Tutkintovaatimukset / Sibelius-Akatemia: Kansanmusiikki

PÄÄAINE: KANSANMUSIIKKI

PÄÄAINE, KANDIDAATIN TUTKINTO

7p8 Kansanlaulu (3 + 3 + 2 op, yht. 8 op 213 t)
7s-_____ Sivuinstrumentti (3 + 3 + 2 op, yht. 8 op 213 t)
7p84 Kandiakatemia (5 + 5 + 5 op, yht. 15 op, 400 t)
7p89 Kansanmusiikkiyhtye (6 + 6 + 6 op, yht. 18 op, 480 t)
7i1-Muut soittimet (2-8 op; 54–212t)
7p96 Sävellys ja sovitus 1 (4 + 4 op, yht. 8 op, 213 t)
o7k Opinnäyte, kansanmusiikki (musiikin kandidaatti) (10 op, 267 t)
7s29 Opinnäyteseminaari ja kirjallinen työ
ksk- Kypsyysnäyte (0 op)

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT

7p74 Kansanmusiikkiteoria 1 (6 + 6 + 6 op, yht. 18 op, 480 t)
7p58 Kansanmusiikin historia (6 + 6 + 6, yht. 18 op. 480 t)
7p55 Kansantanssi (3 op, 80t)
7p56 Soittimenrakennus ja huolto 1 (3 op, 80 t)

PÄÄAINE, MUSIIKIN MAISTERIN TUTKINTO

7pm1-_____ Instrumenttiopinnot (16 + 8 + 8 op; yht. 32 op, 864 t)
7p97 Yhtyemusisointi (8 + 8 op, yht. 16 op, 432 t)
7p78 Sävellys ja sovitus 2 (6 + 6 op, yht. 12 op, 320 t)
7p88 Kansanmusiikkiteoria 2 (5 + 5 op, yht. 10 op, 266 t)
7v18 Erikseen vahvistettava yhtye (3 + 3 op, yht. 6 op, 160 t)
7p100 Maisteriakatemia (5 op, 80 t)
o7m2 Opinnäyte, kansanmusiikki (musiikin maisteri) (37 op)
7s28 Maisterikonsertti (22 op, 587 t)
7s22 Projektiseminaari ja projekti (8 + 7 op, yht. 15 op, 400 t)
ksk- kss- (0 op)

MUUT OPINNOT

7v32 Aov-luennot (2 op, 53 t)
7v67 Chi kung  (2 op, 54 t)
7v68 Dance movement expression, singing and rhythm (3 op, 80 t)
7v21 Eak-harjoitukset (2 op, 53 t)
7v37 Euroopan kansanmusiikit (3 op, 80 t)
7p98 Instrumenttipedagogiikka (2 op; 53t)
7v38 Kansanmusiikin tutkimuksen erityisopinnot (2–6 op, 53–160 t)
7p48 Kansanmusiikin tutkimuksen syventävät opinnot (6–12 op, 160–320 t)
7v66 Kansanmusiikkipedagogiikan erityisopinnot (joko 5 op tai 10 op; 134-267t)
7p99 Kansanmusiikkipedagogiikka (10 op, 267t)
7v45 Kansantanssin jatkokurssi (3 op, 80t)
7v63 Laulunteko (3 op, 80t)
7v20 Musiikkidramaattinen produktio (4 op, 106 t)
7v28 Soittimenrakennus ja huolto 2 (3 op, 80 t)
7v34 Suomen kansanperinne (2 op, 53 t)
7v30 Taiteellinen projekti (4–16 op, 106–432 t)
7s23 Taiteellisen työn seminaari (2 op, 53 t)
7p52 Tutkielmaseminaari (10 op, 267 t)
7p54 Tutkielma (22 op, 587 t)
7v23 Täydentävät improvisointiopinnot (3 op, 80 t)
7v22 Vapaa säestys (3 op, 80 t)
7v54 Äänenkäyttö ja -huolto (3 op)
7v55 Äänenkäytön jatkokurssi (2 op)

 

PÄÄAINE: KANSANMUSIIKKI

PÄÄAINE, KANDIDAATIN TUTKINTO

Kansanmusiikin oppiaineen opetus soveltuu avoimen yliopiston opetukseen lukuun ottamatta opintojaksoja, jotka sisältävät henkilökohtaista opetusta.
Kaikkiin opintojaksoihin vaaditaan tasokoe paitsi seuraaviin opintojaksoihin:
7p55 Kansantanssi
7p56 Soittimenrakennus ja huolto 1
7p58 Kansanmusiikin historia
7v37 Euroopan kansanmusiikit
7pk- Pääinstrumentti (12+ 12 + 12 op, yht.36 op, 960 t)
7pk-1 Kanteleet
7pk-2 Viulu
7pk-3 Puhaltimet
7pk-4 Harmonikka
7pk-5  Laulu
7pk-6  Harmoni
7pk-7  Lyömäsoittimet
7pk-8  Mandoliini
7pk-9  Kitara
7pk-10  Kontrabasso
7pk-11  Huuliharppu
7pk-12  Muu pääinstrumentti
7pk-13  Klarinetti
7pk-14  Näppäilysoittimet
7pk-15  Erikseen vahvistettavat instrumentit

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- oppii hallitsemaan keskiajan ja uuden ajan soitto- ja laulutyylejä sekä laajasti niihin liittyvää sävelmistöä
- perehtyy soittimensa teknisiin ja tyylillisiin mahdollisuuksiin
- tutustuu äänentoistoon ja studio-työskentelyyn
- kehittää valmiuksiaan tyylinmukaiseen säveltämiseen ja improvisointiin
- kykenee luovasti soveltamaan perinnettä.
Opetusmuodot
Opiskelija voi saada henkilökohtaista opetusta lukuvuoden 2013-14 aikana kandidaatin tutkintoon enintään 70 tuntia
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
Suoritukset ja arviointi
I  Osallistuminen opetukseen ja ohjelmiston harjoittaminen
II  Tanssitupasoitto
III  Jamisoittoon osallistuminen
IV  Radio-ohjelman teko (15'–20')
V  Kirjallinen prosessianalyysi ennen jokaista konserttia
VI  Ohjelmasuoritus, kolme konserttia:
Yhden tulee keskittyä keskiajan ja yhden uuden ajan musiikkiin. Järjestyksestä sovitaan opettajan kanssa. Kolmannen konsertin tulee sisältää kummankin aikakauden musiikkia sekä omia tyylinmukaisia sävellyksiä ja improvisointia. Kolmas konsertti vastaa tasoa B.
Kaikissa konserteissa tulee olla soitto- ja laulusävelmiä sekä määrä- ja vapaarytmisiä esityksiä. Osa esityksistä saa olla säestettyjä.
Ensimmäisen ja toisen konsertin kesto n. 30 min., kolmannen n. 45 min. Kolmas konsertti on osa opinnäytettä.
Arviointi a/i
I  Opettajan ohjaavaa arviointia
II–IV  Opettajan ohjaavaa arviointia kollegan avustuksella
V  Opettajan ohjaavaa arviointia
VI  Lautakunta-arviointi a / i

 

7p8 Kansanlaulu (3 + 3 + 2 op, yht. 8 op 213 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tunnistaa suomalaisen kansanlaulun eri lajit
- pystyy laulamaan kansanomaisilla laulutyyleillä ja äänenmuodostustekniikoilla
- tutustuu suomenruotsalaiseen, skandinaaviseen sekä suomalais-ugrilaiseen laulumusiikkiin
- kykenee laululliseen itseilmaisuun
- löytää oman tavan laulaa
Arviointi Opettaja arvioi kollegan avustuksella a/i
Opetusmuodot
Ryhmäopetus 30 t
Yksityis- tai duo-opetus 30t
Työmuodot
Ohjelmiston harjoittaminen
Suoritukset
- osallistuu ryhmäopetukseen sekä yksityis- tai duotunneille
- opiskelija esittää n. 20 min. kokonaisuuden, joka sisältää keski- ja uuden ajan lauluja. Osa lauluista voi olla säestettyjä.

 

7s-_____ Sivuinstrumentti (3 + 3 + 2 op, yht. 8 op, 213 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- oppii hallitsemaan valitsemansa soittimen soittotekniikan perusteet
- perehtyy erilaisiin soittotyyleihin ja sävelmistöön
- tutustuu soittimen historiaan ja rakenteeseen
- pystyy ohjaamaan kansanmusiikkiyhtyeitä, joissa on mukana mainittu soitin
Opintojakson voi erikseen sopimalla suorittaa vaihtoehtoisesti myös tutustumalla johonkin tanssityyliin.
Opiskelijan, jolla on laulu pääinstrumenttina, on opiskeltava kaksi sivuinstrumenttia. Ohjelmasuoritus on pakollinen vain toisessa.
Opintojakson voi suorittaa myös valinnaisena.
Opetusmuodot
Opiskelija voi saada henkilökohtaista opetusta lukuvuoden 2013-14 aikana kandidaatin tutkintoon enintään 70 tuntia ja maisterin tutkintoon enintään 60 tuntia
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
Suoritukset ja arviointi
I Osallistuminen opetukseen ja ohjelmiston harjoittaminen
II Ohjelmasuoritus: Itse koottu kokonaisuus valitulla instrumentilla ohjelman kesto n. 20 min.
Arviointi
I Opettajan ohjaavaa arviointia
II Opettajan arviointi kollegan kanssa a / i

 

7p84 Kandiakatemia (5 + 5 + 5 op, yht. 15 op, 400 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee erilaisia improvisaation ja ilmaisun taitoja
- tuntee esityksen näyttämöllistämisen ja liikkeellistämisen keinoja
- kykenee toimimaan esiintyjänä näyttämöllisessä esityksessä
- osaa laajentaa ja syventää suhdettaan omaan soittimeensa
- tuntee musiikillisen performanssin perusteet
Arviointi
I Opettajien ohjaavaa arviointia
II Opettajan arviointi kollegan kanssa a / i
Opetusmuodot
Kolmen vuosikurssin yhteistä ryhmätyöskentelyä 120 t /lukuvuosi, yhteensä 360 t
Suoritukset
I Osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin
II Ohjelmasuoritus:
Esiintyminen ryhmän yhteisproduktiossa vähintään kerran lukuvuodessa. Esiintymisen ei tarvitse olla julkinen.

 

7p89 Kansanmusiikkiyhtye (6 + 6 + 6 op, yht. 18 op, 480 t)

Opintojaksoa opiskellaan kolmen lukuvuoden ajan:
Muut kuin kansanmusiikin pääaineen opiskelijat voivat opiskella kansanmusiikkiyhtyettä yhden vuoden opintosuorituksina.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee erilaisia mahdollisuuksia soitintaa, sovittaa ja säveltää keskiajan ja uuden ajan kansanmusiikkia erilaisille yhtyeille sekä musisoimalla että etukäteen suunnitellen
- osaa käyttää erilaisia kansansoittimia yhtyemusisoinnissa
- pystyy toimimaan yhtyeen solistina ja säestäjänä sekä laulaen että soittaen
- kykenee improvisoimaan erilaisista lähtökohdista
- perehtyy kansanmusiikin perusohjelmistoon samalla analysoiden ja sisäistäen kansanmusiikin musiikillisia lainalaisuuksia ja keinovaroja
- osaa toimia yhtyeen aktiivisena jäsenenä ja kontrolloida soittamistaan ja laulamistaan suhteessa muihin jäseniin
- tuntee yhtyeen äänentoiston ja studiotyöskentelyn perusteet
Arviointi
I Opettajan ohjaavaa arviointia
II Lautakunta-arviointi a / i
Opetusmuodot
Ohjattua ryhmätyöskentelyä 120t/lukuvuosi kolmen lukuvuoden ajan, yhteensä 360 t
Suoritukset
I Osallistuminen opetukseen ja produktioihin
II Ohjelmasuoritus:
Esiintyminen 1–2 kertaa lukukaudessa vuosikurssittain koottavien erikokoisten yhtyeiden tai produktioiden jäsenenä ja solistina sekä Folk Big Bandin kanssa. Yhden yhtyeen tulee keskittyä keskiajan ja yhden uuden ajan musiikkiin. Kolmannen tulee sisältää kummankin aikakauden musiikkia sekä omia tyylinmukaisia sävellyksiä ja improvisointia.
Esitysten kesto n. 30 min., kolmantena lukuvuonna (opinnäytekonsertti) n. 45 min.

 

7i1- Muut soittimet (2–8 op; 54–212t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa kansansoitinten, vähintään yhdysasentoisen kanteleen ja viulun, soittotekniikoiden perusteet
- tuntee keskeisten kansansoitinten soittotyylejä ja sävelmistöä
- omaa valmiudet ohjata yhtyeitä, joissa on erilaisia kansanomaisia soittimia
- ymmärtää kansansoitinten historiallisen kontekstin
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Opetus järjestetään 2 opintopisteen kursseina, joilla kullakin on pienryhmäopetusta 14 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja ohjelmiston harjoittaminen.

 

7p96 Sävellys ja sovitus 1 (4 + 4 op, yht. 8 op, 213 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa tehdä transkriptioita analysoimalla samalla kappaleen rakenteita, harmonioita, rytmiikkaa, sointivärejä ja melodioita fraseerauksineen ja koristeluineen
- osaa valmistaa sovituksen pienyhtyeelle käyttäen sekä kirjallista että äänikuvaan perustavaa työtapaa sekä naiden yhdistelmää
- osaa säveltää tyylinmukaisia melodioita sovitustensa pohjaksi sekä käyttää perinnemateriaalia sovitusten lähtökohtana
- osaa tehdä pedagogisen sovituksen kohdennettuna esim. lapsiryhmälle
- osaa tehdä perinteeseen pohjautuvia vaikeusasteeltaan eritasoisia sävellyksiä ja sovituksia
Arviointi
Opettajan ohjaavaa arviointia a/i
Opetusmuodot
Pienryhmäopetusta 30 t
Henkilökohtaista opetusta 14 t
Suoritukset
I Osallistuminen opetukseen ja harjoitustehtävien suorittaminen
II 5 erityylistä ja eri pienkokoonpanolle tai sooloinstrumentille kirjoitettua sovitusta tai sävellystä, vähintään yhdessä sovituksessa ei omaa pääinstrumenttia mukana, vähintään yhdessä sovituksessa laulu yhtenä elementtinä. Sävellykset ja sovitukset pyritään kohdentamaan esim. opiskelijan omaan instrumenttitutkintoon tai omalle yhtyeelle.

 

o7k Opinnäyte, kansanmusiikki (musiikin kandidaatti) (10 op, 267 t)

Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäytteen sisältö
Opinnäytteeseen kuuluvat
1. pääinstrumentin kolmas konsertti
2. kansanmusiikkiyhtyeen päätöskonsertti
3.  opinnäyteseminaari ja kirjallinen työ, joka kirjoitetaan opinnäyteseminaarin yhteydessä ja joka voi painottua muusikkouteen, tutkimukseen tai pedagogiikkaan.
Opinnäyte hyväksytään julkisessa tarkastustilaisuudessa, jonka alussa on opinnäytteen suorittajan musiikkiesitys ja alustus opinnäytteen taiteellisesta ja kirjallisesta työstä.
Arviointi
Kohtien 1–2 suoritukset arvioidaan ao. opintojaksojen kuvauksessa ilmoitetulla tavalla, kohta 3 opinnäytteen tarkastustilaisuudessa.
Lautakunta arvioi tarkastustilaisuudessa opinnäytekokonaisuuden ja kirjallisen työn, antaa opiskelijalle kirjallisen arvioinnin
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.
Edeltävät suoritukset
7pk- Pääinstrumentti
7p89 Kansanmusiikkiyhtye

 

7s29 Opinnäyteseminaari ja kirjallinen työ

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa arvioida omaa opiskeluaan ja taiteellista toimintaansa
- osaa kehittää keskustelu- ja väittelytaitojaan ja äidinkielen suullisia ja kirjallisia valmiuksiaan sekä
- saa valmiudet opinnäytteen kirjallisen osuuden laatimiseen
- osaa laatia kirjallisen työn
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
7pk Pääinstrumentti, 2 konserttia
Opetusmuodot
Seminaari-istunnot 30 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävien suorittaminen ja kirjallisen opinnäytteen tekeminen.

 

ksk- Kypsyysnäyte (0 op)

Kypsyysnäyte on kirjallinen koe, jossa opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon.
Arviointi a / i
Sekä kypsyysnäytteen että äidinkielen tarkastaja joko hyväksyvät tai hylkäävät kypsyysnäytteen.

 

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT

y38 Opintojen suunnittelu (2 op, 54 t)

Katso kokonaisuus pääainetta tukevat sivuaineopinnot

 

7p74 Kansanmusiikkiteoria 1 (6 + 6 + 6 op, yht. 18 op, 480 t)

Kansanmusiikin teoria 1 -opintojaksoa opiskellaan kolmen vuosittaisen opintojakson verran, vuosikursseittain: 1.vsk, 2.vsk ja 3.vsk. Muut kuin kansanmusiikki pääaineena opiskelevat voivat opiskella kansanmusiikkiteoria 1 -opintojakson osia yksittäisinä kursseina.
Ensimmäisen vuosikurssin aikana keskitytään täydentämään tiedot teorian perusosaamisessa ja perehdytään kansanmusiikkiteorian keskeisiin ilmiöihin, termeihin ja kysymyksiin.
Toisen vuosikurssin aikana opitaan tietokoneavusteista transkriptiota ja nuotinkirjoitusta, sekä tutustutaan arkistoäänitteisiin ja analyysimenetelmiin.
Kolmannen vuosikurssin aikana syvennetään käytännön osaamista, kansanmusiikin tyylintuntemusta ja improvisointitaitoja, sekä perehdytään tarkemmin perinnetyyleihin transkriptoiden, analysoiden ja musisoiden.
Kaikki vuosikurssit suoritettuaan opiskelija kykenee soveltamaan oppimaansa ja kommunikoimaan musiikin ammattilaisten kanssa sekä kansanmusiikin että muiden musiikinlajien parissa työskennellessään.

Osaamistavoitteet
7p74a Kansanmusiikkiteoria 1a

Kansanmusiikkiteoria 1.vsk:n suoritettuaan opiskelija
- osaa käytännössä musiikinteorian yleiseen laajaan oppimäärään verrattavat kansanmusiikin teoria- ja säveltapailutaidot
- tuntee kansanmusiikkiteoriaan liittyvät keskeiset käsitteet ja kysymykset
- osaa käyttää kansanmusiikille ominaisia tonaliteetteja, sävelikköjä, moodeja ja asteikkoja
- tuntee akustiikan perusteet
- pystyy kokemaan rytmin ja pulssin kokonaisvaltaisesti
- tuntee kansanmusiikille tyypillisiä rytmi-ilmiöitä, tahtilajeja ja tanssityylejä
- omaa riittävät käytännön tiedot ja taidot musiikin teoriasta toimiakseen kansanmuusikkona ja kansanmusiikkiyhtyeen jäsenenä
- hallitsee transkription ja notaation perusteet käsin kirjoittaen
7p74b Kansanmusiikkiteoria 1b
Kansanmusiikkiteoria 2.vsk:n suoritettuaan opiskelija osaa käyttää tietokoneohjelmia transkription ja nuotinkirjoituksen apuna tuntee kansanmusiikin transkriptioon ja nuotinkirjoitukseen liittyvät keskeiset menetelmät, käsitteet ja haasteet
pystyy nuotintamaan yksiäänistä perinteistä laulua ja soittoa arkistoäänitteiltä
osaa analysoida kansanmusiikkikappaleen säerakennetta ja muotoa
pystyy lukemaan ja hahmottamaan kansanmusiikin transkriptioita itse musisoiden
7p74c Kansanmusiikkiteoria 1c
Kansanmusiikkiteoria 3.vsk:n suoritettuaan opiskelija
- tuntee kansanmusiikin vanhan estetiikan ja uudemman suomalaisen kansanmusiikin tyypillisimpiä rytmisiä ja harmonisia ilmiöitä
- tuntee suomalaisen tanssi- ja laulunlajien ominaisimpia tyyli- ja rakennepiirteitä
osaa nuotintaa ja analysoida myös nykyaikaista modernia kansanmusiikkia
- hallitsee kansanmusiikille ominaisen fraseerauksen käytännössä ja teoriassa
- pystyy säestämään korvakuulolta tyylinmukaisesti
- hallitsee tyylinmukaisen melodiaimprovisoinnin perusteet
- kykenee pitämään kansanmusiikkiteoria-aiheisen luennon
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Luennot, harjoitukset ja ryhmätyöskentely 60 t / lukuvuosi
Suoritukset
- osallistuminen opetukseen
- määrättyjen tehtävien tekeminen (harjoitukset, sävellykset, transkriptiot, esitelmät jne.)

 

7p58 Kansanmusiikin historia (6 + 6 + 6, yht. 18 op. 480 t)

Opintojaksoa opiskellaan kolmen lukuvuoden ajan. Kolmannen lukuvuoden opetusohjelma voi sisältää myös muita musiikinhistorian opintokokonaisuuksia, eri musiikkityylien historian perusteita. Kolmannen vuoden suoritustavasta sovitaan kansanmusiikin historia -kurssin vastuuopettajan kanssa.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee suomalaisen kansanmusiikin kokonaiskuvan esihistoriasta nykypäivään
- tuntee kansanmusiikin sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja esteettiset lähtökohdat
- tuntee keskeiset laulun ja soiton lajit, esittäjät ja esitystavat
- tuntee kansanmusiikissa käytettyjen soitinten historian ja käyttötavat
- osaa käyttää alan arkistoja, kirjallisuutta ja muita tiedonhankinnan menetelmiä
- osaa koostaa ja esittää historiatietoutta kirjallisesti, kuvallisesti ja ääninä  
- osaa kenttätyön perusteet
- osaa tarkastella kansanmusiikkia osana  Euroopan ja maailman musiikkikulttuureita.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Luennot ja harjoitukset 60 t lukuvuosi 2 lukuvuoden ajan, yhteensä 120 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen, kertauskuulustelut ja harjoitustyöt. Keskeisenä kurssiaineistona on teos Suomenmusiikin historia, Kansanmusiikki (2006).

 

7p55 Kansantanssi (3 op, 80t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hahmottaa kansantanssiperinteen monimuotoisen sisällön;
- hallitsee paritanssien perusvariaatiot: sottiisi, masurkka, valssi, polkka, polska, tango
- hallitsee sosiaalisen ryhmätanssin, katrillin, perusmuodot
- tutustuu kansanomaisen menuetin rakenteeseen
- osaa selittää kansantanssin merkityksen kansanmusiikin esittämisessä ja oppii hallitsemaan eri tanssimuotoihin sopivat tempot ja fraseeraukset
- saa valmiudet kansantanssin jatkokurssille
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta ja tanssitupatapahtumia yhteensä 60 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen

 

7p56 Soittimenrakennus ja huolto 1 (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee kansanomaisten soitinten yleisimmät rakennustavat ja käytettävät materiaalit
- oppii tunnistamaan äänen syntyyn ja instrumenttien sointiin vaikuttavia tekijöitä
- saa valmiudet soittimenrakennuksen perusteiden käyttämiseen omassa opetustyössään
- oppii soittimien rakentamisen työtapoja käytännön työskentelyn avulla  
- oppii soitinten huollon ja korjauksen perusteita
- tuntee soittimien rakentamisen merkityksen kansanmusiikin historiassa, estetiikassa ja opetuksessa.
Arviointi
Opettajan arviointi kollegan avustuksella a / i
Opetusmuodot
Ohjattua ryhmätyöskentelyä 64 t
Suoritukset
Näytetyönä joko
a) vähintään 3 kansansoitinta, joista yksi kantele, jouhikko tai vastaava
tai
b) 3 kansansoitinta sekä vaativa soittimen korjausnäyte
tai
c) 5 erilaista kansanmusiikissa käytettävää piensoitinta

 

PÄÄAINE, MUSIIKIN MAISTERIN TUTKINTO

7pm1-_____ Instrumenttiopinnot (16 + 8 + 8 op; yht. 32 op, 864 t)

Osaamistavoitteet
Tavoitteena on, että opiskelija syventää ja monipuolistaa soitin- ja/tai laulutaitojaan ja tietojaan, monipuolistaa musiikillista ilmaisuaan, oppii laatimaan, harjoittamaan ja toteuttamaan laajoja taiteellisia kokonaisuuksia sekä saa valmiudet toimintaan täysipainoisena taiteilijana.
Arviointi
Opettajan arviointi kahden kollegan avustuksella a / i
Opetusmuodot
Opiskelija voi saada henkilökohtaista opetusta lukuvuoden 2013-14 aikana maisterin tutkintoon enintään 60 tuntia
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
Suoritukset
I Osallistuminen opetukseen
II Ohjelmasuoritus:
Kummankin lukuvuoden päätteeksi konsertti, joka keskittyy omiin sävellyksiin, sovituksiin ja improvisointiin tai keskiajan ja uuden ajan laulu- ja soittotyyleihin. Toisen lukuvuoden lopussa oleva konsertti voi myös keskittyä esittelemään maisterikonsertin ohjelmistoa. Konserttien luonteesta ja tarpeellisuudesta sovitaan ainejohtajan tai professorin kanssa. Konserttien kesto n. 30 minuuttia.

 

7p97 Yhtyemusisointi (8 + 8 op, yht. 16 op, 432 t)

Opintojaksoa opiskellaan kahden lukuvuoden ajan:
Muut kuin kansanmusiikin pääaineen opiskelijat voivat opiskella yhtyemusisointia yhden vuoden suorituksena
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa soveltaa valmiuksiaan itsenäiseen ja persoonalliseen yhtyetyöskentelyyn
- kykenee improvisoimaan eri soittimilla ja eri tyyleissä ja osaa käyttää mielikuvitustaan improvisoinnissa
- perehtyy muiden maiden kansanomaiseen yhtyeperinteeseen
- pystyy analysoimaan ja arvioimaan omaa ja ryhmän esiintymistä
- kykenee  toimimaan korkeatasoisen kansanmusiikkiyhtyeen johtavana jäsenenä ja kansanmusiikin tulevaisuudesta huolehtivana  muusikkona.
Arviointi
I Opettajan ohjaavaa arviointia
II Päätöskonsertin lautakunta-arviointi a / i
Opetusmuodot
Ohjattua ryhmätyöskentelyä 120 t/lukuvuosi kahden lukuvuoden ajan, yhteensä 240 t
Suoritukset
I Osallistuminen opetukseen ja ohjelmiston harjoittaminen
II Ohjelmasuoritus:
Yhden yhtyeen tulee keskittyä kansanmusiikin nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Toisen yhtyeen opiskelija voi koota itse valitsemansa aiheen ympärille.

 

7p78 Sävellys ja sovitus 2 (6 + 6 op, yht. 12 op, 320 t)

Osaamistavoitteet
- osaa hyödyntää eri tekniikoita vaativien perinnepohjaisten teosten säveltämisessä ja sovittamisessa
- pystyy tekemään rytmisesti ja soinnillisesti taidokkaita sävellyksiä ja sovituksia
- osaa käyttää monipuolisesti sekä tonaalista että modaalista harmoniaa sävellyksissään ja sovituksissaan
- osaa käyttää teoksissaan sekä klassisten että kansanomaisten soitinten suomia mahdollisuuksia
- pystyy laatimaan teoksistaan selkeän nuotinnoksen, sekä tarvittaessa myös äänitteen
Arviointi
I Opettajan ohjaavaa arviointia
II Opettajan arviointi kollegan avustuksella a / i
Opetusmuodot
Pienryhmäopetusta 30 t
Henkilökohtaista opetusta enintään 24 t
Suoritukset
I Osallistuminen opetukseen ja harjoitustehtävien suorittaminen
II 3 laajamuotoista sovitusta tai sävellystä

 

7p88 Kansanmusiikkiteoria 2 (5 + 5 op, yht. 10 op, 266 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa käyttää kansanmusiikkiteorian tietojaan ja taitojaan kansanmusiikin analysoimiseen
- tuntee länsimaiselle notaatiolle vaihtoehtoisia transkriptiotapoja
- tuntee useita erilaisia kansanmusiikin analyysimenetelmiä
- osaa valita tarkasteltavaan aineistoon soveltuvan analyysimenetelmän
- osaa laatia analyysin tuloksista kirjallisen raportin ääni- ja/tai kuvaliitteineen.
Arviointi
I Opettajan ohjaavaa arviointia
II a / i
Opetusmuodot
Luennot, harjoitukset ja pienryhmätyöskentely 90 t
Suoritukset
I Osallistuminen opetukseen ja harjoitustehtävien suorittaminen
II Historiallista arkistoaineistoa tai nykyistä kansanmusiikkia käsittelevä kirjallinen työ ääni- ja/tai kuvaliitteineen.

 

7v18 Erikseen vahvistettava yhtye (3 + 3 op, yht. 6 op, 160 t)

2013-14 järjestetään Kansanlauluyhtye ja kanteleyhtye
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee tietyn aihepiirin yhtyemusisoinnin tietoja ja taitoja
- kykenee soittamaan ja/ tai laulamaan yhtyeessä
- tuntee aiheen tyylipiirteitä ja ohjelmistoa
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Ohjattua ryhmätyöskentelyä 60 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen sekä esiintyminen vähintään kerran lukuvuodessa

 

7p100 Maisteriakatemia (5 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- syventää ja täydentää improvisaation ja ilmaisun taitojaan
- perehtyy esitysten näyttämöllistämiseen ja tanssillistamiseen, muusikon näyttämöllä oloon, soittimen ja soittajan suhteeseen sekä musiikillisen performanssin olemukseen
- osallistuu taiteellisen työn pohdintaan
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Luennot ja harjoitukset 80 t ryhmässä
Suoritukset
I Osallistuminen harjoituksiin ja esiintyminen
II Opettajan ohjaava arviointi kollegan avustuksella

 

o7m2 Opinnäyte, kansanmusiikki (musiikin maisteri) (37 op)

Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäyte koostuu kahdesta suorituksesta:
7s28 Maisterikonsertti; ja
7s22 Projektiseminaari ja projekti
Arviointi
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa suoritusmerkinnän.

 

7s28 Maisterikonsertti (22 op, 587 t)

Opiskelijan tulee suunnitella maisterikonsertti yhdessä ainejohtajan nimeämän vastuu-opettajan kanssa ja esitellä suunnitelmiaan taiteellisen työn seminaarissa ja kirjallisessa raportissa.
Arviointi
Lautakunta antaa opinnäytteestä opiskelijalle kirjallisen arvioinnin sekä arvostelun a / i.
Edeltävät suoritukset
7pm1- Instrumenttiopinnot
7p97 Yhtyemusisointi
7p78 Sävellys ja sovitus 2
7p88 Kansanmusiikkiteoria 2
7s22 Projektiseminaari ja projekti
7s23 Taiteellisen työn seminaari
Opetusmuodot
Henkilökohtaista ohjausta 40 t
Suoritukset
Konsertti tai produktio, kesto n. 60 min.

 

7s22 Projektiseminaari ja projekti (8 + 7 op, yht. 15 op, 400 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee projektityöskentelyn yleiset lainalaisuudet
- osaa asettaa projektityölleen taiteellisen, pedagogisen tai muun musiikkia koskevan tavoitteen
- osaa suunnitella ja vaiheistaa projektityönsä
- osaa muotoilla projektinsa esitykseksi, tallenteeksi tai teokseksi
- osaa kuvata projektin vaiheet kirjallisesti
- osaa arvioida ja kommentoida muiden tekemiä projektitöitä
- osaa ideoida projektitöille vaihtoehtoisia ja uusia toteutusmahdollisuuksia.
Arviointi
I–III Opettajan ohjaavaa arviointia
IV Opettajan arviointi 2 kollegan avustuksella a / i
Opetusmuodot
Luennot, harjoitukset ja seminaari-istunnot 90 t
Henkilökohtaista ohjausta enintään 12 t
Neuvotteluja ohjaajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa (tuntimäärän vahvistaa ainejohtaja)
Suoritukset
I Osallistuminen opetukseen ja harjoitustehtävien suorittaminen
II Projektin esittelemistä seminaarissa
1. kirjallisena suunnitelmana
2. kirjallisen työn luonnoksena
3. esityksen, tallenteen, teoksen tms. valmistumisen jälkeen ennen kirjallisen työn tarkastettavaksi jättämistä
III Toimimista seminaarissa em. kirjallisten töiden arvioijana
IV Esitys, tallenne, teos tms. ja siihen liittyvä kirjallinen työ

 

ksk- kss- (0 op)

Kypsyysnäyte on kirjallinen koe, jossa opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitoa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.
Arviointi a / i
Kypsyysnäytteen tarkastaja hyväksyy tai hylkää kypsyysnäytteen.
Jos kypsyysnäyte sisältää kielitaidon tarkastuksen, sekä kypsyysnäytteen että äidinkielen tarkastaja joko hyväksyvät tai hylkäävät kypsyysnäytteen.

 

MUUT OPINNOT

7v32 Aov-luennot (2 op, 53 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee arvioimaan ja hallitsemaan perinteentutkimuksen eri alueiden ja/tai etnomusikologian erityiskysymyksiä.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Luennot ja esitelmät 30 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Opiskelija saa merkinnän opinto-jakson suorittamisesta seurattuaan opetusta 30 t. Merkinnän antaa ainejohtaja.

 

7v67 Chi kung  (2 op, 54 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija perehtyy kiinalaisen energiavoimistelun perusteisiin, johon kuuluvat rauhalliset liikkeet tehostavat hengitystä, rauhoittavat mieltä ja auttavat keskittymään vaativaan muusikon työhön
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Luennot ja harjoitukset ryhmässä 30 t
Suoritukset
Osallistuminen harjoituksiin

 

7v68 Dance movement expression, singing and rhythm (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan maailman musiikkikulttuureista perehtymällä tarkemmin jonkin kulttuurialueen tai kansanmusiikkiin.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta 56 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen

 

7v21 Eak-harjoitukset (2 op, 53 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelijalla on tietotaitoa kansanmusiikin harjoittamisen ja esittämisen eri osa-alueilta.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Luentoja ja harjoituksia 30 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen.
Opiskelija saa merkinnän opintojakson suorittamisesta seurattuaan opetusta 30 t. Merkinnän antaa ainejohtaja.

Erikseen vahvistettava yhtye 
(3 op, 80 t)
7v12 Kanteleyhtye
7v13 Harmonikkayhtye
7v14 Torviseitsikko
7v15 Kansanlauluyhtye
7v16 Vanhan musiikin yhtye
7v17 Populaarimusiikin yhtye
7v18 Erikseen vahvistettava yhtye
Osaamistavoitteet
Opiskelija
tuntee tietyn aihepiirin yhtyemusisoinnin tietoja ja taitoja
kykenee soittamaan ja/ tai laulamaan yhtyeessä
tuntee aiheen tyylipiirteitä ja ohjelmistoa
Arviointi a / i

 

7v37 Euroopan kansanmusiikit (3 op, 80 t)

Opetusta saatetaan järjestää 2014-15
Osaamistavoitteet
Opiskelijalla on kokonaisnäkemys Euroopan eri maiden ja kansojen kansanmusiikin historiasta ja nykypäivästä sekä kyky hankkia tietoja näistä musiikeista.
Arviointi a / i

 

7p98 Instrumenttipedagogiikka (2 op; 53t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- kykenee toimimaan oman instrumenttinsa vaativissa  opetustehtävissä kansanmusiikin alalla
- kykenee rakentamaan pedagogisia metodeja kansanmusiikissa käytettävän materiaalin, tyylipiirteiden ja soitto- ja laulutekniikoiden opettamiseen
- saa valmiudet oman instrumenttinsa ergonomian opettamiseen
- osaa tuottaa, etsiä ja soveltaa kansanmusiikkilähtöistä oppimateriaalia eri ikäisten ja tasoisten soittajien tarpeisiin
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Pienryhmäopetusta 30 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen

 

7v38 Kansanmusiikin tutkimuksen erityisopinnot (2–6 op, 53–160 t)

Opintojen tavoitteet ja sisällön, opetus- ja työmuodot, laajuuden, suoritukset ja arviointitavan vahvistaa ainejohtaja opiskelijan anomuksesta tapauskohtaisesti. Opinnot voivat olla Sibelius-Akatemiassa tai muussa yliopistossa muuta tarkoitusta varten järjestettäviä opintojaksoja, muita kursseja tai seminaareja, henkilökohtaista opetusta tai kirjallisuuden tenttimistä. Opinnoiksi voidaan hyväksyä myös jo suoritettuja opintojaksoja, mikäli ne eivät muuten sisälly tutkintoon.
Arviointi a / i

 

7p48 Kansanmusiikin tutkimuksen syventävät opinnot (6–12 op, 160–320 t)

Opintojen oppimistavoitteet ja sisällön, opetus ja työmuodot, suoritukset ja arviointitavan vahvistaa ainejohtaja opiskelijan anomuksesta tapauskohtaisesti. Opinnot voivat olla Sibelius-Akatemiassa tai muussa yliopistossa muuta tarkoitusta varten järjestettäviä opintojaksoja, muita kursseja tai seminaareja, henkilökohtaista opetusta tai kirjallisuuden tenttimistä. Opinnoiksi voidaan hyväksyä myös jo suoritettuja opintojaksoja, mikäli ne eivät muuten sisälly tutkintoon.
Arviointi a / i

 

7v66 Kansanmusiikkipedagogiikan erityisopinnot (joko 5 op tai 10 op; 134–267t)

Suorituksia voitaneen vastaanottaa seuraavan kerran 2014-15
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- pystyy syvällisesti tutkimaan ja analysoimaan kansanmusiikin ilmiöitä pedagogiselta kannalta
- kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan vaativia kansanmusiikkipedagogisia hankkeita
- omaa valmiuksia kansanmusiikin käyttöön erityispedagogiikassa
- kykenee toimimaan vaativissa kansanmusiikkipedagogin asiantuntijatehtävissä
Arviointi a / i
Opintojen tavoitteet ja sisällön, opetus- ja työmuodot, suoritukset ja
arviointitavan vahvistaa ainejohtaja.

 

7p99 Kansanmusiikkipedagogiikka (10 op, 267t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee kansanmusiikin opettamisen menetelmiä ja metodeja
- tuntee musiikkipedagogian peruskäsitteistöä sekä kansanmusiikkipedagogiikan erityislaatuisuutta
- omaa valmiudet opetusmateriaalin tuottamiseen ja etsimiseen,  opetuksen suunnitteluun, kehittämiseen ja johtamiseen
- tuntee eri-ikäisten ja eritasoisten erilaisissa koulutus- ja harjoitusmuodoissa opiskelevien opettamiseen liittyviä kysymyksiä
- omaa valmiudet toimia kansanmusiikkipedagogin tehtävissä työelämässä
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Luennot 120 t
Opetusharjoittelu 54 t (24 t pedioppilaan ja 30 t pediryhmän kanssa), josta 6 t ohjaavan opettajan valvonnassa
Työmuodot
Tuntien seurantaa 10 t
Suoritukset
I Osallistuminen opetukseen
II Opetusharjoittelu ja siitä raportointi
III Oppimateriaalin koostaminen

 

7v45 Kansantanssin jatkokurssi (3 op, 80t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- syventää ja monipuolistaa kansantanssin taitojaan ja tietojaan
- oppii lisää paritanssien variaatioita: sottiisi, masurkka, valssi, polkka, polska, tango
- hallitsee kansanomaisen menuetin ja polskan (kaksoistanssi)
- oppii pohjoismaisia paritanssivariaatioita
- oppii lisää länsisuomalaisen ja karjalaisen katrillin vuoroja
- oppii soveltamaan kansantanssin oppisisältöjä omassa opettajan työssään
- tutustuu pienin tanssinäyttein eri etnisten ryhmien tanssiperinteeseen (esim. Balkanin maiden tanssit)
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Ohjattuja tanssiharjoituksia ja tanssitupatapahtumia 60 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen

 

7v63 Laulunteko (3 op, 80t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- perehtyy teoriassa ja käytännössä laulujen ja laulelmien, erityisesti niiden runojen tekemisen erilaisiin tapoihin ja tekniikoihin
- saa valmiudet omien laulujen tai laulelmien tekemiseen
Arviointi a/i
opettajan ohjaavaa arviointia
opettajan arviointi kollegan avustuksella
Opetusmuodot
Pienryhmäopetusta 30 t
Suoritukset
- osallistuminen opetukseen
- harjoitustehtävien suorittaminen
- vähintään viisi omaa laulua ja niiden julkinen esittäminen

 

7v20 Musiikkidramaattinen produktio (4 op, 106 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee kansanmusiikin ja muun perinneaineksen käyttömahdollisuuksia moni- ja poikkitaiteellisen esityksen valmistamisessa
- kykenee toimimaan esiintyjänä näyttämöllisessä esityksessä
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Ohjattua ryhmätyöskentelyä                 
Suoritukset
Osallistuminen harjoituksiin ja esiintymisiin

 

7v28 Soittimenrakennus ja huolto 2 (3 op, 80 t)

Opetusta järjestetään seuraavan kerran 2014-15
Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii soittimenrakennuksen vaativia suunnittelu- ja toteutustapoja.
Arviointi
Opettajan arviointi kollegan avustuksella a / i
Edeltävät suoritukset
7p56 Soittimenrakennus ja huolto 1

 

7v34 Suomen kansanperinne (2 op, 53 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelijalla on perustiedot Suomen kansanperinteen lajeista ja niiden erityisluonteesta, perinteentutkimuksen menetelmistä ja suomalaisen folkloristiikan oppihistoriasta sekä tietoa muusta kansanmusiikin esittämiseen soveltuvasta perinteestä.
Arviointi a / i
Työmuodot
Kirjallisuuden lukeminen
Suoritukset
Kirjatentti (Leea Virtanen: Suomalainen kansanperinne, SKS 1988)

 

7v30 Taiteellinen projekti (4–16 op, 106–432 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa syvällisesti ja laveasti soveltaa taitojaan taiteellisessa, musiikillisessa tai poikkitaiteellisessa produktiossa.
Produktiot, jotka eivät kuulu aineryhmän opetusohjelmaan, hyväksyy suoritukseksi ainejohtaja.
Arviointi
Ainejohtajan määräämä opettaja arvioi a / i
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta 30 t
Suoritukset
Produktion esityksiin ja/tai tuotantoon osallistuminen.

 

7s23 Taiteellisen työn seminaari (2 op, 53 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- analyyttisesti arvioida taiteellisen työnsä luonnetta ja erilaisia toteuttamistapoja
keskustella muiden maisterin tutkinnon opinnäytteen suorittajien kanssa oppiaineensa taiteellisista näkökulmista sekä
- kirjoittaa prosessikuvausta maisterinkonsertistaan.
Opetusmuodot
Seminaari 40 t
Suoritukset
Osallistuminen seminaariin, harjoitustehtävien tekeminen sekä maisterinkonsertin kirjallinen prosessikuvaus.
Arviointi a / i

 

7p52 Tutkielmaseminaari (10 op, 267 t)

Opetusta järjestetään seuraavan kerran 2014-15
Osaamistavoitteet
Opiskelijalla on perustiedot tieteellisen tutkimuksen periaatteista, musiikintutkimuksen menetelmistä, kansanmusiikintutkimuksen erityiskysymyksistä ja systemaattisen tiedonhaun menetelmistä.
Hän on harjaantunut lähteiden käyttöön ja kriittiseen arviointiin, kehittänyt keskustelu- ja väittelytaitojaan ja äidinkielen suullisia ja kirjallisia valmiuksia sekä saanut valmiudet tutkielman laatimiseen.
Arviointi a / i

 

7p54 Tutkielma (22 op, 587 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee kansanmusiikkia koskevan tutkimusongelman asettamiseen ja ratkaisemiseen sekä muotoilemaan työnsä vaiheet ja tulokset kirjalliseksi esitykseksi.
Arviointi a / i
Ainejohtaja määrää tutkielmalle kaksi tarkastajaa, joiden on annettava lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa. Ainejohtaja vahvistaa arvosanan annettujen lausuntojen pohjalta sekä antaa merkinnän tutkielman suorittamisesta.
Opetusmuodot
Henkilökohtaista ohjausta enintään 20 t
Suoritukset
Tutkielman laatiminen

 

7v23 Täydentävät improvisointiopinnot (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa syventää ja kehittää improvisointitaitojaan
Arviointi
Opettajan arviointi kollegan avustuksella a / i
Opetusmuodot
Opiskelija voi saada henkilökohtaista opetusta lukuvuoden 2013-14 aikana kandidaatin tutkintoon enintään 70 tuntia ja maisterin tutkintoon enintään 60 tuntia
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
Suoritukset
Esiintyminen

7v9 Täydentävät instrumenttiopinnot (2–6 op, 53–160 t)
7v9-1  Kanteleet
7v9-2  Viulu
7v9-3  Puhaltimet
7v9-4  Harmonikka
7v9-5  Laulu
7v9-6  Harmoni
7v9-7  Lyömäsoittimet
7v9-8  Mandoliini
7v9-9  Kitara
7v9-10 Kontrabasso
7v9-11 Huuliharppu
7v9-12 Muu instrumentti
7v9-13 Klarinetti
7v9-14 Näppäilysoittimet
Opiskelija saa mahdollisuuden täydentää instrumentti- tai lauluopintojaan tutustumalla ennen opiskelemattoman soittimen soittotekniikkaan ja ohjelmistoon tai täydentämällä jo opiskellun soittimen tai laulun opintoja. Laajuus on 1–4 opintoviikkoa/lukuvuosi/ instrumentti. Laajuuden vahvistaa ainejohtaja opiskelijan ehdotuksen perusteella.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Opiskelija voi saada henkilökohtaista opetusta lukuvuoden 2013-14 aikana kandidaatin tutkintoon enintään 70 tuntia ja maisterin tutkintoon enintään 60 tuntia
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja ohjelmiston harjoittaminen

 

7v22 Vapaa säestys (3 op, 80 t)

Opiskelija saa mahdollisuuden kehittää ja syventää vapaan säestyksen taitojaan.
Arviointi
Opettajan arviointi kollegan avustuksella a / i
Opetusmuodot
Opiskelija voi saada henkilökohtaista opetusta lukuvuoden 2013-14 aikana kandidaatin tutkintoon enintään 70 tuntia ja maisterin tutkintoon enintään 60 tuntia
Suoritukset
Soittokoe

 

7v54 Äänenkäyttö ja -huolto (3 op)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- perehtyy perustietoihin terveestä äänenkäytöstä, ääneen vaikuttavista tekijöistä ja äänifysiologiasta
- oppii tiedostamaan erilaiset toimintatavat omassa äänessään ja harjoituttamaan tervettä toimintatapaa
- osaa tiedostaa äänenkäytön ongelmia ja ennaltaehkäistä niitä
Arviointi a /i
Opetusmuodot
Luennot 10 t (kertauskuulustelu suullisesti harjoitusryhmissä)
Pienryhmäharjoituksia 20 t  
Henkilökohtainen opetus 2 t (opiskelijan äänenkäytön alku- ja lopputarkastukset)
Työmuodot
Opiskelijan ääniharjoitukset ja teoreettinen paneutuminen äänenkäyttöön luentomateriaalin pohjalta.
Suoritukset
Osallistuminen luentoihin, harjoituksiin, kertauskuulusteluun ja äänenkäytön tarkistuksiin

 

7v55 Äänenkäytön jatkokurssi (2 op)

Opintojakso sisältää ohjausta valinnaisesti joko äänenkäytössä ja/ tai -muodostuksessa ja perehtymistä äänentuoton problematiikkaan kirjallisuuden ja tutkimusten avulla.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- syventää tietoja äänifysiologiasta
- vahvistaa ja syventää äänenkäytön ja/ tai -muodostuksen taitoja
- osaa arvioida erilaisia toimintatapoja omassa ja muiden äänessä.
Arviointi a /i
Edeltävät suoritukset
7v54 Äänenkäyttö ja -huolto
Opetusmuodot
Pienryhmäopetusta (2-4 opiskelijaa) 18 t
Ryhmien yhteiset sessiot 10 t
Henkilökohtaiset äänenkäytön ja -muodostuksen tarkistukset kurssin
alussa ja lopussa 2 t
Kirjallisuutta
Suoritukset
a) henkilökohtaiset äänenkäytön ja -muodostuksen tarkistukset kurssin alussa ja lopussa
b) osallistuminen opetukseen
c) essee tai esitelmä annetun kirjallisuuden pohjaltatekstiä