Tutkintovaatimukset / Sibelius-Akatemia: Musiikkiteknologia

PÄÄAINE, KANDIDAATTI

tp40 Musiikkiteknologian työkaluoppi (10 op, 267 t)
tp74 Analogisen signaalinkäsittelyn perusteet (3 op, 80 t)
tp75 Analogisen signaalikäsittelyn sovellus (3 op, 80 t)
tp53 Elektroakustisen musiikin valmistavat opinnot (6 op, 160 t)
tp50 Akusmaattisen musiikin sävellys ja teoria (4 op, 107 t)
tp26 Äänitys ja äänituotanto 1 (4–11 op, 107–294 t)
tp30 Media ja äänitaide 1 (4–8 op, 108–216t)
tp76 Saliäänentoiston perusteet (4 op, 108 t)
tp77 Saliäänentoisto, harjoittelu (2–4 op, 54–108 t)
tp78 Saliäänentoisto 1 (4 op, 108 t)
tp61 Klassisen musiikin äänittäminen I (4–5 op, 108–135 t)
tpr Projekti (1–20 op, 27–530t)
tp57 Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet (4 op, 108 t)
tp58 Digitaalisen signaalinkäsittelyn sovellus (4 op, 108 t)
tp88 Äänitys ja äänituotanto 2 (4-10 op, 108-270 tuntia)
tp31 Media ja äänitaide 2 (8–11 op, 216–295t)
tp39 Johdatus uuteen musiikkiin (4 op, 107 t)
tp62 Klassisen musiikin äänittäminen 2 (8–11 op, 216–297 t)
tp80 Elokuvamusiikin ja elokuvakerronnan luentosarja (6 op, 160t)
tp81 Elokuvamusiikin säveltäminen ja tuottaminen, työpaja (8-11 op)
tp82 Ohjaaja-äänisuunnittelija-säveltäjä työpaja (3 op)
tp72 Live Electronics Atelier (8–10 op, 216–267 h)
Musiikkiteknologian syventymisopintoja
tp70 Elektroakustisen musiikin seminaari (4 op, 108t)
ts9 Fysikaalinen tietotekniikka (4 op, 108t)
ts5m Media ja äänitaide syventymisopinnot (maisteri) (8 op, 216t)
tp73 Supercollider (8–10 op, 216–267 h)
tp54 Äänityksen ja äänituotannon projekti (3–18 op, 80–481 t)
ts5 Syventymisopinnot 1 (1–12 op, 27–320 t)
tp69 Äänellisen ja kehollisen liikeilmaisun tutkimusryhmä (4–8 op, 107–214 t)
tp89 Äänitys ja äänituotanto syventymisopinnot 1 (4-8 op, 108-216 t)
ts12 Tutkimusharjoitus (5 op, 134 t)
otk Opinnäyte, musiikkiteknologia (musiikin kandidaatti) (10 op, 267 t)
ts13 Projekti (musiikin kandidaatti)
tp41 Tuotantoharjoitus (kertasuoritus 1–20 op, 27–534 t)

PÄÄAINE, LUOVA JA ESITTÄVÄ SÄVEL/ÄÄNITAIDE

tp56 Digitaalinen soitinlaboratorio (8 op, 214 t)
tp24 Elektroakustinen sävellys (7 op lukuvuodessa, enintään 21 op, 187–561 t)
tp22 Esiintyminen sähköisellä laitteistolla (7 op lukuvuodessa, enintään 21 op, 187–561 t)
tp45 Esittävän säveltaiteen opinnot (5 tai 7 op lukuvuosittain, 134–188 t)
tp25 Musiikillinen assistenttius (7–21 op, 187–561 t)
tp21 Syntesoija (7 op lukuvuodessa, enintään 21 op, 187–561 t)
tp23 Sävellys (7 op lukuvuodessa, enintään 21 op, 187–561 t)
tvx15 Tietokoneavusteinen säveltäminen (8 op, 214 t)

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT

y38 Opintojen suunnittelu  (2 op, 54 t)
tp20 Musiikkiteknologian tiedolliset perusteet (3 op, 80 t)
tä1 Tekninen säveltapailu (4 op, 107 t)

PÄÄAINE, MAISTERIN TUTKINTO

Syventymisopinnot 2
ts7 Syventymisopinnot 2 (1–60 op, 27–1600 t)
tp71 Elektroakustinen äänidiffuusio (8 op, 216t)
tp90 Äänitys ja äänituotanto syventävä 2 (4-8 op, 108-216 t)
tp87 Syntetisaattori populaarimusiikissa / The synthesizer in pop music (6 op)
tp49 Työpaja (kertasuoritus 1–3 op, 27 t/op)
ts16 Maisteriseminaari 1 (6-8 op, 160-214 t)
ts17 Maisteriseminaari 2 (6-8 op, 160-214 t)
otm1 Opinnäyte, musiikkiteknologia (musiikin maisteri) (20–40 op, 534 t)
ts14 Tutkielma maisterin tutkinnossa (20 op, 534 t)
ts15 Suurprojekti (20–40 op, 534–1068 t)

MUSIIKKITEKNOLOGIAN PEDAGOGIIKKA

tp85 Musiikkiteknologian pedagogiikka 1 (10 op. 270 t)
tp85a Musiikkiteknologian opetusmateriaalit ja kirjallisuus (1 op. 27 t)
tp85b Perustyökalujen hallinta ja pedagoginen käyttö (2 op. 81 t)
tp85c Opetusmateriaalin tuottaminen ja oppimisympäristöt (2 op. 54 t)
tp85d Orientoiva praktikum (opetusharjoittelu) (5 op. 135 t)

MUUT OPINNOT

tp51 Elektroakustinen musiikki 2 (8 op, 214 t)
tp66 Max/MSP (8 op, 214 t)
tp83 Musiikkiakustiikan luentosarja 1 (3 op, 80t)
tp84 Musiikkiakustiikan luentosarja 2 (3 op, 80t)
tp86 Pelimusiikki: teoria ja työympäristöt (8-12op, 210-310t)
tp65 Portfolio (3–10 op, 270 t)
tp52 Äänituotannollinen assistenttius (7–21 op, 187–561 t)
tp59 Äänityksen ja äänituotannon tuotantoharjoitus (1–20 op, 27–534 t)

 

PÄÄAINE, KANDIDAATTI

tp40 Musiikkiteknologian työkaluoppi (10 op, 267 t)

Kurssilla perehdytään musiikkiteknologian muilla kursseilla tarvittaviin perustaitoihin.
Opintojakson suoritus on edellytyksenä pääsyyn seuraaville kursseille:
tp26 Äänitys ja äänituotanto 1
tp76 Saliäänentoiston perusteet
Osaamistavoitteet
- Opiskelija hallitsee keskeisten työvälineiden (mikrofonit, äänipöydät, äänityöasemat) käytön perusteet siten, että osaa suoriutua tehtävistään turvallisesti välineiden kunnossa pysyminen ja käyttötarkoitus huomioiden.
- Opiskelija tutustuu tietotekniikkaan musiikkiteknologin työn näkökulmasta.
- Opiskeltavia asioita ovat mm. käyttöjärjestelmät, tiedostonhallinta ja varmuuskopiointi ja musiikkisovellusten päätyypit.
- Opiskelija tutustuu akustiikan ja psykoakustiikan alkeisiin musiikkiteknologian näkökulmasta.
Suositeltava ajoitus 1. vuosi
Arviointi Opettaja arvioi a / i
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta 120 t
Työmuodot
Ryhmässä suoritettavia harjoituksia 30 t
Itsenäisesti suoritettavia harjoituksia 50 t
Opettajan antamia tehtäviä 67 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Annettujen tehtävien suorittaminen

 

tp74 Analogisen signaalinkäsittelyn perusteet (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii:
- Sähköturvallisuuden ja maadoituksen perusasiat äänityön näkökulmasta
- Arvioimaan, millaisia huolto- ja ylläpitotehtäviä on mahdollista ja turvallista suorittaa itse
- Lukemaan lohkokaavioita ja kytkentäkaavioita ja suhteuttamaan niissä esitettyä tietoa piirilevysuunnitteluun ja komponenttien sijoitteluun
- Elektroniikan perustiedot, joiden avulla opiskelija suoriutuu yksinkertaisista ylläpito- ja kokoamistehtävistä
- Tuntemaan tavallisimpien passiivisten ja aktiivisten elektroniikan komponenttien toiminnan perusteet
- Pientaajuusvahvistimien ja passiivisten ja aktiivisten suotimien perusteet
Arviointi Opettaja arvioi a/i
Suositeltava ajoitus 1. vuosi
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta 100 t
Työmuodot
Ryhmässä tai itsenäisesti suoritettavia harjoituksia ja opettajan antamia tehtäviä yhteensä 67 t
Suoritukset
I Osallistuminen opetukseen
II Annettujen tehtävien suorittaminen tai loppukoe

 

tp75 Analogisen signaalinkäsittelyn sovellus (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija syventää perusteissa opittuja asioita ja soveltaa niitä käytäntöön ohjatussa rakennusprojektissa, jossa toteutetaan puolijohde- tai elektroniputkitekniikalla esivahvistin, ekvalisaattori, kompressori tai muu opettajan hyväksymä yksinkertainen audiolaite.
Analogitekniikan peruskomponenttien kanssa hankitun kokemuksen avulla opiskelija ymmärtää muilla kursseilla musiikkiteknologian luovassa työssä käyttämiensä välineiden rakenteita ja toimintaa.
Arviointi Opettaja arvioi a/i
Edeltävät suoritukset
tp74 Analogisen signaalinkäsittelyn perusteet
Suositeltava ajoitus 1. vuosi kevät
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetusta 50 - 100 t
Luento-opetusta 4 - 7 t
Opettajan valvoma elektronisen laitteen rakennustehtävä
Suoritukset
Annettujen tehtävien suorittaminen tai vastaavan työnäytteen esittely opettajalle

 

tp53 Elektroakustisen musiikin valmistavat opinnot (6 op, 160 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) oppii uuden musiikin säveltämisen alkeet (voidaan korvata aikaisemmilla opinnoilla väh. 4 op)
b) oppii tuntemaan soitinten, salien, mikrofonien sekä kaiutinten akustisia ominaisuuksia;
c) oppii sävelluokkateorian alkeet, musiikillisen tiedon numeerista käsittelyä, soitinten sekä muun äänimateriaalien äänittämistä, kenttä-äänitystä;
d) oppii audiotyöaseman työmenetelmät elektroakustisen musiikin miksauksessa ja äänimateriaalien prosessoinnissa.
Suositeltu suoritusvuosi 1.
Arviointi
Opetuksen eri osa-alueiden opettajat arvioivat sovitun kaavan mukaisesti a/i
Opetusmuodot
Luennot ja ryhmäopetus 60 t (voidaan korvata muilla opetusmuodoilla opettajan suostumuksella);
Työmuodot
Lukeminen sekä koti- ja studiotehtäviä
Suoritukset
Suoritukseen osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.
Osaamistavoite a:
1) harjoitusten suorittaminen ja työkirjan ylläpito;
Osaamistavoite b, c ja d:
lukeminen, ryhmäopetus, harjoitustöiden suorittaminen;
harjoitustöiden vertaisarviointitilaisuuteen osallistuminen.

 

tp50 Akusmaattisen musiikin sävellys ja teoria (4 op, 107 t) 

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- ymmärtää akusmaattisen musiikin peruskäsitteitä, mm. äänillä säveltäminen (sound composition, sound organization);
- on tutustunut akusmaattisen musiikin alagenreen musiikillisten esimerkkien kautta kuunnellen sekä praktisen analyysin kautta;
- on tutustunut alustavasti akusmaattisen musiikin historian ja teoreettiseen taustaan;
- on säveltänyt harjoitusluonteisen akusmaattisen kappaleen.

Suositeltu suoritusvuosi 2.
Arviointi Opettaja arvioi 0–5
Opetusmuodot
Luennot ja ryhmäopetus 40 t (voidaan korvata muilla opetusmuodoilla opettajan suostumuksella);
lukeminen sekä koti- ja studiotehtäviä enintään 67 t.
Työmuodot
Lukeminen sekä koti- ja studiotehtäviä enintään 67 t.
Suoritukset
Osaamistavoitteet a ja b:
1) läsnäolo sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja keskusteluun;
2) oppimateriaalin käytön seuranta, mahdollinen kuuntelukuulustelu;
Osaamistavoite c:
1) harjoitustöiden suorittaminen.
Pakollinen kurssikirja: Landy, Understanding the Art of Sound Organization

 

tp26 Äänitys ja äänituotanto 1 (4–11 op, 107–294 t)

Opintojakson laajuus määritellään opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee
- äänittämisen historian
- äänitysstudiossa käytettävän tyypillisen analogi- ja digitaaliteknologian
- äänittämisen teoreettiset perusteet
- äänittämisen tyypilliset työtavat
- Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee itse tekemään äänityksiä moniraitastudiossa ja tuntee studiotyöskentelyn eri vaiheiden merkityksen äänitetuotannossa.
Arviointi 0–5
Suositeltava ajoitus 1. vuosi
Edeltävät suoritukset
tp40 Musiikkiteknologian työkaluoppi
Opetusmuodot
Pienryhmäopetusta ja harjoituksia 40–100 t
Henkilökohtaisesta ohjauksesta sovitaan tavoitteiden perusteella
Työmuodot
Omakohtaista työskentelyä, erityisesti studiotyöskentelyä 45–172 t
Yhteisiä harjoitustöiden arviointeja
Suoritukset
I Osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin
II Harjoitustöiden suorittaminen
III Harjoitustöiden kirjallinen raportointi

 

tp30 Media ja äänitaide 1 (4–8 op, 108–216t)

Tämä kurssi esittää media- ja äänitaiteen historia, peruskäsitteitä ja teknologien ja käytäntöjen perusteet.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hahmottaa media- ja äänitaiteen osa-alueet ja niiden väliset suhteet
- tunnistaa alalla käytetyt teknologiat ja käytännöt
- tuntee media- ja äänitaiteen peruskäsitteet
- hahmottaa alan historiallisen kehityskaaren.
Arviointi a/i
Suositeltava ajoitus musiikkiteknologian opiskelijoille 1. vuosi; soveltuu myös yliopiston muille opiskelijoille mihin tahansa opintojen vaiheeseen.
Työmuodot
Kevätlukukausi vain joka toinen vuosi, 60 opetustuntia
Pienryhmäopetusta, luentoja, vierailuja ääni- ja mediataiteen näyttelyihin ja tapahtumiin, kirjallisuuteen tutustumista ja kirjallisuuden arviointikeskusteluja, pienimuotoisia tutkimusprojekteja, raportteja ja esitysharjoituksia, tiedon organisointia käsitekarttojen avulla
Suoritukset
Läsnäolo (80%), tehtävien palauttaminen määräaikaan mennessä, ammatillinen käytös ja osallistuminen ryhmätöihin

 

tp76 Saliäänentoiston perusteet (4 op, 108 t)

Kurssilla tutustutaan modernin äänentoiston perusteisiin:
-Yksinkertaisten äänentoistojärjestelmien suunnittelu ja kytkeminen
-Konsertin miksaaminen
-Yleisiin työtapoihin tutustuminen
Osaamistavoitteet
Opiskelija hallitsee yleiset modernin konserttiäänentoiston periaatteet ja menetelmät. Opiskelija tutustuu äänentoiston eri osa-alueisiin ja tehtäviin sekä eri musiikkityylien teknisen toteutuksen erityispiirteisiin.
Arvosteluasteikko
Edeltävät suoritukset: tp40 Työkaluoppi
Opetus- ja työmuodot:
-luennot 45 tuntia
-ryhmäharjoitukset eri musiikkityyleissä -itsenäinen tai ohjattu työskentely konserteissa -Konserttien analysointi ja raportointi äänentoiston näkökulmasta

 

tp77 Saliäänentoisto, harjoittelu (2–4 op, 54–108 t)

Kurssilla harjoitellaan tpxx-kurssilla opittuja asioita konserteissa
Osaamistavoitteet
Opiskelija pystyy toimimaan assistenttina konserteissa ja toimimaan vastuullisena teknikkona teknisesti ja taiteellisesti yksinkertaisessa konsertissa.
Opetus- ja työmuodot
- Harjoitustehtäviä
Arvosteluasteikko
Edeltävät suoritukset: TP80

 

tp78 Saliäänentoisto 1 (4 op, 108 t)

Kurssilla tutustutaan eri musiikkityylien äänentoiston teknisen toteutuksen esteettisiin vaatimuksiin konsertissa.
Opiskelija voi syventyä joihinkin seuraavista osa-alueista:
-Tietyn musiikkityylin tekniset ja esteettiset vaatimukset
-Monimutkaiset äänentoistojärjestelmät
-Vaativat työtehtävät
Osaamistavoitteet:
Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti vastuullisena ääniteknikkona teknisesti ja taiteellisesti monimutkaisissa konserteissa.
Opiskelija syventää osaamistaan tietyn musiikkityylin teknisissä ja esteettisissä vaatimuksissa.
Arvosteluasteikko
Edeltävät suoritukset: tp81
Opetus- ja työmuodot
- itsenäisiä sekä henkilökohtaisesti ohjattuja harjoitustehtäviä
-ryhmäopetus
-konserttien analysointi ja raportointi äänentoiston näkökulmasta

 

tp61 Klassisen musiikin äänittäminen I (4–5 op, 108–135 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee yleisimmät klassisen musiikin esityskokoonpanot;
- tuntee yleisimmät mikitystavat ja osaa soveltaa niitä käytännön äänitystyössä;
- osaa suunnitella ja organisoida äänitysprojektin partituuria hyväksikäyttäen.
Suositeltu suoritusvuosi 1.–2.
Arviointi Opettaja arvioi a / i
Opetusmuodot
Luennot ja musiikin kuuntelu enintään 35 t
Projektin ohjaustunnit enintään 10 t                        
Työmuodot
Harjoitustyöt enintään 15 t
Äänitysprojektit pienryhmässä enintään 48 t
Valinnainen ylimääräinen työ enintään 27 t
Suoritukset
Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.
Osaamistavoitteet a, b ja c:
äänitysprojekteihin osallistuminen
äänitysten miksaaminen ja masterointi (Pro Tools)
äänitysprojektin esitteleminen luokalle
Ryhmän koko enintään 10 opiskelijaa

 

tpr Projekti (1–20 op, 27–530t)

Projektin voi suorittaa useammin kuin kerran
Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii hahmottamaan tehtäväalueen ja viemään projektin läpi hallitusti sekä raportoimaan sen kulun
Sisällölliset oppimistavoitteet sovitaan projektia ohjaavan opettajan kanssa. Tavoitteet voivat sisältää mm. teknisesti tai taiteellisesti painottunutta äänitystä, sävellystä, kirjallisuuteen tutustumista tai ohjelmointia.
Arviointi a/i tai 0–5 (sovitaan ohjaajan kanssa)
Edeltävät suoritukset
Sovitaan ohjaajan kanssa
Opetus- ja työmuodot
Ohjaajan hyväksymän työsuunnitelman mukaan itsenäistä tai ryhmätyöskentelyä 27t/opintopiste, ohjausta ja studioaikaa projektisuunnitelman mukaan.
Suoritukset
Ohjaajan hyväksymän työsuunnitelman mukaan. Raportin laatiminen ja palauttaminen opettajalle sovitun aikataulun mukaisesti.

 

tp57 Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet (4 op, 108t)

Opetusta järjestetään seuraavan kerran 2014–2015
Kurssilla perehdytään digitaalisen signaalinkäsittelyn teoriaan luennoin ja käytännön harjoituksilla. Opiskelija tutustuu näyteteoreemaan,  Fourierin teoreemaan, konvoluutioteoreemaan ja signaalinkäsittelyn alkeisoperaatioiden kombinatoriikkaan.
Opetus tapahtuu suomeksi.
Osaamistavoitteet
- Opiskelija osaa analysoida yksinkertaisen suotimen taajuusvasteen ja suunnitella niitä.
- Hän tuntee studiotyöskentelyssä käytettyjä signaalinkäsittelymenetelmiä myös teorian tasolla.
Arviointi Opettaja arvioi 1–5
Edeltävät suoritukset
Työkaluoppikurssin sisältämä lukion matematiikan kertausosio tai vastaavat tiedot.
Opintojakso soveltuu tarjottavaksi avoimen yliopiston kautta. Avoimen yliopiston opiskelijoiden lähtötaso varmistetaan tasokokeella tai taustaopintojen kartoituksella.
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetusta 45t
Laskuharjoitukset 20t
Harjoitustehtävät
Suoritukset
Loppukoe

 

tp58 Digitaalisen signaalinkäsittelyn sovellus (4 op, 108t)

Kurssilla sovelletaan digitaalisen signaalinkäsittelyn teorian tuntemusta musiikillisen äänenkäsittelyalgoritmin Toteuttamiseen ohjelmallisesti.
Osaamistavoitteet
Opiskelija tutustuu kurssilla käytettävään ohjelmointikieleen sekä tietojenkäsittelytieteen alkeisiin.
Arviointi Opettaja arvioi 1–5
Edeltävät suoritukset
Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta 45t
Työmuodot
Ryhmässä tai itsenäisesti suoritettavia harjoituksia Ohjelmointiharjoitustyö
Suoritukset
Ohjelmointiharjoitustyö

 

tp88 Äänitys ja äänituotanto 2 (4–10 op, 108–270 tuntia)

Opintojakson laajuus määritellään opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
− tuntee eri musiikkityylien äänitetuotannon erityispiirteet
− laajentaa tietojaan äänitysstudion ja laitteiston käytöstä
− tuntee ulkotuotanoäänityksen perusteet
− tuntee äänittäjän/ äänimiehen, tuottajan ja muusikoiden vuorovaikutussuhteet ja työtavat erilaisissa äänitys- ja äänentoistotilanteissa
Arviointi 0–5
Opetusmuodot
Pienryhmäopetusta, harjoituksia ja asiantuntijaluentoja 40 t
Henkilökohtaista ohjausta enintään 2 t/op,0-12 t
Työmuodot
Omakohtaista työskentelyä, erityisesti studiotyöskentelyä 68-124 t
Opiskelijan tuottama ja äänittämä lopputyö (äänite, 15 min.)
Saliäänentoiston käytännön toteutus (konsertti)
Kirjalliset ääniteanalyysit ja harjoitustyöraportit
Äänitteiden ja konserttien äänentoiston analyysia ja kuuntelua sekä kuunteluharjoituksia
Suoritukset
I Osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin
II Harjoitustöiden suorittaminen ja kirjallinen raportointi
III Lopputöiden suorittaminen ja raportit
Edeltävät suoritukset
tp26 Äänitys ja äänituotanto 1

 

tp31 Media ja äänitaide 2 (8–11 op, 216–295t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee käytännön media- ja äänitaideprojektien työskentelytapoja
- ymmärtää media- ja äänitaideprojektien käynnistämiseen ja toteuttamiseen liittyviä prosesseja
- tuntee projektityöskentelyn yleiset lainalaisuudet
- osaa arvioida omaa osaamistaan.
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Media- ja äänitaide 1
Suositeltava ajoitus musiikkiteknologian opiskelijoille 2. vuosi, soveltuu myös yliopiston muille opiskelijoille mihin tahansa opintojen vaiheeseen. Tp30 suoritus on suositeltavaa muttei pakollista.
Opetusmuodot
Järjestetään syys- ja kevätlukukausi joka toinen vuosi
Pienryhmäopetusta 120t
Työmuodot
Alan erilaisiin tekniikoihin ja käytäntöihin liittyviä työpajoja, pienryhmäohjausta, itsenäistä työskentelyä, pienimuotoisia tutkimusprojekteja sekä harjoituksia, kirjallisuuteen tutustumista ja kirjallisuuden arviointikeskusteluja, media-analyysejä.
Suoritukset: Läsnäolo (80%), tehtävien palauttaminen määräaikaan mennessä, ammatillinen käytös ja osallistuminen ryhmätöihin

 

tp39 Johdatus uuteen musiikkiin (4 op, 107 t)

Opetusta järjestetään seuraavan kerran 2014–2015
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- perehtyy taidemusiikin toisen maailmansodan jälkeiseen historiaan ja eri suuntauksia edustavaan ohjelmistoon partituuriluvun, kuuntelun ja taustatiedon kautta;
- edistää ymmärtämystään modernista sävellystyöstä ja uuden musiikin esittämisestä;
- pystyy osallistumaan tasavertaisesti luovaan prosessiin esittäjänä, äänittäjänä, tuottajana, tutkijana tai muulla tavoin.
Arviointi Opettaja arvioi a/i
Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetusta 40 t
Kuuntelu- ja lukutehtäviä 67 t
Suoritukset
Aktiivinen osallistuminen opetukseen
Annettujen tehtävien suorittaminen

 

tp62 Klassisen musiikin äänittäminen 2 (8–11 op, 216–297 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa suunnitella, organisoida ja toteuttaa äänitysprojektin itsenäisesti;
- hallitsee äänitysprojektin miksaamisen ja masteroinnin;
- on tutustunut yhteen isoon äänitysprojektiin (sinfoniaorkesteri, ooppera tms.)
Suositeltu suoritusvuosi 2.–3.
Arviointi Opettaja arvioi  a / i
Edeltävät suoritukset
Klassisen musiikin äänittäminen 1
Opetus- ja työmuodot
•  luennot ja musiikin kuuntelu enintään 30 t
•  vähintään kaksi äänitysprojektia yksin tai 2-3 opiskelijan ryhmissä enintään (sooloesitys, kamarimusiikki, kuoro tms.) 40 t
•  opintovierailut (esim. YLE, kaupalliset studiot, ooppera) enintään 15 t
•  sinfoniaorkesterin tai oopperan äänitysprojekti max. 5 opiskelijan ryhmässä enintään 40 t
•  omien projektien miksaus ja masterointi enintään 90 t
•  projektin ohjaustunnit enintään 20 t
•  Ylimääräisiä projekteja opettajan ohjauksen mukaan enintään 81 t
Suoritukset
Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.
Oppimistavoitteet a, b ja c:
•  äänitysprojektien toteuttaminen sisältäen ohjelmistoon tutustumisen,
äänittämisen, miksauksen ja masteroinnin (2-4 projektia)
• vierailuihin ja isoon äänitysprojektiin osallistuminen
• äänitysprojektin esitteleminen luokalle
Ryhmän koko enintään 10 opiskelijaa

 

tp80 Elokuvamusiikin ja elokuvakerronnan luentosarja (6 op, 160t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- oppii elokuvakerrontaa ja elokuvan äänikerrontaa
- tutustuu erityisesti elokuvamusiikin traditioon ja sen ilmaisullisiin mahdollisuuksiin.
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Kurssilla perehdytään elokuvakerronnan, elokuvan äänikerronnan ja elokuvamusiikin traditioon ja nykyisiin käytäntöihin luentojen, elokuvakatselujen ja analyysien kautta. Luento-opetusta1 kerta viikossa koko vuosi.
Arviointi
- oppimispäiväkirja
- opettaja arvioi a/i
Mahdolliset edeltävät opinnot
Ei edeltäviä opintoja

 

tp81 Elokuvamusiikin säveltäminen ja tuottaminen, työpaja (8-11 op)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee elokuvamusiikin tuottamisen prosessin
- osaa säveltää ja tuottaa demomusiikkia
- ymmärtää musiikin merkityksen elokuvan kokonaiskerronnalle.
- tuntee sinfoniaorkesterin score- studioäänityksen perusteet.
Arviointi Opettaja arvioi a/i
Opetusmuodot
Kurssilla perehdytään elokuvamusiikin säveltämisen ja tuottamisen käytäntöihin luentojen, elokuvakatselujen, analyysien ja käytännön harjoitusten kautta.
Arviointi
- opettajan henkilökohtainen palaute tehtävistä
- vertaisarviointi
- opettaja arvioi a/i
Arvioinnin perusta:
- osallistuminen opetukseen
- sävellys- ja analyysitehtävien suorittaminen
Edeltävät opinnot
- Elokuvamusiikin ja elokuvakerronnan luentosarjan suoritus joko ennen tai samanaikaisesti
- sävellysopintoja tai vaihtoehtoisesti käytännössä todennettavaa kokemusta säveltämisestä
- jonkin sekvensseriohjelman hallinta

 

tp82 Ohjaaja-äänisuunnittelija-säveltäjä työpaja (3 op)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa toimia osana elokuvan työryhmää, kommunikoida niin taiteellisista ideoista kuin tuotannollisista käytännöistä muun ryhmän kanssa.
- osaa tuottaa demomusiikkimateriaalia sovitussa aikataulussa ja ottaa vastaan palautetta ohjaajalta ja äänisuunnittelijalta.
Arviointi Opettaja arvioi a/i
Opetusmuodot
Työpajassa perehdytään elokuvamusiikin ja äänisuunnittelun prosessiin harjoitustehtävien, keskustelujen ja esimerkkien kautta.
Opintojakson arviointi
- opettajan henkilökohtainen palaute tehtävistä
- vertaisarviointi
- opettaja arvioi a/i
Edeltävät opinnot
- Elokuvamusiikin ja elokuvakerronnan luentosarjan suoritus
- Elokuvamusiikin säveltämisen ja tuottamisen työpajan suoritus

 

tp72 Live Electronics Atelier (8–10 op, 216–267 h)

Ateljeessa opiskelija tutustuu elektroakustisiin instrumentteihin käsitteiden, ideoiden, teorioiden ja käytäntöjen kautta.
Oppimistavoitteet
Opiskelija
- tutustuu analogisten ja digitaalisten instrumenttien käyttöön esitystilanteessa
- ymmärtää elektronisen äänen tuottamisen perusteet ja perehtyy elektronisiin instrumentteihin.
- tutustuu ohjelmistoon historiallisesta ja esteettisestä näkökulmasta.
Arviointi: a/i
Kurssi on tarkoitettu kandidaatti- tai maisteritason opiskelijoille, joilla on kokemusta elektronisen musiikin esittämisestä tai kiinnostusta sitä kohtaan. 
Opetusmuodot
Työpajatyöskentelyä 120t
Työmuodot
Praktikumeja, henkilökohtaisia projekteja, esityksiä ja loppukonsertti
Suoritukset
Läsnäolo (80%), tehtävien suoritus määräaikaan mennessä, ammatillinen käytös ja ryhmätöihin osallistuminen, loppukonserttiin osallistuminen

 

Musiikkiteknologian syventymisopintoja

esim. ts9, tp73, tp54, ts5m tai jokin ts5

 

tp70 Elektroakustisen musiikin seminaari (4 op, 108t)

Seminaarissa opiskelijat voivat esitellä omia elektroakustisia teoksiaan sekä keskustella ja saada palautetta niistä. He voivat myös pitää esityksiä heitä kiinnostavista, elektroakustiseen musiikkiin liittyvistä aiheista. 'Elektroakustinen' ymmärretään tässä yhteydessä mahdollisimman laaja-alaisesti, esim. äänisuunnitteluna ja erilaisina elektronisen musiikin muotoina. Kurssiin sisältyy myös tutustumista elektroakustisen musiikin tekniikoihin, säveltäjiin ja teoksiin sekä vierailuja taidealan kohteisiin. Seminaarissa vierailee myös elektroakustisen musiikin säveltäjiä.
Oppimistavoitteet
Opiskelija tutustuu perusteellisesti
- esityksensä aiheeseen
- elektroakustisen musiikin taustaan ja käsitteistöön.
Arviointi: a/i
Kurssi on tarkoitettu kaikille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita elektroakustisesta musiikista. Aiempi tietämys tai kokemus elektroakustisesta musiikista on suotavaa muttei välttämätöntä.
Opetusmuodot
Pienryhmäopetusta 75 tuntia
Työmuodot
Esitykset, luennot, praktikumit, konsertti- ja tapahtumavierailut, alan kirjallisuuteen tutustuminen ja kirjallisuuden arviointikeskustelut, käytännön harjoituksia
Suoritukset
Läsnäolo (80%), esitys, ammatillinen käytös ja osallistuminen ryhmätöihin

 

ts9 Fysikaalinen tietotekniikka (4 op, 108t)

Opetus järjestetään yhteistyössä syventymiskohteiden kanssa.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee äänitaiteen tietotekniikan sekä vuorovaikutteisuuden käsitteet ja sovellukset
- osaa soveltaa tietojaan omaan taiteelliseen tai tekniseen projektiinsa.
Arviointi: a/i
Suositeltava ajoitus Alkaen 3. opintovuodesta. Opintojakso on suunnattu musiikkiteknologian ja Sound in New Media -opiskelijoille.
Opetusmuodot
Luentoja ja harjoituksia 60 t
Itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä liittyen fysikaalisen tietotekniikan projektiin.
Keskusteluja ja reflektointia
Suoritukset
Projektin suorittaminen

 

ts5m Media ja äänitaide syventymisopinnot (maisteri) (8 op, 216t)

ts5m-opintojakso on suunnattu kaikille musiikkiteknologian, äänitaiteen, esittävän säveltaiteen, teatteriäänentoiston ja Sound in New Media -opiskelijoille sekä elektroakustisesta musiikista kiinnostuneille sävellyksen opiskelijoille.
Edeltävät suoritukset: Opiskelijan edellytetään hallitsevan ohjelmoinnin perusteet.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee käytännön media- ja äänitaideprojektien työskentelytavat
- pystyy kehittämään omaehtoisia luovia prosesseja
- osaa arvioida omia taiteellisia valintojaan
- osaa lähestyä omaa työskentelyään tutkimukselliselta kannalta
- kykenee itseohjautuvuuteen.
Arviointi: a/i
Suositeltava ajoitus Alkaen 3. opintovuodesta. Opintojakso on suunnattu musiikkiteknologian ja Sound in New Media -opiskelijoille.
Opetus järjestetään opintojakson tp49 Työpajat opetuksen yhteydessä
Työmuodot
Syys- ja kevätlukukausi joka vuosi, 120 opetustuntia
Ryhmätyötä monimuotoisen media- ja äänitaideprojektin parissa, keskusteluja, reflektiota, kirjallisia töitä
Suoritukset:
Läsnäolo (80%), tehtävien palauttaminen määräaikaan mennessä, ammatillinen käytös ja osallistuminen ryhmätöihin

 

tp73 Supercollider (8–10 op, 216–267 h)

SuperCollider on reaaliajassa tapahtuvaan ääniprosessointiin tarkoitettu avoimen lähdekoodin olioperustainen ohjelmointiympäristö. Se on yksi hienoimmista ja monipuolisimmista ympäristöistä, joissa on mahdollista prosessoida signaaleja ja luoda erilaisia musiikkisovelluksia, esim. kokonaisia sävellyksiä, interaktiivisia esityksiä ja installaatioita. Opiskelija ottaa haltuun ohjelmointikielen syntaksia ja mahdollisuuksia.
Oppimistavoitteet
Opiskelija
- ymmärtää ohjelmointikielen arkkitehtuurin ja signaalivirran kulun SuperColliderissa
- osaa luoda, muokata ja soittaa signaaligeneraattorien verkostoja
- osaa rakentaa digitaalisia syntesoijia
- tutustuu erilaisiin  esitystarkoituksiin soveltuviin hallintamenetelmiin
- tutkii äänisynteesitekniikoiden toteutustapoja
- tutkii live-koodauksen käytäntöjä ja muita ohjelmointikielen toteutuksia.
Arviointi: a/i
Kurssi on tarkoitettu kandidaatti- tai maisteritason musiikkiteknologian opiskelijoille tai opiskelijoille, joilla on perustietämystä digitaalisen äänen teorioista. Aikaisempaa kokemusta ohjelmoinnista ei vaadita.
Opetusmuodot
Työpajatyöskentelyä 75 t
Työmuodot
Praktikumeja, henkilökohtaisia projekteja, loppuesitys
Suoritukset
Läsnäolo (80%), tehtävien palauttaminen määräaikaan mennessä, loppuesitys

 

tp54 Äänityksen ja äänituotannon projekti (3–18 op, 80–481 t)

Projekti on käytännöllisen ja kirjallisen osan sisältävä ainejohtajan nimeämän ohjaajan kanssa sovittava opintokokonaisuus. Projektin aihe liittyy oman oppiaineen opetusalaan. Tavoitteena on analyyttisesti painottunut, hallittu ja ohjattu työ, jossa etukäteen sovitut tiedolliset ja taidolliset päämäärät täyttyvät. Myös kirjallisuusprojektit ja -seminaarit, kirjatentit sekä pientutkimukset voivat tulla kysymykseen.
Osaamistavoitteet
Opiskelija laatii projektista työsuunnitelman, jonka ohjaaja hyväksyy.
Arviointi a / i tai 0–5 (sovitaan ohjaajan kanssa)
Edeltävät suoritukset
Sovitaan ohjaajan kanssa
Opetus- ja työmuodot
Ohjaajan hyväksymän työsuunnitelman mukaan itsenäistä tai ryhmätyöskentelyä 27 t/opintopiste, ohjausta ja studioaikaa projektisuunnitelman mukaan.
Suoritukset
Ohjaajan hyväksymän työsuunnitelman mukaan.
Raportointi.

 

ts5 Syventymisopinnot 1 (1–12 op, 27–320 t)

Opetuksen sisältö ja työmuodot vaihtelevat.
Osaamistavoitteet
Opiskelija syventää jonkin musiikkiteknologian alueen tuntemustaan oppiaineen tarjoaman vaihtuva-alaisen opetustarjonnan puitteissa. Painopisteenä ovat alan ajankohtaisiin työmenetelmiin ja ammattimaisiin työtapoihin perehtyminen.
Arviointi a/i ja kouluttajan antama lausunto
Edeltävät suoritukset
Vähintään 8 op opintojaksoista
Äänitys ja äänituotanto 1, Elektroakustinen musiikki 1, Media ja äänitaide 1, Musiikkiteknologian työkaluoppi suoritettuina sekä vähintään 8 op opintojaksoista Äänitys ja äänituotanto 2, Elektroakustinen musiikki 2, Media ja äänitaide 2 rinnakkaisopintoina tai vastaavat tiedot vastaavan opettajan arvioinnin mukaan.
Suositeltava ajoitus 3. vuosi
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 2 t/op, 2–24 t
Ryhmätunnit 32–80 t
Työmuodot
Käytännön työtilanteet, harjoitukset, raportointi
Suoritukset
I Osallistuminen opetukseen
II Ainekohtaisia harjoitustöitä

 

tp69 Äänellisen ja kehollisen liikeilmaisun tutkimusryhmä (4–8 op, 107–214 t)

Tämä tutkimusryhmä, jota voi suositella monenlaisista taustoista tuleville opiskelijoille, kokoontuu viikoittain toteuttamaan kokeellisen taiteentutkimuksen yhteistyöprojektia. Tutkimuskohteena on äänellisen ja kehollisen liikeilmaisun suhde: millaista virikkeellisyyttä ja kaikupohjaa, muutoksia, jännitteitä, vastustusta ja kumppanuutta niiden välille syntyy, varsinkin samassa ajassa ja tilassa esiintyessä. Opiskelijoita rohkaistaan tunnistamaan, kuvailemaan ja syventämään omaa taiteilijaidentiteettiään ja siten antamaan oma panoksensa tutkimukseen. Tapaamisten ohjelmaan kuuluu ryhmäimprovisaatiota, reflektiota ja keskustelua sekä ryhmän esiin tuomien tutkimuskysymysten ympärille rakentuvien kokeilujen yhteissuunnittelua. Näitä vaiheita toistamalla ryhmä rakentaa yhdessä tietoa, joka dokumentoidaan muistiinpanoin, oppimispäiväkirjoin artikkelein, luonnoksin, piirroksin, esityksin tai muin ryhmän jäsenten ideoimin tavoin.
Oppimistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- osaa määrittää, kuvailla ja syventää taiteilijaidentiteettiään
- on tietoinen ryhmänä tehtävän taiteen tutkimuksen eettisistä käytännöistä
- tuottaa omaan taiteeseensa liittyvän osan käytännön toimintaan perustuvasta tutkimusprojektista
- kykenee rakentavasti integroimaan muiden ryhmäläisten näkemykset ja panokset omaan ajatteluunsa
- hallitsee yhteistyönä laadittujen koejärjestelyjen prosessin
- on parantanut improvisaatiotaitojaan taiteidenvälisessä työskentelyssä
Arviointi: Ohjaaja arvioi asteikolla a–i .
Opetus- ja työmuodot:
Ryhmätyöskentely, laboratorion työmenetelmät 60t
Ryhmäkeskustelu ja tietojen käsittelyä ryhmässä 60t Itsenäinen työskentely ja artikkelin kirjoittaminen 40 – 94t
Suoritukset:
Läsnäolo (80%), tehtävien palauttaminen määräaikaan mennessä, aktiivinen osallistuminen ryhmän työhön

 

tp89 Äänitys ja äänituotanto syventymisopinnot 1 (4-8 op, 108-216 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija syventyy
-      populaarimusiikin miksaukseen
-      jazz & kansanmusiikki
-      isojen kokoonpanojen äänitys: big band, viihdeorkesteri jne.
-      surround-äänitys & -miksaus
Arviointi 0-5
Opetusmuodot
Opetuksen sisältö ja työmuodot vaihtelevat
Henkilökohtaista opetusta enintään 1 t/op, 2–12 t
Työmuodot
Käytännön työtilanteet, harjoitukset, raportointi
Ryhmätunnit 40 t
Suoritukset
I Osallistuminen opetukseen
II Ainekohtaisia harjoitustöitä
Edeltävät suoritukset
Äänitys ja äänituotanto 2.

 

ts12 Tutkimusharjoitus (5 op, 134 t)

Osaamistavoitteet
- Opiskelija kehittää tutkivaa asennetta omaan työhönsä.
- Opiskelija harjaantuu asiakirjoittamiseen teknis-tieteellisen tai humanistisen aihepiirin parissa.
Arviointi a/i
Suositeltava suoritusvuosi 3. opintovuosi
Opetusmuodot
Henkilökohtaista tai ryhmäohjausta 7 t
Työmuodot
Omakohtaista työskentelyä 127 t, josta raportoinnin osuus n. 40 t
Suoritukset
I Ohjaukseen osallistuminen
II Harjoituksen suorittaminen
III Kirjallinen raportointi

 

otk Opinnäyte, musiikkiteknologia (musiikin kandidaatti) (10 op, 267 t)

Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäyte muodostuu kahden opintojakson suorituksista
ts13 Projekti (musiikin kandidaatti)
ksk-  Kypsyysnäyte
Arviointi
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

ts13 Projekti (musiikin kandidaatti)

Oppimistavoitteet
- opiskelija oppii soveltamaan muilla kursseilla oppimiaan asioita itsenäiseen työskentelyyn
- raportoimaan oman työnsä kielellisesti moitteettomassa muodossa
- pitämään huolta itsenäisen työn aikataulusta
Suoritukset
Projektin suunnittelu, toteutus ja raportointi ohjaajan hyväksymällä tavalla
Arviointi 2–3 jäseninen lautakunta arvioi asteikolla 0–5
Edeltävät suoritukset
Vähintään 60 op pääaineessa

 

tp41 Tuotantoharjoitus (kertasuoritus 1–20 op, 27–534 t)

Opiskelija voi suorittaa useita tuotantoharjoituksia.
Osaamistavoitteet
Opiskelija on
- kehittänyt ammatillista osaamistaan;
- oppinut toimimaan itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä;
- kehittänyt kykynsä suunnitella, toteuttaa ja dokumentoida.
Edeltävät suoritukset:
Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia suoriutua suunnitelmastaan.
Suositeltu suoritusvuosi 3. vuodesta alkaen.
Arviointi a/i ja kouluttajan antama lausunto.
Työmuodot
Opiskelija suunnittelee tuotantoharjoituksen kirjallisesti, keskustellen ohjaajan ja kouluttajan kanssa tavoitteista ja työtavoista. Osallistuttuaan aktiivisesti harjoitukseen hän huolehtii sovitusta dokumentoinnista sekä raportoinnista.
Suoritukset
Oppimistavoite a ja b:
Osallistuminen tuotantoharjoitukseen.
Oppimistavoite c:
Raportti.
Huomautuksia:
Opintojakson laajuus määritellään opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.

 

PÄÄAINE, LUOVA JA ESITTÄVÄ SÄVEL/ÄÄNITAIDE

tp56 Digitaalinen soitinlaboratorio (8 op, 214 t)

This course is a laboratory to experiment and investigate the musical potential of digital instruments in the context of electroacoustic music.
This course is intended for Bachelor's students or Master's students from any discipline interested in digital arts and performance.
Opetus tapahtuu englanniksi.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- oppii valittujen elektronisen äänitaiteen työkalujen perustoimintaa;
- oppii kokoamaan ja soittamaan omaa digitaalista soitinta;
- oppii elektronisen improvisoinnin teoriaa ja käytäntöä; ymmärtää äänitaiteen peruskäsitteitä sekä äänitaiteen roolia digitaalisen taiteen kentässä;
- harjoitustöiden kautta suorittaa ensikokeilujaan käytännön esiintyvän digitaalisen äänitaiteen parissa.
Suositeltu suoritusvuosi 2.
Arviointi Opettaja arvioi 0–5
This course is intended for Bachelor's students or Master's students from any discipline interested in sonic arts and performance.
Opetusmuodot
Ryhmäopetus, yhtyeharjoituksia 40 t (voidaan korvata muilla opetusmuodoilla opettajan suostumuksella);
Työmuodot
Lukeminen, ohjelmoiminen sekä kotitehtäviä enintään 67 t.
Suoritukset
Osaamistavoitteet a, b ja d:
1) läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitusten tekeminen;
2) oman soittimen selittäminen ja soitto vertaisryhmälle;
3) osallistuminen improvisointiin ja soitantaan.
4) osallistuminen mahdolliseen julkiseen esiintymiseen.
Osaamistavoite c:
1) määrättyjä lukutehtäviä, essee;
Pakollinen kurssikirja: Andrew Hughill, The Digital Musician

 

tp24 Elektroakustinen sävellys (7 op lukuvuodessa, enintään 21 op, 187–561 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee elektroakustisen säveltämisen tekniset alkeet sekä ilmaisumuodot;
- saa kokemusta sävellystyöstä akusmaattisen (nauha-) musiikin sekä live-elektronisen musiikin parissa.
Huomioita opintojakson laajuus määritellään opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. Opintojaksoa voidaan suorittaa useassa osassa.
Edeltävät tai rinnakkaiset suoritukset
Elektroakustinen musiikki
Suositeltu suoritusvuosi ei suositusta
Arviointi Lautakunta arvioi 0–5
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 24 tuntia lukuvuosi
Työmuodot
Annettujen tehtävien suorittaminen
Suoritukset:
1) Aktiivinen osallistuminen opetukseen;
2) Annettujen tehtävien tarkastaminen
3) Opintopistemäärästä riippuen vähintään 2 teoksen harjoitus- ja sävellysportfolion jättäminen arvioitavaksi.

 

tp22 Esiintyminen sähköisellä laitteistolla (7 op lukuvuodessa, enintään 21 op, 187–561 t)

Opintojakson laajuus määritellään opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
Tavoitteena on taiteellisesti sekä teknisesti varma esiintyminen valitulla laitteistolla, solistina ja/tai yhtyeessä. Laitteisto voidaan yhdistää yhteen tai useampaan akustiseen soittimeen soittotilanteessa. Henkilökohtaisen ohjelmiston taiteellinen kehittäminen voi kuulua opintoihin.
Arviointi Lautakunta arvioi 0–5
Edeltävät tai rinnakkaiset suoritukset
Elektroakustinen musiikki 1
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 24 tuntia lukuvuosi
Työmuodot
Ohjelmiston harjoittaminen
Suoritukset
Ohjelmasuoritus

 

tp45 Esittävän säveltaiteen opinnot (5 tai 7 op lukuvuosittain, 134–188 t)

Opiskelija voi opiskella opintojaksoa neljänä lukuvuosittain 5 op tai kolmena lukuvuotena 7 op laajuisena.
Opetusta voidaan myöntää yhdelle lisävuodelle, jos se liittyy opiskelijan syventymisopintoihin.
Soitettavan ohjelmiston laajuus ja vaativuus riippuvat opintojakson suorituslaajuudesta. Ainejohtaja hyväksyy opintojakson laajuuden opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- oppii instrumentinsoiton perusteet;
- käy läpi eri tyylejä ja niihin liittyvää ohjelmistoa;
- hahmottaa instrumentin perustekniikat musiikkiteknologin työn kannalta.
Arviointi Opettaja arvioi a/i tai 0–5 (sovitaan opettajan kanssa)
Opetusmuodot
Opiskelija ja instrumentin opettaja tekevät opintojakson alussa opintojaksoa koskevan suunnitelman, josta tulee käydä ilmi soitettava ohjelmisto sekä opintojakson suoritustapa. Suunnitelmaan tarvitaan opiskelijan oman aineryhmän ainejohtajan hyväksyntä. Opintojakson opetus etenee ainejohtajan hyväksymän suunnitelman pohjalta. Opinto-oikeuksien myöntämisestä päättää opetuksesta vastaavan aineryhmän johtaja. Opinnot voivat koostua usean eri instrumentin suorituksista.
Henkilökohtaista opetusta enintään joko 20 t tai 24 t sovitun laajuuden mukaisesti.
Työmuodot
Ohjelmiston harjoittaminen
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen;
Ohjelmasuoritus tai esitysnäyte. Jos kyseessä on ohjelmasuoritus, tulee sen olla ko. instrumentin voimassaolevan tasokuvauksen mukainen.

 

tp25 Musiikillinen assistenttius (7–21 op, 187–561 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii
- toimimaan ryhmän jäsenenä musiikillisten tai tutkimuksellisten projektien toteuttamisessa;
- hahmottamaan tehtäviään hyvin sekä suunnittelemaan omaa osuutensa itsenäisesti ja luotettavasti;
- pysymään työn teknisen, taiteellisen ja sosiaalisen tilanteen tasalla;
- harjoittelemaan taitojaan monipuolisesti.
Huomioita Opintojakson laajuus määritellään opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. Opintojaksoa voidaan suorittaa useassa osassa.
Arviointi  Opettaja arvioi kollegan avustuksella 0–5
Työmuodot
Opintojakso voi sisältää esimerkiksi työskentelyä säveltäjän assistenttina elektroakustisessa studiosävellystilanteessa, live-elektroniikkaesityksiin liittyvien digitaalisten ja analogisten laitteistojen
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen

 

tp21 Syntesoija (7 op lukuvuodessa, enintään 21 op, 187–561 t)

Opintojakson laajuus määritellään opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
Tavoitteena on hallita instrumentti siten että opiskelija osaa hahmottaa erilaisia syntesoijan arkkitehtuureita ja hyödyntää niitä osana soittotekniikkaa ja musiikillista ilmaisua. Soitettavan ohjelmiston laajuus ja vaativuus riippuu opintojakson suorituslaajuudesta. Jaksossa sovelletaan tietoa eri synteesi- ja ohjaustekniikoista. Opiskelija perehtyy äänikerta- ja ensemble-ohjelmointiin ja soittimen yleiseen hallintaan ohjelmointi- ja esitystilanteissa. Jakso on mahdollista suorittaa myös muulla kuin kosketinsoitin-syntesoijalla.
Arviointi Lautakunta arvioi 0–5
Edeltävät tai rinnakkaiset suoritukset
Elektroakustinen musiikki 1
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 24 tuntia lukuvuosi
Työmuodot
Ohjelmiston harjoittaminen
Suoritukset
Ohjelmasuoritus

 

tp23 Sävellys (7 op lukuvuodessa, enintään 21 op, 187–561 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- oppii sävellystekniikan alkeet eri musiikkilajien piirissä;
- saa kokemusta sävellystyöstä;
- harjaantuu esittäjistön ja musiikin vaatimusten huomioon ottamiseen.
Huomioita opintojakson laajuus määritellään opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. Opintojaksoa voidaan suorittaa useassa osassa.
Edeltävät tai rinnakkaiset suoritukset
Musiikin teorian opintoja vähintään 5 op
Suositeltu suoritusvuosi ei suositusta
Arviointi Lautakunta arvioi 0–5
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 24 tuntia lukuvuosi
Työmuodot
Annettujen tehtävien tekeminen
Sävellysportfolion ylläpitäminen
Suoritukset:
1) Aktiivinen osallistuminen opetukseen;
2) Annettujen tehtävien suorittaminen;
3) Sovitun sävellysportfolion jättäminen arvioitavaksi.

 

tvx15 Tietokoneavusteinen säveltäminen (8 op, 214 t)

Osaamisavoitteet
Opiskelija
- tutustuu erilaisiin ohjelmointialustoihin, joita voi käyttää sävellystyön apukeinoina
- oppii soveltamaan tietokoneavusteisten säveltämisen tekniikoita osana omaa taiteellista työtään.
Sisältö
Johdatus ohjelmistojen käyttöön (mm. OpenMusic, PWGL, Audiosculpt), tietokoneavusteisen säveltämisen käsitteistöön tutustuminen sekä erilaisilla tietokoneavusteisen säveltämisen näkökulmilla tehtyjen teosten analysoiminen. Sävellystyön tekeminen opituilla tekniikoilla.
Arviointi 0–5
Opetusmuodot
Ryhmäluentoja 35 t
Työmuodot
Opintomateriaaleihin perehtymistä, laajamittaisia ohjelmointitöitä,
ohjelmointiharjoituksia yht. 45 t
Kirjallisuuden lukeminen
Suoritukset
I Osallistuminen opetukseen
II Opettajan antamat tehtävät
III Kurssityö

 

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT

y38 Opintojen suunnittelu  (2 op, 54 t)

Katso kokonaisuus pääainetta tukevat sivuaineopinnot

 

tp20 Musiikkiteknologian tiedolliset perusteet (3 op, 80 t)

Opintojakson sisältö vaihtelee. Esimerkkeinä: melodian, harmonian, rytmin, metrin, sointiparametrien ja tekstuurien käsittely numeerisin, matemaattisin ja ohjelmoinnin keinoin; modernin aikakauden musiikillisten muototekijöiden kuten sarjallisuuden, ryhmäteorian, stokastiikan, spektriin liittyvistä seikoista ja formaaleista kieliopeista nousevien käsitteiden ja menetelmien tarkastelu; analyyttiset työkalut ja menetelmät; johdatus musiikilliseen kognitiotieteeseen; modernin aikakauden sävellysteknisten menetelmien ja partituurinkirjoituskeinojen tarkastelu.*
Osaamistavoitteet

Opiskelija
- oppii kulttuurin teknologisen kauteen liittyviä musiikkiteoreettisia käsitteitä sekä määreitä;
- tutustuu rakenteellisiin seikkoihin ja niiden mahdolliseen hahmottamiseen ja käsittelyyn laitteistoilla tai ohjelmilla.
Arviointi  Opettaja arvioi a/i
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta 45 t, itsenäistä työskentelyä 35 t
Työmuodot
Materiaaleihin perehtyminen, lukutehtävät, opettajan antamien harjoitustehtävien suorittaminen
Suoritukset
I Osallistuminen opetukseen
II Opettajan antamat tehtävät

 

tä1 Tekninen säveltapailu (4 op, 107 t)

Opiskelija kurssin suoritettuaan suoriutuu audioalan analyyttistä kuuntelua vaativista tehtävistä. Opiskelija kehittää kykyään hahmottaa ja analysoida soivan äänimateriaalin erilaisia suureita. Soivaa materiaalia tarkastellaan mm. esteettiseltä, tekniseltä ja fysikaaliselta näkökulmalta.
Omaksuttujen valmiuksien avulla opiskelija harjoittaa teknologian kulloinkin mahdollistamin keinoin äänimateriaalin muokkaamista kohti haluttua lopputulosta.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Pienryhmäopetusta 30 t
Työmuodot
Harjoitustöiden tekeminen
Suoritukset
I Osallistuminen opetukseen harjoituksineen
II Arvosteltavaksi jätettävät harjoitustehtävät ja -työt

 

Hopsissa sovittuja muiden aineryhmien järjestämiä teoria- ja säveltapailuopintoja

Hopsissa sovittuja musiikinhistorian opintoja

 

PÄÄAINE, MAISTERIN TUTKINTO

Syventymisopinnot 2

Esim. jokin ts7 tai ts7a ja b, katso myös syventymisopinnot 1

 

ts7 Syventymisopinnot 2 (1–60 op, 27–1600 t)

Opetuksen sisältö ja työmuodot vaihtelevat.
Osaamistavoitteet
Opiskelija syventää jonkin musiikkiteknologian alueen tuntemustaan oppiaineen tarjoaman vaihtuva-alaisen opetustarjonnan puitteissa. Painopisteenä ovat alan ajankohtaisiin työmenetelmiin ja ammattimaisiin työtapoihin perehtyminen.
Arviointi a/i ja kouluttajan antama lausunto
Edeltävät suoritukset
Syventymisopinnot 1
Suositeltava ajoitus 4. vuosi
Opetusmuodot
Henkilökohtaista tai ryhmäopetusta enintään 2 t/op, kuitenkin enintään 30 t lukuvuodessa
Työmuodot
Käytännön työtilanteet, harjoitukset, raportointi
Suoritukset
I Osallistuminen opetukseen
II Ainekohtaisia harjoitustöitä

 

tp71 Elektroakustinen äänidiffuusio (8 op, 216t)

Tällä kurssilla opiskelijat tutkivat äänen diffuusiota esityskäytänteenä ja siihen liittyviä käsitteitä, menetelmiä ja tekniikoita.
Oppimistavoitteet
Opiskelija
- tuntee nykyisten kaiutinorkestereiden suunnitteluperusteet
- perehtyy keskeisimpiin esteettisiin näkökantoihin
- tuntee diffuusioesitystekniikan keskeiset elementit
- hallitsee diffuusion käytön perusteet esiintymistilanteissa.
Arviointi: a/i
Kurssi on tarkoitettu vähintään kolmannen vuoden kandidaatti- tai maisteritason opiskelijoille. Tarkoitettu musiikkiteknologian opiskelijoille tai muille, joilla on taustaa ja kokemusta elektroakustisen musiikin parissa.
Opetusmuodot:
ryhmäopetusta ja henkilökohtaista ohjausta
Työmuodot:
teorialuentoja, praktikum konserttisaleissa, esitys
Suoritukset:
Läsnäolo (80%), tehtävien palauttaminen määräaikaan mennessä, aktiivinen osallistuminen ryhmän työhön, esitys

 

tp90 Äänitys ja äänituotanto syventävä 2 (4-8 op, 108-216 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija tutustuu jaksoissa ajankohtaisiin mahdollisuuksiin, alan taloudellisiin näkökulmiin ja ammatillisiin työtapoihin. Lisäksi opiskelija perehtyy erilaisten ammattilaisten kokemuksiin ja työtapoihin.
Arviointi 0-5
Edeltävät suoritukset
Äänitys ja äänituotanto syventävä 1.

 

tp87 Syntetisaattori populaarimusiikissa / The synthesizer in pop music (6 op)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee hardware- sekä plug-in-pohjaisen syntetisaattorin tärkeimmät toimintaperiaatteet, arkkitehtuurit sekä käyttöliittymät;
- hallitsee samplerin käytön perusteet;
- hallitsee MIDI- sekä syntetisaattoriterminologia;
- on itse suunnitellut ja tehnyt syntetisaattorisoudeja (presettejä) populaarimusiikin kontekstissa;
- on tutustunut syntetisaattorin rooliin populaarimusiikin eri tyylilajeissa sekä tuottanut siihen perustavia harjoitustöitä.
Arviointi Opettaja arvioi a/i
Opetus- ja työmuodot
Luento- ja workshoptyyppinen ryhmäopetus 60 t; henkilökohtainen työskentely, studiotyö ja harjoittelu 100 t
Suoritukset
- aktiivinen osallistuminen luentoihin sekä workshopeihin
- opettajan määräämä(t) harjoitustehtävä(t), niiden dokumentointi ja esittely
Edeltävät suoritukset
Musiikkiteknologian työkaluoppi; Äänitys ja äänituotanto 1

 

tp49 Työpaja (kertasuoritus 1–3 op, 27 t/op)

Työpajoja voi suorittaa useammin kuin kerran.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- on perehtynyt asiantuntijan esittämään erityisaiheeseen;
- on syventänyt ymmärrystään esim. tutkimuksesta tai ammatillisesta toiminnasta;
- on kehittänyt kykynsä kommunikoida ja analysoida.
Suositeltu suoritusvuosi 2. vuodesta alkaen.
Arviointi Opettaja tai opettajaisäntä tai -emäntä arvioi.
Opetusmuodot
Räätälöityä, joskus ainutkertaista luento- ja/tai pienryhmäopetusta
Luokkaharjoituksia
Purku tai demonstrointitilaisuus
Työmuodot
Henkilökohtaisesti tai ryhmässä toteutettuja töitä
Oheismateriaalin lukeminen, muistiinpanojen kirjoittaminen
Suoritukset
Osaamistavoite a ja b :
1) aktiivinen osallistuminen opetukseen;
2) mahdollisten harjoitusten tekeminen;
3) mahdollinen raportointi.
Osaamistavoite c:
kysymysten asettaminen luennoitsijalle; osallistuminen keskusteluun.

 

ts16 Maisteriseminaari 1 (6-8 op, 160-214 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija on
- tutustunut maisteriopintojen mahdollisuuksiin, vaatimuksiin, oppimistekniikoihin sekä opintoympäristöön;
- tutustunut kirjoittamisen eri lajeihin tyypillisine rakenteineen;
- arvioinut oman kirjoittamisensa tämänhetkistä tasoa;
- tutustunut projektihallinnan perusteisiin;
Opiskelija oppii:
- tutkimusaiheen valinnan ja rajauksen
- tutkimussuunnitelman laatimisen
- tiedonhankinnan menetelmiä ja lähdekritiikkiä
- kypsään opiskeluun johtavia työtapoja ja asennetta.
Suositeltu suoritusvuosi maisterivaiheen 1. vuosi
Arviointi Opettaja arvioi a/i
Opetusmuodot
Pienryhmäopetusta 60 t
Henkilökohtainen ohjaus tarpeen mukaan.
Työmuodot
Omakohtainen työ, erityisesti lukeminen ja kirjoitusanalyysi.
Suoritukset
Aktiivinen osallistuminen opetukseen;
Opettajan antamia tehtäviä.
Pakollinen kurssikirja: Juha T Hakala, Opinnäyte luovasti tai Juha T Hakala Creative Thesis

 

ts17 Maisteriseminaari 2 (6-8 op, 160-214 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii tutkielman tai muun opinnäytteen valmistelun ja toteutuksen seuraavien aihepiirien kautta:
- tutkimusaiheeseen sopivan metodin valitseminen ja työstäminen käytännössä
- tieteellisen työn ja ajattelutavan metodit, käytäntö ja raportointi sekä järjestelmällinen työtapa
- lähdeaineiston käsittely ja dokumentointi
- tutkielmatekstien ja projektiraporttien vertaisarviointi sekä palautteen antaminen ja käsittely
- tutkimustekstin kirjoittaminen
Suositeltu suoritusvuosi maisterivaiheen 2. vuosi
Arviointi Opettaja arvioi a/i
Opetusmuodot
Pienryhmäopetusta 60 t
Henkilökohtainen ohjaus tarpeen mukaan.
Työmuodot
Säännöllinen raportointi tutkimuksen tai opinnäytetyön ja sitä koskevan dokumentoinnin edistymisestä.  Työhön kuuluu tutkielmatekstin osien kirjoittaminen tieteellisen kirjoittamisen tyylin mukaisesti ja esittely ryhmälle opettajan kanssa sovitun aikataulun mukaan sekä vertaisarvioinnit ja -keskustelut.
Suoritukset
Aktiivinen osallistuminen opetukseen;
Opettajan antamat tehtävät

 

otm1 Opinnäyte, musiikkiteknologia (musiikin maisteri) (20–40 op, 534 t)

Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäyte muodostuu kahden opintojakson suorituksista
ts14 Tutkielma maisterin tutkinnossa; tai
ts15 Suurprojekti; ja
kss- Kypsyysnäyte
Arviointi
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

ts14 Tutkielma maisterin tutkinnossa (20 op, 534 t)

Oppimistavoitteet
Opiskelija oppii:
- laajan kokonaisuuden hallintaa musiikkiteknologian alalla
- tutkivaa asennetta
- tieteellisen menetelmän soveltamista valittuun aiheeseen
Suoritukset
Opiskelija laatii tutkielman, joka edustaa aihepiirin hallintaa, on johdonmukainen ja selkeä ja osoittaa valmiudet jatko-opintoihin. Tutkielma jätetään tarkastusta varten neljänä nidottuna kappaleena. Tutkielmasta laaditaan lisäksi erillinen tiivistelmä, jonka tulee sisältää tutkimusongelmaa, aineistoa, tutkimusmenetelmiä ja tärkeimpiä tutkimustuloksia koskevat tiedot. Tiivistelmästä jätetään lisäksi yksi erillinen kappale. Tutkielmaan liittyy erillisessä koetilaisuudessa suoritettava kypsyysnäyte, jonka tulee osoittaa äidinkielen hallintaa ja perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin. Kypsyysnäyte suoritetaan teoreettisten aineiden yhteiskuulustelujen yhteydessä.
Arviointi Kahden tai kolmen tarkastajan lausuntojen perusteella 0–5
Edeltävät suoritukset
Maisteriseminaari 1 ja 2
Suositeltava ajoitus 5.vuosi

 

ts15 Suurprojekti (20–40 op, 534–1068 t)

Oppimistavoitteet:
- opiskelija oppii hallitsemaan laajan projektin suunnittelun, esituotannon, budjetoinnin, tuotannon ja arvioinnin,
- opiskelija oppii työnkuvien tarkoituksenmukaista jakamista ja toimimista työryhmän osana, mikäli kyseessä on ryhmätuotanto
Suoritukset
I Projektin suunnittelu ja suorittaminen
II Kirjallinen raportointi
Arviointi 0–5
Suositeltava ajoitus 5.–6. vuosi

 

MUSIIKKITEKNOLOGIAN PEDAGOGIIKKA                                                                                                         

MUSIIKKITEKNOLOGIAN PEDAGOGIIKKA 1 JA 2

Yhteiset osaamistavoitteet

Opiskelija

- omaa musiikkipedagogisia valmiuksia sekä yksilö- ja ryhmäopetuksessa vaadittavia taitoja
- tuntee musiikin perus- ja opistotason opetussisältöjä sekä musiikkiteknologian työkaluja
- kykenee opettamaan musiikkiteknologiaa musiikkialan ammattiin johtavassa ja valmistavassa sekä harrastetavoitteisessa koulutuksessa
- tuntee opetusmenetelmiä ja -materiaaleja laajasti sekä osaa tuottaa oppimateriaalia
- osaa valmentaa oppilaitaan musiikkiteknologiaa hyödyntäviin esityksiin
sekä niiden taltiointeihin
- osaa suunnitella ja arvioida omaa opetustyötään

Eriytetyt osaamistavoitteet

Musiikkiteknologian pedagogiikka 1

Opiskelija
- tuntee pedagogiikan, opettajuuden ja opettajan työkuvan perusteita
- hallitsee musiikkiteknologian opettamiseen liittyvää taidollisia, tiedollisia ja taiteellisia valmiuksia, joita tarvitaan lukioissa, musiikkiopistoissa ja vapaassa sivistystyössä
- hallitsee musiikkiteknologia-alan keskeiset perustiedot, kuten turvallisuus, työkalut jne.
- osaa tuottaa ja arvioida omaan opetukseensa liittyvää opetusmateriaalia
- osaa toimia opettajana musiikkialan alemman asteen oppilaitoksissa
- saa valmiudet Musiikkiteknologian pedagogiikka 2 -opintoihin

Musiikkiteknologian pedagogiikka 2

Opiskelija
- hallitsee musiikkiteknologian opettamiseen liittyvää taidollisia, tiedollisia ja taiteellisia valmiuksia, joita tarvitaan korkeamman asteen musiikkioppilaitoksissa, kuten konservatorio, ammattikorkeakoulut jne.
- osaa käyttää musiikkikasvatusteknologiaan sekä sen osa-alueisiin liittyviä työkaluja ja metodeja, kuten mobiili- ja etäopetusteknologiat, musiikkiakustiikka ja kuulopsykologia, mikrofoni-, studio- ja monikanavatekniikat, esitystekniikka, opetusmateriaalituotanto, tallennus- ja jakeluformaatit, työskentely visuaalisissa ympäristöissä, tekijänoikeus ja sopimusoikeudelliset asiat, sosiaaliset valmiudet, projektinhallinta jne.
- osaa suunnitella oppiaineensa koulutusohjelmia ja valmistaa oppimateriaalia eri opetusympäristöihin
- osaa toimia itsenäisesti opettajana sekä kykenee arvioimaan omaa opetustaan
- saa valmiudet pyrkiä opettajan pedagogisiin opintoihin

 

tp85 Musiikkiteknologian pedagogiikka 1 (10 op. 270 t)

Edeltävät opinnot, tiedot ja taidot
- 100 op.  kandidaattitutkinnon soveltuvia opintoja, kuten turvallisuus, akustiikka, musiikkiteknologian työkaluoppi, perustyökalut

 

tp85a Musiikkiteknologian opetusmateriaalit ja kirjallisuus (1 op. 27 t)

Osaamistavoitteet 

Opiskelija
- tuntee alaansa liittyvää opetusmateriaalia ja kirjallisuutta
- osaa soveltaa kirjallisuutta oppimateriaalin valmistuksessa
Arviointi a / i

 

tp85b Perustyökalujen hallinta ja pedagoginen käyttö (2 op. 81 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tutustuu yleisimpiin notaatio- ja äänityssovelluksiin
- tutustuu eri käyttöjärjestelmiin ja mobiilialustoihin
- kykenee opettamaan sovellusten ja ympäristöjen perusteita
Arviointi a / i

 

tp85c Opetusmateriaalin tuottaminen ja oppimisympäristöt (2 op. 54 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tutustuu oppimateriaalien tuotantotyökaluihin
- tutustuu etäopetuksen työkaluihin ja metodeihin
- osaa tuottaa praktikumiinsa liittyvää oppimateriaalia
Arviointi a / i

 

tp85d Orientoiva praktikum (opetusharjoittelu) (5 op. 135 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa suunnitella opetustapahtuman musiikkiteknologian suppeasta osa-alueesta
- kykenee opettamaan valitsemansa osa-alueen ryhmäopetustilanteessa
- osaa perustella opetuksessaan tekemiään ratkaisuja
- osaa kommunikoida ja toimia joustavasti oppilaiden kanssa
- oppii arvioimaan omaa ja muiden opetusta sekä oppilaiden oppimistuloksia
- osaa reflektoida omaa ja muiden opetusta kirjallisesti
Edeltävät suoritukset
2ip11 - Johdatus pedagogiikkaan
Musiikkiteknologian opetusmateriaalit ja kirjallisuus
Perustyökalujen hallinta ja pedagoginen käyttö
Oppimismateriaalin tuottaminen ja oppimisympäristöt
Arviointi a / i

 

MUUT OPINNOT

tp51 Elektroakustinen musiikki 2 (8 op, 214 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) syventää ja laajentaa elektroakustisen ohjelmiston tuntemusta
b) oppii tuottamaan materiaalia käyttäen äänisynteesiä
c) ottaa haltuun laaja valikoima äänenprosessointi - ja miksaustyökaluja
d) luo kytkennän soittimen live-prosessointia varten ja esittelee sitä
e) oppii tuntemaan elektroakustisen musiikin äänentoistoa sekä esittämisen perustekniikoita.
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
Elektroakustinen musiikki 1
Opetusohjelma
Opetusmuodot
- luennot ja ryhmäopetus 80 t (voidaan korvata muilla opetusmuodoilla opettajan suostumuksella)
Työmuodot
- lukeminen sekä koti- ja studiotehtäviä enintään 134 t
Suoritukset
Osaamistavoitteet a, c ja e:
1) läsnäolo sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja keskusteluun;
2) oppimateriaalin käytön seuranta, mahdollinen kuuntelukuulustelu;
Osaamistavoitteet b ja d
3) harjoitustöiden suorittaminen

 

tp66 Max/MSP (8 op, 214 t)

Max/MSP:tä voi käyttää mm. elektroakustisen tai elektronisen musiikin sävellystyössä, äänisysteesissä, ääni- tai videoteosten reaaliaikaisessa ohjauksessa sekä muissa musiikin ja kuva- tai mediataiteen piiriin liittyvissä töissä. Kurssin aikana tutustutaan Max/MSP ohjelmaan. Max/MSP:tä voi käyttää mm. elektroakustisen tai elektronisen musiikin sävellystyössä, äänisysteesissä, ääni- tai videoteosten reaaliaikaisessa ohjauksessa sekä muissa musiikin ja kuva- tai mediataiteen piiriin liittyvissä töissä.
Osaamistavoitteet
Opiskelija tutustuu Max/MSP ohjelmaan.
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Ryhmäluentoja 70 t
Työmuodot
Opintomateriaaleihin perehtymistä, laajamittaisia ohjelmointitöitä, ohjelmointiharjoituksia
Suoritukset
- Osallistuminen opetukseen
- Kirjallisuuden lukeminen, itsenäinen opiskelu
- Opettajan antamat tehtävät
- Kurssityö

 

tp83 Musiikkiakustiikan luentosarja 1 (3 op, 80t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee akustiikan yleiset peruskäsitteet
- ymmärtää soitinakustiikan perusteet
- ymmärtää sähköakustiikan perusteet
- hallitsee psykoakustiikan perusteet
- hallitsee sali- ja studioakustiikan perusteet
Arviointi Opettaja arvioi a/i
Opetus- ja työmuodot
Luento-opetus 24 t; henkilökohtainen työskentely, kurssikirjallisuuteen perehtyminen 63t
Suoritukset
- aktiivinen osallistuminen luennoille sekä kotitehtävät
- osallistuminen laskuharjoituksiin
- tentti

 

tp84 Musiikkiakustiikan luentosarja 2 (3 op, 80t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- syventää sali- ja studioakustiikan oppeja
- ymmärtää akustiikan ja arkkitehtuurin vuorovaikutuksen
- ymmärtää akustiikan merkityksen tila- ja äänitaiteessa
Arviointi Opettaja arvioi a/i
Edeltävät suoritukset
Musiikkiakustiikan luentosarja 1
Opetus- ja työmuodot
Luento-opetus 24 t; henkilökohtainen työskentely, kurssikirjallisuuteen perehtyminen 63t
Suoritukset
- aktiivinen osallistuminen luennoille sekä kotitehtävät
- osallistuminen laskuharjoituksiin
- tentti

 

tp86 Pelimusiikki: teoria ja työympäristöt (8-12op, 210-310t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee pelimusiikin ja peliäänisuunnittelun työympäristöt sekä tuotantoprosessit
- osaa säveltää ja tuottaa musiikkia peleihin
- tuntee pelialan ammattitermit sekä historian
- hallitsee dynaamisen, adaptiivisen ja generatiivisen musiikkituotannon perusteet
Arviointi 0-5

 

tp65 Portfolio (3–10 op, 270 t)

Osaamistavoitteet
Jokaiselle oppiaineen opiskelijalle nimetään opinto-ohjaaja vakinaisten opettajien joukosta. Yhteisenä tavoitteena on räätälöity tarkoituksenmukainen henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa ydinosaamista ja opiskelumotivaatiota kartutetaan siten että opiskelu on tasapainoista ja korkeatasoista.
Arviointi
Opinto-ohjaaja antaa arvosanan asteikolla 0–5 opiskelijan aktiivisuuden ja portfolion sisällön perusteella
Opetusmuodot
Opiskelijan opintoja suunnitellaan, seurataan ja kirjataan tapaamisissa opinto-ohjaajan kanssa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Opiskeluoikeudet vahvistaa ainejohtaja. Mahdolliset opiskelijaan kohdistuvat opiskelukuriin liittyvät ohjaustoimet käsitellään opinto-ohjaajien kollegiossa.
Työmuodot
Portfolion tekeminen
Suoritukset
Opiskelija dokumentoi opiskelunsa keräämällä portfolion ja ylläpitämällä sitä

 

tp52 Äänituotannollinen assistenttius (7–21 op, 187–561 t)

Opintojakson laajuus määritellään opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
Opintojakso voi sisältää esimerkiksi työskentelyä säveltäjän assistenttina elektroakustisessa studiosävellystilanteessa, live-elektroniikkaesityksiin liittyvien digitaalisten ja analogisten laitteistojen suunnittelua ja konfigurointia tai teknologiaan perustuvan improvisaation ongelmiin paneutumista teknistaiteellisena assistenttina.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- kykenee toimimaan ryhmän jäsenenä musiikillisten tai tutkimuksellisten projektien toteuttamisessa
- kykenee hahmottamaan tehtäviään hyvin sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan omaa osuutensa itsenäisesti ja luotettavasti.
Projektia toteuttavassa ryhmässä hänen tulee kyetä pysymään työn teknisen, taiteellisen ja sosiaalisen tilanteen tasalla ja hallita kyseisiä taitoja monipuolisesti.
Arviointi Opettaja arvioi kollegan avustuksella 0–5
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 4 t/op, 28–84 t, kuitenkin enintään 30 t
Työmuodot
Omakohtaista työtä projektien parissa 103–477 t
Suoritukset
I Käytännön harjoituksia, suunniteltuja työtilanteita
II Raportointi ja dokumentointi

 

tp59 Äänityksen ja äänituotannon tuotantoharjoitus (1–20 op, 27–534 t)

Opintojakson laajuus määritellään opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. Tuotantoharjoituksissa opiskelija toimii itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä.
Osaamistavoitteet
Tuotantoharjoitus keskittyy opettajan hyväksymään pääaineen osaamista tukevaan teknistaiteelliseen äänitys- tai äänentoistoprojektiin.
Arviointi  a/i ja kouluttajan antama lausunto
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtainen ohjaus tarpeen mukaan enintään 1 t/op
Suoritukset
Harjoituksen suunnittelu, toteutus ja dokumentointi. Opiskelija voi suorittaa useita tuotantoharjoituksia.