Tutkintovaatimukset / Sibelius-Akatemia: Populaarimusiikki

PÄÄAINE

7p91 Etnomusikologinen tutkimus (10 op, 270 t; yht. 20 op, 540 t)
7p92 Musisointitaidot (6 op, 160 t, yht. 12 op. 320 t)
7p93 Sävellys, sovitus ja sanoitus (5 op, 135 t; yht. 10 op. 270 t)
7p94 Studiotyöskentely ja musiikin tuottaminen (8 op. 216 t)
7p95 Työelämävalmiudet (8 op. 216 t)
7s26 Projekti (13 op. 350 t)
7s27 Graduseminaari (8 op. 216 t)
o7m1 Opinnäyte, kansanmusiikki (musiikin maisteri) Pro gradu (35 op. 945 t)
kss-____ Kypsyysnäyte (0 op)

(Opetus järjestetään Seinäjoella)

 

PÄÄAINE

7p91 Etnomusikologinen tutkimus (10 op, 270 t; yht. 20 op, 540 t)

Opintojakso koostuu seuraavista osista:
- opintoihin orientoituminen 1 op,
- etnomusikologinen tutkimus 6 op,
- musiikin filosofiaa ja estetiikkaa 3 op,
- rytmimusiikin historiaa 5 op,
- rytmimusiikkiala tänään 5 op.
Oppimistavoitteet
Opiskelija
- perehtyy etnomusikologian tärkeimpiin tutkimussuuntauksiin ja menetelmiin sekä niiden sovelluksiin esimerkiksi soittamiseen ja laulamiseen etnomusikologian tutkimusvälineenä
- tutustuu musiikin filosofian ja estetiikan tutkimukseen, perehtyy populaari- ja kansanmusiikin historiaan ja musiikin tyylillisten piirteiden analyyttiseen tarkasteluun sekä populaari- ja kansanmusiikin nykytilaan.
Arviointi a/i

 

7p92 Musisointitaidot (6 op, 160 t, yht. 12 op. 320 t)

Opintojakso koostuu seuraavista osista:
- laulu- ja instrumenttiopinnot 6 op,
- improvisointi ja rytmiset taidot 3 op,
- ryhmätyöskentelyn taidot 3 op.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- perehtyy pääinstrumentillaan eri tyylilajeja edustavaan musiikkiin
- tutustuu kahden muun instrumentin soittotekniikoihin ja käyttöön erilaisissa yhtyeissä
- kehittää kuulonvaraisen musisoinnin ja improvisoinnin taitojaan
- perehtyy yhteistoiminnalliseen oppimiseen.
Arviointi
- Opettajan ohjaavaa arviointia
- Lautakunta-arviointi a / i

 

7p93 Sävellys, sovitus ja sanoitus (5 op, 135 t; yht. 10 op. 270 t)

Opintojakso koostuu seuraavista osista:
- säveltäminen ja sanoittaminen 5 op,
- sovittaminen ja nuotintaminen 5 op.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- perehtyy erityylisten populaari- ja kansanmusiikin sävellysten, sovitusten ja laulurunouden analysointiin
- kehittää omaa sävellys- ja sovitustyyliään sekä runonteko-taitoaan
- tutustuu runouden kääntämiseen
- harjaantuu analyyttisessä kuuntelussa ja nuotinnosten tekemisessä.
Arviointi
- Opettajan ohjaavaa arviointia
- Opettajan arviointi kollegan kanssa a / i

 

7p94 Studiotyöskentely ja musiikin tuottaminen (8 op. 216 t)

Opintojakso koostuu seuraavista osista:
- studiotyöskentely ja musiikin tuottaminen 4 op.,
- musiikin ja musiikkipalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi 4 op.
Osaamistavoitteet
Opiskelija perehtyy
- studiotyön perusteisiin ja tuottajan rooliin
- musiikin sopimuksiin, jakeluun, tiedottamiseen ja tuotteistamiseen liittyviin kysymyksiin.
Arviointi
- Opettajan ohjaavaa arviointia
- Opettajan arviointi kollegan kanssa a / i

 

7p95 Työelämävalmiudet (8 op. 216 t)

Opintojakso koostuu seuraavista osista:
- rytmimusiikin työmarkkinat 4 op,
- yrittäjä- ja freelancertaidot 4 op.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- perehtyy populaari- ja kansanmusiikkialan toiminta-tapoihin, rakenteisiin, kulttuuri-politiikkaan ja työllistymis-mahdollisuuksiin, markkinointiin ja yrittäjyyteen
- oppii ideoimaan uusia toimintamahdollisuuksia.
Arviointi a/i

 

7s26 Projekti (13 op. 350 t)

Opintojakso koostuu seuraavista osista:
- projektitaidot 3 op.,
- projekti 10 op.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- perehtyy projektityöskentelyn suunnitteluun, toteuttamiseen ja raportointiin
- tekee oman projektinsa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa linkittäen sen paikalliseen kulttuuri-, koulutus- tai yritys-elämään sekä mahdollisuuksien mukaan taiteidenvälisyyteen.
Arviointi
- Opettajan ohjaavaa arviointia
- Opettajan arviointi kollegan avustuksella a / i

 

7s27 Graduseminaari (8 op. 216 t)

Opintojakso koostuu seuraavista osista:
- tieteellinen ajattelu ja kirjoittaminen 3 op.,
- graduseminaari 5 op.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- harjaantuu tiedonhankintaan, kriittiseen lukemiseen ja tieteellisen tutkimuksen tekemiseen
- saa valmiudet tieteellisten raporttien ja pro gradun kirjoittamiseen.
Arviointi a/i

 

o7m1 Opinnäyte, kansanmusiikki (musiikin maisteri) Pro gradu (35 op. 945 t)

Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Pro gradu koostuu kahdesta osasta:
- käytännön osuus (projekti 2) 15 op ja
- kirjallinen osuus 20 op.
Käytännön osuus (projekti 2) voi olla tieteellinen, taiteellinen, sosio-kulttuurinen tai pedagoginen. Sen tarkoituksena on luoda tai kerätä aineistoa kirjallisen osuuden analyysia varten.
Osaamistavoitteet
Kirjallisen osuuden tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu aineistonsa analyysissa ja kirjallisten lähteiden käytössä sekä kehittää itsenäistä tieteellistä ajatteluaan ja kirjoittamisen taitojaan
Arviointi
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

kss-____ Kypsyysnäyte (0 op)

Kypsyysnäyte on kirjallinen koe, jossa opiskelija osoittaa saavuttaneensa tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut tavoitteet. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyys-näytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitoa alempaa korkeakoulu-tutkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.
Suoritukset
Osallistuminen kokeeseen
Arviointi a/i
Opinnäytelautakunnan puheen-johtaja joko hyväksyy tai hylkää kypsyysnäytteen.