, 8 tai 10 op, 160, 214 tai 267t)
1ta29 Yleismusiikillisten aineiden pedagogiikka 2 (6, 8 tai 10 op, 160, 214 tai 267t)
1ta30 Yleismusiikillisten aineiden pedagogiikka 3 (6, 8 tai 10 op, 160, 214 tai 267t)
1ta31 Yleismusiikillisten aineiden syventävä pedagogiikka (6, 8 tai 10 op, 160, 214 tai 267t)

METODOLOGIA JA TUTKIMUS

1v25 Musiikinhistorian tutkimuksen perusteet 

Modulit:

1v25a Musiikinhistorian tietämystä täydentävät opinnot (5 tai10 op, 134 tai 267t)
1v25b Yleisen historiatutkimuksen perusteet (5 tai10 op, 134 tai 267t)
1v25cMusiikinhistorian tutkimuksen menetelmät (5, 10 tai 15 op, 134, 267 tai 400t)
1v25d Syventyminen jonkin musiikinhistorian tutkimuksen osa-alueen problematiikkaan (5 tai10 op, 134 tai 267t)

 

PÄÄAINE SÄVELLYS

1sa17 Sävellys 1  (12 + 12 + 11, yht. 35 op)

Sävellys 1:ssä paneudutaan teknisiin peruskäsitteisiin (melodia, rytmi, harmonia, kontrapunkti, pienoismuodot jne.) omakohtaisen tekemisen kautta. Oman työskentelyn tueksi perehdytään myös historiallisiin malleihin, erityisesti 1900-luvun alkupuolen teknisesteettiset ratkaisuihin oman aikamme näkökulmasta tarkasteltuna. Huomio kiinnitetään myös vokaali- ja instrumenttimusiikin erityispiirteisiin.
Osaamistavoitteet
Opiskelijalla on taiteelliseen sävellystyöhön tarvittavat tekniset perusvalmiudet
Suositeltu ajoitus K1-3
Arviointi
Lautakunta arvioi suorituksen 0–5
Opetus- ja työmuodot
Työ koostuu alussa pienimuotoisten harjoitusten ja analyysien tekemisestä, historiallisten mallien tutkimisesta ja soveltamisesta sekä myöhemmin lyhyehköjen teosten suunnittelusta ja säveltämisestä.
Henkilökohtaista opetusta enintään 28 t ja ryhmätunteja enintään 10 t lukuvuodessa.
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja arvosteltavaksi jätettävien sävellysten valmistaminen. Arvosteltavaksi on jätettävä 3–6 teosta, jotka edustavat vähintään kolmea eri lajia seuraavista:
soolosoitinsävellys
kamarimusiikki (max.  5 esiintyjää)
vokaalimusiikki
kuoromusiikki
elektronimusiikki

 

1ss9 Sävellys 2 (12 + 12 + 6 op, yht. 30 op)

Sävellys 2:ssa perehdytään erityisesti 1900-luvun jälkipuoliskon ja aikamme musiikin teknisiin ja esteettisiin ratkaisuihin analyysin ja omakohtaisten sovellusten avulla.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- on syventänyt sävellys 1:ssä saavuttamiaan teknisiä valmiuksia
- kykenee tarkastelemaan aikamme musiikissa vallitsevia keinovaroja kriittisesti
- kykenee selventämään omia kiinnostuksen kohteitaan päämääränään itsenäinen taiteellinen työskentely
- saa valmiudet itsenäisiin jatko-opintoihin
Suositeltu ajoitus M1-3
Arviointi
Lautakunta arvioi suorituksen 0–5
Edeltävät suoritukset
Sävellys 1
Opetus- ja työmuodot
Työ koostuu aste asteelta itsenäisemmästä työskentelystä erilaisten sävellysprojektien parissa.
Henkilökohtaista opetusta enintään 28t lukuvuodessa tai 14 t lukukaudessa ja, ryhmätunteja enintään 10 t lukuvuodessa.
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja arvosteltavaksi jätettävien teosten valmistaminen. Arvosteltavaksi on jätettävä 2–6 erityyppistä teosta, jotka edustavat vähintään kahta eri lajia seuraavista:
soolosoitinsävellys
kamarimusiikki
ensemble-musiikki
vokaalimusiikki
kuoromusiikki
elektronimusiikki
orkesterimusiikki
tai jokin muu lautakunnan puheen-johtajan vahvistama vastaavan laajuinen opintosuoritus.
Ainakin osan teoksista on edustettava eri lajeja kuin sävellys 1 -suorituksen teoksissa.

 

1y6 Aikamme musiikin luentosarja (pääaineena sävellys tai mus. teoria: 4 op, 106 t, muiden oppiaineiden opiskelijat: 1–4 op, 27–106 t)

Osaamistavoitteet
Tavoitteena on tutustua musiikin ajankohtaisiin ilmiöihin sekä luovan säveltaiteen ja sitä sivuavien taiteenalojen esteettisiin kysymyksiin. Opintojakso koostuu vierailevien luennoitsijoiden esityksistä ja keskusteluista.
Opintojakson laajuus määrätään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
Suositeltu ajoitus K2 ja K3
Arviointi a / i
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.
Opetus- ja työmuodot
Luennot enintään 28 t/lukukausi 3 lukukauden ajan; muut pääaineet kuin sävellys ja teoria, 1–3 lukukautta
Suoritukset
Läsnäolo luennoilla

 

PÄÄAINE SÄVELLYS:  MUSIIKINTEORIA

1stp10 Satsiopin johdantojakso  (1 op, 27t)

Kurssi toimii johdatuksena sävellyksen ja musiikinteorian oppiaineen satsillis-analyyttisten aineiden työtapoihin.
Osaamistavoitteet
Opiskelijalla hallitsee satsiaineiden opiskelun edellyttämät käsitteet ja hänellä on kyky työskennellä itsenäisesti ja havainnoida musiikin satsillisia aineksia analyyttisesti
Suositeltu ajoitus
K1, kurssi järjestetään periodina syyslukukauden alussa. Suoritus edellyttää osallistumista kaikille tunneille.
Arviointi a/i
Opetus– ja työmuodot
Ryhmäopetusta enintään 15 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja oppitunneilla annettavien harmonia- ja kontrapunktiharjoitusten suorittaminen
Opintojakson suorittaminen on edellytyksenä satsiopin perusteet -opintojaksolle osallistumiseen.

 

1stp11 Satsiopin perusteet (11 op, 295t)

Opintojakson perehdytään länsimaisen musiikin harmonian ja kontrapunktin perusteisiin. Harmoniaosuudessa käsitellään tonaalisen kauden harmonia-käytäntöjä, kontrapunkti-osuudessa keskitytään Palestrina –tyylin perusteisiin.
Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee
• tarkastelemaan satsillista jäsentymistä musiikin pientasolla ja huomioimaan siihen vaikuttavia tekijöitä osoittaen osaamisensa henkilökohtaisin komponointiharjoituksin
• havainnoimaan kontrapunktisten ilmiöiden ja harmoniankäsittelyn tyylisidonnaisuuksia
Suositeltu ajoitus K1
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
Satsiopin johdantojakso
Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetusta enintään 56 t
Henkilökohtaista ohjausta enintään
18 t/ /opiskelija
Ryhmätunnit sisältävät luento-opetusta, erilaisia analyyttisiä harjoituksia ja komponointiharjoituksia
Lisäksi opiskelijat suorittavat viikoittaisia henkilökohtaisia harmonia- ja kontrapunktitehtäviä
Opetusmateriaali
Aldwell–Schachter: Harmony and Voice Leading
Jeppesen: Kontrapunkti
erikseen sovittava satsi/analyysimateriaali
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Analyyttiset tehtävät ja kirjoitusharjoitukset
Tentti ja luovutettavat harjoitustyöt

 

1sa18 Satsioppi 1 (14 + 14 op, yht. 28 op, 748t)

1sa19 Satsioppi 2 (pääaine musiikin teoria 17 tai 27 op, 454t tai 720t, /pääaine sävellys 14 tai 28 op, 374 tai 748t)
Satsioppi 1 keskittyy 2–3-äänisiin Palestrina -tyylisiin harjoituksiin (n. 0,5 v.) ja erityisesti Bach-tyyliin (n.1,5 v.), satsioppi 2:een voidaan valita 1–3 kohdetta. Säveltäjien satsioppi 2 suuntautuu posttonaalisuuteen.
Opintojakson laajuus määrätään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee länsimaisen musiikin keskeiset satsitekniikat ja kykenee osoittamaan osaamisensa sekä analyysein että komponointiharjoituksin.
Suositeltu ajoitus
satsioppi 1: K2-3 
satsioppi 2: M1-2 tai M1
Arviointi
Opettaja arvioi kollegan avustuksella 0–5
Edeltävät suoritukset
Satsioppi 1: satsiopin perusteet; 
satsioppi 2: satsioppi 1.
Poikkeus: Ne opiskelijat jotka ovat aloittaneet Satsioppi 1:n opiskelun 3-vuotisen satsioppi 1:n koodilla 1sa14 tai 1b4 voivat saada enintään 30 t satsioppi 2:n opetusta ilman edeltävää suoritusta
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta lukuvuosittain enintään 28 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Analyyseja ja komponointiharjoituksia

1sa19 Satsioppi 2 (pääaine musiikin teoria 17-27 op, 454-720t, /pääaine sävellys 14-28 op, 374-748t)

Satsioppi 1 keskittyy 2–3-äänisiin Palestrina -tyylisiin harjoituksiin ja erityisesti Bach-tyyliin, jonka parissa työskennellään suurin osa ajasta. Harkinnan mukaan kurssiin voidaan sisällyttää muitakin aiheita. Satsioppi 2:een voidaan opiskelijan ja opettajan harkinnan perusteella sisällyttää 1-4 aihetta sekä mahdollisia pienempiä erityistehtäviä. Säveltäjien satsioppi 2 suuntautuu post-tonaalisuuteen.
Opintojakson laajuus määrätään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee länsimaisen musiikin keskeisiä satsitekniikkoja ja kykenee osoittamaan osaamisensa sekä analyysein että komponointiharjoituksin.
Suositeltu ajoitus

satsioppi 1: K2-3 
satsioppi 2: M1-2 tai M1
Arviointi
Opettaja arvioi kollegan avustuksella 0–5
Edeltävät suoritukset

Satsioppi 1: satsiopin perusteet; 
satsioppi 2: satsioppi 1.
Opetus- ja työmuodot

Henkilökohtaista opetusta lukuvuosittain enintään 28 t
Suoritukset

Osallistuminen opetukseen
Analyyseja ja komponointiharjoituksia

 

12ka1 Soitinnus 1 (6 op, 160t

Opintojakso sisältää lähinnä traditionaalisia soitinnustekniikoita wieniläisklassismista 1900-luvun alkuun. Käsiteltäviä aiheita ovat:
• soitinten tekniset mahdollisuudet ja uudet soittimelliset keinovarat
• kuuloanalyysi erilaisista soitinnusratkaisuista
• soitinten yhteissoinnin ja yhdistämisen periaatteet
• perehtyminen analyysin, transkriptioiden ja harjoitelmien avulla eri tyyleihin ja tekniikoihin
 Oheiskirjallisuutta esim.
 Piston: Orchestration
 Kunitz: Die Instrumentation
Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee erilaisia traditionaalisia soitinnustekniikoita
• hallitsee eri tyylien mukaisia kirjoitustapoja eri kokoonpanoille
• tuntee sointivärin merkityksen struktuurin osatekijänä
Suositeltu ajoitus Aikaisintaan K3
Arviointi
Opettaja arvioi kollegan avustuksella 0–5
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 28 t
Osa henkilökohtaisesta opetuksesta voidaan korvata ryhmäopetuksella, esim. workshopeilla.
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja harjoitustehtävien laatiminen

 

12ka2 Soitinnus 2 (6 op, 160t)

Opintojaksossa keskitytään tekniikoihin. Tavoitteet, sisältö, opetus ja työmuodot, suoritukset ja arviointi kuten opintojaksossa 12ka1, Soitinnus 1.
Osaamistavoitteet
Opiskelija on syventänyt Soitinnus 1:ssä hankkimiaan teknisiä valmiuksia ja kykenee soveltamaan siinä hankkimiaan tietoja ja taitoja.
Edeltävät suoritukset
12ka1 Soitinnus 1
Suositeltu ajoitus Aikaisintaan M1
Arviointi
Opettaja arvioi kollegan avustuksella 0–5
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 28 t
Osa henkilökohtaisesta opetuksesta voidaan korvata ryhmäopetuksella, esim. workshopeilla.
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja harjoitustehtävien laatiminen

 

1sp90 Uusimman musiikin luentopraktikum (6 op, 160t)

Kurssin sisältö vaihtelee valitun aiheen, näkökulman ja opettajan mukaan. Kurssi voi jakautua lyhyempiin osakursseihin, joilla voi olla eri opettajia. Osakurssit voivat myös liittyä yhteen. Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan.
Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee itsenäisesti kehittämään ja syventämään tietämystään 1900-luvun loppupuolen ja aikamme musiikin ilmiöistä.
Suositeltu ajoitus
Aikaisintaan K3
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Musiikkianalyysin teoria ja praktikum 1–4
Aikamme musiikin luentosarja
Opetus- ja työmuodot
Opetus on pienryhmäopetusta, enintään 60 t, jossa osa opetuksesta muodostuu opettajan pitämistä luennoista ja alustuksista
Keskeisiin työmuotoihin kuuluvat myös opiskelijoiden tekemät analyysi- ja kirjoitustyöt sekä referaatit ja esitelmät. Työmuoto vaihtelee kulloisenkin vetäjän harkinnan mukaan.
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja annettujen harjoitustehtävien sekä/tai kirjallisten töiden tekeminen.

 

PÄÄAINE SÄVELLYS:  MUSIIKKIANALYYSI

1tp11-14 Musiikkianalyysin teoria ja praktikum (4 x 6 op [jos pääaine on musiikinteoria]; 4 x4 op [jos pääaine on sävellys])

Musiikkianalyysin teoria ja praktikum 1–4 muodostaa kokonaisuuden, jossa perehdytään erilaisiin musiikin analyyttisiin tarkastelutapoihin. Käytännön analyysityön ohella tutustutaan musiikkianalyysin erilaisiin näkökulmiin ja teorioihin sekä niihin liittyviin teksteihin.
Jokaiseen opintojaksoon liittyy analyysi- ja kirjoitusharjoituksia. Opintojaksot 1 ja 3 keskittyvät tonaaliseen musiikkiin, 2 ja 4 post-tonaaliseen musiikkiin. Musiikinteoriaa pääaineena opiskelevat tekevät harjoitustöitä enemmän kuin sävellystä pääaineena opiskelevat.
• Opintojakso 1 sisältää johdatuksen tonaalisen musiikin analyysiin.
• Opintojakso 2 sisältää yleisen johdatuksen post-tonaalisen musiikin analyysiin. Ohjelmisto edustaa kattavasti 1900-luvun eri suuntauksia. 
• Opintojakso 3 sisältää johdatuksen tonaalisen musiikin lineaariseen analyysiin sekä Schenker-analyyttiseen käsitteistöön.
• Opintojakso 4 pureutuu valikoimaan post-tonaalista analyysikohteita täsmällisiä teoreettisia työkaluja käyttäen. Ohjelmiston painopiste on 1900-luvun alun musiikissa.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee musiikkianalyysin erilaisia tarkastelutapoja ja näkökulmia sekä kykenee soveltamaan niitä teosanalyyseissa
- kykenee käymään alan ammatillista käsitteistöä käyttäen musiikkianalyyttista keskustelua ja kirjoittamaan pienimuotoisia kirjallisia esityksiä musiikkianalyysin eri menetelmiä soveltaen
- kykenee itsenäisesti hyödyntämään alan kirjallisuutta ja muuta lähdeaineistoa
Suositeltu ajoitus K1-2
Arviointi 0–5
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetusta enintään 56 t/ opintojakso
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Analyysiharjoitukset ja kirjalliset työt
Kirjallisuutta: Bent, Ian, Analysis; Cadwallader, Allen ja David Gagné, Analysis of Tonal Music: A Schenkerian Approach; Caplin, William, Classical Form; Lester, Joel, Compositional Theory in the Eighteenth Century; Murtomäki, Veijo, Skemaattisesta muoto-opista dynaamiseen muotoajatteluun; Rothstein, William, Phrase Rhythm in Tonal Music; Straus, Joseph, Introduction to Post-Tonal Theory.

 

PÄÄAINE SÄVELLYS:  MUSIIKIN TUTKIMUS JA OPINNÄYTE

1s1 Musiikin tutkimuksen seminaari (6 op, 160t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee tutkimuksen suunnittelun ja valittujen menetelmien käyttämisen taidot konkreettisen tutkimustehtävän yhteydessä
- kykenee itsenäisesti etsimään ja käyttämään aineistoja ja lähteitä
- on harjaantunut tieteelliseen kirjoittamiseen
- saa valmiudet jatko-opintoihin
Suositeltu ajoitus M1-2. Tehdään yhtaikaa (maisterin tutkinnon) opinnäytteen tai kirjallisen työn kanssa.
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
Tutkimustyön perusteet (jos pääaine on musiikinteoria)
Proseminaari (jos pääaine on musiikinteoria)
Kandidaatin opinnäyte
Opetus- ja työmuodot
Opetusta 56 t/lukuvuosi

 

1sv9 Sävellysprojekti (1–4 op, 27–106 t)

(Opintojakson sisältö muuttuu vuosittain. Lukuvuoden tiedot WebOodissa.)
Opintojakso tukee, laajentaa tai syventää eri tavoin sävellyksen opiskelijoiden sävellyksen opintoja ja edistää verkostoitumista. Opintojakson laajuus määrätään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee oman taiteellisen työnsä puitteissa toimimaan ja verkostoitumaan taiteellisessa yhteistyöprojektissa.
Suositeltu ajoitus
Jakso liittyy sävellysopiskelijoiden maisterintutkinnon opinnäytteeseen. Opintojakson voi sisällyttää myös kandidaatin tutkinnon valinnaisiin opintoihin.
Arviointi
Ohjaava opettaja a–i.
Opetus- ja työmuodot 
Osallistuminen aineryhmän taiteellisiin projekteihin.
Kontaktiopetus 1–60 t.
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen tai tapahtumiin ja/tai sovittujen tehtävien suorittaminen. Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan.

 

1ss10 Kirjallinen työ (pääaine sävellys) (10 tai 20 op, 267 tai 534t)

Systemaattisen tiedonhaun perusteet: tiedonhankinnan menetelmät, kirjastojen ja tietokantojen käyttö tutkimustyössä, lähdekritiikki, tieteellisen tutkielman rakenne, viittaustekniikka, lähdeluettelo. Pienimuotoisen tutkielman tekeminen: aiheen ja menetelmän valinta, lähdeaineistoon perehtyminen, tutkimussuunnitelman esittäminen, tutkimustyö ja tutkimusraportin kirjoittaminen. Opinnäyte laaditaan ohjaavan opettajan kanssa sovitusta aiheesta.
Opintojakson laajuus määrätään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee tutkimuksen suunnittelun ja valittujen tutkimusmenetelmien käyttämisen periaatteet pienimuotoisen tutkimustehtävän yhteydessä
- osaa etsiä ja käyttää aineistoja ja lähteitä
- tuntee tieteellisen kirjoittamisen periaatteet ja osaa esittää asiat johdonmukaisesti ja selkeästi
- saa valmiudet jatko-opintoihin liittyvän tutkielman kirjoittamiseen
Edeltävät suoritukset
Kandidaatin opinnäyte
Suositeltu ajoitus M1-2
Tehdään yhtaikaa musiikintutkimuksen seminaarin tai musiikkianalyyttisen tutkimuksen seminaarin kanssa.
Arviointi
Ainejohtaja määrää kirjalliselle työlle kaksi tarkastajaa, jotka antavat erilliset lausunnot tai yhteisen lausunnon arvosana-ehdotuksineen 2 kk:n kuluessa. Ainejohtaja antaa kirjallisesta työstä arvosanan tarkastajien lausuntojen perusteella asteikolla 0–5.
Opetus- ja työmuodot
 Henkilökohtaista ohjausta enintään 10 t
Suoritukset
Kirjallisen työn laatiminen.
Kirjallinen työ jätetään tarkastusta varten viitenä nidottuna kappaleena ainejohtajalle. Kirjallisesta työstä kirjaston e-opinnäytetietokannan lomakkeelle tehty tiivistelmä liitetään kuhunkin kappaleeseen.

 

o1sk Opinnäyte, sävellys (musiikin kandidaatti) (10 op, 267t)

Sisältö
Opinnäytteen edellytyksenä ovat suoritukset seuraavista opintojaksoista: 1sa17 SÄVELLYS1, 1sa18 SATSIOPPI 1, 1tp11-14 MUSIIKKIANALYYSIN TEORIA JA PRAKTIKUM, ksk KYPSYYSNÄYTE. Portfolioon kuuluu: sävellys 1:n näytetöitä sekä yksi oppimisprosessia reflektoiva kirjallinen työ, joka voi olla myös osa jonkin toisen opintojakson suoritusta tai tutkintoon sisältyvä kypsyysnäyte.
Opiskelija valitsee opinnäytteeseen 3–6 teosta sävellys 1:n näytetöistä yhdessä ohjaavan opettajan kanssa.
Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee osoittamaan, että hänellä on
- luovaan sävellystyöhön tarvittavat sävellystekniset perustaidot
- kyky käsitellä ja ilmaista kirjallisesti sävellystyöhön liittyviä tiedollisia ja esteettisiä kysymyksiä
- valmiudet maisteritason opintoihin.
Arviointi
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän sen jälkeen, kun kaikki opinnäytteeseen kuuluvat osat on arvioitu.
Suositeltu ajoitus K3.
Suoritetaan yhtaikaa Sävellys 1:n kanssa.

 

ksk- Kypsyysnäyte (0 op) (Sävellys)

Kypsyysnäyte on kirjallinen koe, jossa opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon.
Arviointi a / i
Kypsyysnäytteen arvioi Sävellys 1 -tutkintolautakunnan puheenjohtaja sekä äidinkielen tarkastaja asteikolla a/i.

 

o1sm Opinnäyte, sävellys (musiikin maisteri) (20 op, 534t)

Sisältö
Opinnäytteen edellytyksenä ovat suoritukset seuraavista opintojaksoista: 1ss9 Sävellys 2, 1sv9 Sävellysprojekti ja 1ss10 Kirjallinen työ. Portfolio koostuu 2-6 yhdessä ohjaavan opettajan kanssa valitusta Sävellys 2:n näytetyöstä. Lisäksi opinnäytteeseen sisältyy kypsyysnäyte, jonka tulee jollain tavalla reflektoida opiskelijan oppimisprosessia säveltäjänä.
Osaamistavoite
Opiskelija kykenee osoittamaan, että hänellä on
- luovaan sävellystyöhön tarvittavat sävellystekniset perustaidot
- kyky käsitellä ja ilmaista kirjallisesti musiikkiin liittyviä tiedollisia ja esteettisiä kysymyksiä.
Arviointi
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän sen jälkeen, kun kaikki opinnäytteeseen kuuluvat osat on arvioitu.
Suositeltu ajoitus M3

 

ksk- kss- (0 op) (Sävellys)

Kypsyysnäyte on kirjallinen koe, jossa opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitoa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.
Arviointi a / i
Kypsyysnäytteen arvioi kirjallisen työn ohjaaja asteikolla a/i.
Jos kypsyysnäyte sisältää kielitaidon tarkastuksen, sekä kypsyysnäytteen että äidinkielen tarkastaja joko hyväksyvät tai hylkäävät kypsyysnäytteen.

 

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT

y38 Opintojen suunnittelu (2 op, 54 t)

Ks. päähakemiston otsikko (Klassisen musiikin osasto) : Pääainetta tukevat sivuaineopinnot  (kielet, opintojen suunnittelu, historia, säveltapailu, teoria).

 

1p-___ Pääinstrumentti (25 op vähintään C-tasosuorituksella tai 20 op pääinstrumentin muilla opinnoilla)

Kandidaattivaiheessa tasosuoritus pääinstrumentissa jonkin tasokuvauksen mukaisesti. Pääinstrumentin tasosuorituksen voi korvata muilla instrumenttiopinnoilla erityisistä syistä ainejohtajan päätöksellä.
Osaamistavoitteet
Tavoitteena on saavuttaa säveltämiseen, sovittamiseen, soitinnukseen ja musiikkianalyysiin liittyvän musiikillisen käsityötaidon edellyttämät instrumentaaliset valmiudet sekä tunnistaa henkilökohtaisen musisoinnin merkitys osana musiikin ymmärtämisen syventämistä.
Opetus- ja työmuodot
a) osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen


piano (1p-5131)

laulu (1p-5141)

muu pääinstrumentti (1p-___)

Henkilökohtaista opetusta lukuvuosittain enintään kolmen lukuvuoden ajan enintään 30t lukuvuodessa. Pienryhmäopetusta ainejohtajan päätöksellä. Säestystä enintään 10- 16 tuntia  ja/tai, opiskelijasäestystä enintään 16 tuntia ao. aineryhmän ainejohtajan päätöksen mukaan.
b) omaa harjoittelua vähintään 175 tuntia/lukuvuosi
Suoritus ja arviointi;
Joko
a) vähintään tasosuoritus C (ao.aineryhmän kuvausten mukaisesti) tai
b) vähintään yhden opettajan kanssa sovitun teoksen esittäminen ainejohtajan määräämälle arviointilautakunnalle. Arviointi a tai i.

 

1s-___ Sivuinstrumentti (9 op, 240t)

Osaamistavoitteet
Tavoitteena on saavuttaa säveltäjältä ja musiikinteoreetikolta edellytettävät sivuinstrumentin valmiudet.
Opetus- ja työmuodot
piano (1s-5131)
Henkilökohtaista opetusta lukuvuosittain enintään 30 t
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
laulu (1s-5141)
Henkilökohtaista opetusta lukuvuosittain enintään 30 t       
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan

 

PÄÄAINE MUSIIKINTEORIA

1stp10 Satsiopin johdantojakso (1 op, 27t)

Kurssi toimii johdatuksena sävellyksen ja musiikinteorian oppiaineen satsillis-analyyttisten aineiden työtapoihin.
Osaamistavoitteet
Opiskelijalla hallitsee satsiaineiden opiskelun edellyttämät käsitteet ja hänellä on kyky työskennellä itsenäisesti ja havainnoida musiikin satsillisia aineksia analyyttisesti
Suositeltu ajoitus
K1, kurssi järjestetään periodina syyslukukauden alussa. Suoritus edellyttää osallistumista kaikille tunneille.
Arviointi a/i
Opetus– ja työmuodot
Ryhmäopetusta enintään 15 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja oppitunneilla annettavien harmonia- ja kontrapunktiharjoitusten suorittaminen
Opintojakson suorittaminen on edellytyksenä satsiopin perusteet -opintojaksolle osallistumiseen.

 

1stp11 Satsiopin perusteet (11 op, 295t)

Opintojakson perehdytään länsimaisen musiikin harmonian ja kontrapunktin perusteisiin. Harmoniaosuudessa käsitellään tonaalisen kauden harmonia-käytäntöjä, kontrapunkti-osuudessa keskitytään Palestrina –tyylin perusteisiin.
Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee
• tarkastelemaan satsillista jäsentymistä musiikin pientasolla ja huomioimaan siihen vaikuttavia tekijöitä osoittaen osaamisensa henkilökohtaisin komponointiharjoituksin
• havainnoimaan kontrapunktisten ilmiöiden ja harmoniankäsittelyn tyylisidonnaisuuksia
Suositeltu ajoitus K1
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
Satsiopin johdantojakso
Opetus– ja työmuodot
Ryhmäopetusta enintään 56 t
Henkilökohtaista ohjausta enintään 18 t/ /opiskelija
Ryhmätunnit sisältävät luento-opetusta, erilaisia analyyttisiä harjoituksia ja komponointiharjoituksia
Lisäksi opiskelijat suorittavat viikoittaisia henkilökohtaisia harmonia- ja kontrapunktitehtäviä
Opetusmateriaali
Aldwell–Schachter: Harmony and Voice Leading
Jeppesen: Kontrapunkti
erikseen sovittava satsi/analyysimateriaali
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Analyyttiset tehtävät ja kirjoitusharjoitukset
Tentti ja luovutettavat harjoitustyöt

 

1sa18 Satsioppi 1 (14 + 14 op, yht. 28 op, 748t)

 

1sa19 Satsioppi 2 (pääaine musiikin teoria 17-27 op, 454-720t, /pääaine sävellys 14-28 op, 374-748t)

Satsioppi 1 keskittyy 2–3-äänisiin Palestrina -tyylisiin harjoituksiin ja erityisesti Bach-tyyliin, jonka parissa työskennellään suurin osa ajasta. Harkinnan mukaan kurssiin voidaan sisällyttää muitakin aiheita. Satsioppi 2:een voidaan opiskelijan ja opettajan harkinnan perusteella sisällyttää 1-4 aihetta sekä mahdollisia pienempiä erityistehtäviä. Säveltäjien satsioppi 2 suuntautuu post-tonaalisuuteen.
Opintojakson laajuus määrätään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee länsimaisen musiikin keskeisiä satsitekniikkoja ja kykenee osoittamaan osaamisensa sekä analyysein että komponointiharjoituksin.
Suositeltu ajoitus

satsioppi 1: K2-3 
satsioppi 2: M1-2 tai M1
Arviointi
Opettaja arvioi kollegan avustuksella 0–5
Edeltävät suoritukset

Satsioppi 1: satsiopin perusteet; 
satsioppi 2: satsioppi 1.
Opetus- ja työmuodot

Henkilökohtaista opetusta lukuvuosittain enintään 28 t
Suoritukset

Osallistuminen opetukseen
Analyyseja ja komponointiharjoituksia

 

1sp10 Musiikkianalyyttisen tutkimuksen seminaari (6 op, 160t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee tutkimuksen suunnittelun ja valittujen menetelmien käyttämisen taidot konkreettisen tutkimustehtävän yhteydessä
- kykenee itsenäisesti etsimään ja käyttämään aineistoja ja lähteitä
- on harjaantunut tieteelliseen kirjoittamiseen
- saa valmiudet jatko-opintoihin
Suositeltu ajoitus M1-2. Tehdään yhtaikaa (maisterin tutkinnon) opinnäytteen tai kirjallisen työn kanssa.
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
Tutkimustyön perusteet (jos pääaine on musiikinteoria)
Proseminaari (jos pääaine on musiikinteoria)
Kandidaatin opinnäyte
Opintojakson sisältö ja suoritukset
Seminaarityöskentelyyn osallistuminen: oman tutkimussuunnitelman esittäminen ja tutkimuksen etenemisen raportointi seminaarissa, toisten tutkimuksiin perehtyminen ja palautteen antaminen seminaarissa, vuosittainyhden työn opponoiminen seminaarissa.
Seminaarin puitteissa opiskelija tekee opinnäytteensä (jos pääaine on musiikinteoria) tai kirjallisen työnsä (jos pääaine on sävellys) ja saa tarvitsemansa ohjauksen. Toisin sanoen, seminaarin aikana opiskelija valitsee tutkimusaiheen, laatii tutkimussuunnitelman, perehtyy lähdeaineistoon, tekee varsinaisen tutkimustyön, kirjoittaa tutkimusraportin ja esitarkastuttaa tutkimuksensa.
Opetus- ja työmuodot
seminaarityöskentelyä enintään 56 t

 

1stp2 Orkesterisoittimet (6 op, 160t)

Perehtymistä orkesterisoittimiin oppitunteja ja soitinesittelyjä seuraamalla, analysoimalla soolo-, kamari- ja orkesterimusiikkia ja kokeillen itse soittimia ja niille kirjoittamista.
Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee orkesterin eri soittimet, soitinsektiot ja –ryhmät, niiden roolit ja ilmaisukeinot sekä tuntee yhteissoiton periaatteet ja orkesterin mahdollisuudet
Suositeltu ajoitus
Aikaisintaan K3
Arviointi 0–5
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetusta enintään 56 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö

 

1s1 Musiikin tutkimuksen seminaari (6 op, 160t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee tutkimuksen suunnittelun ja valittujen menetelmien käyttämisen taidot konkreettisen tutkimustehtävän yhteydessä
- kykenee itsenäisesti etsimään ja käyttämään aineistoja ja lähteitä
- on harjaantunut tieteelliseen kirjoittamiseen
- saa valmiudet jatko-opintoihin
Suositeltu ajoitus M1-2. Tehdään yhtaikaa (maisterin tutkinnon) opinnäytteen tai kirjallisen työn kanssa.
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
Tutkimustyön perusteet (jos pääaine on musiikinteoria)
Proseminaari (jos pääaine on musiikinteoria)
Kandidaatin opinnäyte
Edeltävät suoritukset
Tutkimustyön perusteet (jos pääaine on musiikinteoria)
Proseminaari (jos pääaine on musiikinteoria)
Kandidaatin opinnäyte
Opetus- ja työmuodot
Opetusta 56 t

 

PÄÄAINE  MUSIIKINTEORIA: MUSIIKKIANALYYSI

1tp11-14 Musiikkianalyysin teoria ja praktikum (4 x 6 op [jos pääaine on musiikinteoria]; 4 x4 op [jos pääaine on sävellys])

Musiikkianalyysin teoria ja praktikum 1–4 muodostaa kokonaisuuden, jossa perehdytään erilaisiin musiikin analyyttisiin tarkastelutapoihin. Käytännön analyysityön ohella tutustutaan musiikkianalyysin erilaisiin näkökulmiin ja teorioihin sekä niihin liittyviin teksteihin.
Jokaiseen opintojaksoon liittyy analyysi- ja kirjoitusharjoituksia. Opintojaksot 1 ja 3 keskittyvät tonaaliseen musiikkiin, 2 ja 4 post-tonaaliseen musiikkiin. Musiikinteoriaa pääaineena opiskelevat tekevät harjoitustöitä enemmän kuin sävellystä pääaineena opiskelevat.
• Opintojakso 1 sisältää johdatuksen tonaalisen musiikin analyysiin.
• Opintojakso 2 sisältää yleisen johdatuksen post-tonaalisen musiikin analyysiin. Ohjelmisto edustaa kattavasti 1900-luvun eri suuntauksia. 
• Opintojakso 3 sisältää johdatuksen tonaalisen musiikin lineaariseen analyysiin sekä Schenker-analyyttiseen käsitteistöön.
• Opintojakso 4 pureutuu valikoimaan post-tonaalista analyysikohteita täsmällisiä teoreettisia työkaluja käyttäen. Ohjelmiston painopiste on 1900-luvun alun musiikissa.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee musiikkianalyysin erilaisia tarkastelutapoja ja näkökulmia sekä kykenee soveltamaan niitä teosanalyyseissa
- kykenee käymään alan ammatillista käsitteistöä käyttäen musiikkianalyyttista keskustelua ja kirjoittamaan pienimuotoisia kirjallisia esityksiä musiikkianalyysin eri menetelmiä soveltaen
- kykenee itsenäisesti hyödyntämään alan kirjallisuutta ja muuta lähdeaineistoa
Suositeltu ajoitus K1-2
Arviointi 0–5
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetusta enintään 56 t/ opintojakso
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Analyysiharjoitukset ja kirjalliset työt
Kirjallisuutta: Bent, Ian, Analysis; Cadwallader, Allen ja David Gagné, Analysis of Tonal Music: A Schenkerian Approach; Caplin, William, Classical Form; Lester, Joel, Compositional Theory in the Eighteenth Century; Murtomäki, Veijo, Skemaattisesta muoto-opista dynaamiseen muotoajatteluun; Rothstein, William, Phrase Rhythm in Tonal Music; Straus, Joseph, Introduction to Post-Tonal Theory.
Joko Schenker-analyysi tai post-tonaalinen analyysi:

 

1v10 Schenker-analyysi (3-9 op, 80-240t)

Opintojakso voidaan järjestää myös englanniksi, jolloin jakson nimi on Advanced tonal analysis.
Opintojaksolla perehdytään Schenker-analyysiin luentojen, analyysiharjoitusten sekä kirjallisuuden avulla. Schenkeriläisen teorian rinnalla käsitellään myös muita näkökulmia tonaalisen musiikin analyysiin. Käsiteltävä ohjelmisto vaihtelee vuosittain. Suorituksen laajuus riippuu opiskelijan oman työn määrästä. Opintojakson laajuus määrätään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
Osaamistavoitteet
- Suppea vaihtoehto: Opiskelija tuntee Schenker-analyysin periaatteet sekä kykenee lukemaan alan kirjallisuutta ja tulkitsemaan Schenker-analyyttisia graafeja.
- Laaja vaihtoehto: Edellisen lisäksi opiskelija kykenee soveltamaan Schenker-analyyttista metodia käytännön musiikkianalyysissa.
Suositeltu ajoitus K3-M2
Arviointi
3 op:n laajuinen suoritus arvioidaan asteikolla a / i. 4-9 op:n laajuinen suoritus arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät suoritukset
Musiikkianalyysin teoria ja praktikum 1-4 / vastaavat tiedot musiikin lineaarisesta analyysistä / musiikinteoria 1, musiikinteoria 2 sekä musiikkianalyysi 1
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetus enintään 56 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Analyysiharjoitukset ja kirjalliset työt

 

1ta33 Post-tonaalinen analyysi (3-9 op, 80-240t)

Opintojaksolla syvennytään post-tonaalisen musiikin lähtökohtiin luentojen, analyysiharjoitusten sekä kirjallisuuden avulla. Suorituksen laajuus riippuu opiskelijan oman työn määrästä. Opintojakson laajuus määrätään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee post-tonaalisen musiikin analyysin teoreettiset lähtökohdat ja kykenee soveltamaan niitä itsenäisesti.
Suositeltu ajoitus K3-M2
Arviointi
3 op:n laajuinen suoritus arvioidaan asteikolla a / i. 6 tai 12 op:n laajuinen suoritus arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät suoritukset
Musiikkianalyysin teoria ja praktikum 1–4 /vastaavat tiedot post-tonaalisen musiikin analyysistä/musiikinteoria 1, musiikinteoria 2 sekä musiikkianalyysi 1
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetus enintään 56 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Analyysiharjoitukset ja kirjalliset työt

 

PÄÄAINE MUSIIKINTEORIA:  MUUT PÄÄAINEEN OPINNOT JA OPINNÄYTE

1sa31 Proseminaari (6 op, 160t)

Tiedonhankinnan menetelmät, kirjastojen ja tietokantojen käyttö tutkimustyössä, lähdekritiikki, tieteellisen tutkielman rakenne, viittaustekniikka, lähdeluettelo. Pienimuotoisen tutkielman tekeminen: tutkimussuunnitelman esittäminen, menetelmän valinta, lähdeaineistoon perehtyminen, tutkimustyö ja tutkimusraportin kirjoittaminen. Opponointi pienryhmissä.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- on perehtynyt tutkimuksen suunnitteluun ja tutkimusmenetelmien käyttämiseen
- osaa etsiä ja käyttää aineistoja ja lähteitä
- on perehtynyt tieteelliseen kirjoittamiseen
- kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisen tutkimustehtävän
- on saanut valmiudet laajan tutkielman kirjoittamiseen
Suositeltava suoritusvuosi K3
Arviointi i–a
Edeltävät suoritukset
Tehdään yhtaikaa tutkimustyön perusteiden kanssa.
Opetus- ja työmuodot
Seminaarityöskentelyä 60 t
Suoritukset
Osallistuminen seminaarityöskentelyyn
Pienimuotoisen tutkielman kirjoittaminen opettajan kanssa sovitusta aiheesta

 

1ta34 Tutkimustyön perusteet (pääaine musiikinteoria) (3 op, 80t)

Metodologian perusteet, musiikki ja siihen liittyvät ilmiöt tutkimuksen kohteena, käsitteenmuodostus musiikintutkimuksessa, musiikintutkimuksen osa-alueet ja menetelmät
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee tutkimustyön periaatteet
- on selvillä erilaisten tieteellisten lähestymistapojen sovelluksista sekä erilaisista musiikintutkimuksen menetelmistä
- on tutustunut systemaattisen tiedonhaun perusteisiin ja menetelmiin sekä tutkimusraportin laatimisen perusteisiin
- hallitsee lähteiden käytön
- kykenee kriittiseen arviointiin sekä kriittiseen keskusteluun
Suositeltu ajoitus K3
Arviointi i–a
Edeltävät suoritukset
Tehdään yhtaikaa proseminaarin kanssa.

 

1v23 Täydentävä musiikinteorian/musiikinhistorian/sävellyksen kurssi (Opintojakson sisältö vaihtelee) (0,5–4 op, 13–108 t)

Osaamistavoitteet
Tavoitteena on perehtyä johonkin musiikinteorian, musiikinhistorian tai sävellyksen erityisalueeseen. Oppimistavoitteet tarkennetaan erikseen opetuksen järjestämisen ja HOPS-keskustelun yhteydessä.
Arviointi a/i
Osallistuminen seminaareihin, kongresseihin, mestarikursseille, lyhyisiin periodeihin tai itsenäinen työskentely (esim. artikkelin kirjoittaminen). Pistemäärä sovitaan tapauskohtaisesti ohjaajan kanssa. Kontaktiopetus 1–60 t.
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen tai tapahtumiin ja/tai sovittujen tehtävien suorittaminen.

 

o1tk Opinnäyte, musiikinteoria (musiikin kandidaatti) (10 op, 267t)

Sisältö
Opinnäytteen edellytyksenä ovat suoritukset seuraavista opintojaksoista: 1sa18 SATSIOPPI 1, 1tp11-14 MUSIIKKIANALYYSIN TEORIA JA PRAKTIKUM, 1sa31 PROSEMINAARI, ksk KYPSYYSNÄYTE. Portfolioon kuuluu: yksi satsiopin harjoitustyö, yksi analyysityö ja proseminaarityö.
Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee osoittamaan perehtyneisyytensä pääaineopintojensa ydinalueisiin
Arviointi
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän sen jälkeen, kun kaikki opinnäytteeseen kuuluvat osat on arvioitu.
Suositeltu ajoitus K3

 

ksk- Kypsyysnäyte (0 op) (Musiikinteoria)

Kypsyysnäyte on kirjallinen koe, jossa opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon.
Arviointi a / i
Kypsyysnäytteen arvioi seminaarityön ohjaaja sekä äidinkielen tarkastaja asteikolla a/i.

 

1v60 Opinnäytettä (teoreetikot) tukevat maisteriopinnot (3–20 op, 80–534 t)

Tavoitteet ja sisältö
Lisätä opiskelijan tietoa valitusta tutkimusaiheesta ja/tai tutkimusmetodeista ja  parantaa hänen valmiuksiaan tehdä itsenäistä tutkimusta. Opintojakson laajuus ja sisältö määrätään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
Suositeltu ajoitus M1-2.
Arviointi a/i

 

o1tm Opinnäyte, musiikinteoria (musiikin maisteri) (40 op, 1068 t)

Sisältö
Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäyte muodostuu kahdesta osiosta, jotka ovat
1ts10 Tutkielma (40 op)
kss- Kypsyysnäyte (0 op)

 

1ts10 Tutkielma (40 op)

Tutkielma laaditaan ohjaavan opettajan kanssa sovitusta aiheesta. Suositeltu ajoitus M2-3.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija kykenee osoittamaan
- perehtyneensä syvällisesti johonkin pääaineopintojen ydinalueeseen
- pystyvänsä itsenäisesti etsimään ja käyttämään lähdeaineistoa
- kykenevänsä johdonmukaiseen ja selkeään kirjalliseen esitykseen ja laatimaan syventymiskohteeseensa liittyvän tutkielman että hänellä on valmiudet alansa jatko-opintoihin
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista ohjausta enintään 20 t.

ksk-  kss-  Kypsyysnäyte (0 op)

Kypsyysnäyte on kirjallinen koe, jossa opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan. Kypsyysnäyte kirjoitetaan joko yleisenä tenttipäivänä tai tutkielman ohjaajan kanssa sovittuna muuna ajankohtana. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitoa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.

Arviointi
Tutkielma: Ainejohtaja määrää tutkielmalle kaksi tarkastajaa, jotka antavat erilliset lausunnot tai yhteisen lausunnon arvosana-ehdotuksineen 2 kk:n kuluessa. Ainejohtaja antaa tutkielmasta arvosanan lausuntojen perusteella asteikolla 0–5 saatuaan työn ohjaajan antaman, plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttöä koskevan ilmoituksen.

Kypsyysnäyte: a / i. Kypsyysnäytteen arvioi tutkielman ohjaaja asteikolla a/i. Jos kypsyysnäyte sisältää kielitaidon tarkastuksen, sekä kypsyysnäytteen että äidinkielen tarkastaja joko hyväksyvät tai hylkäävät kypsyysnäytteen.

Opinnäyte: Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän sen jälkeen, kun kaikki opinnäytteeseen kuuluvat osat on arvioitu.

Suositeltu ajoitus
M2-3 (Tutkielma)
M3 (Opinnäyte).

 

MUUT OPINNOT

y38 Opintojen suunnittelu (2 op, 54 t)

Ks. päähakemiston otsikko (Klassisen musiikin osasto) : Pääainetta tukevat sivuaineopinnot  (kielet, opintojen suunnittelu, historia, säveltapailu, teoria).

 

1a25 Musiikkifilologian  ja -edition perusteet (3 tai 8 op, 80 tai 214t)

Kurssilla perehdytään musiikkifilologian peruskysymyksiin sekä musiikin tekstikriittisen editoinnin periaatteisiin. Kurssilla tutustutaan sekä historiallisiin että valmisteilla oleviin editioihin ja käsitellään etenkin Sibeliuksen teosten kokonaisjulkaisuun liittyviä kysymyksiä.
Osaamistavoitteet
Opiskelijalla
- on yleiskuva musiikkifilologian ja -editoinnin alan kysymyksistä
- pystyy kehittämään taitojaan nuottilähteiden itsenäiseen tekstikriittiseen tarkasteluun
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetus enintään 56 t sekä omakohtaista työskentelyä.
Suositeltu ajoitus
Mieluiten aikaisintaan K3. Jakson voi sijoittaa maisterivaiheen opintoihin ja myös jatko-opintoihin.
Arviointi
Vastuuopettaja arvioi asteikolla 0–5.
Edeltävät suoritukset
Länsimaisen musiikin historian modulit 1–3.

 

1p5a Partituurinsoitto 1 ja (4 op, 54t)

 

1p5b Partituurinsoitto 2 (4 op, 54t)

Opintojakson sisältö
• opetusmateriaalia tarpeen mukaan
• eri kokoonpanoille kirjoitettua ohjelmistoa eri tyylikausilta
• C-avaimet
• transponoivat soittimet partituurinluvussa
• prima vista -soiton ja partituurinsoiton tekniikan kehittäminen
• sovittaminen pianolle; soittimien idiomaattiset mahdollisuudet ja rajoitteet
• ohjelmiston painotukset määräytyvät opiskelijan toiveiden ja kiinnostuksen perusteella
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- kykenee hahmottamaan partituuria ja käyttämään pianoa kirjoitettuun musiikkiin tutustumisessa
- toisena opiskeluvuonna tavoitteena on syventää ensimmäisenä vuonna hankittuja taitoja
Suositeltu ajoitus K1, K2 tai K3
Arviointi
1p5a: opettaja arvioi i/a
1p5b: opettaja arvioi kollegan avustuksella asteikolla 0-5
Osallistumisen edellytykset
Riittävä pianonsoittotaito
Opetus- ja työmuodot
Yhden tai kahden lukuvuoden ajan enintään ½ t henkilökohtaista opetusta viikossa, yht. 14 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Jostakin ohjelmistoon sisältyvästä orkesterikappaleesta tai -katkelmasta tehty pianosovitus
Loppukuulustelussa soitettuja näytteitä partituuriohjelmistosta; kuunnellaan tarpeen mukaan pistokokein. Noin viikkoa aiemmin annetun omaksumistehtävän suullinen analyysi ja soittaminen

 

1sv8 Sävellysseminaari (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee tutustumaan erilaisiin sävellyksellisiin lähtökohtiin ja vuorovaikutteisesti keskustelemaan säveltämiseen liittyvistä teknisistä ja esteettisistä kysymyksistä.
 Suositeltu suoritusvuosi
2. opiskeluvuodesta alkaen
 Arviointi a/i
Opintojakson sisältö ja opetus- ja työmuodot
Opiskelun muotona on ohjattu forum, jossa sävellyksen opiskelijat  tutustuvat erilaisiin sävellyksellisiin lähtökohtiin sekä keskustelevat säveltämiseen liittyvistä teknisistä ja esteettisistä kysymyksistä.
Seminaarityöskentelyä: omien sävellyssuunnitelmien tai sävellysten esitteleminen, seminaariin osallistuvien säveltäjien töihin tutustuminen sekä niistä keskusteleminen.
Seminaarityöskentelyä enintään 56 tuntia
Suoritukset
Suoritusmerkinnän saadakseen opiskelijan on esiteltävä omaa työtään vähintään kerran lukukaudessa sekä osallistuttava keskustelemalla muiden opiskelijoiden töiden käsittelyyn. Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan.

 

1sj1 Sävelpaja (3 op, 80t)

Sävelpaja on työryhmä jossa kohtaavat pääaineiset sävellyksenopiskelijat sekä tohtorikoulun esittävän säveltaiteen jatko-opiskelijat. Ryhmä säveltää itselleen, soittaa ja tutkailee uutta musiikkia niin säveltäjän kuin esittäjänkin näkökulmasta. Myös improvisointi sekä jo olemassa olevan uuden musiikin tarkastelu ja analysointi ovat Sävelpajan keinoja lähestyä uutta musiikkia.
Osaamistavoitteet
Opiskelijalla on sellaiset vuorovaikutustaidot, joita säveltäjän ja esittäjän hedelmällinen yhteistyö edellyttää. Säveltäjä on selvillä sävellyksen esittämiseen liittyvästä problematiikasta ja esittäjä puolestaan on selvillä säveltämiseen liittyvästä problematiikasta.
Suositeltu ajoitus
Aikaisintaan K3
Arviointi a / i
Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetusta enintään 56 t
Suoritukset
Suoritus seuraa läsnäolosta ja annettujen tehtävien tekemisestä.

 

1a24 Teksti /runoanalyysipraktikum (2 op, 54t)

Kurssin aikana opiskelijat tutustutetaan valikoituihin tekstianalyysimenetelmiin. Pääpaino on oman aikamme lyriikan tulkinnassa.
Osaamistavoitteet
Vokaalimusiikkia säveltävä, tulkitseva tai tutkiva opiskelija kykenee ymmärtämään runon ja/tai tekstin rakenteellisia ja temaattisia ominaisuuksia
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetusta enintään 16 t.
Analyysejä valikoiduista teksteistä 
Henkilökohtaista ohjausta (enintään 4 t) opiskelijan itse valitsemien laulutekstien parissa
Suoritukset
Opetukseen osallistuminen.
Luku- ja harjoitustehtävien suorittaminen.

 

1sta8 Täydentävät instrumenttiopinnot (5 op, 134t)

Opintojakso on tarkoitettu erityisesti niille jotka haluavat maisteri-vaiheessa täydentää instrumentaalisia valmiuksiaan. Opintojakson sisältö määritellään tapauskohtaisesti ko. instrumentin vastuuopettajan kanssa.
Osaamistavoitteet
Tavoitteena on syventää instrumentaalivalmiuksia. Suoritustavoitteesta sovitaan erikseen ainejohtajan kanssa. Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan osana valinnaisia opintoja.
Opetus- ja työmuodot
 Henkilökohtaista opetusta enintään 14 tai 28 t tai ryhmäopetusta enintään 60 t lukuvuodessa                    
Jakson voi suorittaa useampaan kertaan.

 

PEDAGOGIIKKA

1ta28 Yleismusiikillisten aineiden pedagogiikka 1 (6, 8 tai 10 op, 160, 214 tai 267t)

Opintojakso on suunnattu eri oppiaineiden opiskelijoille, jotka haluavat perehtyä yleismusiikillisten taitojen pedagogiikkaan. Painopiste on lasten, nuorten ja aloittavien aikuisopiskelijoiden ryhmäopetuksessa. Kurssilla tutustutaan musiikin perusteiden (säveltapailu, musiikinteoria, musiikin historia) kurssien opettamiseen. Opiskelija voi soveltaa opetussisältöä myös esimerkiksi instrumentti-, kuoro­ tai kouluopetuksen tarpeisiin. Opintojakson laajuus määrätään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
Suorituksen laajuus (6, 8 tai 10 op) sekä omakohtaisen työn määrä ja sisältö, esim. seuraavien mallien mukaisesti:
6 op: 10t opetusharjoittelua, 10t opetuksen seuraamista, harjoittelu keskittyy yhteen opetettavaan kurssitasoon.
8 op: lisäksi perehtymistä useaan peruskurssitasoon opetusta seuraamalla sekä avustavana opettajana, perehtymistä oppimateriaaleihin ja kirjallisuuteen
10 op: perehtymistä useaan peruskurssitasoon, oma opetusportfolio, täydentävää kirjallisuutta (esim. mahdollinen tutkielmaopintojen pohjustus)
Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee yleismusiikillisten taitojen alkeis- ja perustasoisen opetuksen sisältöjä, menetelmiä ja oppimisen periaatteita
• osaa tunnistaa, eritellä ja ohjata musiikin hahmotus- ja lukutaitojen oppimisen prosesseja sekä soveltaa opetuksessaan tietoa nuorten kehityksestä
• osaa valita ja tuottaa oppimateriaaleja ja tehdä menetelmäratkaisuja
• ymmärtää yleismusiikillisten taitojen ja oppimismekanismeja ja osaa tukea oppilaiden oppimisprosesseja
• hallitsee lasten, nuorten ja  musiikin ryhmäopetuksen pedagogisia keinoja (mm. yhteismusisointi, äänenkäyttö)
• tuntee eri instrumenttien hahmotuksellisia piirteitä kykenee integroimaan yleismusiikillisten taitojen pedagogiikkaa instrumenttiopetukseen
• osaa suunnitella, seurata ja arvioida eri laajuisia opetuskokonaisuuksia
• osaa tukea oppilaiden ja ryhmien vuorovaikutusta, seurata ja arvioida oppimista ja tukea oppilaiden itsearviointia
• saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja viestintään työyhteisössä (esim. vuorovaikutus instrumenttiopetukseen)
Suositeltu suoritusvuosi
K2 tai myöhempi opiskeluvuosi
Arviointi
Opetusharjoittelun ohjaaja ja kurssin vastaava opettajat arvioivat harjoittelun ja kurssin työn a/i ja  antavat sanallisen palautteen.
Edeltävät suoritukset
Sävellyksen ja musiikinteorian pääaineopiskelijoilla seuraavat opintojaksot:
• satsiopin perusteet
• musiikkianalyysin teoria ja praktikum 1–2
Muiden oppiaineiden opiskelijoiden edeltävistä suorituksista sovitaan kurssin vastuuopettajan kanssa. 
Korvaavina hyväksi luettavat suoritukset
Muissa oppilaitoksissa suoritettuja pedagogiikan ja didaktiikan kursseja tai muualla tehtyä, ohjattua ja raportoitua opetusharjoittelua voidaan harkinnan mukaan sisällyttää kurssin osaksi opiskelijan opintosuunnitelmassa.
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.
Opetus- ja työmuodot
Luentoja, työpajoja ja ryhmätöitä enintään 56 t
Ohjattua opetusharjoittelua:   
1) osallistuminen vähintään yhden oppilasryhmän lukuvuoden opetukseen
2) vähintään 10 t opetusharjoittelua
3) henkilökohtaista ohjausta enintään 8 t (toteutettavissa myös pareittain)
4) opetuksen seuraamista 10–30 t
5) tunti­ ja lukuvuosisuunnitelmien ennakkokäsittely ohjaavan opettajan kanssa, palautekeskustelut, harjoittelukokemusten raportointi ja itsearviointi
Perehtymistä opetusmateriaaleihin, luentoihin liittyviä kirjallisia tehtäviä ja tiedonhakua
Mahdollisuus perehtyä tutkimuskirjallisuuteen ja pohjustaa pedagogisia tutkielmaopintoja
Suoritukset
Osallistuminen ryhmäopetukseen ja sekä kirjallinen työskentely
Opetusharjoittelu suunnittelu- ja palautekeskusteluineen

 

1ta29 Yleismusiikillisten aineiden pedagogiikka 2 (6, 8 tai 10 op, 160, 214 tai 267t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee musiikinteoreettisten oppiaineiden sisältöjä, pedagogiikkaa ja oppimisen periaatteita musiikkiopistotasoisilla tai alimmilla ammattiopiskelijoille suunnatuilla kursseilla
• osaa tunnistaa, eritellä ja ohjata musiikin hahmotus- ja lukutaitojen oppimisen prosesseja sekä soveltaa opetuksessaan tietoa nuorten kehityksestä
• osaa valita ja tuottaa oppimateriaaleja ja tehdä menetelmäratkaisuja
• hallitsee musiikin ryhmäopetuksen pedagogisia keinoja (mm. yhteismusisointi, äänenkäyttö)
• tuntee eri instrumenttien hahmotuksellisia piirteitä ja kykenee integroimaan yleismusiikillisten taitojen pedagogiikkaa   instrumenttiopetukseen
• osaa suunnitella, seurata ja arvioida eri laajuisia opetuskokonaisuuksia
• osaa tukea oppilaiden ja ryhmien vuorovaikutusta, seurata ja arvioida oppimista ja tukea oppilaiden itsearviointia.
• saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja viestintään työyhteisössä (esim. vuorovaikutus instrumenttiopetukseen)
Opintojakson laajuus määrätään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. Suorituksen laajuus (6-10op) sekä omakohtaisen työn määrä ja sisältö, esim. seuraavien mallien mukaisesti:
- 6op: 10t opetusharjoittelua, 15t opetuksen seuraamista, harjoittelu keskittyy yhteen oppiaineeseen
- 8op: perehtymistä useaan oppiaineeseen opetusta seuraamalla sekä avustavana opettajana, omakohtaista perehtymistä oppimateriaaleihin ja kirjallisuuteen
- 10op: perehtymistä useaan oppiaineeseen, oma opetusportfolio, täydentävää kirjallisuutta (esim. mahdollinen tutkielmaopintojen pohjustus)
Suositeltu suoritusvuosi K2 tai myöhempi opiskeluvuosi
Arviointi
Opetusharjoittelun ohjaaja ja kurssin vastaava opettajat arvioivat harjoittelun ja kurssin työn a/i ja antavat sanallisen palautteen.
Edeltävät suoritukset
Sävellyksen ja musiikinteorian pääaineopiskelijoilla seuraavat opintojaksot:
• satsiopin perusteet
• musiikkianalyysin teoria ja praktikum 1–4
Muiden oppiaineiden opiskelijoiden edeltävistä suorituksista sovitaan kurssin vastuuopettajan kanssa. 
Korvaavina hyväksi luettavat suoritukset
Muissa oppilaitoksissa suoritettuja pedagogiikan ja didaktiikan kursseja tai muualla tehtyä, ohjattua ja raportoitua opetusharjoittelua voidaan harkinnan mukaan sisällyttää kurssin osaksi opiskelijan opintosuunnitelmassa.
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.
Opetus- ja työmuodot
Luentoja, työpajoja ja ryhmätöitä enintään 60 t
Ohjattua opetusharjoittelua:   
- osallistuminen vähintään yhden oppilasryhmän lukuvuoden opetukseen
- vähintään 10t opetusharjoittelua
- henkilökohtaista ohjausta enintään 8 t (toteutettavissa myös pareittain).
- opetuksen seuraamista 15–30 t
- tunti­ ja lukuvuosisuunnitelmien ennakkokäsittely ohjaavan opettajan kanssa, palautekeskustelut, harjoittelukokemusten raportointi ja itsearviointi
Perehtymistä opetusmateriaaleihin, luentoihin liittyviä kirjallisia tehtäviä ja tiedonhakua.
mahdollisuus perehtyä tutkimuskirjallisuuteen ja pohjustaa pedagogisia tutkielmaopintoja
Suoritukset
Osallistuminen ryhmäopetukseen ja sekä kirjallinen työskentely
Opetusharjoittelu suunnittelu- ja palautekeskusteluineen

 

1ta30 Yleismusiikillisten aineiden pedagogiikka 3 (6, 8 tai 10 op, 160, 214 tai 267t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• saavuttaa kattavan kuvan musiikkiopistotason opetussisällöistä, täydentää kurssilla 1ta29 saavuttamiaan pedagogisia valmiuksia ja hankkii opetusharjoittelukokemusta oppiaineista, joihin ei aiemmin perehtynyt. Opintojakson laajuus määrätään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
Edeltävät suoritukset
• Satsiopin perusteet
• Musiikkianalyysin teoria ja praktikum 1–4
• 1ta29 Yleismusiikillisten aineiden pedagogiikka II
Suositeltu suoritusvuosi aikaisintaan M1 opiskeluvuosi
Opetus­ ja työmuodot, suoritukset, arviointi ja korvaavat suoritukset: ks. 1ta29

 

1ta31 Yleismusiikillisten aineiden syventävä pedagogiikka (6, 8 tai 10 op, 160, 214 tai 267t)

Opintojakson laajuus määrätään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. Kullekin opiskelijalle laaditaan tarkennettu opintosuunnitelma, jossa sovitaan vähimmäisvaatimukset (luento­ tai pienryhmäopetuksen, harjoittelun sekä kirjallisen työskentelyn vähimmäismäärät sekä osuudet opinto­ pistemäärästä sekä mahdollisuus laajentaa suoritusten suurempaan opintopistemäärään).
Osaamistavoitteet
Opiskelija
• syventää pedagogista ammattitaitoa perehtymällä säveltapailun, jonkin musiikinteoreettisen aineen tai erityisalueen opettamiseen tai osallistumalla tutkimusprojektiin. Kohteena voi olla tietty oppiaine tai alue ammattitason opetuksessa tai erityinen kehittämiskohde muiden tasojen opetuksessa (esim. uudet opetukselliset ratkaisut, aineiden integrointi ja sisällöllinen kehittäminen sekä erityisryhmien opetus).
• saa valmiuksia suunnitella opetusta itsenäisesti sekä tarkastella kriittisesti ja kehittää oppisisältöjä, opetuskäytäntöjä ja materiaaleja.
Edeltävät suoritukset
• yleismusiikillisten aineiden pedagogiikka 1 tai II
• riittävä aineenhallinta syventymiskohteeksi valitulta alueelta (tarvittaessa lausunto opiskelijan musiikinteoreettisten aineiden opettajilta)
• opiskelijan syventyessä ammattitason säveltapailuopetukseen opintojakso SA Säveltapailu A suositellaan suoritettavaksi viimeistään samanaikaisesti.
• opintojakso suositellaan aloitettavaksi opiskelijan valittua syventymiskohteensa
Opiskelija voi sijoittaa opintojakson HOPSiin ainejohtajan ja opettajan suostumuksella myös ilman edeltäviä pedagogiikkaopintoja kehittääkseen erityisalueiden pedagogista osaamistaan (esim. musiikinhistorian tai sävellyksen pedagogiikka).
Suunnitelmaa laadittaessa voidaan tarvittaessa pyytää lausunto opiskelijan musiikinteoreettisten aineiden opettajilta. Opiskelijan syventyessä ammattitason säveltapailuopetukseen opinto-jakso SA Säveltapailu A suositellaan suoritettavaksi viimeistään samanaikaisesti.
• Opintojakso suositellaan aloitettavaksi opiskelijan valittua syventymiskohteensa
• Opiskelija voi sijoittaa opintojakson HOPSiin ainejohtajan ja opettajan suostumuksella myös ilman edeltäviä pedagogiikka-opintoja kehittääkseen erityisalueiden pedagogista osaamistaan (esim. musiikinhistorian sävellyspedagogiikka).
Arviointi
Arviointi a/i opetuksesta vastaavien opettajien yhteistyönä.
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.
Opetus- ja työmuodot
1. Luento­ ja pienryhmäopetusta enintään 60 t harkinnan mukaan: mahdollisia ovat myös osallistuminen tutkimusprojektiin tai usean harjoittelijan pienryhmätyöskentely opetuksen suunnittelussa, seurannassa tai kirjallisuuden parissa. Kysymykseen voivat tulla mm. vierailuluennot sekä musiikkipedagogiset tai muut erityistapahtumat. Opintojaksossa voidaan myös järjestää erityisteemaa koskeva luentosarja (esim. musiikinhistorian pedagogiikka).
2. Opetusharjoittelu (15–30t, johon ohjausta 8t) ja opetuksen seuraaminen
Ohjattu opetusharjoittelu voi tapahtua pedagogiikan opetusharjoitteluryhmässä, musiikkioppilaitoksessa tai assistenttityöskentelynä ammattitason opetuksessa. Harjoittelun sisältö sovitaan opiskelijakohtaisesti, ja opiskelijalle sovitaan harjoittelun ohjaaja, joka auttaa opetuksen suunnittelussa ja antaa palautetta harjoittelusta.
Assistenttiharjoittelupaikkoja myönnetään harkinnan mukaan ottaen huomioon opiskelijan soveltuvuus ja sitoutuminen työskentelyyn.
Opetuksen seuraaminen suunnitellaan valottamaan opiskelijan valitsemaa syventymiskohdetta ja/ tai antamaan laajempaa yleiskuvaa ylempien  teoria­aineiden opetuksesta.
3. Omakohtaista työtä enintään 187 (esim. perehtymistä valitun erityisalueen oppimateriaaleihin, tutkimustietoon ja opetuskäytäntöihin sekä omaa kirjoittamista).

Mikäli opiskelijan aikaisempi opetusharjoittelukokemus on riittävä, hän voi suorittaa opintojakson kirjallisena työskentelynä ilman opetusharjoittelua. Laajuus on tässä suoritusvaihtoehdossa korkeintaan 6 op.

Osa-alueiden painotuksissa otetaan huomioon opiskelijan syventymiskohde, mahdolliset tutkimukselliset tavoitteet sekä opetusharjoitteluolosuhteet. Ohjausta voivat antaa sekä pedagogiikan opettaja että valitun aihealueen sisällöllistä asiantuntemusta edustava opettaja.

 

METODOLOGIA JA TUTKIMUS

1v25 Musiikinhistorian tutkimuksen perusteet 

Opintokokonaisuus koostuu neljästä opintojaksomodulista, joista valitaan 1–4 modulia. Opintojakson laajuus määrätään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. (Kukin moduli 5 tai 10 op, moduli 3 myös 15 op; yht. 5–45 op, 134–1200 t)
Opetus toteutetaan yhteistyössä Sibelius-Akatemian eri aineryhmien opettajien ja kurssitarjonnan kanssa. Korvaavia kursseja voi valita myös muista yliopistoista, esim. Helsingin yliopiston Historian laitokselta.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee historiantutkimuksen, erityisesti musiikinhistorian peruskäsitteet ja -kysymykset sekä metodit;
• tuntee yleisen historiantutkimuksen suhteet aate-, kulttuuri- ja sosiaalihistorian kysymyksiin;
• on perehtynyt tutkimusalan keskeisiin lähdeaineistotyyppeihin, niiden analyysitapoihin sekä erityispiirteisiin;
• saavuttaa syvällisen käsityksen musiikinhistoriasta mm. musiikinlajien osalta;
• osaa problematisoida tyyli- ja aikakausihistoriaan sekä suurmies- ja mestariteos-käsityksiin perustuvaa ajattelua;
• saa valmiuksia itsenäiseen tutkimustyöhön musiikinhistorian alalla.
Arviointi a/i

 

Modulit:

1v25a Musiikinhistorian tietämystä täydentävät opinnot (5 tai10 op, 134 tai 267t)

Opetus- ja työmuodot
Opetus- ja työtavat määräytyvät korvaavan kurssin opintojakson kuvauksen mukaisesti.
Suoritukset
Suoritustavat määräytyvät korvaavan kurssin opintojakson kuvauksen mukaisesti.

 

1v25b Yleisen historiatutkimuksen perusteet (5 tai10 op, 134 tai 267t)

Opetus- ja työmuodot
Opetus- ja työtavoista sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa niin, että niiden työmäärä vastaa modulin opintopistemäärää.
Suoritukset
Suoritustavasta (mukaan lukien kirjallisuus) sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa.
Kirjallisuutta esim.: Sari Autio, Sari Katajala-Peltomaa & Ville Vuolanto (toim.) 2001: Historioitsijan arki ja tutkimuksen prosessi; Outi Fingerroos & al. (toim.) 2006: Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä; Pertti Haapala 1989: Sosiaalihistoria. Johdatus tutkimukseen; Markku Hyrkkänen 2002: Aatehistorian mieli; Hannu Salmi: Vuosisadan lapset. 1800-luvun kulttuurihistoria 2002; Kari Immonen & Maarit Leskelä-Kärki (toim.) 2001: Kulttuurihistoria. Johdatus tutkimukseen; Jorma Kalela 2000: Historiantutkimus ja historia; Jorma Kalela & Ilari Lindroos (toim.) 2001: Jokapäiväinen historia; Heikki Kirkinen 1987: Historian rakenteet ja voimat. Johdatus historianfilosofiaan; Matti Peltonen 1992: Matala katse. Kirjoituksia mentaliteettien historiasta; Pentti Renvall 1983: Nykyajan historiantutkimus.

 

1v25c Musiikinhistorian tutkimuksen menetelmät (5, 10 tai 15 op, 134, 267 tai 400t)

Opetus- ja työmuodot
Opetus- ja työtavoista sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa niin, että niiden työmäärä vastaa modulin opintopistemäärää.
Suoritukset
Suoritustavasta (mukaan lukien kirjallisuus) sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa.
Opintojakson voi suorittaa kursseilla, esseellä tai kirjatentillä. Kurssin suoritustavasta ja kirjallisuudesta sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa.
Kirjallisuutta esim.: Jukka Sarjala 2002: Miten tutkia musiikin historiaa? (sekä teoksen herättämä keskustelu Musiikki-lehdessä); Matti Huttunen 1993: Modernin musiikinhistoriankirjoituksen synty Suomessa; Johdatus musiikintutkimukseen 2003 (valikoidusti); Musiikin filosofia ja estetiikka 2005 (valikoidusti); Warren Dwight Allen 1962 [1939]: Philosophies of Music History; Carl Dahlhaus 1977: Grundlagen der Musikgeschichte (engl. 1983, Foundations of Music History); William Weber 2009: The Great Transformation of Musical Taste; Mathew Gelbart 2009: The Invention of "Folk Music" and "Art Music"; Derek Scott 2009: Sounds of the Metropolis.

 

1v25d Syventyminen jonkin musiikinhistorian tutkimuksen osa-alueen problematiikkaan (5 tai10 op, 134 tai 267t)

Opetus- ja työmuodot
Opetus- ja työtavoista sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa niin, että niiden työmäärä vastaa modulin opintopistemäärää.
Suoritukset
Suoritustavasta (mukaan lukien kirjallisuus) sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa.