Tutkintovaatimukset / Sibelius-Akatemia: Pääainetta tukevat sivuaineopinnot

KIELIOPINNOT,  JOHDANTO

KIELIOPINNOT, KAIKILLE YHTEISET OPINTOJAKSOT (yht. 8 op, 214 t); KIRJALLINEN TAITO

yk1–9123 1.1 englannin kielen kirjallisen taidon opintojakso – english reading and writing skills for students of music (2 op, 54 t)
yk1-9124 1.2 Saksan kielen kirjallisen taidon opintojakso – deutsch schriftlich für studierende der musik (2 op, 54 t)

KIELIOPINNOT, KAIKILLE YHTEISET OPINTOJAKSOT (yht. 8 op, 214 t); SUULLINEN TAITO

yk6-9123 2.1 Englannin kielen suullisen taidon opintojakso – english oral skills for students of music (3 op, 80 t)
yk6-9124 2.2 Saksan kielen suullisen taidon opintojakso – deutsch mündlich für studierende der musik (3 op, 80 t)

KIELIOPINNOT, TOISEN KOTIMAISEN KIELEN SUULLINEN JA KIRJALLINEN TAITO

yk3-9122 Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) opintojakso – svenska för musikstuderande (3 op, 80 t)
k6-9122 Integroidut ruotsin kielen opinnot (3 op, 80t)

ULKOMAISTEN TUTKINTO- JA VAIHTO-OPISKELIJOIDEN KIELIOPINNOT

Suoritetaan joko A. suomen kieli ja kulttuuri 1 tai B. ruotsinkielinen kirjallinen tehtävä tai koe

yvx28 A. Suomen kieli ja kulttuuri 1 (2 + 2 op, 53 + 54 t)
k20 B. Kirjallinen tehtävä tai koe ruotsiksi (4 op)

VALINNAISET KIELIOPINNOT

3la31 Italian alkeet (4 op, 107 t)
3la71 Saksan alkeet (4 op, 107 t)
3la32 Italian kieli (5 op, 130 t)
3la72 Saksan kieli (5 op, 134 t)
k1-91252 Ranskan alkeet (3 op, 80 t)
k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op, 80 t)
k0-9122 Ruotsin kielen valmentava opintojakso (3 op, 80 t)
k19 Täydentävät kieliopinnot (1–2 op, 27–54 t)

OPINTOJEN SUUNNITTELU

y38 Opintojen suunnittelu (2 op, 54 t)

LÄNSIMAISEN TAIDEMUSIIKIN HISTORIA

Lmhp Länsimaisen taidemusiikin historian perusteet (3 op, 80t))
Länsimaisen taidemusiikin historia (9 op)
lmhm15 Länsimaisen taidemusiikin historia 1 moduli 1 (2 tai 3 op, 54 tai 80 t)
lmhm16 Länsimaisen taidemusiikin historia 2 moduli 2 (2 tai 3 op, 54 tai 80 t)
lmhm17 Länsimaisen taidemusiikin historia 3 moduli 3 (2 tai 3 op, 54 tai 80 t)
lmhm18 Länsimaisen taidemusiikin historia 4 moduli 4 (2 tai 3 op, 54 tai 80 t)
lmhm19 Uuden musiikin historia, moduli 5 (2 tai 3 op, 54 tai 80 t)
lmhm20 Suomen taidemusiikin historia, moduli 6 (2 tai 3 op, 54 tai 80 t)
lmhm21 Täydentävä musiikin historia, moduli 7 (2 tai 3 op, 54 tai 80 t)
mhm12 Suomen musiikki (2 op, 54 t)

SÄVELTAPAILU

Säveltapailu D (3 op, 80t)
Sc Säveltapailu C (4 op, 108t)
Sb Säveltapailu B (5 op, 134t)
Sa Säveltapailu A (4 op, 108t)

MUSIIKINTEORIA

mt1 Musiikinteoria 1 (4 op, 108t)
mt1v Musiikinteoria 1 (Vanha musiikki) (5 op, 134t)
mt2 Musiikinteoria 2 (6 op, 160t)
mt2v Musiikinteoria 2 (Vanha musiikki) (5 op, 134t)
2mtm3 Musiikinteoria 3 (5 op, 134t)
11a1 Musiikkianalyysi 1 (5 op, 134t)

MAISTERITUTKINNON TIEDOLLISET SEKÄ TIEDONHANKINNAN JA KIRJALLISEN ILMAISUN OPINNOT, 9 OP

A: 
1tks1a Tiedonhankinta ja kirjallinen ilmaisu (4 tai 6 op, 107 tai 160t)
B:
1tks1b Maisteritutkinnon muut tiedolliset opinnot (3 tai 5 op, 80 tai 134t)
y47 Esittämisen tiedolliset taustat (1-6 op, 27-161 t)
1v6 Tutkielma (12 op, 320t)

 

KIELIOPINNOT,  JOHDANTO

Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n mukaan suomen tai ruotsin kielellä koulusivistyksensä saaneen opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:

1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain  (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä
2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Sibelius-Akatemiassa kaikille yhteiset kielten opintojaksot (yht.8 op) ovat

1) vieraan kielen kirjallinen taito (2 op),
2) vieraan kielen suullinen taito (3 op) ja
3) toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (3 op).

Akateemisen neuvoston päätöksen perustutkintojen rakenteista mukaan koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä saanut taikka koulusivistyksensä ulkomailla saanut opiskelija suorittaa vaihtoehtoisesti joko tutkintoasetuksen 6 §:n mukaiset suomen tai ruotsin kielen sekä vieraan kielen opinnot tai vähintään 4 opintopisteen laajuiset suomen kielen opinnot.

Vaihtoehtoiset vieraat kielet

Yhden vieraan kielen kirjallisen ja suullisen taidon vaihtoehtoiset kielet ovat: englanti, espanja, italia, ranska, saksa tai venäjä. Sibelius-Akatemiassa on mahdollista suorittaa vieraan kielen kirjallisen ja suullisen taidon opintojaksot englannin ja saksan kielissä.

Valmentava opetus

Opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet kielissä lukion oppimäärää tai joiden kielitaito on muusta syystä puutteellinen, pyritään järjestämään opintojakson mukaiselle kurssille valmentavaa opetusta.

Valinnaiset kieliopinnot

Sibelius-Akatemia järjestää musiikkipainotteisia italian, ranskan ja saksan kielen kursseja, joissa opiskelija voi kehittää kielitaitoaan omien tarpeidensa ja kiinnostuksen kohteidensa pohjalta Saksan ja italian kielen opinnot sisältyvät 1.8.2005 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneiden laulumusiikin pääaineen opiskelijoiden muihin yhteisiin kieliopintoihin (ks. Laulumusiikin pääaineen kuvaukset).

 

KIELIOPINNOT, KAIKILLE YHTEISET OPINTOJAKSOT (yht. 8 op, 214 t); KIRJALLINEN TAITO

Kielten opintojaksojen kuvauksissa käytetään taitotasojen määrittelyssä eurooppalaisen viitekehyksen 6-portaista asteikkoa A1–C2.
Sibelius-Akatemiassa on mahdollista suorittaa vieraan kielen kirjallisen taidon opintojakso englannin ja saksan kielissä.

 

yk1–9123 1.1 englannin kielen kirjallisen taidon opintojakso – english reading and writing skills for students of music (2 op, 54 t)

Eurooppalainen viitekehys: B2–C1
Osaamistavoitteet
Tutustuttaa opiskelija musiikkialan keskeiseen sanastoon ja antaa sellainen kirjallinen englannin kielen taito, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.
Suoritusajankohta
Suositellaan ennen englannin kielen suullisen taidon opintojaksoa
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot tai Sibelius-Akatemian englannin kielen valmentava kurssi
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.
Osallistuminen 1. tasokokeeseen tai 2.kurssille
1.itsenäinen opiskelu verkkomateriaalin avulla ja tasokoe 54 t
2.1 TIIVISKURSSI:
Opetusmuodot
lähiopetus 20 t
ohjattu etäopiskelu 19 t
Työmuodot
itsenäinen opiskelu 15 t
2.2 KERRAN VIIKOSSA –KURSSI:
Opetusmuodot
lähiopetus 20 t
ohjattu etäopiskelu 19 t
Työmuodot
itsenäinen opiskelu 15 t
2.3 VERKKOAVUSTEINEN KURSSI:
Opetusmuodot
lähiopetus 6 t
ohjattu etäopiskelu 4-8 t/opiskelija
Työmuodot
itsenäinen opiskelu kokonaistuntimäärän puitteissa
Suoritukset ja arviointitavat
1.hyväksytty tasokoe  tai 2. säännöllinen osallistuminen kurssille ja hyväksytty loppukoe
Englannin kielen opettaja arvioi suoritukset.

 

yk1-9124 1.2 Saksan kielen kirjallisen taidon opintojakso – deutsch schriftlich für studierende der musik (2 op, 54 t)

Eurooppalainen viitekehys: B2–C1
Osaamistavoitteet
Musiikkialan keskeisen sanaston hallinta ja sellainen kirjallinen saksan kielen taito, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja saksankielisessä ympäristössä toimimisen.
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.
Opetusmuodot
Aineessa ei järjestetä opetusta.
Työmuodot
itsenäinen opiskelu verkkomateriaalin avulla ja tasokoe 54 t
Suoritukset ja arviointitavat
Hyväksytty tasokoe.
Saksan kielen opettaja arvioi suorituksen.

 

KIELIOPINNOT, KAIKILLE YHTEISET OPINTOJAKSOT (yht. 8 op, 214 t); SUULLINEN TAITO

Sibelius-Akatemiassa on mahdollista suorittaa vieraan kielen suullisen taidon opintojakso englannin ja saksan kielissä.

 

yk6-9123 2.1 Englannin kielen suullisen taidon opintojakso – english oral skills for students of music (3 op, 80 t)

Eurooppalainen viitekehys: B2–C1
Osaamistavoitteet
Saavuttaa musiikin alan käytännön englannin kielen taito. Kurssilla laajennetaan opiskelijan musiikki-alan sanastoa sekä kehitetään ääntämistä ja suullista kielitaitoa.
Suoritusajankohta
Suositellaan englannin kielen kirjallisen taidon opintojakson jälkeen
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Suositellaan että opiskelija on suorittanut englannin kielen kirjallisen taidon opintojakson.
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.
Osallistuminen 1.tasokokeeseen tai 2. kurssille
1.Tasokokeeseen kuuluu kuullunymmärtämisen testi ja/tai haastattelu, jonka perusteella voi saada korvattua osan kurssista tai vapautuksen kokonaan 80t
2.Kurssi kestää hieman yli lukukauden, mutta joillakin kursseilla on nopeutettu aikataulu.
Opetusmuodot
lähiopetus enintään 52 t
Työmuodot
itsenäinen opiskelu 28 t
Suoritukset ja arviointitavat
1. hyväksytty tasokoe tai 2.säännöllinen osallistuminen opetukseen ja suoritetut tehtävät
Englannin kielen opettaja arvioi kohdan 2 ja yhdessä kollegan avustuksella kohdan 1.

 

yk6-9124 2.2 Saksan kielen suullisen taidon opintojakso – deutsch mündlich für studierende der musik (3 op, 80 t)

Eurooppalainen viitekehys: B2–C1
Osaamistavoitteet
Musiikin alan käytännön saksan suullinen taito
Arviointi a / i
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.
Opetusmuodot
Aineessa ei järjestetä opetusta.
Työmuodot
itsenäinen opiskelu 80t
Suoritukset ja arviointitavat
Hyväksytty tasokoe.
Saksan kielen opettaja arvioi suorituksen.

 

KIELIOPINNOT, TOISEN KOTIMAISEN KIELEN SUULLINEN JA KIRJALLINEN TAITO

Sibelius-Akatemiassa voi suorittaa toisena kotimaisena kielenä ruotsin kielen opintojakson. Suomen kielen opintojakson (finska) voi suorittaa Helsingin yliopiston kielikeskuksessa.

 

yk3-9122 Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) opintojakso – svenska för musikstuderande (3 op, 80 t)

Eurooppalainen viitekehys: B1–B2
Osaamistavoitteet
Antaa opiskelijalle sellaiset kielelliset valmiudet, että hän pystyy ymmärtämään musiikkialaan liittyvää puhuttua ja kirjoitettua ruotsin kieltä sekä itse käyttämään kieltä suullisesti ja kirjallisesti. Opintojakson hyväksytty suoritus vastaa lain 424/2003 6 §:n 1 momentin kielitaitovaatimuksia.
Arviointi
Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan kumpikin erikseen asteikolla hyvä taito–tyydyttävä taito–hylätty.
Edeltävät suoritukset
Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot tai Sibelius-Akatemian valmentava kurssi
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.
Osallistuminen 1.tasokokeeseen tai 2. kurssille
1.itsenäinen työskentely verkkomateriaalin avulla ja suullinen ja kirjallinen tasokoe 80 t
2.1 KURSSI
Opetusmuodot
lähiopetus enintään 52 t
Työmuodot
itsenäinen työskentely 28 t
2.2 VERKKOAVUSTEINEN MONIMUOTOKURSSI
Opetusmuodot
lähiopetus enintään 28 t
ohjattu etäopiskelu 24 t
Työmuodot
itsenäinen opiskelu 28 t
Suoritukset ja arviointitavat
1. hyväksytty suullinen ja kirjallinen tasokoe tai 2. osallistuminen kurssille ja hyväksytty suullinen ja kirjallinen loppukoe.
Ruotsin kielen opettaja arvioi suoritukset.

 

k6-9122 Integroidut ruotsin kielen opinnot (3 op, 80t)

Ruotsin kielen opintojakso on mahdollista suorittaa myös integroituna ruotsinkielisen musiikinhistorian tai musiikki-analyysin opintojaksoon tai muuhun ruotsinkieliseen ryhmäopetukseen yhteistyössä kieltenopettajan kanssa.
Arviointi
Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan kumpikin erikseen asteikolla hyvä taito–tyydyttävä taito–hylätty.
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.
Osallistuminen ruotsinkieliseen opetukseen  ja ruotsin kielen ohjaus
Opetusmuodot
ruotsinkielinen aineopetus 1-2 lukukautta
ruotsin kielen ohjaus 4-8 t/opiskelija
Työmuodot
itsenäinen opiskelu kokonaistuntimäärän puitteissa
Suoritukset ja arviointitavat
1.ruotsinkielisen opetuksen kuulustelu ja 2. ruotsin kielen koe
Ruotsinkielisen aineopetuksen opettaja arvioi kohdan 1  ja ruotsin kielen opettaja arvioi kohdan 2.

 

ULKOMAISTEN TUTKINTO- JA VAIHTO-OPISKELIJOIDEN KIELIOPINNOT

Suoritetaan joko A. suomen kieli ja kulttuuri 1 tai B. ruotsinkielinen kirjallinen tehtävä tai koe

 

yvx28 A. Suomen kieli ja kulttuuri 1 (2 + 2 op, 53 + 54 t)

Eurooppalainen viitekehys: A1
Opintojakso, joka koostuu kahdesta modulista (2 + 2 op, 53-54 t / moduli) sisältyy ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden kaikille yhteisiin opintoihin. Sitä suositellaan myös vaihto-opiskelijoille, jotka voivat tarvittaessa suorittaa vain 2 op:n laajuiset opinnot.
Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii suomen kielen perusteet. Hän ymmärtää suomen kielen rakenteita ja ääntämisen erityispiirteitä, oppii käyttämään kieltä helpohkoissa päivittäistilanteissa ja lukemaan yksinkertaista suomenkielistä tekstiä. Opiskelija oppii myös ymmärtämään suomalaista kulttuuria, tapoja ja vuorovaikutusta.
Suoritusajankohta 1. lukukausi
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Kurssi alkaa 0-tasolta.
Osallistuminen 1. tasokokeeseen tai 2. kurssille
1. itsenäinen työskentely verkkomateriaalin avulla ja kirjallinen tasokoe 107 t
2. Kurssi
Opetusmuodot
lähiopetus 50 t
Muut työmuodot
itsenäinen opiskelu 57 t
Suoritukset ja arviointitavat
1. hyväksytty tasokoe tai 2. osallistuminen opetukseen ja hyväksytysti suoritetut tehtävät sekä väli- ja loppukoe
Suomen kielen opettaja arvioi suoritukset.

 

k20 B. Kirjallinen tehtävä tai koe ruotsiksi (4 op)

Eurooppalainen viitekehys C2
Opintojakso sisältyy ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden kaikille yhteisiin opintoihin.
Osaamistavoitteet
Opiskelija tutustuu suomalaiseen kulttuuriin, sen erityispiirteiisiin, tapoihin ja vuorovaikutukseen.
Suoritusajankohta 1.lukukausi
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
Itsenäinen työskentely ja kirjallinen tehtävä tai koe 107 t
Suoritukset ja arviointitavat
Hyväksytty kirjallinen tehtävä tai koe
Ruotsin kielen opettaja arvioi suoritukset.

 

VALINNAISET KIELIOPINNOT

Saksan ja italian kielen opinnot sisältyvät 1.8.2005 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneiden laulumusiikin pääaineen opiskelijoiden muihin yhteisiin kieliopintoihin (ks. Laulumusiikin pääaineen kuvaukset). Myös muiden pääaineiden opiskelijat voivat tutkinto-vaatimuksiin sisältyvät kieliopinnot suoritettuaan osallistua saksan, italian ja ranskan kielten opinto-jaksoille, jos he tarvitsevat näitä kieliä opinnoissaan.

 

3la31 Italian alkeet (4 op, 107 t)

Eurooppalainen viitekehys: A1
Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii italian kielen perusrakenteita ja selviytyy helpoista kielenkäyttötilanteista. Yleissanaston lisäksi opiskellaan musiikin alan sanastoa.
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Kurssi alkaa 0-tasolta.
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.
Opetusmuodot
lähiopetus enintään 48 t
Työmuodot
itsenäinen opiskelu59 t
Suoritukset ja arviointitavat
Säännöllinen osallistuminen opetukseen, suoritetut tehtävät ja hyväksytysti suoritettu loppukoe.
Italian kielen opettaja arvioi suoritukset.

 

3la71 Saksan alkeet (4 op, 107 t)

Eurooppalainen viitekehys: A1
Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii saksan kielen perusrakenteita ja selviytyy helpoista kielenkäyttö -tilanteista. Yleissanaston lisäksi opiskellaan musiikin alan sanastoa.
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Kurssi alkaa 0-tasolta.
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.
Opetusmuodot
lähiopetus enintään 48 t
Työmuodot
itsenäinen opiskelu 59 t
Suoritukset ja arviointitavat
Säännöllinen osallistuminen opetukseen, suoritetut tehtävät ja hyväksytysti suoritettu loppukoe.
Saksan kielen opettaja arvioi suoritukset.

 

 3la32 Italian kieli (5 op, 130 t)

Eurooppalainen viitekehys: A1–A2
Osaamistavoitteet
Italian kielen opetusta laulajien erityistarpeet huomioon ottaen. Opiskelija hallitsee italian kielen perusteet, laajentaa aktiivisesti musiikkialan sanavarastoaan, selviytyy tavallisimmista kielen-käyttötilanteista ja pystyy etsimään tietoa italiankielisistä lähteistä.
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Italian alkeet tai vastaavat tiedot
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.
Opetusmuodot
lähiopetus enintään 60 t
Työmuodot
itsenäinen opiskelu 74 t
Suoritukset ja arviointitavat
Säännöllinen osallistuminen opetukseen, suoritetut tehtävät ja hyväksytysti suoritettu loppukoe.
Italian kielen opettaja arvioi suoritukset.

 

3la72 Saksan kieli (5 op, 134 t)

Eurooppalainen viitekehys: A1–A2
Osaamistavoitteet
Saksan kielen opetusta laulajien erityistarpeet huomioon ottaen. Opiskelija hallitsee saksan kielen perusteet, laajentaa aktiivisesti  musiikkialan sanavarastoaan, selviytyy tavallisimmista kielen-käyttötilanteista ja pystyy etsimään tietoa saksankielisistä lähteistä.
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Saksan alkeet tai vastaavat tiedot
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.
Opetusmuodot
lähiopetus enintään 60 t
Työmuodot
itsenäinen opiskelu 74 t
Suoritukset ja arviointitavat
Säännöllinen osallistuminen opetukseen, suoritetut tehtävät ja hyväksytysti suoritettu loppukoe.
Saksan kielen opettaja arvioi suoritukset.

 

k1-91252 Ranskan alkeet (3 op, 80 t)

Eurooppalainen viitekehys: A1
Osaamistavoitteet
Opiskelija hahmottaa ranskan kielen ominaislaadun, oppii ääntämisen lainalaisuuksia, perusrakenteita ja selviää arjen helpoista puhe-tilanteista. Kurssin käytyään opiskelija osaa lukea helpohkoja, lyhyitä tekstejä. Yleissanaston lisäksi opiskellaan musiikin alan sanastoa.
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Kurssi alkaa 0-tasolta.
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.
Opetusmuodot
lähiopetus enintään 40 t
Työmuodot
itsenäinen opiskelu 40 t
Suoritukset ja arviointitavat
Säännöllinen osallistuminen opetukseen, suoritetut tehtävät ja hyväksytysti suoritettu loppukoe.
Ranskan kielen opettaja arvioi suoritukset.

 

k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op, 80 t)

Eurooppalainen viitekehys: A2–B1
Osaamistavoitteet
Opiskelijalla on verkkoavusteisen kurssin käytyään valmiudet osallistua varsinaiselle englannin kielen kirjallisen taidon opinto-jaksolle.
Suoritusajankohta
Ennen englannin kielen kirjallisen taidon opintojakson suorittamista
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole lukiotietoja  tai joiden kielitaito on muusta syystä puutteellinen.
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.
Opetusmuodot
lähiopetus enintään 12 t
ohjattu etäopiskelu 4-8 t /opiskelija
Työmuodot
itsenäinen opiskelu kokonaistuntimäärän puitteissa
Suoritukset ja arviointitavat
Säännöllinen osallistuminen opetukseen, suoritetut tehtävät ja hyväksytysti suoritettu loppukoe.
Englannin kielen opettaja arvioi suoritukset.

 

k0-9122 Ruotsin kielen valmentava opintojakso (3 op, 80 t)

Eurooppalainen viitekehys: A2–B1
Osaamistavoitteet
Opiskelijalla on verkkoavusteisen kurssin suoritettuaan valmiudet osallistua varsinaiselle ruotsin kielen opintojaksolle.
Suoritusajankohta
Ennen ruotsin kielen opintojakson suorittamista
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole lukiotietoja tai joiden kielitaito on muusta syystä puutteellinen.
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.
Opetusmuodot
lähiopetus enintään 12 t
ohjattu etäopiskelu 4-8 t /opiskelija
Työmuodot
itsenäinen opiskelu kokonaistuntimäärän puitteissa
Suoritukset ja arviointitavat
Säännöllinen osallistuminen opetukseen, suoritetut tehtävät ja hyväksytysti suoritettu loppukoe.
Ruotsin kielen opettaja arvioi suoritukset.

 

k19 Täydentävät kieliopinnot (1–2 op, 27–54 t)

Eurooppalainen viitekehys: A1-C2
Osaamistavoitteet
Opiskelija voi kehittää kielitaitoaan omien tarpeidensa ja kiinnostuksen kohteidensa pohjalta seuraavilla kursseilla: sähköpostienglanti (apukielenä suomi), Email English (kokonaan englanninkielinen kurssi), kielten duo-opinnot ja Kielikahvila.
Arviointi a/i
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.
Opetusmuodot
lähiopetus enintään 27 t kurssista riippuen
ohjattu etäopiskelu enintään 1 t kurssista riippuen
Työmuodot
itsenäinen opiskelu Optima -oppimisympäristössä enintään 53 t kurssista riippuen
Suoritukset ja arviointitavat
Suoritetut oppimistehtävät, oppimispäiväkirjat tai aktiivinen läsnäolo kurssista riippuen
Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan.
Kieltenopettaja arvioi suoritukset.

 

OPINTOJEN SUUNNITTELU

y38 Opintojen suunnittelu (2 op, 54 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- kykenee käynnistämään opintonsa sujuvasti
- saa tarvittavat tiedot yliopiston toiminnasta
- osaa suunnitella ja tehdä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ja tarvittaessa muuttaa sitä
- tuntee tutkintonsa rakenteen, siihen kuuluvat opinnot sekä pääaineen opintojen etenemisjärjestyksen
- tutustuu käytännössä pääaineensa opiskeluun Sibelius-Akatemiassa.
Arviointi: a/i
Klassisen musiikin osasto:
Opetusmuodot

Opiskelija
- osallistuu aktiivisesti yliopiston ja aineryhmänsä järjestämään johdantoperiodin ohjelmaan, 
- osallistuu aineryhmänsä järjestämiin uusien opiskelijoiden ryhmätapaamisiin (4 x 2 tuntia) ensimmäisen vuoden syksyllä 
- osallistuu ensimmäisen lukuvuoden keväällä järjestettävään HOPS-keskusteluun ja ilmoittautuu weboodissa seuraavan lukuvuoden opintoihin,
Työmuodot
Opiskelija
- laatii opiskelupäiväkirjan, johon hän kirjaa osallistumisensa johdantoperiodille ja uusille  opiskelijoille järjestettyihin  ryhmätapaamisiin sekä
- antaa palautetta opetuksesta.
Suoritukset ja arviointitavat
Opiskelija osallistuu opetus- ja työmuodot -kohdissa lueteltuihin tilaisuuksiin ja palauttaa tutoropettajalle opiskelupäiväkirjan
Suoritusmerkinnän antaa tutoropettaja.
Kirjallisuus
Opetussuunnitelma, uusille opiskelijoille laaditut ohjeet, weboodi ja Sibelius-Akatemian www-sivut.

 

LÄNSIMAISEN TAIDEMUSIIKIN HISTORIA

Lmhp Länsimaisen taidemusiikin historian perusteet (3 op, 80t))

Sisältö
Opintojakso käsittää ajanjakson antiikista 1900-luvun loppuun.
1. Antiikin, keskiajan ja renessanssin maallinen ja kirkollinen laulu- ja soitinmusiikki (motetti, messu, chanson, madrigaali, soittimet)
2. Barokin ja klassismin ajan musiikin keskeiset lajit säveltäjineen (ooppera, oratorio, sonaatti, orkesteri- ja kamarimusiikki)
3. Romantiikan ja realismin ajanjakso 1815–1914 (musiikkiajattelu ja -estetiikka; musiikin ja muiden taiteiden sekä yhteiskunnan väliset suhteet; Eurooppa laajasti käsitettynä musiikillisen käytännön alueena säveltäjineen, sävellyslajeineen ja instituutioineen)
4. Modernin aika (1900-luvun musiikin erilaiset uudistukselliset, säilyttävät ja vaihtoehtoiset suuntaukset, ismit, keskeisine nimineen)
Osaamistavoitteet
Opiskelijalla
- on käsitys länsimaisen musiikinhistorian aikakausista, niiden keskeisimmistä ohjelmistoista, säveltäjistä, sävellyslajeista ja käsitteistä
- on kyky liittää musiikinhistoria yleiseen historialliseen, kulttuurihistorialliseen ja sosiaaliseen taustaan
- on edellytykset jatkaa musiikinhistorian opintoja sekä valita itselleen muita sopivia musiikinhistorian opintojaksoja
Musiikin kehityksen keskiössä nähdään musiikinlajien, keskeisten toimijoiden ja instituutioiden muodostama verkosto. Luovan säveltaiteen ja sen taustalla olevien mekanismien ymmärtämisen lisäksi pyrkimyksenä on painottaa musiikillisen käytännön ja musiikkielämän kokonaisuutta, jolloin myös Euroopan eri alueiden musiikit voidaan käsittää saman musiikkikulttuurin erilaisiksi ilmentymiksi. Eri aihealueita käsitellään kurssin tiiviyden vuoksi valikoiden.
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Luennot ja musiikin kuuntelu enintään 60 t
Työmuodot
Itsenäistä musiikin kuuntelua ja tekstien lukemista enintään 20 t
Suoritus- ja arviointitavat
Suoritukseen osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.
Tenttejä osasuorituksina, joissa on kuuntelu- ja kirjallisia tehtäviä.
Opettajan arviointi

 

Länsimaisen taidemusiikin historia (9 op)

Länsimaisen taidemusiikin historia
Opintojaksot lmhmh 15-21

Modulit 1–7, joista valitaan 3-5 modulia työmäärästä riippuen
Kunkin modulin laajuus on joko 2 op tai 3 op
Opintojaksot soveltuvat avoimen yliopiston tarjontaan.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee länsimaisen musiikinhistorian eri aikakaudet, niiden keskeisimmät ohjelmistot, säveltäjät, sävellyslajit ja käsitteet
- kykenee liittämään musiikinhistorian eri aikakausien yleiseen historialliseen, kulttuurihistorialliseen ja sosiaaliseen taustaan
- osaa selittää musiikinhistoriaa kertomuksena, joka perustuu musiikin lisäksi musiikkielämän käytännöille toimijoineen ja instituutioineen
- osaa hyödyntää musiikinhistorian keskeisiä lähteitä ja oppimateriaaleja
- kykenee yhdistämään musiikinhistoriallisen tiedon ja tuntemuksen omaan työhönsä muusikkona ja opettajana
- kykenee etsimään ohjelmistoa eri aikakausilta ja eri maista
- kykenee luomaan suhteen itselleen tuntemattomaan musiikkiin (laulaen, soittaen, kuunnellen, lukien nuotteja ja tekstejä)
Opetusmuodot
Luennot ja musiikin kuuntelu enintään 180 t
Työmuodot
itsenäistä musiikin kuuntelua ja tekstien lukemista sekä suppeita kirjoitustehtäviä enintään 60 t
Suoritus- ja arviointitavat
Opiskelija osallistuu opetukseen ja tenttiin; tai
suorittaa opintojakson itsenäisesti erikseen sovittavan kuuntelu- ja kirjallisuusaineiston perusteella.
Opiskelija voi laajentaa kunkin modulin suoritusta (2 –>3 op)
a) luentopäiväkirjalla; tai
b) kuunteluraporteilla; tai
c) esseillä; tai
d) edellisten yhdistelmällä.
Opettajan arviointi a-i.

 

lmhm15 Länsimaisen taidemusiikin historia 1 moduli 1 (2 tai 3 op, 54 tai 80 t)

Käsittää ajanjakson antiikista renessanssin loppuun.
1. Antiikin musiikki
2. Katolinen kirkkolaulu
3. Maallinen yksiääninen laulu
4. Polyfonian synty
5. Ars antiqua ja ars nova
6. Trecento ja ars subtilior
7. Renessanssimotetti ja -messu
8. Maallinen laulu renessanssissa
9. Madrigaali
10. Keskiajan ja renessanssin soittimet
11. Soitinmusiikin lajit 1200–1600-luvuilla

 

lmhm16 Länsimaisen taidemusiikin historia 2 moduli 2 (2 tai 3 op, 54 tai 80 t)

Käsittää barokin ajanjakson.
12. Monodia ja varhainen ooppera
13. Kantaatti barokissa
14. Barokin kirkkomusiikki
15. Barokkiooppera
16. Barokin klaveerimusiikki
17. Barokin jousi- ja puhallinmusiikki
18. Myöhäisbarokin suuret säveltäjät

 

lmhm17 Länsimaisen taidemusiikin historia 3 moduli 3 (2 tai 3 op, 54 tai 80 t)

Käsittää klassismin ajanjakson.
19. Opera seria
20. Koominen ooppera
21. Galantti ja klassinen kirkkomusiikki
22. Klaveerisonaatin vaiheet
23. Galantti ja klassinen kamarimusiikki
24. Alkusoitto, sinfonia, konsertto

 

lmhm18 Länsimaisen taidemusiikin historia 4 moduli 4 (2 tai 3 op, 54 tai 80 t)

Käsittää ajanjakson romantiikan alusta sen päätökseen ja hajoamiseen.
25.  Soololaulu 1800-luvulla
26.  Piano- ja urkumusiikki 1800-luvulla
27.  Romantiikan kamarimusiikki
28.  Romantiikan orkesterimusiikki
29.  Kuoro- ja kirkkomusiikki romantiikassa
30.  Italialainen ooppera
31.  Ranskalainen ooppera
32.  Saksalainen ooppera
33.  Kansallisten kulttuurien soitinmusiikki
34.  Kansallisten kulttuurien laulumusiikki
Kirjallisuus:
Donald J. Grout & Claude Palisca: A History of Western Music (lmhm9, luvut 1–8; lmhm10, luvut 9–12; lmhm11, luvut 13–15; lmhm 12, luvut 16–20). Erik Kjellberg (toim.): Natur och Kulturs Musikhistoria. (lmhm9, luvut I–III; lmhm10, luku IV, lmhm11, luku V; lmhm12, luku VI). Jan Ling: Europas musikhistoria –1730. (LMH I; LMH II osin). Nicholas Anderson: Baroque Music; suom.  Barokin musiikki (lmhm9–10). Julian Rushton: Classical Music; suom. Klassismin musiikki (lmhm11). Arnold Whittall: Romantic Music; suom. Romantiikan musiikki (lmhm12). Ja/tai vastuuopettajan kanssa erikseen sovittava kirjallisuus.
Rushtonin ja Whittallin kirjojen suomennettuihin versioihin liittyy korjausliuskat, joita saa vastuuopettajalta.
Suositeltu ajoitus K1 ja K2
Arviointi a / i
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.

 

lmhm19 Uuden musiikin historia, moduli 5 (2 tai 3 op, 54 tai 80 t)

Uuden musiikin historia jatkaa myöhäisen romantiikan perinnöstä 2000-luvulle ja eteenpäin. Kurssilla tutustutaan 1900-luvun taide-musiikkiin. Kurssi pyrkii luomaan ymmärrystä 1900-luvun musiikin moniin ilmiöihin, syihin ja seurauksiin.
1. Impressionismi
2. Uuden Wienin-koulun ekspressionismi
3. Uusklassismi sekä tarkemmin määrittelemättömät virtaukset
4. 1900-luvun musiikki Yhdysvalloissa ja Neuvosto-Venäjällä
5. Darmstadtilainen sarjallisuus ja sen monet reaktiot
6. Kentät ja kenttätekniikat
7. Musiikillinen teatteri
8. Sähköinen- ja nauhamusiikki
9. Eurooppalaiseen taidemusiikkiin vaikuttavat ulkoeurooppalaiset virtaukset
10. Tonaalisuuden paluu ja fluxus sekä perinteisen "musiikki"-käsityksen horjuminen
Kirjallisuus:
http://www2.siba.fi/historia/1900/
Paul Griffiths: Musica Nova
Lauri Otonkoski (toim.) Klang — uusin musiikki, sekä näissä yhteyksissä esillä olevien teosten äänitteiden lehdykkätekstit. Ja/ tai vastuuopettajan kanssa erikseen sovittava kirjallisuus.
Suositeltu ajoitus 4. lukukausi
Arviointi a / i

 

lmhm20 Suomen taidemusiikin historia, moduli 6 (2 tai 3 op, 54 tai 80 t)

Opintojaksossa tutustutaan suomalaisten ja Suomen musiikin vaiheisiin kalevalaisesta runonlaulusta uusimpaan musiikkiin. Musiikkia tarkastellaan suhteessa yleiseen historiaan, suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen ja muihin taiteisiin.
Suositeltu ajoitus K1, K2 tai K3
Arviointi a / i
Kirjallisuutta:
Dahlström–Salmenhaara–Heiniö, Suomen musiikin historia I–IV, Helsinki 1995–96 ja/tai vastuuopettajan kanssa erikseen sovittava kirjallisuus.
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.

 

lmhm21 Täydentävä musiikin historia, moduli 7 (2 tai 3 op, 54 tai 80 t)

Kurssi täydentää ja syventää osaamista joltain moduleissa 1–6 esitellyltä osa-alueelta. Kurssilla voidaan lähestyä aluetta monista lähtökohdista: käsitteiden, lajien, teostyyppien, jonkun säveltäjän, kansallisten piirteiden, soittimen tai kokoonpanon kehittymisen kannalta; voidaan tarkastella ideologiaa, etiikkaa, filosofiaa, estetiikkaa, kielen suhdetta musiikkiin tai notaatioita; aihetta voidaan lähestyä teoreettisen, analyyttisen tai historiallisen tutkimisen näkökulmasta käsin; painopisteenä voi olla virittäminen, esittäminen tai opettaminen.
Suositeltu ajoitus K1, K2 tai K3
Arviointi a / i
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.

 

mhm12 Suomen musiikki (2 op, 54 t)

Huom! Opintojakso on englanninkielinen.
Suomen musiikki (mhm12) esittelee Suomessa sävellettyä musiikkia ja Suomen musiikkielämää erityisesti 1890-luvulta lähtien. Se on tarkoitettu ulkomaisille opiskelijoille eikä vastaa kurssia Suomen musiikin historia (lmhm20). Kurssilla tutustutaan tärkeimpien säveltäjien valikoituihin teoksiin alkaen Jean Sibeliuksesta (1865 -1957) ja päätyen Magnus Lindbergiin (s. 1958). Oopperoihin ja orkesteri-teoksiin tutustutaan video-tallenteiden avulla mahdollisuuksien mukaan.
Suositeltu ajoitus K1, K2 tai K3
Arviointi a / i

 

SÄVELTAPAILU

Säveltapailun osaamistavoitteet liittyvät seuraaviin ylempää musiikkialan tutkintoa koskeviin osaamistavoitteisiin seuraavasti:
Käytännölliset (taitoperustaiset) osaamistavoitteet:
Taiteellinen ilmaisu
- oman taiteellisen ajattelun kehittyminen ja valmiudet toteuttaa omia taiteellisia tavoitteitaan
yhteismusisointivalmiuksien kehittyminen
- itsenäisen harjoittelukyvyn kehittyminen
Ohjelmiston tuntemus
- yleisen ohjelmistotuntemuksen laajentuminen
- ohjelmiston hahmottamiskyvyn syventyminen
Musiikillinen lukutaito
- monipuolisten työvälineiden hankkiminen erilaisten nuottikuvien hahmottamiseksi
- kyky yhdistää nuottikuva ja soiva kokemus
Suulliseen ilmaisuun liittyvät taidot
- kyky eritellä ja kuvata kuultua musiikkia
Teoreettiset (tietoperustaiset) osaamistavoitteet:
- ohjelmiston ja musiikillisten materiaalien tunteminen ja ymmärtäminen
- kyky hahmottaa tyylikohtaisia rakenteita ja esitystapoja

 

sd Säveltapailu D (3 op, 80t)

Kurssi liitetään opiskelijan opinto-ohjelmaan, mikäli hänen lähtövalmiutensa vaativat täydentämistä ennen säveltapailu C -kurssin aloittamista. Opiskelijan valmiuksien mukaan käsitellään alustavasti säveltapailu C-kurssin sisältöjä (ks. opintojaksokuvaus).
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- kykenee harjoittelemaan ja omaksumaan musiikkia kuulonvaraisesti ja nuoteista tavoitteellisten musiikkiopintojen vaatimalla tavalla
- hallitsee ja osaa soveltaa henkilökohtaisessa oppimisessaan säveltapailun työtapoja ja harjoitus­menetelmiä: esim. laulaminen nuoteista ja erilaiset muut lauluharjoitukset, korvakuulosoitto ja improvisointi, erilaiset rytmiharjoitukset, musiikin kuulonvarainen analyysi ja nuotintaminen, sointujen laulaminen, soittaminen ja kuulonvarainen analyysi, erilaisten nuottikuvien hahmottaminen laulaen, lukien ja analysoiden, yhteismusisointiharjoitukset
- kykenee hahmottamaan diatonisia sekä yksinkertaista kromatiikkaa sisältäviä melodioita laulaen, nuotintaen ja kuulonvaraisesti analysoiden
- kykenee tuottamaan soivan kuvan musiikinteorian peruskäsitteistä (mm. asteikkojen ja erilaisten sointumuotojen ja ­tehojen laulu­ ja soittoharjoitukset ja transponointi) ja hahmottamaan ilmiöitä musiikkiohjelmistossa,
- kykenee hahmottamaan ja käsittelemään luontevasti tavallisimpia tahtilajeja, rytmikuvioita ja perussykettä
- kykenee hahmottamaan sointutehoja ja harmonisia rakenteita soittaen, laulaen ja kuulonvaraisesti analysoiden (materiaali keskittyy diatonisuuteen ja helppoon kromatiikkaan).
Arviointi Opettaja arvioi a / i
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan. Avoimen yliopiston opiskelijoilta edellytetään tasokoetta.
sd
Opetus- ja työmuodot

Pienryhmäopetusta enintään 56 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen sekä harjoitustehtävien tekeminen
Loppukoe
Harjoitustehtävien ja loppukokeen tulee kattaa ainakin seuraavat osa-alueet (osiot 1–3 kirjallisesti, 4–6 suullisesti):
Melodian kirjoitus
Rytmin kirjoitus
Kuulonvarainen sointuanalyysitehtävä
Laulutehtävä
Rytminlukutehtävä
Sointukulkujen soittotehtävä.
Suoritus voi opettajan harkinnan mukaan sisältää myös valmistettuja tehtäviä ja sitä voidaan tarvittaessa jakaa eri suorituskertoihin.

 

Sc Säveltapailu C (4 op, 108t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee:
- harjoittelemaan ja omaksumaan tonaalista ja modaalista ohjelmistoa kuulonvaraisesti ja nuottikuvan kautta
- hahmottamaan diatonisia ja kromatiikkaa sisältäviä melodioita laulaen, nuotintaen ja kuulonvaraisesti analysoiden
- hahmottamaan sointutehoja ja harmonisia rakenteita soittaen, laulaen ja kuulonvaraisesti analysoiden
- hahmottamaan ja esittämään perustahtilajeissa yleisiä ja poikkeusjakoisia kuvioita sekä fraseeraamaan ja käsittelemään tempoa luontevasti
- soveltamaan oppimaansa keskeisissä muusikontehtävissään
Oppijakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet jatkaa musiikin hahmotustaidon opinnoissa eteenpäin.
Suositeltu ajoitus K1
Arviointi 0-5.
Opettaja arvioi kollegan kanssa ottaen huomioon sekä loppukokeen että vuoden aikana tehdyn työn. Tasokokeessa a/i.
Edeltävät suoritukset
sd Säveltapailu D
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.  Avoimen yliopiston opiskelijoilta edellytetään tasokoetta.
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmätyöskentelyä ja harjoituksia enintään 56 t
Suoritukset
Osallistuminen tasokokeeseen
Osallistuminen opetukseen ja sovittujen harjoitusten tekeminen
Loppukoe
Harjoitustehtävien ja loppukokeen tulee kattaa seuraavat osa-alueet:
Melodian kirjoitus 
Rytmin kirjoitus
Sointukuuntelu
Kuulonvarainen sointuanalyysi soivasta musiikkikatkelmasta
Laulutehtävä
Rytminlukutehtävä
Suorituksen enintään kahdesta osiosta voi saada ehdot, jotka on suoritettava seuraavan lukukauden alkuun mennessä.
Kirjallisuutta
mm. S. Salmiala: Säveltapailu C
R. Mackamul: Lehrbuch der Gehörbildung, Band 1

 

Sb Säveltapailu B (5 op, 134t)

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee:
- harjoittelemaan ja omaksumaan vapaatonaalista ohjelmistoa kuulonvaraisesti ja nuottikuvan kautta
- hahmottamaan laulaen, nuotintaen ja kuulonvaraisesti analysoiden vapaatonaalisia melodioita, joissa hyppyjen ambitus on enintään kvintti
- hahmottamaan kaksi- tai useampiäänistä tekstuuria laulaen ja kuulonvaraisesti analysoiden sekä kaksiäänistä nuotintaen
- havaitsemaan ja ymmärtämään keskeisten viritysjärjestelmien erot intonoidakseen puhtaasti
hahmottamaan ja esittämään yleisiä ja poikkeusjakoisia rytmikuvioita vaihtojakoisissa ja vaihtuvissa tahtilajeissa
- esittämään helpohkoa polyrytmiikkaa
- fraseeraamaan ja käsittelemään tempoa luontevasti
- lukemaan C-avaimia ja seuraamaan transponoivia soittimia käsittäviä partituureja
soveltamaan oppimaansa keskeisissä muusikontehtävissään
Oppijakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet jatkaa musiikin hahmotustaidon opinnoissaan eteenpäin.
Suositeltu ajoitus K1 tai K2
Arviointi 0-5.
Opettaja arvioi kollegan kanssa ottaen huomioon sekä loppukokeen että vuoden aikana tehdyn työn.
Tasokokeessa a/i.
Edeltävät suoritukset
sc Säveltapailu C
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.  Avoimen yliopiston opiskelijoilta edellytetään tasokoetta.
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmätyöskentelyä ja harjoituksia enintään 56 t
Suoritukset
Osallistuminen tasokokeeseen
Osallistuminen opetukseen ja sovittujen harjoitusten tekeminen
Loppukoe
Harjoitustehtävien ja loppukokeen tulee kattaa seuraavat osa-alueet:
Vapaatonaalisen melodian kirjoitus
2-äänisen tonaalisen tai modaalisen melodian kirjoitus
Rytmin kirjoitus
Vapaatonaalinen laulutehtävä
Klaavilaulu- ja/tai partituurinlukutehtävä
Rytminlukutehtävä
Suorituksen enintään kahdesta osiosta voi saada ehdot, jotka on suoritettava yhden vuoden kuluessa.
Kirjallisuutta mm.
S.Salmiala: Säveltapailu B
L. Edlund: Modus Novus
R. Mackamul: Lehrbuch der Gehörbildung, Band 2

 

Sa Säveltapailu A (4 op, 108t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee
- harjoittelemaan ja omaksumaan post-tonaalista ohjelmistoa kuulonvaraisesti ja nuottikuvan kautta (esim. post-tonaaliset laulu- ja melodiankirjoitustehtävät, harmoniatehtävät sekä kuorolaulu)
- nuotintamaan ja hahmottamaan kuulonvaraisesti moniäänistä ohjelmistoa (esim. 2- ja 4-ääniset kirjoitustehtävät; ohjelmisto voi painottua ryhmäkohtaisesti modaaliseen ja tonaaliseen tai post-tonaaliseen musiikkiin)
- lukemaan partituureja, joissa esiintyy myös vaihtuvia klaaveja sekä transponointeja
- hahmottamaan ja esittämään kaksiäänisiä polyrytmisiä rakenteita sekä muuta vaativaa rytmiikkaa sisältävää ohjelmistoa
- soveltamaan oppimaansa keskeisissä muusikontehtävissään
Sisällön painotus voi vaihdella ryhmäkohtaisesti ja eri koulutusohjelmien tarpeiden mukaan.
Arviointi 0–5
Opettaja arvioi kollegan kanssa huomioiden myös vuoden aikana tehdyn työn.
Edeltävät suoritukset
SB Säveltapailu B tai säveltapailu 3
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan. Avoimen yliopiston opiskelijoilta edellytetään tasokoetta.
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetusta enintään 56 t
Suoritukset
I Osallistuminen opetukseen ja sovittujen harjoitustehtävien tekeminen
II Loppukoe
Loppukokeen ja harjoitustehtävien tulee kattaa seuraavat osa-alueet:
1. 1-äänisen post-tonaalisen melodian kirjoittaminen
2. 3-4-äänisen tekstuurin kirjoittaminen
3. polyrytmin kirjoittaminen
4. post-tonaalinen laulutehtävä
5. Partituurinlukutehtävä, jossa klaaveja ja transponointeja
6. Rytminluku (polyrytmi tai muu rytmisesti haastava tehtävä)
Loppukokeeseen voi sisältyä myös ennalta valmistettavia tehtäviä. Suorituksen enintään kahdesta osiosta voi saada ehdot, jotka on suoritettava yhden vuoden kuluessa.
Kirjallisuus
Edlund: Modus novus
Jersild: Polyrytmik
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.  Avoimen yliopiston opiskelijoilta edellytetään tasokoetta

 

MUSIIKINTEORIA

mt1 Musiikinteoria 1 (4 op, 108t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee:
- tarkastelemaan ja analysoimaan tonaalisen musiikin harmonis-äänenkuljetuksellisia rakenteita käyttäen äänenkuljetuksen peruskäsitteitä sekä aste-, reaalisointu- ja kenraalibassomerkintöjä
- kirjoittamaan yksinkertaista neliäänistä tonaalista kudosta
- keskustelemaan opettajiensa ja musiikkialan kandidaattitasolla olevien opiskelijoiden kanssa käyttäen sellaisia musiikinteorian peruskäsitteitä, joita alan oppikirjoissa esitellään
- puhumaan yleistajuisesti länsimaisen musiikin akustisista perusteista, asteikko­tyypeistä  ja viritysjärjestelmistä käyttäen musiikinteoreettista perus­käsitteistöä sekä tutustumaan itsenäisesti näitä alueita käsittelevään yleistajuiseen kirjallisuuteen
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet jatkaa musiikkianalyysin ja musiikin kirjoittamisen opinnoissa eteenpäin.
Suositeltu ajoitus K1
Arviointi a/i
Korvaavat suoritukset
Osaamistavoitteiltaan vastaava ja samanlaajuinen, toisessa korkeakoulussa tehty suoritus, joka on hyväksiluettu Sibelius-Akatemiassa
Sibelius-Akatemiassa hyväksytysti suoritettu tasokoe
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmätyöskentelyä ja harjoituksia enintään 56 t sekä harjoituksia
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen harjoituksineen.
Hyväksyttävästi suoritetut loppukuulustelun osiot:
- länsimaiseen säveljärjestelmään sekä sen akustisiin perusteisiin, viritysjärjestelmiin ja asteikkoihin liittyvät peruskäsitteet
- tonaalisen musiikin sointu- ja astesymbolit sekä niiden käyttö
- tonaalisen harmonian ja äänenkuljetuksen perusteet sekä niiden soveltaminen yksinkertaisessa tonaalisen musiikin kudoksessa
Kirjallisuutta
Joutsenvirta & Perkiömäki, Musiikinteoria
Aldwell & Schachter, Harmonia ja äänenkuljetus (luvut 1-10)
Joutsenvirta, Akustiikan perusteet  verkkosivusto www2.siba.fi

 

mt1v Musiikinteoria 1 (Vanha musiikki) (5 op, 134t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee
- analysoimaan erityisesti renessanssin ja barokin ajan musiikin harmonis-äänenkuljetuksellisia rakenteita käyttäen kuhunkin yhteyteen soveltuvia peruskäsitteitä sekä analyysimerkintöjä
kirjoittamaan yksinkertaista musiikillista kudosta
- kirjoittamaan transkriptioita mensuraalinotaatiosta
- puhumaan yleistajuisesti länsimaisen musiikin notaatio- ja nuotinlukukäytännöistä, akustisista perusteista, asteikkotyypeistä ja viritysjärjestelmistä – tietoisena musiikinteoreettisten ajattelutapojen ja peruskäsitteistön historiallisesta moninaisuudesta – sekä tutustumaan itsenäisesti näitä alueita käsittelevään yleistajuiseen kirjallisuuteen
- osallistumaan edellä mainittuja aihepiirejä koskevaan keskusteluun
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet jatkaa musiikkianalyysin ja musiikin kirjoittamisen opinnoissa eteenpäin.
Suositeltu ajoitus K1
(Soveltuu sekä ensimmäiseksi teoriakurssiksi vanhan musiikin opiskelijoille että erikoiskurssiksi niille maisterinvaiheen opiskelijoille, jotka haluavat perehtyä renessanssin ja barokin ajan musiikin käytäntöihin ja ajattelutapoihin.)
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Ei edellytä edeltäviä opintoja.
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmätyöskentelyä ja harjoituksia enintään 60 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen harjoituksineen
Hyväksyttävästi suoritettu loppukuulustelu

 

mt2 Musiikinteoria 2 (6 op, 160t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee:
- havaitsemaan, analysoimaan ja pelkistämään tonaalisen musiikin harmonisäänenkuljetuksellisia rakenteita ja muotoja
- havaitsemaan ja analysoimaan tonaalisen musiikin erilaisten tekijöiden vaikutusta musiikillisten tyylien ja teoskategorioiden muodostumisessa
- analysoimaan yleisellä tasolla 1900- ja 2000-luvun musiikin säveltasorakenteita ja muita satsillisia keinovaroja
- kirjoittamaan yksinkertaista musiikillista kudosta erilaisissa teoskategorioissa
- keskustelemaan opettajiensa ja muiden musiikinopiskelijoiden kanssa käyttäen sellaisia musiikin rakenteita ja muotoja koskevia käsitteitä, joita alan kirjallisuudessa esitellään
- perehtymään itsenäisesti satsiopilliseen kirjallisuuteen
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet jatkaa musiikkianalyysin ja musiikin kirjoittamisen opinnoissa eteenpäin.
Opintojaksojen sisällöissä voi olla erilaisia ryhmäkohtaisia painotuksia opiskelijoiden pääaineista ja instrumenteista riippuen.
Suositeltu ajoitus K2
Arviointi 0-5
Osion 3 opettaja arvioi kollegan avustuksella. Lopullinen arvosana määräytyy osioiden 2-3 arvosanojen keskiarvon perusteella. Kaikki osiot on suoritettava kahden vuoden kuluessa.
Korvaavat suoritukset
Aiemmat opintojaksot 2mtm2, 4mtm2, 5mtm2
Osaamistavoitteiltaan vastaava ja samanlaajuinen toisessa korkeakoulussa tehty suoritus, joka on hyväksiluettu Sibelius-Akatemiassa
Edeltävät suoritukset
Musiikinteoria 1
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmätyöskentelyä ja harjoituksia enintään 56 t sekä omakohtaisia harjoituksia.
Henkilökohtaista opetusta (tarkistustunnit) enintään 10 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen harjoituksineen
Musiikillisen kudoksen analyysikoe
Arvosteltavaksi jätettävät harjoitustyöt
Kirjallisuutta
Aldwell & Schachter, Harmonia ja äänenkuljetus

 

mt2v Musiikinteoria 2 (Vanha musiikki) (5 op, 134t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee:
- hahmottamaan, analysoimaan ja pelkistämään erityisesti 1600–1700-lukujen musiikissa tavanomaisia satsinkirjoittamisen tapoja sekä harmonis-äänenkuljetuksellisia rakenteita
- analysoimaan musiikillisia lähtökohtia, tyylejä ja muotoja
- kirjoittamaan yksinkertaista musiikillista kudosta erilaisissa tyylilajeissa
- perehtymään itsenäisesti satsiopilliseen kirjallisuuteen
- osallistumaan aihepiirejä koskevaan keskusteluun
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet jatkaa musiikkianalyysin ja musiikin kirjoittamisen opinnoissa eteenpäin.
Suositeltu ajoitus K2
Arviointi 0-5
Osion 3 opettaja arvioi kollegan avustuksella. Lopullinen arvosana määräytyy osioiden 2-3 arvosanojen keskiarvon perusteella. Kaikki osiot on suoritettava kahden vuoden kuluessa.
Edeltävät suoritukset
Musiikinteoria 1 (Vanha musiikki)
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmätyöskentelyä ja harjoituksia enintään 56 t sekä harjoituksia
Henkilökohtaista opetusta (tarkistustunnit) enintään 10 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen harjoituksineen
Musiikillisen kudoksen analyysikoe
Arvosteltavaksi jätettävät harjoitustyöt

 

2mtm3 Musiikinteoria 3 (5 op, 134t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee:
- havaitsemaan ja analysoimaan musiikin satsillisia rakenteita ja muotoja sekä muita sävellyksellisiä keinovaroja musiikkialan ammatillisella tasolla
- havaitsemaan ja analysoimaan musiikin erilaisten tekijöiden vaikutusta musiikillisten tyylien ja teoskategorioiden muodostumisessa
- analysoimaan 1900- ja 2000-luvun musiikin säveltasorakenteita ja muita satsillisia keinovaroja
kirjoittamaan erilaisten tyylien ja teoskategorioiden mukaista musiikillista kudosta
- keskustelemaan musiikin rakenteista ja muodoista ammatillisella tasolla käyttäen asiantuntijan käsitteistöä
- perehtymään itsenäisesti alan kirjallisuuteen ja tutkimukseen
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet jatkaa musiikkianalyysin ja musiikin kirjoittamisen opinnoissa eteenpäin.
Opintojaksojen sisällöissä on erilaisia ryhmäkohtaisia tyyli- ja teoskategoria­painotuksia opiskelijoiden pääaineista ja instrumenteista riippuen.
Suositeltu ajoitus K3 tai myöhempi opiskeluvuosi
Arviointi 0-5
Osion 3 opettaja arvioi kollegan avustuksella. Lopullinen arvosana määräytyy osioiden 2-3 arvosanojen keskiarvon perusteella. Kaikki osiot on suoritettava kahden vuoden kuluessa.
Edeltävät suoritukset
Musiikinteoria 1-2
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmätyöskentelyä ja harjoituksia enintään 56 t sekä harjoituksia
Henkilökohtaista opetusta (tarkistustunnit) enintään 10 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen harjoituksineen
Musiikillisen kudoksen analyysikoe
Arvosteltavaksi jätettävät harjoitustyöt

 

11a1 Musiikkianalyysi 1 (5 op, 134t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee
- analysoimaan klassisromanttisen musiikin tunnetuimpia muotoja kuten esimerkiksi sonaatti, rondo, konsertto ja sinfonia
- analysoimaan post-tonaalisen musiikin keskeisiin osa-alueisiin (mm. dodekafonia) kuuluvia teoksia
- kuvaamaan yllämainittuja teostyyppejä tekstiä kirjoittaen tai reduktioita laatien
- kommunikoimaan käyttäen alalla yleisesti käytössä olevaa ammattitermistöä
- kommunikoimaan  yleistajuisesti analyysin peruskäsitteistöä käyttäen  sekä perehtymään itsenäisesti  aihetta käsitteleviin lähteisiin
- jatkamaan maisterivaiheeseen kuuluvia musiikkianalyysin opintoja
Suositeltu ajoitus K3
Arviointi
0-5
Edeltävät suoritukset
musiikinteoria 1-2
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan
Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetusta ja harjoituksia enintään 56 tuntia sekä harjoituksia
Suoritukset
Kaksi osatenttiä, yksi kummastakin osiosta sekä harjoitustyöt

 

MAISTERITUTKINNON TIEDOLLISET SEKÄ TIEDONHANKINNAN JA KIRJALLISEN ILMAISUN OPINNOT, 9 OP

Opiskelija valitsee kohtien A ja B laajuudet siten, että pisteet ovat yhteensä 9 op.

 

A: 
1tks1a Tiedonhankinta ja kirjallinen ilmaisu (4 tai 6 op, 107 tai 160t)

Musiikintutkimuksen osa-alueet ja lähestymistavat esittävän säveltaiteen näkökulmasta. Tietokantojen käyttö lähdemateriaalin etsinnässä. Kirjallisen työn suunnittelu ja toteutus sovitusta aiheesta. Opintojakson laajuus määrätään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
OsaamistavoitteetOpiskelija on harjaantunut esittävän säveltaiteen taiteellisten, tieteellisten tai ammatillisten kysymysten tiedolliseen käsittelyyn ja työtehtäviä tukevien asiatyylisten kirjoituksien tai tieteellisten tutkielmien laadintaan.
Suositeltu ajoitus M1-2
Arviointi
Ohjaava opettaja arvioi työn a/i.
Korvaavat suoritukset
1V6 Tutkielma.
Opetus- ja työmuodot
Luento- ja seminaarimuotoista ryhmäopetusta enintään 56 tuntia.
Pienryhmätyöskentelyä, pariohjausta ja henkilökohtaista ohjausta  kirjallisen työn laadintaan enintään 10 t/opiskelija.
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen, tehtävien ja kirjallisen työn laatiminen.  Kurssin lopullinen pistemäärä riippuu työn laajuudesta. Työ jätetään kahtena kappaleena ohjaavalle opettajalle. Työhön liitetään tiivistelmä joka laaditaan kirjaston e-opinnäytetietokannan lomakkeelle.

 

B:
1tks1b Maisteritutkinnon muut tiedolliset opinnot (3 tai 5 op, 80 tai 134t)

Osaamistavoitteet
Opiskelijalla on syventynyt johonkin pääainetta tukevaan musiikinhistorian, musiikinteorian,  musiikkianalyysin tai musiikintutkimuksen osa-alueeseen. Opintojakson laajuus määrätään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
Suositeltu ajoitus M1-2  opiskeluvuosi
Arviointi
Ohjaava opettaja arvioi suoritukset asteikolla 0–5.

 

y47 Esittämisen tiedolliset taustat (1- 6 op, 27-161 t) > voimassa 1.8.2016 alkaen

Opintojakson sisältö vaihtelee vuosittain. Kurssi voidaan toteuttaa usean opettajan yhteistyönä.  Opintojakso korvaa maisterivaiheen tiedollisia opintoja HOPSissa määritellyllä tavalla. Suppea itsenäisen työskentelyn kokonaisuus voi liittyä myös esimerkiksi orkesteriohjelmiston tuntemuksen syventämiseen sekä opiskelun ja työn vuorovaikutuksen lisäämiseen. Kurssi voi rakentua myös moduleista.
Osaamistavoite:
Opiskelija
-syventää ja laajentaa näkemystään ohjelmistosta
-kykenee hyödyntämään musiikin historiallista ja analyyttista  tutkimusta  taiteellisten kokonaisuuksien suunnittelussa ja tulkinnan rakentamisessa.
Arviointi: a/i
Opetus- ja työmuodot:
Pienryhmäopetusta enintään 56 tuntia. Itsenäistä työskentelyä ja siihen liittyvää ohjausta enintään 10
Suoritukset:
Osallistuminen opetukseen ja/tai sovittujen tehtävien tekeminen. Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan.

 

 

1v6 Tutkielma (12 op, 320t)

(esittävän säveltaiteen ko. ork. ja kuoronjohdon ko.)
Musiikki ja siihen liittyvät ilmiöt tutkimuksen kohteena, musiikintutkimuksen osa-alueet ja menetelmät, tiedonhankinnan menetelmät, kirjastojen ja tietokantojen käyttö tutkimustyössä, lähdekritiikki, tieteellisen tutkielman rakenne, viittaustekniikka, lähdeluettelo. Tutkielman tekeminen: tutkimussuunnitelman esittäminen, menetelmän valinta, lähdeaineistoon perehtyminen, tutkimustyö ja tutkimusraportin kirjoittaminen.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee musiikintutkimuksen periaatteet
- on selvillä erilaisten tieteellisten lähestymistapojen sovelluksista ja menetelmistä musiikintutkimuksessa
- on perehtynyt tutkimuksen suunnitteluun ja valittujen tutkimusmenetelmien käyttämiseen esittävän säveltaiteen taiteellisten tieteellisten tai ammatillisten ongelmien tarkasteluun liittyvän tutkimustehtävän yhteydessä
- tuntee systemaattisen tiedonhaun perusteet ja menetelmät sekä tutkimusraportin laatimisen perusteet
- hallitsee lähteiden käytön
- kykenee kriittiseen arviointiin sekä kriittiseen keskusteluun
- on opintojakson päätteeksi laatinut tutkielman sovitusta aiheesta
Suositeltu ajoitus M1-2 opiskeluvuosi
Arviointi
Ainejohtaja määrää tutkielmalle kaksi tarkastajaa ja antaa arvosanan näiden lausuntojen perusteella asteikolla 0–5.
Opetus ja työmuodot
Osallistuminen opetukseen (seminaari tms. lukuvuoden ajan)
Tutkielman tekoon liittyvää henkilökohtaista ohjausta enintään 10 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen. tutkielman laatiminen. Tutkielma jätetään tarkastusta varten 4 nidottuna kappaleena T-ospan virkailijalle.