Tutkintovaatimukset / Sibelius-Akatemia: Piano ja fortepiano

PÄÄAINE (PIANO)

3pk Pianonsoitto (musiikin kandidaatti) (28 + 28 + 28 op, yht. 84 op, 2243 t)
3epk Kitara, harmonikka, kantele, piano (musiikin kandidaatti, vaihto-opiskelija) (3,5–28 op, 95–756 t)
3pm Pianonsoitto (musiikin maisteri) (28 + 28 + 12, yht. 68 op, 1815 t)
3epm Kitara, harmonikka, kantele, piano (musiikin maisteri, vaihto-opiskelija) (3,5–28 op, 94–748 t)
o3pk Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin kandidaatti) (10 op, 267t)
o3pm Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin maisteri) (20 op, 534t)

PÄÄAINETTA (PIANO) TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT, PEDAGOGIIKKA

3pa10 Pianomusiikin historia (2 op, 54 t)
2ip11 Johdatus pedagogiikkaan (1 op, 27 t)
3pa25 Pianopedagogiikka 1 (10 op, 267 t)
3pa26 Pianopedagogiikka 2 (10 op, 267 t)
3pa32 Pianopedagogiikka 3 (7 op, 187 t)

PÄÄAINE (FORTEPIANO)

Fortepianonsoitto (26 + 26 + 14 op, yht. 66 op)
3pfm1 Fortepianonsoitto 1 (musiikin maisteri) (33 op)
3pfm2 Fortepianonsoitto 2 (musiikin maisteri) (33 op)
3pfm1 Fortepianonsoitto 1 (musiikin maisteri) (33 op, 881 t)
3pfm2 Fortepianonsoitto 2 (musiikin maisteri) (33 op, 881 t)
o3pfm Opinnäyte, klassinen instrumentti, fortepiano (musiikin maisteri) (20 op, 534t)

MUUT OPINNOT (FORTEPIANO)

3v8 Fortepiano, sivuinstrumentti (9 op, 240t)
3v9 Fortepianoseminaari (3–6 op, 80–160 t)

MUUT OPINNOT

3pa30 Johdatus keyboard harmonyyn (2 op, 53 t)
3pa12 Keyboard harmony (3 op, 80 t)
46v1 Klassisen pianon peruskurssi (3–5 op, 81–134 tuntia)
3lp12 Liedduo (3 op, 80 t)
3lv7 Mestarikurssi (1–3 op, 30–80 t)
3pv7 Pianoduo (3 op, 80 t)
4v31 Pianon perusopinnot (6 op, 161t)
3pa28 Pianon vapaan säestyksen pedagogiikka 1: (7 op, 187 t)
3pv6 Pianoseminaari (2–3 op, 50–80 t)
3pa11 Prima vista/piano (3op, 80t)
3pa17 Säestys/Piano (3 op, 80 t)
3pa31 Tekniikkapaja (Piano, kantele, kitara, harmonikka) (2op, 53 t)
3v52 Virityspaja (3 op, 80 t)

PÄÄAINE (Pianokamarimusiikki ja lied)

3plm Pianonsoitto, Pianokamarimusiikki ja lied (musiikin maisteri) (14+14+6, yht. 34 op, 918t)
o3plm Opinnäyte, klassinen instrumentti, pianokamarimusiikki ja lied (musiikin maisteri) (20 op, 534t)

 

PÄÄAINE (PIANO)

3pk Pianonsoitto (musiikin kandidaatti) (28 + 28 + 28 op, yht. 84 op, 2243 t)

Osaamistavoitteet.
Opiskelijalla
- on valmiudet taiteelliseen työskentelyyn
- on tarvittavat valmiudet suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluva taso B
Opiskelija
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa ohjelmiston keskeisimmät tyylit
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään kolmen lukuvuoden ajan enintään 60 t
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
Sopii opettajansa kanssa opiskelunsa vuosittaisista tavoitteista
Opintoihin kuuluu esiintyminen lukukausittain

 

3epk Kitara, harmonikka, kantele, piano (musiikin kandidaatti, vaihto-opiskelija)
(3,5–28 op, 95–756 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelijalla
- on valmiudet taiteelliseen työskentelyyn
- on tarvittavat valmiudet suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluva taso B
Opiskelija
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa ohjelmiston keskeisimmät tyylit
Arviointi a/i

 

3pm Pianonsoitto (musiikin maisteri) (28 + 28 + 12, yht. 68 op, 1815 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelijalla
- on valmiudet taiteelliseen työskentelyyn
- on tarvittavat valmiudet suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluva taso A
Opiskelija
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa ohjelmiston keskeisimmät tyylit
- saa tarvittavat valmiudet jatko-opintoihin
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään kahden ja puolen lukuvuoden ajan enintään 60 t
Sopii opettajansa kanssa opiskelunsa vuosittaisista tavoitteista
Opintoihin kuuluu esiintyminen lukukausittain

 

3epm Kitara, harmonikka, kantele, piano (musiikin maisteri, vaihto-opiskelija)
(3,5–28 op, 94–748 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelijalla
- on valmiudet taiteelliseen työskentelyyn
- on tarvittavat valmiudet suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluva taso A
Opiskelija
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa ohjelmiston keskeisimmät tyylit
- saa tarvittavat valmiudet jatko-opintoihin
Arviointi a/i
Sopii opettajansa kanssa opiskelunsa vuosittaisista tavoitteista
Opintoihin kuuluu esiintyminen lukukausittain
Arviointi a/i

 

o3pk Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin kandidaatti) (10 op, 267t)

Sisältö
Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäytteeseen sisältyvät suoritukset:
- Taiteellinen ohjelmasuoritus tasolla B mukaan lukien siihen liittyvät ohjelmisto- ja muut suoritukset
- Kirjallinen kypsyysnäyte:
- Opiskelualaan liittyvän esseen (4 A4-sivua) kirjoittaminen kokeessa yleisenä tenttipäivänä. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon.
Arviointi
Taiteellisen ohjelmasuorituksen arvostelee dekaanin määräämä lautakunta asteikolla 0–5 tai a/i
Kypsyysnäytteen arvioi sekä pääinstrumentin opettaja tai muu ainejohtajan määräämä opettaja että äidinkielen tarkistaja a/i.
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

o3pm Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin maisteri) (20 op, 534t)

Sisältö
Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäytteeseen sisältyvät suoritukset:
- taiteellinen ohjelmasuoritus tasolla A mukaan lukien siihen liittyvät ohjelmisto- ja muut suoritukset.
- kirjallinen kypsyysnäyte:
-- Opiskelija laatii opinnäytteeseensä liittyvän taiteellisen ohjelmasuorituksen (konsertin) käsiohjelmatekstin (väh. 1 A4-sivu). Käsiohjelmateksti sisältää soitettavien teosten taustatietoa. Teksti voi sisältää myös suppean katsauksen kulttuurihistoriaan. Käsiohjelman tekstiosa tulee jättää arvosteltavaksi ohjelmasuoritukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Jos ohjelmasuoritus tehdään kahdessa osassa, tulee molempien osasuoritusten käsiohjelmatekstit jättää arvosteltaviksi ensimmäiseen ohjelmasuoritukseen ilmoittautumisen yhteydessä).
-- Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitoa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.
Edeltävät suoritukset
Muut opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kuuluvat opinnot.
Arviointi
Taiteellisen ohjelmasuorituksen arvostelee dekaanin määräämä lautakunta asteikolla 0–5 tai a/i.
Kypsyysnäytteen arvioi pääinstrumentin opettaja, ohjelmasuorituksen arvioivan lautakunnan puheenjohtaja tai muu ainejohtajan määräämä opettaja a/i.
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

PÄÄAINETTA (PIANO) TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT, PEDAGOGIIKKA

3pa10 Pianomusiikin historia (2 op, 54 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelijalla on jäsentynyt kuva pianomusiikin historiasta.
Arviointi  0-5
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot Voidaan korvata harkinnan mukaan vastaavilla opinnoilla.
Opetus- ja työmuodot
Luentoja enintään 28 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelu

 

2ip11 Johdatus pedagogiikkaan (1 op, 27 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee opetuksen peruskysymyksiä, osa-alueita ja työmuotoja

- osaa jäsentää opetustilannetta

- ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen opetuksessa

Suositeltu suoritusvuosi 1. kevätlukukausi

Arviointi a / i

Opetusmuodot
- luentoja enintään 10t 

Työmuodot

- osallistuminen opetukseen

- opetuksen observointia enintään 10 t

- opiskelijan omakohtaista työtä 7 t

Suoritukset ja arviointitavat

- osallistuminen opetukseen tai luentokohtaisten korvaavien tehtävien tekeminen

- opetuksen observointi ja sen raportointi

 

3pa25 Pianopedagogiikka 1 (10 op, 267 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee pianonsoiton perustekniikat ja niiden opettamisen
- osaa soveltaa opetuksessaan luovasti ja oppilaskohtaisesti soittoergonomian periaatteita
- tuntee alkeis- ja perustason keskeiset opetusmenetelmät ja -materiaalit (sis. yhteissoiton)
- saa valmiudet vapaan säestyksen alkeiden opettamiseen ja vapaan säestyksen perustaso 1- suorituksen ohjaamiseen sekä saa valmiudet opetusmateriaalin valikointiin ja soveltuvuuden arvioimiseen
- saa valmiudet pienten harjoituskappaleiden sovittamiseen ja säveltämiseen
- osaa asettaa opetuksen tavoitteet oppilaslähtöisesti ja suunnitella opetusta niiden mukaisesti
- osaa ohjata oppilaan harjoittelua
- kykenee toimimaan joustavasti vuorovaikutuksessa oppilaan kanssa
- kykenee arvioimaan oppilaan edistymistä ja antamaan rakentavaa palautetta
- kykenee tukemaan oppilaan taiteellisen ilmaisun kehittymistä
- osaa suunnitella oppilaan ohjelmistoa oppilaan omista lähtökohdista käsin (sis. myös aikuiset harrastajat)
- kykenee valmentamaan ja arvioimaan rakentavasti oppilaiden tasosuorituksia
- kykenee suunnittelemaan oppitunteja sekä lukuvuoden työskentelyä
- tuntee pianon rakenteen, hoidon ja huollon
Suositeltu suoritusvuosi
K1 (johdantoperiodi) ja K2-K3
Arviointi
Kuulustelu arvioidaan asteikolla a/i. Opettaja arvioi harjoitustunnit asteikolla a/i. 1-2 kollegaa arvioi opetusnäytteen asteikolla a/i. Opetusnäytteen lautakunnan yksi jäsen voi olla joko toisen soittimen opettaja tai muu pedagogi, jolla on kasvatustieteen tuomaa näkökulmaa opetustilanteen arviointiin.
Edeltävät suoritukset
2ip11 Johdatus pedagogiikkaan
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
korkeakouluissa suoritetut pedagogiikkaopinnot voivat korvata opintojakson soveltuvin osin
Opetus- ja työmuodot
- Luentoja, demonstraatioita ja ryhmätöitä enintään 60 t
- Alkeisopetuksen ja mahd. mukaan tutkintoarvioinnin seuraamista 15 t
- Opetusharjoittelua 30 t, josta 15 t ohjattua
- Mahdollisuus vierailevan opettajan mestarikurssi-tyyppisen opetuksen seuraamiseen
Suoritukset
- Luento-, kirjallisuus- tai metodinen kuulustelu
- Osallistuminen ryhmätyöhön sekä pianon rakenne ja huolto -kurssille
- Alkeis- ja perustason opetuksen seuraaminen
- Harjoitustuntien pitäminen
- Opetusnäyte

 

3pa26 Pianopedagogiikka 2 (10 op, 267 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- jatkaa jo oppimiensa taitojen kehittämistä pidemmällä olevien oppilaiden parissa
- osaa opettaa sekä harrastetavoitteisia että ammattikoulutukseen suuntautuvia oppilaita
- tuntee pianolle sävelletyn ja sovitetun musiikin didaktisia erityispiirteitä ja osaa soveltaa opetusmateriaalia kriittisesti
- kykenee analysoimaan soittotapahtumaa ja soittotekniikan ja tulkinnan osatekijöitä
- kykenee ohjaamaan oppilaan monipuolisen ja luontevan soittotekniikan rakentamista soittoergonomisista lähtökohdista
- kykenee tukemaan oppilaan ilmaisukykyä, luovuutta ja esiintymisvalmiuksien kehittymistä
- kykenee suunnittelemaan opetustaan, asettamaan tavoitteita yhdessä oppilaan kanssa sekä arvioimaan oppilaan edistystä ja omaa opetustaan tämän pohjalta
- kykenee luontevaan vuorovaikutukseen eri tasoisten, -ikäisten sekä eri taustoista tulevien oppilaiden kanssa (aikuisopiskelijat mukaan lukien)
- kykenee suunnittelemaan, valmentamaan ja arvioimaan oppilaiden tasosuorituksia (musiikkiopisto- ja C-tasoilla)
- on perehtynyt musiikkiopiston opettajan työhön
- tuntee yhtyesoittomateriaalia ja kykenee ohjaamaan eri tasoisia ryhmiä
- osaa kehittää ammatillista osaamistaan
Suositeltu suoritusvuosi K1 (johdantoperiodi) ja K2-K3
Arviointi
Kuulustelu arvioidaan asteikolla a/i. Opettaja arvioi harjoitustunnit asteikolla a/i. 1-2 kollegaa arvioi opetusnäytteen asteikolla a/i. Opetusnäytteen lautakunnan yksi jäsen voi olla joko toisen soittimen opettaja tai muu pedagogi, jolla on kasvatustieteen tuomaa näkökulmaa opetustilanteen arviointiin.
Edeltävät suoritukset
Pianopedagogiikka 1 sekä pianonsoitto taso C tai vastaava taso
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
korkeakouluissa suoritetut pedagogiikkaopinnot voivat korvata opintojakson soveltuvin osin
Opetus- ja työmuodot
- Luentoja, demonstraatiota ja ryhmätöitä enintään 60 t
- Osallistuminen kuuteen yleispedagogisen luentosarjan luentoon
- Opetuksen ja tutkintoarvioinnin seuraamista 15 t
- Opetusharjoittelua 30 t, josta 15 t ohjattua
- Mahdollisuus mestarikurssi-tyyppisen opetuksen seuraamiseen
Suoritukset
- Luento-, kirjallisuus tai metodinen kuulustelu
- Osallistuminen ryhmätyöhön
- Opetuksen ja arvioinnin seuraaminen
- Harjoitustuntien pitäminen
- Opetusnäyte
- Kirjareferaatti tai esitelmä

 

3pa32 Pianopedagogiikka 3 (7 op, 187 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee laajasti piano-ohjelmistoa ja pianonsoiton opetuksen menetelmiä
• tuntee oman soittimensa ja sen opetuksen traditioita ja osaa arvioida niiden eri puolia myös kriittisesti 
• kykenee itsenäisesti käsittelemään vaativan piano-ohjelmiston taiteellisia ja soittoteknisiä haasteita opettamisen näkökulmasta
• kykenee korkeakoulutasoiseen opetukseen ja arviointiin
• kykenee itsenäiseen opetustyöhön (ammatillinen, solistis-taiteellinen koulutus ja erityislahjakkuuksien opetus mukaan luettuna) sekä opetuksen ja oppimisympäristöjen suunnittelu-, kehitys- ja johtamistyöhön.
• tunnistaa arvojen sekä ihmis- ja oppimiskäsitysten merkityksen opetustyössä
• kykenee oman soitinkulttuurinsa ja sen pedagogiikan käsitteelliseen tarkasteluun
• osaa arvioida oman ammattikuntansa ja musiikin opetuksen yleisiä merkityksiä yhteiskunnassa
• hahmottaa oman ammattikuntansa merkityksen nyky-yhteiskunnassa ja oman toimijuutensa mahdollisuudet siinä

Suositeltu suoritusvuosi M1 tai M2 
Arviointi a/ i
Edeltävät suoritukset Pianopedagogiikka 1 ja 2, pianonsoitto B

 

PÄÄAINE (FORTEPIANO)

Fortepianon soiton opiskelusta saa lukuvuosittaisia opintopisteitä vuosittain 26+26+14 op, yht. 66 op

 

Fortepianonsoitto (26 + 26 + 14 op, yht. 66 op)

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan

 

3pfm1 Fortepianonsoitto 1 (musiikin maisteri) (33 op)

 

3pfm2 Fortepianonsoitto 2 (musiikin maisteri) (33 op)

 

3pfm1 Fortepianonsoitto 1 (musiikin maisteri) (33 op, 881 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- saa valmiudet itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn
- saa tarvittavat valmiudet suorittaa maisterin tutkintoon kuuluvan taso A:n
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa ohjelmiston keskeisimmät tyylit
- sopii opettajansa kanssa opiskelunsa vuosittaisista tavoitteista
- saa tarvittavat valmiudet jatko-opintoihin
Opintoihin kuuluu esiintyminen lukukausittain.
Arviointi a/i

 

3pfm2 Fortepianonsoitto 2 (musiikin maisteri) (33 op, 881 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- saa valmiudet itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn
- saa tarvittavat valmiudet suorittaa maisterin tutkintoon kuuluvan taso A:n
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa ohjelmiston keskeisimmät tyylit
- sopii opettajansa kanssa opiskelunsa vuosittaisista tavoitteista
- saa tarvittavat valmiudet jatko-opintoihin
Opintoihin kuuluu esiintyminen lukukausittain.
Arviointi a/i

 

o3pfm Opinnäyte, klassinen instrumentti, fortepiano (musiikin maisteri)
(20 op, 534t)

- Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäytteeseen sisältyvät suoritukset:
taiteellinen ohjelmasuoritus tasolla A1 ja taiteellinen ohjelmasuoritus tasolla A2 mukaan lukien niihin liittyvät ohjelmisto- ja muut suoritukset
- kirjallinen kypsyysnäyte:
-- Opiskelija laatii opinnäytteeseensä liittyvän taiteellisen ohjelmasuorituksen (konsertin) käsiohjelmatekstin (väh. 1 A4-sivu). Käsiohjelmateksti sisältää soitettavien teosten taustatietoa. Teksti voi sisältää myös suppean katsauksen kulttuurihistoriaan. Käsiohjelman tekstiosa tulee jättää arvosteltavaksi ohjelmasuoritukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Jos ohjelmasuoritus tehdään kahdessa osassa, tulee molempien osasuoritusten käsiohjelmatekstit jättää arvosteltaviksi ensimmäiseen ohjelmasuoritukseen ilmoittautumisen yhteydessä).
-- Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitoa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.
Edeltävät suoritukset
Muut opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kuuluvat opinnot.
Arviointi
Taiteellisen ohjelmasuorituksen arvostelee dekaanin määräämä lautakunta asteikolla 0–5 tai a/i.
Kypsyysnäytteen arvioi pääinstrumentin opettaja, ohjelmasuorituksen arvioivan lautakunnan puheenjohtaja tai muu ainejohtajan määräämä opettaja a/i.
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

MUUT OPINNOT (FORTEPIANO)

3v8 Fortepiano, sivuinstrumentti (9 op, 240t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija tutustuu 5-oktaavisen (sekä rajoitetusti myös 6-oktaavisen)fortepianon soittotekniikkaan, perehtyy sen ilmaisukeinoihin, tutustuu mahdollisimman laajasti soittimella sävellettyyn musiikkiin (n. 1740–1850) sekä saa valmiudet mahdollisiin lisäopintoihin ja omaehtoiseen työskentelyyn.
Arviointi
Lautakunta-arviointi asteikolla 0–5
Edeltävät suoritukset -
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot –

Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 28 t lukuvuodessa
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus: 3 mahdollisimman erityylistä teosta, joista yksi laajamittainen wieniläisklassinen sonaatti

 

3v9 Fortepianoseminaari (3–6 op, 80–160 t)

(pääinstrumentti piano)
Osaamistavoitteet
Opiskelija syventyy klassisen ja romanttisen (piano)musiikin olemukseen ja sen tyyliongelmiin tutkimalla paitsi musiikkia ja parti-tuureja myös aikalaisten näkökulmia musiikin esittämisen olemuksesta. Lisäksi opiskelija tutustuu varhaisen pianon rakenteeseen ja kehitykseen, soinnillisiin ominais-piirteisiin ja sen ilmaisukeinoihin.
Suoritukset ja arviointi
Opettajan arviointi a / i sovitun seminaarityön perusteella
Edeltävät suoritukset -
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
 –
Opetus- ja työmuodot
Seminaariopetusta enintään 56 t
Suoritukset ja arviointi
Opettajan arviointi a / i sovitun seminaarityön perusteella

 

MUUT OPINNOT

3pa30 Johdatus keyboard harmonyyn (2 op, 53 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- saa valmiudet varsinaiseen Keyboard harmonyyn sekä  Pianopedagogiikka 1:n Vapaa säestys -osioon.
- oppii  soittamaan ilman nuottikuvaa  ja pystyy säestämään  pianolla sointumerkeistä
ja korvakuulolta ilman sointumerkkejä , oppii improvisoinnin alkeet sekä omaehtoisen tekstuurin
toteuttamista pianolla
- hallitsee bluesin perusrakenteen  sekä diatonisen kvinttikierron eri sävellajeissa
- tuntee basso continuo  -soiton perusteet ja ymmärtää sen käytön mahdollisuudet opetustilanteessa
- kykenee soinnuttamaan perustehoilla ja niitä korvaavilla diatonisilla soinnuilla sekä välidominanteilla
- oppii tuntemaan populäärimusiikin vanhempia tyylejä kuten valssi, tango, chanson, operetti, sekä 1900-luvun alun iskelmä- ja jazz-traditiota ohjelmistokappaleiden ja kuunteluesimerkkien kautta
- harjoittelee korvakuulolta soittamista ja ns. plokkaamista
- tuntee kolmimuunteisen fraseerauksen käytön periaatteet  ja osaa soveltaa niitä sekä jazz- että barokki-traditiossa
Suositeltu suoritusvuosi K1, kevätlukukausi
Arviointi
Opettaja arvioi kollegan kanssa a/i
Edeltävät suoritukset
Musiikinteorian perusteet ja kenraalibasson perustiedot
Korvaavina hyväksyttävät opinnot
Musiikkikasvatuksen Vapaa säestys 1
Opetus- ja työmuodot
Ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukaudella toteutuva pienryhmäopetus ( 5-6 hlöä) enintään
28 tuntia, johon sisältyy luentoja sekä myös soittamista ja käytännön harjoituksia
Suoritukset
Kuulustelu:
Blues-rakenne soitettuna, vapaavalintaisena säestyksenä (in C,D,E,F,G,Bb )
Diatonisen kvinttiympyrän soittaminen kolmi- tai nelisoinnuin (jos tyyli vaatii) lautakunnan  toivomalla kompilla pyydetyssä sävellajissa ( 4 etumerkkiin saakka)
Yksinkertaisen melodian soinnuttaminen sekä pianolla soitetun laulun plokkaaminen korvakuulolta ( valmistusaikaa yht. 30 min)
Jonkun omavalintaisen barokkiajan sointukaavan toteuttaminen tyylinmukaisesti pyydetyssä sävellajissa
Jonkun omavalintaisen kappaleen esittäminen ohjelmistosta (ei kuitenkaan läpisävelletty, valmiiksi sovitettu)

 

3pa12 Keyboard harmony (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- oppii  soittamaan ilman nuottikuvaa,  saa valmiuksia soittaessa tapahtuvaan analyysiin, vapaan säestyksen opettamiseen osana pianonsoitonopetusta sekä saa muusikon työssä tarvittavia valmiuksia vapaaseen säestykseen ja improvisointiin. Aineen suorittaminen hyvin arvosanoin ( väh. 4/5 ) on myös edellytys osallistumiseen Pianon vapaan säestyksen pedagogiikkaan
- tuntee erilaisia pianonsoittotekstuureja ja niiden omakohtaista toteuttamista
- tuntee ns. populäärimusiikin ja afroamerikkalaisen musiikin säestystyylejä ja sointumerkein varustetun laulun säestämistä tyylinmukaisesti (esim. beguine, beat, shuffle, swing, bossa, samba, rock, jazzvalssi jne.)
- harjoittelee melodian improvisoimista annetulle sointupohjalle – lähtökohtana voi olla ns. populäärimusiikin tyylinen sointukaava mutta myös barokki -tyylinen, basso continuo -pohjainen
- osaa melodian soinnuttamista ja harmonisen tekstuurin toteuttamista ilman sointumerkkejä
- tuntee erilaiset sointuprogressiot ja hallitsee esim. II-V-I–progression
- tuntee erilaisia improvisointimuotoja
- osaa tehdä yhteistyötä mm. laulajien kanssa musikaali- ym. sävelmien parissa
Suositeltu suoritusvuosi
K2 tai K3
Arviointi
3 hengen lautakunta arvioi asteikolla 0-5 (Arvosana 4/5 on edellytys Pianon vapaan säestyksen pedagogiikan opiskeluun)
Edeltävät suoritukset
Johdatus Keyboard harmonyyn, Musiikin teoria 1&2
Korvaavina hyväksyttävät opinnot
Musiikkikasvatuksen  Vapaa säestys 2 tai vastaavat opinnot
Opetus- ja työmuodot
Koko lukuvuoden kestävä Pienryhmäopetus 52 t 3 hengen ryhmissä
Suoritukset
Kuulustelu:
Moduloivan melodian soinnuttaminen
Ennen tenttitilaisuutta annetun, sointumerkein varustetun kappaleen soittaminen tyylinmukaisella säestyksellä
Pianolla soitetun kappaleen plokkaaminen korvakuulolta
(valmistusaikaa yht. 30 min.)
II-V-I-progression soittaminen nelisoinnuilla lautakunnan toivomalla kompilla
Kolme eriluonteista muunnelmaa annetusta teemasta viikon valmistusajalla. Soitettava ilman nuotteja
Kolmen kappaleen ohjelma, josta yhden pitää edustaa kolmimuunteista ja yhden suoraa rytmiikkaa. Näistä voi mielellään joku olla laulajan tai melodiasoittimen kanssa valmistettu esitys

 

46v1 Klassisen pianon peruskurssi (3–5 op, 81–134 tuntia)

Oppimistavoitteet
- opiskelija saa yleiskuvan klassisen pianismin perusteista, aikakausista, säveltäjistä ja sävellyksistä.
- opiskelija tutustuu klassisen pianon repertuaariin, soittotekniikoihin, harjoitusmetodeihin ja fraseeraukseen.
Kurssi on suunnattu pääaineisille pop/jazzpianisteille.
Arviointi
Opettaja ja kollega arvioivat a/i
Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetusta enintään 28 tuntia
Suoritus
Osallistuminen opetukseen ja matineaesiintyminen

 

3lp12 Liedduo (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
- tavoitteena on tutustua liedtyöskentelyyn
Opintojakso sisältää pääsääntöisesti noin 40–60 minuutin mittaisen liedohjelmiston valmistamisen.
Arviointi
Lautakunnassa on kaksi jäsentä, jotka arvioivat yhtyeen esiintymisen a/i
Opetus- ja työmuodot
Opetusta enintään 28 t
Harjoituksia
Suoritukset
I Osallistuminen opetukseen
II Arvioitu esiintyminen: noin 15–30 minuutin mittainen ohjelma
III Esiintymisiä

 

3lv7 Mestarikurssi (1–3 op, 30–80 t)

Koti- tai ulkomaisen opettajan mestarikurssi tarjonnan mukaan
Arviointi a / i
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Ainejohtaja päättää, miltä osin käytännön valmiudet korvaavat opintojakson.

 

3pv7 Pianoduo (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa työskennellä joko nelikätisen tai kahden pianon ohjelmiston puitteissa, tunnistaa soiton keskeiset esitykselliset haasteet  ja osaa ratkaista niitä. Lukuvuoden aikana valmistetaan vähintään kahta laajaa teosta vastaava ohjelmisto.
Arviointi
III Opettajan arviointi kollegan avustuksella asteikolla 0–5
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Voidaan korvata harkinnan mukaan vastaavilla opinnoilla.
Opetus- ja työmuodot
Harjoituksia
Opetusta enintään 30 t
Suoritukset
I Osallistuminen opetukseen
II Esiintymisiä
III Arvioitu esitys

 

4v31 Pianon perusopinnot (6 op, 161t)

Opintojakso on tarkoitettu pianonsoiton ja sen tekniikan valinnaiseksi opinnoksi musiikkikasvatuksen ensimmäisen vuoden opiskelijoille, joilla piano on sivuinstrumenttina.
Ryhmäopetus sekä omakohtainen harjoittelu sisältävät yhteismusisointia, säestämistä, erilaisten tekstuurien nuotinluku- ja prima vista -harjoituksia.  
Ohjelmisto valitaan monipuolisesti eri musiikkien tyylilajeista
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tutustuu erilaisiin pianotekstuureihin ja niiden vaikutukseen barokista nykypäivän pianismiin.
- tutustuu pianonsoiton olennaisiin teknisiin ja tulkinnaisiin kysymyksiin ja oppii kehittämään tekniikkaansa ja harjoitteluaan.
Arviointi  a/i, suullinen palaute
Opetus- ja työmuodot:
Pienryhmäopetusta enintään 6 opiskelijan ryhmässä enintään 52 t
Henkilökohtaista opetusta lukuvuonna 2012-13 18 t
Suoritukset:
1.Osallistuminen opetukseen
2.Ohjelmiston harjoittaminen
3.Yhteismusisointitehtävä (säestys uloskirjoitetusta nuoteista)
4. Prima vista -tehtävä opetustilanteessa toisen kollegan kuullen

 

3pa28 Pianon vapaan säestyksen pedagogiikka 1: (7 op, 187 t)

Opetusjakson sisältö:
Vapaan säestyksen perustasojenopettaminen musiikkiopistoissa.
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
- hallitsee pianon vapaan säestyksen työmuotoja ja työkaluja sekä osaa hyödyntää niitä ja niillä laajentaa pianonsoiton opetustaan ja sille perustaa tulevaa vapaa säestys -opetustaan.
- kehittää soitonopetuksen kokonaisvaltaisia taitojaan, vahvistaen korvakuulolta soittamista, transkriptioiden tekemistä, omaehtoisen pianotekstuurin toteuttamista, improvisoimista ja säveltämistä osana musiikin tyylilajeista riippumatonta laaja-alaista muusikkoutta, soittamista ja opettamista
- oppii rohkaisemaan opetustilanteessa oppilastaan omiin kokeiluihin instrumentin äärellä yhtälailla kuin opastamaan keskittyneen harjoittelun käytäntöihin.
- kehittää muiden kuin klassisen musiikin ja tyylilajien tuntemustaan ja niiden toteuttamista pianolla        
- hallitsee melodian soinnuttamisen ja säestämisen 
- osaa hyödyntää laaja-alaisesti improvisoinnin työkaluja niin soitto- kuin opetustilanteessa (mm. basso continuo, asteikot, moodit, kvinttikierrot, blueskierto)
Edeltävät suoritukset:
Pianomusiikin aineryhmä: Johdatus Keyboard harmonyyn, Pianopedagogiikka 1, Keyboard harmony vähintään arvosanalla 4/5.
Musiikkikasvatuksen oppiaine: Vapaa säestys 1 sekä Vapaa säestys 2 vähintään arvosanalla 4/5.
Vastaavien taitojen toteamiseksi voidaan tarvittaessa järjestää tasokoe, sisältäen myös tarpeellisen nuotinlukutaidon toteamisen(prima vista).
Suositeltu suoritusvuosi M1
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot:
Ryhmäluentoja 56 t
Opetusharjoittelua, josta ohjattua enintään 14 t
Opiskelijat keräävät, suunnittelevat ja laativat itse sopivia  tehtäviä harjoitusoppilailleen.
Opetusharjoittelua enintään 30 t, joista osan ohjaava opettaja seuraa ja kommentoi.
Vapaan säestyksen ja vastaavien aineiden seurantaa 15 t, joista osa kenttäseurantaa musiikkiopistoissa ja työväenopistoissa.
Luentoja enintään 60 t , joilla perehdytään olemassa olevaan opetusmateriaaliin ja joilla vierailevat luennoitsijat kertovat omista lähtökohdistaan ja opetusmenetelmistään.
Opetuspäiväkirjan pitäminen lukuvuoden aikana opetusharjoittelun tukena ja reflektoinnin pohjana
Suoritukset:
Ohjaava opettaja arvioi opiskelijoiden työskentelyä vuoden aikana ja arvioi yhdessä kollegan kanssa 20 min. pituisen näytetunnin, jolla opiskelija opettaa 2 annettua erimuotoista tehtävää harjoitusoppilaalleen. Tentin suorittamisen edellytyksenä on että kaikki  auskultointitunnit on kuunneltu ja raportit ohjatusta kenttäseurannasta tehty.
Opettaja sekä 1-2 kollegaa arvioivat lukuvuoden harjoittelutunteja asteikolla 0-5 ja opettaja ja kollega arvioivat opetusnäytteen asteikolla 0-5.Sen lisäksi kurssin opiskelijakollegat seuraavat harjoitustunteja ja antavat niistä palautetta pitkin vuotta.

 

3pv6 Pianoseminaari (2–3 op, 50–80 t)

Seminaari on tarkoitettu lähinnä solistisille perus- ja jatkotutkintoa suorittaville pianisteille, mutta myös muille.
Osaamistavoitteet
Opiskelija tunnistaa musiikin esittämiseen ja pianistin ammattiin ja harjoitteluprosessiin liittyviä ongelmia ja osaa ratkaista niitä. Opiskelija syventää tietämystään esittämiskäytännöistä barokista nykymusiikkiin. Opiskelija tuntee musiikin strukturaaliset ja elämykselliset elementit.
Opintojakson voi suorittaa useaan kertaan.
Suoritukset ja arviointi
Opettajan arviointi a / i sovitun seminaarityön perusteella
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Voidaan korvata harkinnan mukaan vastaavilla opinnoilla.
Opetus- ja työmuodot
Seminaariopetusta enintään 28 t
Opetuskieli englanti
Suoritukset ja arviointi
Opettajan arviointi a / i sovitun seminaarityön perusteella

 

3pa11 Prima vista/piano (3op, 80t)

Opintojakson tavoitteena on saavuttaa helppo ja nopea nuotilukutaito, sekä nuotinluvussa prima vista, että kappaleen nopeassa oppimisessa. Tarkoituksena on oppia selviytymään käytännön kamarimusiikki-, säestys - ja opetustyössä esiintyvistä prima vista -soittotilanteista, sekä sisäistää eri musiikin tyylejä mahdollisimman laajasti.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) hallitsee prima vista -soiton ja nopean oppimisen perusperiaatteet
b) osaa tunnistaa ja toteuttaa eri musiikkityylien tyypilliset melodiset ja harmoniset formelit, sekä hallita rytmin ja pulssin käsittelyä sujuvasti
c) on soittanut läpi perusohjelmistoa mahdollisimman laajasti
d) osaa transponoida tonaalista musiikkia puoli- ja kokosävelaskel ylös ja alas
e) hallitsee kamarimusisointiin ja säestämiseen liittyvät perusperiaatteet prima vistatessa
Arviointi
Opettaja arvioi kollegan avustuksella asteikolla a/i
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetusta enintään 56 t
2 hengen ryhmissä 1-2 vuoden ajan
Opiskelijan omakohtaiset transponointi - ja nuotinlukutehtävät
Suoritukset
Suoritukseen osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.
Kuulustelu:
1) Yksi pianoteos a prima vista
2) Säestystehtävä a prima vista
3) Katkelma jostain oopperasta vaihtuvin tempomerkinnöin (pianopartituuri)
4) Transponointi puoli- ja kokosävelaskel ylös ja alas; läpisoittaminen alkuperäissävellajissa sallittu

 

3pa17 Säestys/Piano (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Oppilas saa kokemusta säestämisestä soitin- tai laulu-oppitunneilla ja suorituksissa.
Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan. Yhteen suoritusmerkintään vaadittavat säestystunnit tehdään saman lukuvuoden aikana.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Työmuodot
Suoritukset

 

3pa31 Tekniikkapaja (Piano, kantele, kitara, harmonikka) (2op, 53 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelijalla on luotettava perustekniikka ja valmiuksia teknisten ongelmakohtien ratkaisemiseen.
 Opiskelija osaa harjoitella suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.
Sisältö
Tekniikkapajassa paneudutaan teknisten harjoitusten avulla opiskelijan perustekniikan kehittämiseen ja käydään läpi  teknisiä ongelmia. Opiskelija voi myös itse tuoda kurssille teoksissa  havaitsemiaan ongelmakohtia, joihin  etsitään yhdessä  ratkaisuja. Opintojaksossa käsitellään myös harjoittelun tekniikkaa ja eri tapoja harjoitella.
Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetusta enintään 28 tuntia ja omaa työtä 25 tuntia.
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Arviointi a/i

 

3v52 Virityspaja (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy virittämisen tekniikan perusteisiin sekä viritysjärjestelmien periaatteisiin.
Opintojakso on suunnattu erityisesti fortepianonsoitosta kiinnostuneille.
Arviointi a / i

 

PÄÄAINE (Pianokamarimusiikki ja lied)

3plm Pianonsoitto, Pianokamarimusiikki ja lied (musiikin maisteri)
(14+14+6, yht. 34 op, 918t)

Osaamistavoite:
Opiskelija hallitsee vaativan soittotekniikan ja keskeiset länsimaisen pianomusiikin tyylit. Hän kykenee esiintymään erityisesti vaativissa kamarimusiikki- ja liedtehtävissä, mutta tarvittaessa myös soolopianistina.
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 1 h /viikko (puolet Pianonsoitto A:sta)
Arviointi
Opiskelija esittää n. 30 minuutin vapaavalintaisen, A-ohjelmasuorituksen vaikeustasoa vastaavan ohjelman lautakunnalle, jonka muodostavat oma opettaja sekä yksi kollega. Arviointi asteikolla a-i.
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta 1 h /viikko (puolet Pianonsoitto A:sta)
Suoritukset ja arviointitavat
Opiskelija esittää n. 30 minuutin vapaavalintaisen, A-ohjelmasuorituksen vaikeustasoa vastaavan ohjelman lautakunnalle, jonka muodostavat oma opettaja sekä yksi kollega.

 

o3plm Opinnäyte, klassinen instrumentti, pianokamarimusiikki ja lied
(musiikin maisteri) (20 op, 534t)

Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäytteeseen sisältyvät suoritukset:
- Kaksi konserttia, joista toinen kamarimusiikki- ja toinen liedpainotteinen.
Konsertteihin voidaan sisällyttää myös sooloteoksia. Molempien konserttien ohjelma ja opiskeltu ohjelmisto tulee hyväksyttää alasta vastaavalla opettajalla.  Suoritusten väli on enintään 6 kk.
- kirjallinen kypsyysnäyte:
Opiskelija laatii opinnäytteeseensä liittyvän taiteellisen ohjelmasuorituksen (konsertin) käsiohjelmatekstin (väh. 1 A4-sivu). Käsiohjelmateksti sisältää soitettavien teosten taustatietoa. Teksti voi sisältää myös suppean katsauksen kulttuurihistoriaan. Konserttien käsiohjelmatekstit tulee jättää arvosteltaviksi viimeistään kaksi viikkoa ennen kumpaakin konserttia.
- Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitoa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.
Edeltävät suoritukset
Muut opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kuuluvat opinnot.
Arviointi
Dekaanin määräämä lautakunta arvostelee molemmat konsertit asteikolla 0-5. Lopullinen arvosana määräytyy konserttien keskiarvon perusteella. Kypsyysnäytteen arvioi ohjelmasuorituksen arvioivan lautakunnan puheenjohtaja tai muu ainejohtajan määräämä opettaja a/i. Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.