Tutkintovaatimukset / Sibelius-Akatemia: Opettajan pedagogiset opinnot

Yleistä
Opiskelijat suorittavat opettajan pedagogiset opinnot Sibelius-Akatemiassa yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Osa opetuksesta järjestetään taideyliopistojen yhteistyönä.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- omaksuu laajan kuvan opettajuudesta, jonka keskeisenä piirteenä on tutkiva ja reflektoiva ote omaan ammattiin
- kykenee yhdistämään ainedidaktisen ja muun kasvatustieteellisen teorian ja käytännön pedagogiseksi tietotaidoksi
- hahmottaa oman alansa koulutusjärjestelmän kokonaisuudessaan ja kykenee integroimaan oman aineensa muihin opetettaviin aineisiin ja oppilaitoksen yleisiin kasvatus- ja opetustyön päämääriin ja arvoperustaan
- osaa tukea ja ohjata eri-ikäisten oppijoiden psykofyysissosiaalista kehitystä ja oppimista moniarvoisessa ja monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa
- kykenee oman työnsä laaja-alaiseen suunnitteluun ja arviointiin sekä tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksiin oman aineensa opettamisessa
- tuntee kasvatus-, opetus- ja koulutustyön yhteiskunnalliset ulottuvuudet ja sidonnaisuudet sekä filosofiset, psykologiset, sosiologiset, erityispedagogiset ja historialliset perusteet
- osaa tutkia ja kehittää työtään laaja-alaisesti sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida saavutettuja tuloksia
- kykenee tietoiseen ja perusteltuun pedagogiseen päätöksentekoon, opetussuunnitelmatyöhön ja muuhun alansa kehittämiseen
- omaa valmiudet kehittyä ja kasvaa opettajana koko ammattiuran ajan

Suoritettuaan 25 op:n kokonaisuuden (perusopinnot) opiskelija voi hakea opettajan pedagogiset opinnot 60 op -opintoihin.

Opintojen rakenne

PERUSOPINNOT (25 op)

2ip11 Johdatus pedagogiikkaan (1 op, 27 t)
Soitin- ja laulupedagogiikka 1–2 (20 op)
Tai oman aineryhmän vastaavat opinnot (yhteensä 21 op)
1ip1 Musiikinopetuksen perusteet  (2 op, 54 t)
2ip12 Johdatus musiikin opettajan työhön (2 op, 54 t)

AINEOPINNOT (35 op)

1ip2 Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa (4 op, 107 t)
1ip3 Taideaineiden erityispedagogiikka (4 op, 107 t)
1ip4 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet (4 op, 107 t)
1ip15 Vuorovaikutustaidot (3 op, 80 t)
2ip13 Musiikkikasvatuksen ajankohtaiset kysymykset (3 op, 80 t)
2ip2 Praktikum (syventävä harjoittelu) (5 op, 134 t)
3ip31 Tutkimusmenetelmät (4 op, 107 t)
3ip32 Seminaari ja kirjallinen työ (8 op, 214 t)

Aineenopettajan pedagogisten opintojen kanssa yhteiset ja samannimiset opintojaksot kursiivilla:

Perus- ja aineopinnot:

1. Opetuksen ja oppimisen filosofiset, psykologiset ja yhteiskunnalliset perusteet 17 op
1ip1 Musiikinopetuksen perusteet 2 op
1ip2 Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa 4 op
1ip3 Taideaineiden erityispedagogiikka 4 op
1ip4 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet 4 op
1ip15 Vuorovaikutustaidot 3 op

2.  Opettamisen teoreettiset perusteet ja käytäntö 31 op
2ip11 Johdatus pedagogiikkaan 1op
Soitin- ja laulupedagogiikka 1–2 20 op
Tai oman aineryhmän vastaavat opinnot (yhteensä 21 op)
2ip12 Johdatus musiikin opettajan työhön 2 op
2ip13 Musiikkikasvatuksen ajankohtaiset kysymykset 3 op
2ip2 Praktikum 5 op

3. Tutkimusmetodologia ja pedagoginen tutkimus 12 op
3ip31 Tutkimusmenetelmät 4 op
3ip32 Seminaari ja kirjallinen työ 8 op

 

PERUSOPINNOT (25 op)

2ip11 Johdatus pedagogiikkaan (1 op, 27 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee opetuksen peruskysymyksiä
- osaa jäsentää opetustilannetta
- ymmärtää soitin- ja lauluopetuksen keskeiset tavoitteet
Suositeltu suoritusvuosi 1. kevätlukukausi
Arviointi a / i
Opetusmuodot
- luentoja enintään 10t
Työmuodot
- osallistuminen opetukseen
- opetuksen observointia enintään 10 t
- opiskelijan omakohtaista työtä 7 t
Suoritukset ja arviointitavat
- osallistuminen opetukseen tai luentokohtaisten korvaavien tehtävien tekeminen
- opetuksen observointi ja sen raportointi

 

Soitin- ja laulupedagogiikka 1–2 (20 op)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- omaa musiikkipedagogisia valmiuksiaan sekä yksilö- ja ryhmäopetuksessa vaadittavia taitoja
- tuntee alkeisopetuksen, lasten ja nuorten soitinopetuksen sekä musiikin perus- ja opistotason opetussisältöjä
- kykenee soiton, laulun tai teoria-säveltapailun sekä oman koulutusohjelmansa musiikin lajin opetukseen kaikessa musiikkialan ammattiin johtavassa ja valmistavassa sekä harrastetavoitteisessa koulutuksessa
- tuntee laajasti opetusmenetelmiä ja -materiaaleja sekä kykenee tarvittaessa tuottamaa myös omia oppimateriaaleja
- osaa harjoituttaa yhteissoittoa sekä valmentaa oppilaitaan esiintymisiin
- kykenee osallistumaan tutkintojen arviointiin
- osaa suunnitella opetustyötä
- omaa opetusharjoittelukokemusta erilaisten oppijoiden kanssa
Tarkemmat kuvaukset instrumenttikohtaisesti.
Arviointi a/i
Opetusmuodot
- luentoja
- demonstraatioita
- opetusharjoittelun palautekeskusteluja
Työmuodot
- osallistuminen opetukseen
- ryhmätöitä
- opetusharjoittelua
- kirjareferaatteja ja esitelmiä
Suoritukset ja arviointitavat
- luento-, kirjallisuus- tai metodinen kuulustelu
- osallistuminen ryhmätöihin
- harjoitustuntien pitäminen
- opetusnäyte
- pedagoginen portfolio
Opettaja ja yksi kollega arvioivat suoritukset asteikolla a/i.
Tarkemmat kuvaukset instrumenttikohtaisesti.

 

1ip1 Musiikinopetuksen perusteet  (2 op, 54 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee musiikinopetuksen keskeiset osatekijät
- hahmottaa musiikinopetuksen kentää laajasti
- tuntee alan pedagogisia suuntauksia ja musiikkipedagogisen tutkimuksen nykysuuntia sekä hahmottaa edellisten mahdollisia käytännön sovelluksia
- tuntee yleispedagogisia ilmiöitä ja ymmärtää niiden musiikkipedagogisia sovelluksia
- tuntee suomalaisen musiikkikasvatuksen historiaa
- osaa suhtautua kurssilla esillä oleviin kysymyksiin kriittisesti ja keskustelemaan niistä
- osaa reflektoida omaa opettajaksi kehittymisen prosessiaan ja soveltaa siinä portfoliotyöskentelyä
Järjestävä yliopisto: Sibelius-Akatemia, musiikkikasvatuksen aineryhmä
Suositeltu suoritusvuosi 1.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Luentoja enintään 26 t
Työmuodot
Luentojen ennakkotehtäviin tutustuminen
Reflektiotehtävän kirjoittaminen
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Reflektiotehtävä (osana portfoliota)
Korvaavat suoritukset
Korvaavista suorituksista sovitaan lukukauden alussa.
Opetusmuodot
- Luentoja enintään 26 t
Työmuodot
- Luentojen ennakkotehtäviin tutustuminen
- Reflektiotehtävän ja luentoihin liittyvien tehtävien kirjoittaminen
Suoritukset ja arviointitavat
- Osallistuminen opetukseen
- Reflektiotehtävä (osana portfoliota)
Opetusta ei anneta englanniksi

 

2ip12 Johdatus musiikin opettajan työhön (2 op, 54 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa toimia opettajana oppilaitosyhteisössä
- tuntee opettajan työnkuvaa oppilaitoksessa, siihen liittyviä velvollisuuksia ja työn eettisiä ulottuvuuksia
- tuntee musiikkialan koulutusta koskevien säädösten ja opetushallinnon perusteet
- hallitsee ryhmäopetuksen ja aikuiskoulutuksen perusteet
- hahmottaa monikulttuurisen opetuksen kysymyksiä
Suositeltu suoritusvuosi 3.
Arviointi a / i
Opetus- ja työmuodot
Opetusta enintään 24 t
Suoritukset
Osallistuminen ryhmäopetukseen
Tentti ja/tai essee
Opetusmuodot
- Opetusta enintään 26 t
Työmuodot
- Ennakkotehtäviin tutustuminen
- Esseen kirjoittaminen
Suoritukset ja arviointitavat
- Osallistuminen opetukseen
- Essee
Korvaavat suoritukset
- Korvaavista suorituksista sovitaan lukukauden alussa.
Opetusta ei anneta englanniksi

 

AINEOPINNOT (35 op)

1ip2 Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa (4 op, 107 t)

Teatterikorkeakoulu ilmoittaa tarkemman sisällön.
Järjestävä yliopisto Teatterikorkeakoulu, Taideyliopisto
Suositeltu suoritusvuosi 4.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
- luennot 24 t
Työmuodot
- ryhmätyöskentely ja siinä suoritettavat tehtävät 30 t
- opiskelijan omakohtaista työtä 50 t
Suoritukset ja arviointitavat
- osallistuminen opetukseen
- ryhmätyöskentelyssä suoritettavat tehtävät
- tentittävä kirjallisuus
Järjestävä yliopisto Teatterikorkeakoulu, Taideyliopisto
Opetusta ei anneta englanniksi

 

1ip3 Taideaineiden erityispedagogiikka (4 op, 107 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee erityisopetuksen lähtökohtia, yleisimpiä kehitysteoriasuuntauksia sekä fyysisessä ja psyykkisessä kehityksessä ilmeneviä häiriöitä ja poikkeamia
- tietää erilaisille ihmisryhmille suunnatuista taidekasvatuksen ja –terapian muodoista sekä muista erityispalveluista tuntee alan tutkimuksen nykysuuntia
- kykenee erilaisuuden hyväksymiseen ja ymmärtämiseen yhteiskunnallisesta näkökulmasta
- osaa kohdata ja opettaa erilaisia oppijoita sekä soveltaa omaa taideainetta erityispedagogisesta näkökulmasta
Järjestävä yliopisto Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto
Suositeltu suoritusvuosi 4.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
- luennot, demonstraatiot, oppimistehtävät 30 t
Työmuodot
- opiskelijan omakohtaista työtä 77 t
Suoritukset ja arviointitavat
- osallistuminen opetukseen
- kirjallisuus ja luentokuulustelu
- opintojakson voi suorittaa myös kirjatenttinä
Järjestävä yliopisto Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto

 

1ip4 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet (4 op, 107 t)

Opintojakso antaa perustiedot kasvatuksen perusteluista eri aikoina ja niistä filosofisista käsityksistä, joilla kasvatuksesta on puhuttu. Keskeisten käsitteiden tekeminen tutuiksi, samoin kasvatuksesta käytävän tieteellisen (kasvatustieteellisen) tarkastelun hahmottaminen.
Järjestävä yliopisto Taideteollinen korkeakoulu, Aalto-yliopisto
Suositeltu suoritusvuosi 5.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
- luennot 60 t
Työmuodot
- opiskelijan omakohtaista työtä 47 t
Suoritukset ja arviointitavat
- osallistuminen opetukseen
- essee
Järjestävä yliopisto Taideteollinen korkeakoulu, Aalto-yliopisto
Opetusta ei anneta englanniksi

 

1ip15 Vuorovaikutustaidot (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- kykenee sujuvaan vuorovaikutukseen sekä sanalliseen ja keholliseen viestintään
- osaa toimia ryhmätilanteissa ja käyttää erilaisia työpajatekniikoita
- tuntee luovan prosessin ja sen (hyödyntämisen) työtapoja
- kykenee käyttämään opetusmateriaalinaan perusrakenteita (esim. liike, tunne ja kieli)
- osaa käyttää improvisointia ja säveltämistä luovan prosessin työkaluina
- osaa kohdata erilaisia vuorovaikutustilanteita opettajan työssään
- osaa kohdata erilaisia yleisöjä ja toimia laaja-alaisesti musiikin ja taiteen kentällä
- osaa toimia yhteistyössä eri taide- ja oppilaitosten kanssa
Arviointi a / i
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Luovat muusikon taidot 1 (Luomus1)
Laulumusiikin koulutusohjelman opintojakso Ilmaisu 1 / Perusteet
Opetusmuodot
- ryhmäopetusta 24 t
Työmuodot
- kirjallisia oppimistehtäviä
Suoritukset ja arviointitavat
- osallistuminen ryhmäopetukseen ja tehtävien tekeminen
Opetusta ei anneta englanniksi

 

2ip13 Musiikkikasvatuksen ajankohtaiset kysymykset (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- ymmärtää musiikinopetukseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä
-  tuntee musiikkikasvatukseen liittyvää uusinta tutkimusta
- osaa arvioida alan ajankohtaisen tutkimuksen merkitystä musiikinopetuksen näkökulmasta
- omaa valmiuksia toimia monipuolisissa musiikkikasvatustehtävissä
- ymmärtää musiikkikasvatuksen merkityksen yhteiskunnallisena ja kulttuurisena vaikuttajana
Suositeltu suoritusvuosi 5.
Arviointi a / i
Järjestävä yliopisto: Sibelius-Akatemia, musiikkikasvatuksen aineryhmä
Opetusmuodot
- Opetusta enintään 32 t
Työmuodot
- Esseiden kirjoittamista
- Kirjallisuuden lukeminen, josta sovitaan erikseen opettajan kanssa
Suoritukset ja arviointitavat         
- Osallistuminen opetukseen
- Essee-tehtävät
- Kirjallisuus sovitaan erikseen opettajan kanssa.
Korvaavat suoritukset
- Korvaavista suorituksista sovitaan lukukauden alussa
Opetusta ei anneta englanniksi

 

2ip2 Praktikum (syventävä harjoittelu) (5 op, 134 t)

Kaksi valintavaihtoehtoa:
a) Musiikkiopistopraktikum
b) Luovat muusikon taidot 2 (Luomus 2) täydennettynä portfoliotyöskentelyllä
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa suunnitella ja toteuttaa opetusta sekä arvioida opetusta ja oppilaiden oppimista yhä laajemmin, joustavammin ja itsenäisemmin
- kykenee analysoimaan ja arvioimaan omaa opetustaan ja kehittämään edelleen omaa persoonallista opettajuuttaan yhä tarkoituksenmukaisemmaksi
- osaa suhtautua kriittisesti opetuksen käytäntöihin ja opetusta koskeviin teorioihin
- asennoituu vastuullisesti omaan ammatilliseen kehittymiseensä ja opettajan työn eettisiin haasteisiin
- kykenee perus- ja musiikkiopistotason tai muiden harrastajaryhmien opettamiseen soveltaen siinä erilaisia opetusmenetelmiä ja -välineitä
- reflektoi portfoliossaan pedagogista opintohistoriaansa suhteessa alan kirjallisuuteen
Suositeltu suoritusvuosi 4. tai 5. vuosi
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Opettajan pedagogisten opintojen perusopinnot 25 op
Opetusmuodot
- ohjaus ja palautekeskustelu 3t
Työmuodot
- projekti- ja tuntisuunnitelmien laatiminen, ryhmäopetuksen valmistelu
- harjoitustuntien pitäminen
- opetuksen (erit.ryhmäopetuksen) seuraaminen
- portfoliotyöskentely
Suoritukset ja arviointitavat
- koko opetusprojektin ja harjoitustuntien suunnittelu ja toteutus
- palautekeskustelu ohjaajan kanssa
- harjoitustunneista raportointi ja portfolion palauttaminen
- ryhmäopetusta koskevan referaatin palauttaminen (kirjallisuudesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa)
Opetusta ei anneta englanniksi

 

3ip31 Tutkimusmenetelmät (4 op, 107 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmiä ja lähestymistapoja sekä erilaisia tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä
- osaa kirjoittaa tutkimissuunnitelman
Suositeltu suoritusvuosi 4. tai 5. vuosi
Arviointi a / i
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Jatkokoulutukseen liittyvät tutkimusmenetelmäopinnot
Opetusmuodot
- luennot 24t
Työmuodot
- osallistuminen opetukseen
- pienryhmätehtävät
- tutkimussuunnitelman laatiminen
Suoritukset ja arviointitavat
- osallistuminen luennoille
- valmiin tutkimussuunnitelman palauttaminen kurssin lopussa
Tutkimusmenetelmiä koskevan osuuden voi suorittaa myös kirjatenttinä.
Opetusta ei anneta englanniksi

 

3ip32 Seminaari ja kirjallinen työ (8 op, 214 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee tieteellisen tutkimuksen tekemisen perusteet
- kykenee oman tutkimusalueen kriittiseen tarkasteluun suullisesti ja kirjallisesti
- tuntee musiikkikasvatuksen tutkimusta ja kirjallisuutta
- omaa valmiudet kirjallisen tieteellisen raportin laadintaan
- osaa etsiä tietoa
Suositeltu suoritusvuosi 4. tai 5. vuosi
Arviointi 0–5 laadittujen arviointikriteerien pohjalta. Arviointikriteerit käydään läpi opintojakson alussa
Edeltävät suoritukset
Tutkimusmenetelmät-opintojakso suoritetaan samanaikaisesti seminaarityöskentelyn kanssa
Opetusmuodot
- opetusta 56 t
- pienryhmätyöskentelyä 20 t
Työmuodot
- osallistuminen seminaarin työskentelyyn
- ryhmätöiden ja muiden tehtävien tekeminen
Suoritukset ja arviointitavat
- ryhmätöiden ja muiden tehtävien tekeminen
- kirjallisen työn kirjoittaminen
Arviointi laadittujen arviointikriteerien pohjalta. Arviointikriteerit käydään läpi opintojakson alussa.
Kirjallinen työ jätetään tarkastusta varten ohjaajalle ja palautetaan opponoinnin jälkeen kolmena (3) kappaleena. Työstä laaditaan lisäksi tiivistelmä kirjaston tiivistelmäpohjaan.
Opetusta ei anneta englanniksi