Tutkintovaatimukset / Sibelius-Akatemia: Musiikin johtaminen

PÄÄAINE, ORKESTERINJOHTO

2ok Orkesterinjohto (30 + 30 + 30 op, yht. 90 op, 2403 t)
2om Orkesterinjohto (24 + 24 + 12 op, yht. 60 op, 1600 t)
2a1k Yhteissoitto, kandidaatin tutkinto (3 + 3 + 3 op, yht. 9 op, 240 t)
2a1m Yhteissoitto, maisterin tutkinto (3 + 3 op, yht. 6 op, 160 t)
2ks7 Orkesterinjohdon ja puhallinorkesterinjohdon syventävät opinnot (5-20 op, 534 t)
2ka21k Orkesterikirjallisuuden analyysi ja sovitus, kandidaatin tutkinto (5 + 5 + 5 op, yht. 15op, 400t)
2ka21m Orkesterikirjallisuuden analyysi ja sovitus, maisterin tutkinto (5 + 5 op, yht. 10op, 267t)

PÄÄAINE, PUHALLINORKESTERINJOHTO

2pk Puhallinorkesterinjohto (30 + 30 + 30 op, yht. 90 op, 2403 t)
2pm Puhallinorkesterinjohto (24 + 24 + 12 op, yht. 60 op, 1600 t)
2a1k Yhteissoitto, kandidaatin tutkinto (3 + 3 + 3 op, yht. 9 op, 240 t)
2a1m Yhteissoitto, maisterin tutkinto (3 + 3 op, yht. 6 op, 160 t)
2ka22k Puhallinorkesterikirjallisuuden analyysi ja sovitus (15 op, 400 t, 5op/lukuvuosi)
2ka22m Puhallinorkesterikirjallisuuden analyysi ja sovitus (10 op, 267 t, 5op/lukuvuosi)

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT (PUHALLINORKESTERINJOHTO)

2ka29 Puhallinmusiikin historia  (4 op, 107 t)

PÄÄAINE, KUORONJOHTO

2kk Kuoronjohto (30 + 30 + 30 op, yht. 90 op, 2403 t)
2km Kuoronjohto (24 + 24 + 12 op, yht. 60 op, 1600 t)
2a9k Yhtyelaulu, kandidaatin tutkinto (3 + 3 + 3 op, yht. 9 op, 240 t)
2a9m Yhtyelaulu, maisterin tutkinto (3 + 3 op, yht. 6 op, 160 t)
2ka23k Kuorokirjallisuuden analyysi ja sovitus, kandidaatin tutkinto (5 + 5 + 5 op, yht. 15op, 400t)
2ka23m Kuorokirjallisuuden analyysi ja sovitus, maisterin tutkinto (5 + 5 op, yht. 10op, 267t)

KUORONJOHDON SYVENTYMISOPINNOT

2ks2 Syventymiskohteena gregorianiikka (5-20 op, 534 t, 10 op/lukuvuosi)
2ks3 Syventymiskohteena renessanssi (5-20 op, 534 t ,10 op/lukuvuosi)
2ks4 Syventymiskohteena barokki (5-20 op, 534 t, 10 op/lukuvuosi)
2ks5 Syventymiskohteena romantiikka ja impressionismi (5-20 op, 534 t, 10 op/lukuvuosi)
2ks6 Syventymiskohteena 1900-luvun ja oman aikamme kuoromusiikki (5-20 op, 534 t, 10 op/lukuvuosi)

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT (KUORONJOHTO) 

2ka24m1 Kuoromusiikin historia I Moduuli I, gregorianiikka (1,5 op, 160 t)
2ka24m2 Kuoromusiikin historia II Moduuli II (1,5 op, 40 t)
2ka24m3 Kuoromusiikin historia III Moduuli III (1,5 op, 40 t)
2ka24m4 Kuoromusiikin historia IV Moduuli IV (1,5 op, 40 t)
2ka26 Suomalaisen kuoromusiikin historia (3 op, 80 t)

OPINNÄYTE, MUSIIKINJOHTAMINEN

o2ok / o2kk / o2pk Opinnäyte, musiikinjohtaminen (musiikin kandidaatti)  (10 op, 267t)
o2om / o2km / o2pm Opinnäyte, musiikinjohtaminen (musiikin maisteri)  (40 op, 1068t)

 

PÄÄAINE, ORKESTERINJOHTO

2ok Orkesterinjohto (30 + 30 + 30 op, yht. 90 op, 2403 t)

Osaamistavoitteet
Oppilas
a) saa valmiudet taiteellisesti korkeatasoiseen työskentelyyn kapellimestarina
b) oppii hallitsemaan klassisen, romanttisen ja impressionistisen orkesterikirjallisuuden vaatiman johtamistekniikan, erityispiirteet ja tulkintatavat
c) saa valmiudet kandidaatin tutkintoon kuuluvaan, B-tason opinnäytteeseen
Suositeltu suoritusvuosi K1-3
Arviointi a/i
Edeltävät opinnot
Orkesterinjohdon tasosuoritukset D, C
Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetusta enintään 144 t
Suoritukset
a) Osallistuminen  opetukseen
b) Ohjelmasuoritus:
1. Klassisen sinfonian  harjoittaminen ja johtaminen  (valmistettu tehtävä)
2. Säestystehtävä pienellä orkesterilla (valmistettu tehtävä)

 

2om Orkesterinjohto (24 + 24 + 12 op, yht. 60 op, 1600 t)

Osaamistavoitteet
Oppilas
a) saa valmiudet itsenäiseen, taiteellisesti korkeatasoiseen työskentelyyn kapellimestarina
b) oppii hallitsemaan orkesterikirjallisuuden vaativimpien teosten edellyttämän johtamistekniikan
c) oppii tuntemaan laajasti orkesterimusiikkia, tyylien erityispiirteitä ja tulkintatapoja
d) tutustuu musiikkiteatteriin (ooppera, baletti, musiikkinäytelmät)
e) osaa kapellimestarin hallinnolliset tehtävät
f) saa valmiudet maisterin tutkintoon kuuluvaan, A-tason opinnäytteeseen
Suositeltu suoritusvuosi M1-2
Arviointi a/i
Edeltävät opinnot
Kaikki tutkintoon vaadittavat pakolliset ja valinnaiset opintojaksot
Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetusta enintään 144 t
Suoritukset
a) Osallistuminen opetukseen
b) Ohjelmasuoritus:
A Kapellimestariluokan harjoitusorkesterin (tms.) kanssa toteutettu konserttityyppinen produktio
- vaativa orkesterikappale
- säestystehtävä
B Näyte musiikkiteatteriproduktion harjoittamisesta ja johtamisesta

 

2a1k Yhteissoitto, kandidaatin tutkinto (3 + 3 + 3 op, yht. 9 op, 240 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
tutustuu työskentelyyn orkesterissa  ja oppii sopeutumaan yhteissoittotapahtumaan
Suositeltu suoritusvuosi K1-3
Arviointi a/i
Opetus ja työmuodot
Harjoituksia enintään 60 t/ lukuvuosi
Suoritukset
Osallistuminen kapellimestariluokan harjoitusorkesterin ja valmistavien tuntien orkesterin työskentelyyn

 

2a1m Yhteissoitto, maisterin tutkinto (3 + 3 op, yht. 6 op, 160 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
tutustuu työskentelyyn orkesterissa  ja oppii sopeutumaan yhteissoittotapahtumaan
Suositeltu suoritusvuosi M1-2
Arviointi a/i
Opetus ja työmuodot
Harjoituksia enintään 60t /lukuvuosi
Suoritukset
Osallistuminen kapellimestariluokan harjoitusorkesterin ja valmistavien tuntien orkesterin työskentelyyn

 

2ks7 Orkesterinjohdon ja puhallinorkesterinjohdon syventävät opinnot (5-20 op,
534 t)

Osaamistavoitteet
Oppilas
a) syventää tietojaan valitsemastaan aiheesta (orkesteri- tai puhallinorkesterimusiikin erityisala: vanha musiikki, 2000-luvun musiikki, musiikkiteatteri, sotilasmusiikki, Big Band, suomalainen puhallinmusiikki jne.)
b) jatkaa historiallisia, teoreettisia, musiikkianalyyttisiä tai pedagogisia opintoja
c) parantaa valmiuksiaan tehdä itsenäistä työtä
Arviointi
Lautakunta-arvointi a-i
Opetus- ja työmuodot
a) vaihtelevat ohjaajan hyväksymän, opiskelijan laatiman työsuunnitelman mukaan
b) opinnoista sovitaan orkesterinjohtoa tao puhallinorkesterinjohtoa ohjaavan opettajan kanssa
b) osa opinnoista voi olla muista yliopistoista
Suoritukset
Ohjaajan hyväksymän työsuunnitelman mukaan
Raportointi

 

2ka21k Orkesterikirjallisuuden analyysi ja sovitus, kandidaatin tutkinto (5 + 5 + 5 op, yht. 15op, 400t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- perehtyy orkesterikirjallisuuden notaatioon, tyylillisiin ja tulkinnallisiin traditioihin
- tutustuu orkesterimuotojen ohjelmistollisiin erityispiirteisiin
- sovittaa, soitintaa ja/tai säveltää orkesterille
- pystyy analyyttiseen työhön orkesterimusiikin eri tyylisuuntien ja repertuaarin parissa
- oppii soveltamaan analyysityön tuloksia taiteellisessa toiminnassa mm. sävellysluokan kanssa
Suositeltu suoritusvuosi K1-3
Arviointi  a/i
Opetus ja työmuodot
Pienryhmäopetusta ja harjoituksia 168 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Harjoitustehtävien suorittaminen

 

2ka21m Orkesterikirjallisuuden analyysi ja sovitus, maisterin tutkinto (5 + 5 op, yht. 10op, 267t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- perehtyy orkesterikirjallisuuden notaatioon, tyylillisiin ja tulkinnallisiin traditioihin
- tutustuu orkesterimuotojen ohjelmistollisiin  erityispiirteisiin
- sovittaa, soitintaa ja/tai säveltää orkesterille
- pystyy analyyttiseen työhön orkesterimusiikin eri tyylisuuntien ja repertuaarin parissa
- oppii soveltamaan analyysityön tuloksia taiteellisessa toiminnassa mm. sävellysluokan kanssa
Suositeltu suoritusvuosi M1-2
Arviointi  a/i
Opetus ja työmuodot
Pienryhmäopetusta ja harjoituksia 168 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Harjoitustehtävien suorittaminen

 

PÄÄAINE, PUHALLINORKESTERINJOHTO

2pk Puhallinorkesterinjohto (30 + 30 + 30 op, yht. 90 op, 2403 t)

Osaamistavoitteet
Oppilas
a) saa valmiudet taiteellisesti korkeatasoiseen työskentelyyn puhallinorkesterinjohtajana
b) oppii hallitsemaan puhallinorkesterin vaatiman johtamistekniikan
c) saa käsityksen länsimaisesta puhallinorkesterikirjallisudesta
d) saa valmiudet kandidaatin tutkintoon kuuluvaan, B-tason opinnäytteeseen
Suositeltu suoritusvuosi K1-3
Arviointi a/i
Edeltävät opinnot
Puhallinorkesterinjohdon tasosuoritukset D, C
Opetus- ja työmuodot
ryhmäopetusta enintään 96 t
Suoritukset
a) Osallistuminen  opetukseen
b) Ohjelmasuoritus:
1. Romanttisen teoksen harjoittamien ja johtaminen

 

2pm Puhallinorkesterinjohto (24 + 24 + 12 op, yht. 60 op, 1600 t)

Osaamistavoitteet
Oppilas
a) saa valmiudet itsenäiseen, taiteellisesti korkeatasoiseen työskentelyyn puhallinorkesterin kapellimestarina
b) oppii hallitsemaan puhallinorkesterikirjallisuuden vaativimpien teosten edellyttämän johtamistekniikan
c) oppii tuntemaan laajasti puhallinorkesteriohjelmistoa, tyylien erityispiirteitä ja tulkintatapoja
d) saa valmiudet maisterin tutkintoon kuuluvaan, A-tason opinnäytteeseen
Suositeltu suoritusvuosi M1-2
Arviointi a/i
Edeltävät opinnot
Kaikki tutkintoon vaadittavat pakolliset ja valinnaiset opintojaksot
Opetus- ja työmuodot
ryhmäopetusta enintään 96 t
Suoritukset
a) Osallistuminen opetukseen
b) Ohjelmasuoritus:
Konsertin harjoittaminen ja johtaminen; ohjelman tulee sisältää
- laajamuotoinen puhallinorkesteriteos, ks.luettelo
- moderni puhallinorkesteriteos
- konsertto tai muu vaativa säestystehtävä

 

2a1k Yhteissoitto, kandidaatin tutkinto (3 + 3 + 3 op, yht. 9 op, 240 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
tutustuu työskentelyyn orkesterissa  ja oppii sopeutumaan yhteissoittotapahtumaan
Suositeltu suoritusvuosi K1-3
Arviointi a/i
Opetus ja työmuodot
Harjoituksia enintään 60 t/ lukuvuosi
Suoritukset
Osallistuminen kapellimestariluokan harjoitusorkesterin ja valmistavien tuntien orkesterin työskentelyyn

 

2a1m Yhteissoitto, maisterin tutkinto (3 + 3 op, yht. 6 op, 160 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
tutustuu työskentelyyn orkesterissa  ja oppii sopeutumaan yhteissoittotapahtumaan
Suositeltu suoritusvuosi M1-2
Arviointi a/i
Opetus ja työmuodot
Harjoituksia enintään 60t /lukuvuosi
Suoritukset
Osallistuminen kapellimestariluokan harjoitusorkesterin ja valmistavien tuntien orkesterin työskentelyyn

 

2ka22k Puhallinorkesterikirjallisuuden analyysi ja sovitus (15 op, 400 t, 5op/lukuvuosi)

Oppimistavoitteet
Opiskelija
- omaksuu puhallinorkesterikirjallisuuden notaatiota, tyylillisiä ja tulkinnallisia traditioita 
- omaksuu eri puhallinorkesterimuotojen erityispiirteitä                                        
- omaa valmiuksia sovittaa, soitintaa ja/tai säveltää puhallinorkesterikokoonpanolle                      
- pystyy analyyttiseen työhön puhallinorkesterimusiikin eri tyylien ja repertoaarien parissa sekä
- oppii soveltamaan analyysityön tuloksia taiteellisessa toiminnassa
Suositeltu ajoitus K1-3
Arviointi a / i
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetusta ja harjoituksia 192 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen. Harjoitustehtävien suorittaminen. Näytetyönä laadittavia puhallin-orkesterisovituksia puhallin-orkesterinjohdon harjoitus-orkesterille.

 

2ka22m Puhallinorkesterikirjallisuuden analyysi ja sovitus (10 op, 267 t, 5op/lukuvuosi)

Oppimistavoitteet
Opiskelija
- omaksuu puhallinorkesterikirjallisuuden notaation, tyylilliset ja tulkinnalliset traditiot    
- omaksuu eri puhallinorkesterimuotojen erityispiirteet                                         
- omaa taidon sovittaa, soitintaa ja/tai säveltää puhallinorkesterikokoonpanolle                          
- pystyy analyyttiseen työhön puhallinorkesterimusiikin eri tyylien ja repertoaarien parissa sekä
- oppii soveltamaan analyysityön tuloksia taiteellisessa toiminnassa
Suositeltu ajoitus M1-2
Arviointi a / i
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetusta ja harjoituksia 192 t

 

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT (PUHALLINORKESTERINJOHTO)

2ka29 Puhallinmusiikin historia  (4 op, 107 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- perehtyy puhallinsoittimien kehitykseen ja puhallinyhtyeille sävellettyyn musiikkiin 1200-luvulta lähtien.
- perehtyy puhallinyhtyeiden syntyhistoriaan, kehitykseen ja erityispiirteisiin länsimaisen musiikin historiassa.
Suositeltu ajoitus
K1-3
Arviointi 0–5
Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetusta 60 t

 

PÄÄAINE, KUORONJOHTO

2kk Kuoronjohto (30 + 30 + 30 op, yht. 90 op, 2403 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) saa valmiudet taiteellisesti korkeatasoiseen työskentelyyn kuoronjohtajana
b) perehtyy eri kuoromuotojen työskentelytapoihin
c) saa käsityksen länsimaisesta kuorokirjallisuudesta
d) hallitsee tasosuoritus B:n vaatimustason ja saa valmiudet kandidaatin tason opinnäytteeseen.
Suositeltu suoritusvuosi K3
Arviointi a/i
Edeltävät opinnot
Kuoronjohdon tasosuoritukset D, C
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista ja ryhmäopetusta, Sibelius-Akatemian vokaaliyhtyeen harjoittamista ja johtamista enintään 96 t
Suoritukset
a) Suorituksiin osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.
b) Suoritukset sisältävät D-, C- ja B-tasosuoritukset
c) Suoritusinstrumenttina D- ja C-tasoilla on Sibelius-Akatemian vokaaliyhtye ja B-tasolla opiskelijan oma, talon ulkopuolella toimiva kuoro.
d) Osallistuminen Sibelius-Akatemian kamarikuoron / suuren kuoron produktioihin laulajana

 

2km Kuoronjohto (24 + 24 + 12 op, yht. 60 op, 1600 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) saa valmiudet itsenäiseen, taiteellisesti korkeatasoiseen työskentelyyn kuoronjohtajana
b) hallitsee kuorokirjallisuuden vaativimpien teosten edellyttämän johtamistekniikan
c) saa käsityksen kuoromusiikin eri tyylikausien äänenmuodostustekniikasta
ja pystyy sen soveltamiseen
d) oppii tuntemaan eri kuoromuotojen ohjelmistollisia ja äänenmuodostuksellisia erityispiirteitä
e) saa valmiudet  maisterin tutkintoon kuuluvaan, A-tason opinnäytteeseen
Suositeltu suoritusvuosi M1-2
Arviointi a/i
Edeltävät opinnot
Kaikki tutkintoon vaadittavat pakolliset ja valinnaiset opintojaksot
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista ja ryhmäopetusta, Sibelius-Akatemian vokaaiyhtyeen harjoittamista ja johtamista enintään 96t
Suoritukset
a) Suorituksiin osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.
b) Suoritukset sisältävät D-, C,- B- ja A-tasosuoritukset
c) Suoritusinstrumenttina Sibelius-Akatemian vokaaliyhtye ja opiskelijan oma(t), talon ulkopuolella toimiva(t) kuoro(t).
d) Osallistuminen Sibelius-Akatemian kamarikuoron/suuren kuoron produktioihin laulajana

 

2a9k Yhtyelaulu, kandidaatin tutkinto (3 + 3 + 3 op, yht. 9 op, 240 t)

Osaamistavoitteet
Oppilas
a) tutustuu työskentelyyn kuorossa
b) harjoittaa yhtyelaulutaitojaan
Suositeltu suoritusvuosi K1-3
Arviointi
Lautakunta-arviointi a-i
Opetus- ja työmuodot
Harjoittelua enintään 60 t/ lukuvuosi
Suoritukset
a) Osallistuminen kuoronjohdon valmistavien tuntien yhtyelaulutyöskentelyyn
b) Osallistuminen valikoidusti laulajana Sibelius-Akatemian vokaaliyhtyeen työskentelyyn

 

2a9m Yhtyelaulu, maisterin tutkinto (3 + 3 op, yht. 6 op, 160 t)

Osaamistavoitteet
Oppilas
a) tutustuu työskentelyyn kuorossa
b) harjoittaa yhtyelaulutaitojaan
Suositeltu suoritusvuosi M1-2
Arviointi
Lautakunta-arviointi a-i
Opetus- ja työmuodot
Harjoittelua enintään 60 t lukuvuosi
Suoritukset
a) Osallistuminen kuoronjohdon valmistavien tuntien yhtyelaulutyöskentelyyn
b) Osallistuminen valikoidusti laulajana Sibelius-Akatemian vokaaliyhtyeen työskentelyyn

 

2ka23k Kuorokirjallisuuden analyysi ja sovitus, kandidaatin tutkinto (5 + 5 + 5 op, yht. 15op, 400t)

Osaamistavoitteet
Oppilas
a) perehtyy kuoromusiikin tyylillisiin traditioihin
b) tutustuu eri kuoromuotojen ohjelmistollisiin ja äänenmuodostuksellisiin erityispiirteisiin
c) harjoittelee kuorolle sovittamista ja/tai säveltämistä
Suositeltu suoritusvuosi K1-3
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetusta ja harjoituksia 144 t
Suoritukset
a) Osallistuminen opetukseen
b) Harjoitustehtävien suorittaminen
c) Näytetyönä laadittava kuorosovitus/sävellys omalle kuorolle

 

2ka23m Kuorokirjallisuuden analyysi ja sovitus, maisterin tutkinto (5 + 5 op, yht. 10op, 267t)

Osaamistavoitteet
Oppilas
a) syventää kuoromusiikin tyylillisten traditioiden tuntemusta
b) on syvästi perehtynyt eri kuoromuotojen ohjelmistollisiin ja äänenmuodostuksellisiin erityispiirteisiin
c) kykenee monipuoliseen kuorolle sovittamiseen ja/tai säveltämiseen
Suositeltu suoritusvuosi M1-2
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetusta ja harjoituksia 144 t
Suoritukset
a) Osallistuminen opetukseen
b) Harjoitustehtävien suorittaminen
c) Näytetyönä laadittava kuorosovitus/sävellys omalle kuorolle

 

KUORONJOHDON SYVENTYMISOPINNOT

2ks2 Syventymiskohteena gregorianiikka (5-20 op, 534 t, 10 op/lukuvuosi)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) jatkaa perehtymistä länsimaisen taidemusiikin varhaisvaiheisiin
keskeisinä aihealueina keskiajan roomalaiskatolinen kirkkolaulu
b) perehtyy kirkkolaulun musiikilliseen ja liturgiseen karakteristiikkaan
c) perehtyy nuottipaleografiaan
d) saa käsityksen elementääriteorian alueista, notaatiosta, rytmiikasta, modaliikasta ja rakenteista
Suositeltu suoritusvuosi M1-2
Arviointi a-i
Opetus- ja työmuodot
Luentoja ja ryhmätyöskentelyä, johtamisharjoituksia Suoritukset
a) Osallistuminen opetukseen
b) Valitun ohjelmiston harjoittaminen ja johtaminen

 

2ks3 Syventymiskohteena renessanssi (5-20 op, 534 t ,10 op/lukuvuosi)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) jatkaa perehtymistä kuoromusiikin kultaiseen aikakauteen materiaalina myöhäiskeskiajan ja renessanssin maallinen ja/tai kirkollinen soitinsäestyksellinen ja a cappella kuoromusiikki
b) perehtyy koulukuntiin ja keskeisiin säveltäjiin (mm. Ockeghem, Obrecht, des Prez, Marenzio, Gesualdo, Monteverdi, Palestrina, Victoria, di Lasso)
c) saa omakohtaisen harjoittelun kautta käsityksen äänenkuljetuksen merkityksestä vokaalipolyfoniassa.
d) saa käsityksen eri viritysjärjestelmien toimivuudesta
Suositeltu suoritusvuosi M1-2
Arviointi a-i
Edeltävät suoritukset
Kuoromusiikin historia
Opetus- ja työmuodot
Luentoja ja ryhmätyöskentelyä, johtamisharjoituksia
Suoritukset
a) Osallistuminen opetukseen
b) Valitun ohjelmiston harjoittaminen ja johtaminen

 

2ks4 Syventymiskohteena barokki (5-20 op, 534 t, 10 op/lukuvuosi)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) jatkaa perehtymistä barokin kuoromusiikkiin ja tutustuu laajasti merkittäviin säveltäjiin varhaisbarokista myöhäisbarokkiin
b) perehtyy keskeisiin säveltäjiin (mm. Monteverdi, Schütz, Purcell, Lotti, J.S.Bach, Händel, Buxtehude)
c) saa käsityksen barokin affektiopista ja esityskäytännöstä
d) oppii soveltamaan ns. barokkiartikulaatiota sen eri muodoissa
Suositeltu suoritusvuosi M1-2
Arviointi a-i
Edeltävät suoritukset
Kuoromusiikin historia
Opetus- ja työmuodot
Luentoja ja ryhmätyöskentelyä, johtamisharjoituksia
Suoritukset
a) Osallistuminen opetukseen
b) Valitun ohjelmiston harjoittaminen ja johtaminen

 

2ks5 Syventymiskohteena romantiikka ja impressionismi (5-20 op, 534 t, 10 op/lukuvuosi)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) jatkaa perehtymistä romantiikan ja impressionismin maalliseen ja kirkolliseen, soitinsäestykselliseen ja a cappella kuoromusiikkiin
b) perehtyy keskeisiin säveltäjiin (mm. Brahms, Bruckner, Mendelssohn, Reger, Debussy, Ravel)
c) omaksuu aikakauden estetiikan mukaisia ilmaisullisia ihanteita äänenmuodostuksessa ja tekstinkäsittelyssä
Suositeltu suoritusvuosi M1-2
Arviointi a-i
Edeltävät suoritukset
Kuoromusiikin historia
Opetus- ja työmuodot
Luentoja ja ryhmätyöskentelyä, johtamisharjoituksia 
Suoritukset
a) Osallistuminen opetukseen
b) Valitun ohjelmiston harjoittaminen ja johtaminen

 

2ks6 Syventymiskohteena 1900-luvun ja oman aikamme kuoromusiikki (5-20 op, 534 t, 10 op/lukuvuosi)

1900-luvun kuoromusiikki ennen 2. maailmansotaa
1900-luvun kuoromusiikki 2. maailmansodan jälkeen ja 2000-luvun kuoromusiikki.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) jatkaa 1900-luvun alkupuolen eurooppalaisen kuoromusiikin keskeisiin ilmiöihin perehtymistä lähtökohtana myöhäisromantiikan ja impressionismin jäkeinen uusklassismi (mm. Ravel, Hindemith, Milhaud, Poulenc, Messiaen, Stravinski, Bartok) ja yksittäiset, koulukunnista erillään olevat kuoromusiikin säveltäjät (mm. Kodaly, Vaughan Williams, Orff) sekä dodekafoniaa ja rivitekniikkaa hyödyntämällä syntynyt kuoromusiikki (mm. Schönberg, Copland)
b) jatkaa perehtymistä Euroopassa ja Amerikassa syntynen kuoromusiikin keskeisiin ilmiöihin mm. darmstadtilaisen koulukunnan kansainvälisiin (mm. Ligeti, Kagel, Berio) ja suomalaisiin (mm. Johansson, Bergman, Kokkonen, Englund, Rautavaara) vaikuttajiin.
c) perehtyy suomalaisiin jälkisarjallisen ajan säveltäjiin (mm. Heininen, Tiensuu, Wennäkoski, Talvitie, Puumala)
Suositeltu suoritusvuosi M1-2
Arviointi a-i
Edeltävät suoritukset
Kuoromusiikin historia
Opetus- ja työmuodot
Luentoja ja ryhmätyöskentelyä, johtamisharjoituksia
Suoritukset
a) Osallistuminen opetukseen
b) Valitun ohjelmiston harjoittaminen ja johtaminen

 

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT (KUORONJOHTO)

2ka24m1 Kuoromusiikin historia I Moduuli I, gregorianiikka (1,5 op, 160 t)

Osaamistavoitteet
Oppilas
a) ymmärtää keskiajan liturgisen laulun, musiikinteorian ja musiikkifilosofian yleisluonnetta
b) on tutustunut latinalaisen kirkkolaulun yleisimpiin sävelmätyyppeihin ja niiden käytön motiiveihin
c) on tutustunut kirkkolaulun esittämisen erilaisiin perusteisiin
d) on alustavasti tutustunut länsimaisen nuottikirjoituksen vaiheisin ja tyyppeihin renessanssiin saakka
e) on alustavasti tutustunut latinalaisen liturgian ja kirkkolaulun lähteisiin
f) on tutustunut gregorianiikan oppihistorian pääpiirteisiin
Suositeltu suoritusvuosi K1-3
Arviointi 0-5
Opetus- ja työmuodot
a) opintojakso suoritetaan osallistumalla Kimun opintojaksoon 5vh5 Laboratoriokuoro
b) valittava jokin seuraavista Kimun opintojaksoista:
5v12 Johdatus greogorianiikkaan
5v14 Greogorianiikka 1
5v31 Groegorianiikka 2
5v13 Nuottipaleografia 1
5v32 Nuottipaleografia 2
c) luentoja ja musiikin kuuntelua 30 t
d) omakohtaista työtä 10 t
Suoritukset
a) osallistuminen opetukseen
b) osallistuminen lauluryhmän työskentelyyn
c) kertauskuulustelu

 

2ka24m2 Kuoromusiikin historia II Moduuli II (1,5 op, 40 t)

Osaamistavoitteet
Oppilas
a) saa käsityksen ajanjaksosta moniäänisyyden synty - barokin loppu
b) tutustuu ranskalaiseen ja italialaiseen 1300-luvun musiikkiin (Machaut, Landini)
c) tutustuu myöhäiskeskiajan ja renessanssin suuriin nimiin (mm. Dufay, Lasso)
d) saa käsityksen barokista ja affektiopista (Schütz, Bach)
e) tutustuu soitinsäestyksellisiin kuoroteoksiin (messu, passio, oratorio)
Suositeltu suoritusvuosi K1-3
Arviointi 0-5
Opetus- ja työmuodot
Luentoja ja musikin kuuntelua 30 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Kertauskuulustelu

 

2ka24m3 Kuoromusiikin historia III Moduuli III (1,5 op, 40 t)

Osaamistavoitteet
Oppilas
a) tutustuu klassismin ja eurooppalainen romantiikan ajan säveltäjiin (mm. Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Liszt, Brahms, Bruckner, Verdi)
b) tutustuu impressionisteihin (mm. Debussy, Ravel),
c) tutustuu nationalisteihin (mm. Rachmaninov, Dvorák, Grieg, Ives, Sibelius, Elgar) j
d) tutustuu usklassikoihin (mm. Hindemith, Milhaud, Poulenc, Messiaen, Stravinski, Bartok, Vaughan Williams, Orff)
Suositeltu suoritusvuosi K1-3
Arviointi 0-5
Opetus- ja työmuodot
Luentoja ja musikin kuuntelua 30 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Kertauskuulustelu

 

2ka24m4 Kuoromusiikin historia IV Moduuli IV (1,5 op, 40 t)

Osaamistavoitteet
Oppilas
a) tutustuu myöhäisromantiikan ajan  säveltäjiin ja dodekafonikkoihin (mm. Wolf, Reger, Richard Strauss, Schönberg, Copland)
b) tutustuu 2. maailmansodan jälkeisiin koulukuntiin Euroopassa ja Amerikassa (mm. Darmstadtin koulukunta, Messiaen, Ligeti, Kagel, Berio)
c) tutustuu sarjallisuuden synnyttämiin uusiin ilmaisukeinoihin mm. puhekuoroon ja uuteen notaatioon
Suositeltu suoritusvuosi K1-3
Arviointi 0-5
Opetus- ja työmuodot
Luentoja ja musiikin kuuntelua 30 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Kertauskuulustelu

 

2ka26 Suomalaisen kuoromusiikin historia (3 op, 80 t)

HUOM! Ei opetusta lv 2013-14.
Osaamistavoitteet
Oppilas
a) tutustuu keskiajan piae cantiones -ohjelmistoon
b) saa käsityksen kuoroliikkeen tulosta Suomeen 1800-luvun alussa
c) tutustuu autonomian ajan säveltäjiin (mm. Pacius, Ehrström, Hagfors, Linsén, Genetz, P.J.Hannikainen, Wegelius, Kajanus)
d) saa käsityksen runonlaulun merkityksestä irrottautumisessa eurooppalaisesta liedertafelista, kansallisesta herätyksestä ja karelianismista (Sibelius)
e) tutustuu kansallisromantiikan keskeisiin kuorosäveltäjiin (mm. Kuula, Madetoja, Palmgren)
f) tutustuu 1920-luvun modernisteihin (mm. Raitio, Aarre Merikanto, Klami)
g) saa käsityksen 2. maailmansodan jälkeen tapahtuneesta ohjelmistollisten ja äänenkäytöllisten traditioiden murtumisesta ja tyylillisen ja teknisen moniarvoisuden luomasta uudesta kuoroilmaisusta (mm. Sulo Salonen, Johansson, Englund, Kokkonen, Bergman, Rautavaara, Heininen, Sallinen, Salmenhaara, Jouko Linjama, Kostiainen, Heiniö, Aho, Tiensuu, Hämeenniemi, Rechberger, Saariaho, Kaipainen, Kortekangas, Esa-Pekka Salonen, Linkola, Jyrki Linjama, Pohjannoro, Pohjola, Talvitie, Karlsson, Pulkkis, Mäntyjärvi
Suositeltu suoritusvuosi M1-2
Arviointi 0-5
Opetus- ja työmuodot
Luentoja ja musiikin kuuntelua 60 t
Suoritukset
a) osallistuminen opetukseen
b) kertauskuulustelu

 

OPINNÄYTE, MUSIIKINJOHTAMINEN

o2ok / o2kk / o2pk Opinnäyte, musiikinjohtaminen (musiikin kandidaatti)  (10 op, 267t)

Sisältö
Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäytteeseen sisältyvät suoritukset
• Klassisen tai romanttisen orkesteriteoksen tai osan harjoittaminen ja johtaminen (valmistettu tehtävä) kapellimestariluokan harjoitusorkesterin (tms.) kanssa
• käsiohjelman laatiminen
• Kirjallinen kypsyysnäyte:
- Opiskelualaan liittyvän esseen (4 A4-sivua) kirjoittaminen kokeessa yleisenä tenttipäivänä. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon.
Edeltävät suoritukset
• pääaineen opintoja väh 90 op
• sivuaineopinnot väh 40 op
• valinnaiset opinnot väh 10 op
Arviointi
Taiteellisen ohjelmasuorituksen arvostelee dekaanin määräämä lautakunta.
Taiteellinen ohjelmasuoritus arvostellaan asteikolla 0–5.
Kypsyysnäytteen arvioi ainejohtajan määräämä opettaja asteikolla a/i.
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.
Suositeltu ajoitus 3. Vuosi

 

o2om / o2km / o2pm Opinnäyte, musiikinjohtaminen (musiikin maisteri)  (40 op, 1068t)

Sisältö
Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäytteeseen sisältyvät suoritukset:
• kapellimestariluokan harjoitusorkesterin, Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesterin tai ammattiorkesterin (tms.) kanssa toteutettu vaativa konserttityyppinen produktio
• näyte musiikkiteatteriproduktion harjoittamisesta ja johtamisesta
• Kirjallinen kypsyysnäyte:
- Opiskelija laatii opinnäytteeseensä liittyvän taiteellisen ohjelmasuorituksen (konsertin) käsiohjelmatekstin (väh.1 A4-sivu). Käsiohjelmateksti sisältää soitettavien teosten taustatietoa. Teksti voi sisältää myös suppean katsauksen kulttuurihistoriaan. Käsiohjelman tekstiosa tulee jättää arvosteltavaksi ohjelmasuoritukseen ilmoittautumisen yhteydessä
- Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitoa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.
Edeltävät suoritukset
• pääaineen opintoja väh 100 op
• valinnaiset opinnot väh 30 op
Arviointi
Taiteellisen ohjelmasuorituksen arvostelee dekaanin määräämä viisijäseninen lautakunta.
Taiteellinen ohjelmasuoritus arvostellaan asteikolla 0–5.
Ohjelmasuorituksen arvioivan lautakunnan puheenjohtaja arvioi kypsyysnäytteen a / i.
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.
Suositeltu ajoitus 5. vuosi