Tutkintovaatimukset / Sibelius-Akatemia: Jatkotutkintoon valmentavat opinnot

Tohtoriakatemian opetus 2013-2014

 

1 Tohtoriakatemian opetus 2013-2014  alkuvaiheessa oleville ja ylimääräisille opiskelijoille

3j94 Musiikin esittämisen tiedolliset taustat

Kohderyhmä
Jatko-opiskelijat ja perusopiskelijat
Laajuus
3 op
Aika
sl 2013 – kl 2014, maanantaisin klo 12-14
Paikka
seminaariluokka T-331
Tavoitteet ja sisällöt
Kurssin tavoitteena on kartoittaa neljää tutkimuksellista teemaa, jotka kytkeytyvät musiikin esittämiseen. Jokaista tutkimusteemaa käsitellään suoraan esittämiseen liittyvästä näkökulmasta. Kurssilla pohditaan, miten tutkimuksellinen tieto ja musiikin esittäminen ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Kurssi kokoontuu jokaisen teeman käsittelyyn viisi kertaa. Teemat ovat seuraavat:
Esittämiskäytäntöjen historia (yliass. Kati Hämäläinen)
Nuottiteksti ja editointi (dos. Timo Virtanen)
Musiikin esittämisen historia (prof. Anne Sivuoja)
Musiikkianalyysi ja musiikin esittäminen (prof. Lauri Suurpää)
Opetus- ja työmuodot
Kurssi kokoontuu 20 kertaa lukuvuoden aikana. Työmuotona on osallistuminen opetukseen sekä harjoitustöiden tekeminen.

 

2 Tohtoriakatemian opetus 2013-2014, taiteen- ja tieteenfilosofia

3j83 Muusikon fenomenologiakurssi – olokulmia musiikin fenomenologiaan

Kohderyhmä
Kurssi sopii jatko-opintojen kaikkien linjojen opiskelijoille sekä perusopintojen loppuvaiheessa oleville.
Kurssi voidaan pitää myös englanniksi. The course may be held also in English.
Laajuus
2–4 op
Opettaja
MuT Assi Karttunen
Aika
Syksy 2013 ja kevät 2014, tiistaisin klo 10.00–11.30, yhteensä kahdeksan kertaa koko lukuvuonna.
Paikka
T-331
Tavoite
Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään fenomenologian peruskäsitteitä erityisesti muusikon kannalta. Miten musiikin esittäminen konserttitilanteessa rakentuu fenomenologisin käsittein? Mitä erityispiirteitä äänen fenomenologia tuo musisoimisen, yhdessä musisoimisen ja musiikin esittämisen problematiikkaan?
Työskentelymuodot
Mukana fenomenologiaa käsitteleviä alustuksia, seminaarityöskentelyä, keskustelu- ja kuuntelutehtäviä, analyysitehtäviä sekä lyhyitä luku- ja kirjoitustehtäviä
Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ
Kontaktiopetus 24 t ja opiskelijan omakohtainen työ n. 38 t
Suoritukset
Osallistuminen seminaarityöhön sekä erilaisten harjoitustehtävien laatiminen
Arviointi
hyväksytty/hylätty

 

3j83 The musician´s phenomenology – standpoints to phenomenology of music

Target group
The course is designed for all the doctoral as well as the masters degree students.
Extent
2-4 op
Teacher
DMus Assi Karttunen
Schedule
The Autumn 2013 and the spring 2014, on Tuesdays 10-11.30 am; 8 sessions.
Place
T-331
Topics
The course aims at discussing some of the key concepts of phenomenology particularly from the musician´s standpoint including case studies and rehearsals. How does a musician perceive the whole phenomenon of music-making? What does a phenomenology of music sound like? What special features do the auditive phenomenology bring to the music-making and to the music performance?
Working methods
The working methods include lectures, seminar work, possible excursions to the training classes, short reading, listening, observing and writing assignments related to the research questions relevant to the student.
Estimated class room education and the student´s own work
The class room education 24 hours and students own work 38 hours.
Course completion
The attended course sessions and the completed assignments.
Evaluation
a/i

 

3j75 Notaatiosta keholliseen musisointiin

Kurssi voidaan pitää myös englanniksi. The course may be held also in English.
Kohderyhmä
Kurssi sopii jatko-opintojen kaikkien linjojen opiskelijoille sekä perusopintojen loppuvaiheessa oleville.
Laajuus
2–4 op
Opettaja
muusikkotutkija MuT Assi Karttunen
Aika
Syksy 2013 ja kevät 2014, keskiviikkoisin klo 15.00-16.30 yhteensä kahdeksan kertaa lukuvuodessa.
Paikka
T-331
Tavoite
Kurssin tavoitteena on purkaa teos-käsitteen (the concept of the musical work, the work-concept) taustaa ja siihen kohdistunutta kritiikkiä muusikon kannalta. Keskustelun kohteena on teos-käsitteen taustoittamisen, erittelemisen ja problematisoinnin vaikutus muusikon työhön: ns. teos-uskollisuus, teos elävänä ja muuntuvana kehollisena ilmiönä ja teos miellettynä käytännön musisoimisen kautta.
Mikä esittävän muusikon suhde notaatioon on käytännössä? Miten voisi tiedostaa tarkemmin muusikon roolin teoksen toteuttamisessa ja mitä tämä oman roolin tiedostamisen prosessi tekee käsityksellemme teoksesta?
Työskentelymuodot
Mukana luentoja teos-käsitteen tiimoilta, seminaarityöskentelyä, lyhyitä luku- ja kirjoitustehtäviä notaation ja kehollisen musisoinnin suhteesta, tapauskohtaisia analyysitehtäviä kuulluista esityksistä, ekskursioita harjoitushuoneisiin ja opiskelijan omiin jatko-opintoihin liittyvä lyhyt harjoitustyö.
Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ
Kontaktiopetus 24 tuntia, opiskelijan omakohtainen työ 38 tuntia
Suoritukset
Osallistuminen seminaarityöhön sekä erilaisten harjoitustehtävien laatiminen.
Arviointi
hyväksytty/hylätty
Kirjallisuutena otteita mm seuraavista teoksista
John Butt: Playing with history: the historical approach to musical performance. NY: Cambridge University Press, 2002.
Lydia Goehr: The Imaginery Museum of musical works. Oxford : Oxford University Press, 2007.
Richard Taruskin: Text and Act. N.Y.: Oxford University Press.
Peter Walls: History, Imagination and the Performance of Music. Woodbridge: The Boydell Press.

 

3j75 Text meets body – from musical notation to the embodiment of music

Target group
The course is designed for all the doctoral as well as the master degree students.
Extent
2-4 op
Teacher
DMus Assi Karttunen
Schedule
The autumn 2013 and the spring 2014, on Wednesdays 13.30-15.00 pm; 8 sessions.
Place
T-331
Aim
The course discusses the work-concept's history and its background. The topics include the work-concept's influence on the musicianship: the loyalty to the work (werktreue), the textual fidelity, the composer´s intentions, the performer´s intentions and the embodiment of music. The course explores the notational, compositional, embodied and gestural aspects of performance.
Estimated class room education and the student´s own work
The class room education 24 hours and students own work 38 hours.
Course completion
The attended course sessions and the completed assignments.
Evaluation
a/i
Literature
John Butt: Playing with history: the historical approach to musical performance. NY: Cambridge University Press, 2002.
Lydia Goehr: The Imaginery Museum of musical works. Oxford : Oxford University Press, 2007.
Richard Taruskin: Text and Act. N.Y.: Oxford University Press, 1995.
Peter Walls: History, Imagination and the Performance of Music. Woodbridge: The Boydell Press, 2003.

 

3j63 Taidefilosofia

Kohderyhmä
Perus- ja jatko-opiskelijat
Laajuus
3 op
Opettaja
Dosentti Timo Kaitaro (timo.kaitaro(at)helsinki.fi)
Aika
torstaisin klo 10–12, kl 2014. Alkaa 16.1.2014.
Paikka
DocMus seminaariluokka 331, T-talo 3 krs.
Tavoite ja sisältö
Taidefilosofian kurssilla esitellään käsityksiä ja teorioita taiteen määrittelystä, funktioista sekä esteettisten arvojen luonteesta. Käsityksiä taiteen tehtävistä tarkastellaan historiallisesti alkaen antiikin imitaatioteorioista (Platon ja Aristoteles) jatkaen romantiikalle ominaisen ilmaisuteorian sekä taidetta taiteen vuoksi -näkemyksen kautta taiteen autonomiaan ja taideinstituutioihin kriittisesti suhtautuvien avantgardeliikkeiden käsityksiin. Historiallinen katsaus käy läpi kehityksen, joka johti taiteen lisääntyneeseen autonomiaan ja lopulta erillisten taiteinstituutioiden (museot, konsertit) syntymiseen sekä esteettisten arvojen autonomian korostamiseen (Kant). Tämä muodostaa taustan taideinstituutioita ja taiteen autonomiaa kyseenalaistavien avantgardeliikkeiden ja -teorioiden esittelylle (Peter Bürger). Kurssilla esitellään myös taiteen määrittely-yrityksiä, niiden wittgensteinilaista kritiikkiä (Morris Weitz) ja tästä seuranneita institutionaalisia taideteorioita (Arthur Danto ja George Dickie). Kurssiin sisältyy lisäksi jaksot eri taidelajien erityisongelmista: kirjallisen kielen ja tyylin erityisluonteesta, kuvallisen esittämisen semiotiikasta ja abstraktin taiteen estetiikasta (Clement Greenberg ja Charles Estienne) sekä musiikin filosofian erityisongelmista.
Lopuksi esitellään taiteen analyysiin, tulkintaan ja kritiikkiin liittyviä kysymyksiä.
Kontaktiopetuksen määrä
28 tuntia, tentti viimeisellä lähiopetusjaksolla
Arvostelu
hyväksytty/hylätty

 

Musiikkia ja filosofiaa II: VAARALLISTA MUSIIKKIA?

DocMus-tohtorikoulu järjestää syksyllä 2013 viiden luentokonsertin sarjan, joka esittelee vaarallisiksi koettuja musiikin ja musiikkifilosofian ilmiöitä. Luentokonserttien aiheina ovat mm. Beethoven-kultti ja antiekspressiivinen musiikki.
Kohderyhmä
Kurssi on suunnattu sekä jatko-opiskelijoille että maisterivaiheen opiskelijoille.
Laajuus
1 op
Aika ja paikka
syyslukukausi 2013, tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin
Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ
Kontaktiopetusta 10 tuntia, opiskelijan omakohtaista työtä 17 tuntia.  Kurssisuoritus edellyttää kaikkien luentokonserttien kuuntelemista ja oppimispäiväkirjan laatimista.
Yhteyshenkilö
Professori Matti Huttunen ( )
Arviointi
hyväksytty / hylätty

 

3 Tohtoriakatemian opetus 2013-2014, tutkimusmenetelmät

3j94  Musiikin esittämisen tiedolliset taustat

Kohderyhmä
Jatko-opiskelijat ja perusopiskelijat
Laajuus
3 op
Aika
sl 2013 – kl 2014, maanantaisin klo 12-14
Paikka
seminaariluokka T-331
Tavoitteet ja sisällöt
Kurssin tavoitteena on kartoittaa neljää tutkimuksellista teemaa, jotka kytkeytyvät musiikin esittämiseen. Jokaista tutkimusteemaa käsitellään suoraan esittämiseen liittyvästä näkökulmasta. Kurssilla pohditaan, miten tutkimuksellinen tieto ja musiikin esittäminen ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Kurssi kokoontuu jokaisen teeman käsittelyyn viisi kertaa. Teemat ovat seuraavat:
Esittämiskäytäntöjen historia (yliass. Kati Hämäläinen)
Nuottiteksti ja editointi (dos. Timo Virtanen)
Musiikin esittämisen historia (prof. Anne Sivuoja)
Musiikkianalyysi ja musiikin esittäminen (prof. Lauri Suurpää)
Opetus- ja työmuodot
Kurssi kokoontuu 20 kertaa lukuvuoden aikana. Työmuotona on osallistuminen opetukseen sekä harjoitustöiden tekeminen.

Advanced tonal analysis / Schenkerian analysis (1v10)

Wednesdays at 9–11, T-419
The course concentrates on analysis of tonal music, specifically from the perspective of Schenkerian analysis. The first few meetings will be devoted to the principles of Schenkerian analysis and its graphing techniques. In addition, issues like expression and form (including the Sonata Theory by James Hepokoski and Warren Darcy and the theory of formal functions by William Caplin) will be examined. The spring semester will be devoted to opening movements of Beethoven's late piano sonatas (op. 90, op. 101, op. 106, op. 109, op. 110, and op. 111).
Requirements: Analysis 1 and Music Theory 2 (or equivalent).
Credits: 3–12 points, depending on the amount of the students' individual work. Students will receive 3 points if they only attend the lectures.

 

4 Tohtoriakatemian opetus 2013-2014, vuorovaikutustaidot

3j85 Muusikon oman kokemuksen tutkiminen ja sanallistaminen – johdatus autoetnografiaan

Laajuus
2–4 op
Opettaja
Päivi Järviö, muusikko-tutkija, MuT
Aika
Kl 2014 maanantaisin klo 10-12 (-14). Alkaa 13.1.2014.
Paikka  
T-331
Tavoite
Keskeistä muusikon jatkotutkintoprojektissa on hänen oma kokemuksensa, joka vaikuttaa taiteellisten valintojen ohella myös projektin tutkimuksellisiin ratkaisuihin. Seminaarin tavoitteena on tutkia ja kehittää muusikon oman kokemuksen tutkimisen ja sanallistamisen tapoja lähtien liikkeelle osallistujien omien jatkotutkintoprojektien kysymyksistä ja haasteista. Omaan jatkotutkintoprojektiin liittyvien tekstien työstämisen ohella kurssilla tarkastellaan autoetnografiseen tutkimiseen ja kirjoittamiseen perustuvia tekstejä sekä pohditaan autoetnografisen tutkimisen ja kirjoittamisen perusteita ja haasteita.
Kohderyhmä
Kurssi sopii jatko-opintojen kaikkien linjojen opiskelijoille sekä perusopintojen loppuvaiheessa oleville.
Opetus- ja työmuodot
Seminaareihin osallistuminen, harjoitustehtävät.
Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ
kontaktiopetus 24 t, omakohtainen työskentely 30–84 t.
Arviointi
hyväksytty/hylätty

 

3j15 Lecture performance – musiikki ja puhe esitystilanteessa

Kohderyhmä
Jatko-opiskelijat. Myös perusopiskelijoille mikäli ryhmässä on tilaa.
English speakers: please contact mrahkone@siba.fi for information
Laajuus
2 op
Opettajat
MuT Margit Rahkonen, MuT Annikka Konttori-Gustafsson
Aika
Kurssi toteutuu syyskauden aikana kahtena periodina (2x6x60 min), joita edeltää valmistava tapaaminen.
Paikka
R-Kamarimusiikkisali
Tavoite, opetus- ja työmuodot
Kuinka välittää tietoa taiteesta ja sen tekemisestä, tässä tapauksessa musiikista? Seminaarissa harjoitellaan musiikin esittämisen ja musiikista puhumisen yhdistämistä. Seminaarilaiset valmistavat noin tunnin mittaisen esityksen jostakin jatkotutkintoonsa kuuluvasta taiteellisesta osuudesta (taiteilijakoulutettavat) tai vastaavan kokonaisuuden (kehittäjä- ja tutkijakoulutettavat sekä perusopiskelijat). Kokonaisuuteen kuuluu lyhyt esittelyteksti ja itse esitys, joka sisältää soittamista/laulamista ja puhetta¸ kuten esim. luentokonsertti tai muu musiikkiin taiteellisesti ja käsitteellisesti paneutuva esitys. Myös tohtorintutkinnon tarkastustilaisuuden lectio-musiikkiesitys -osuutta on mahdollisuus vastaavasti harjoitella seminaarissa. Esityksen jälkeen siitä keskustellaan ryhmässä. Esitykset videoidaan opiskelijan omaa käyttöä varten. Lopputyönä opiskelijat laativat kirjoitelman esityksen valmistamisen ja pitämisen sekä videon katsomisen herättämistä huomioista.
Ryhmän koko enintään kuusi opiskelijaa. Opintokokonaisuuden suorittamisen edellytyksenä on säännöllinen osallistuminen ryhmän toimintaan.
Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ
Kontaktiopetusta 18 tuntia, omakohtaista työtä 36 tuntia
Arviointi
hyväksytty/hylätty

 

3j98 Artikkelityöpaja

Kohderyhmä
Seminaari sopii kaikkien linjojen jatko-opiskelijoille, post-doceille sekä maisterivaiheessa oleville perustutkinto-opiskelijoille, joille tutkimusartikkelin kirjoittaminen oman alan julkaisuun on ajankohtaista. Metodinen painopiste on musiikinhistorian tutkimuksessa. Kurssi avoin myös muiden yliopistojen opiskelijoille ja post-doceille
Laajuus
2–6 op

Vastuuopettaja
professori Anne Sivuoja-Kauppala
Aika
sl 2013 – kl 2014, torstaisin klo 12-14
Paikka
T-331
Tavoite
Harjaantuminen tutkimusartikkeleiden lukemiseen, toisten eri työvaiheessa olevien tekstien rakentava kommentointi ja oman tutkimusartikkelin kirjoittaminen esim. Musiikki-lehdessä tapahtuvaa julkaisemista varten.
Opetus- ja työmuodot


Musiikinhistoriaan liittyvien tutkimusartikkeleiden lukemiseen liittyvät harjoitustehtävät, jotka painottuvat syyslukukaudelle. Oman historia-aiheisen artikkelin luonnostelu, rajaaminen ja työstäminen. Muiden osallistujien eri työvaiheissa olevien luonnostekstien kommentointi. Oman artikkelin viimeistely julkaisemista varten. Oppimisen kannalta keskeistä on oman tekstin valmistamisen ohella toisten teksteihin ja niiden työvaiheisiin paneutuminen ja niistä käytävät keskustelut. Osa kurssitapaamisista toteutetaan pienryhmätyöskentelynä.
Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ
Kontaktiopetusta max. 45h ja omakohtaista työskentelyä n. 115h
Arvostelu
hyväksytty/hylätty  

5 Tohtoriakatemian opetus 2013-2014, seminaarit

1j1 Täydentävät musiikinteorian ja -tutkimuksen opinnot (=Taruskin-seminaari)

Laajuus
3–5 op
Vastuuopettajat
prof. Vesa Kurkela ja prof. Veijo Murtomäki
Aika
ensimmäinen kerta ma 16.9. klo 10-12
Paikka
ilmoitetaan myöhemmin
Tavoite ja sisältö
Kurssilla luetaan Richard Taruskinin The Oxford History of Western Music -teossarjaa ja siihen liittyvää oheisaineistoa.
Opiskelija
saa valmiudet musiikinhistorian eri aikakausien ymmärtämiseen niiden sosiaalis-kulttuurisesta kontekstista käsin
ymmärtää musiikinhistoriankirjoittamisen monenlaiset sisältöön, aikakausijakoon, narratiivisuuteen sekä "poliittisuuteen" liittyvät ongelmat
Arviointi
hyväksytty/hylätty

 

1j2 Täydentävät musiikinteorian ja -tutkimuksen opinnot (= Sibelius-seminaari)

Laajuus
3 op
Opettaja
Veijo Murtomäki
Aika
sl 2013 – kl 2014
ti 13.00–15.00 M-S7113
Paikka
M-S7113
Sisältö ja tavoite
Kurssilla tutustutaan Sibelius-tutkimuksen perinteisiin historiallisiin, biografisiin, analyyttisiin, esityksellisiin ja luonnostutkimuksen suuntauksiin, laajennetaan tietämystä uusiin tutkimusalueisiin ja kirjallisuuteen sekä laaditaan seminaariesitelmiä ja referaatteja.
Opiskelija
hallitsee Sibelius-tutkimuksen erilaiset kysymyksenasettelut ja tutkimusongelmat alueineen
saa valmiudet Sibelius-tutkimukseen valitsemallaan alueella
Arvioitu kontaktiopetuksen määrä
28 tuntia
Arviointi
hyväksytty/hylätty

 

6 Tohtoriakatemian opetus 2013-2014, taiteellista työtä tukevat opinnot

3j32 Muusikkolähtöinen modernin musiikin analyysi

The course may be held also in English.
Kohderyhmä
Ennenkaikkea jatko-opiskelijat, mutta jos kurssille mahtuu, voivat myös peruskoulutuksen opiskelijat osallistua.
Laajuus
6 op
Aika
Sl 2013 - kl 2014
Tiistaisin klo 12.00-13.30. Alkaa 10.9.
Paikka
T-331
Opettaja
Professori Marcus Castrén
Tavoite ja sisältö
Seminaarin tavoitteena on auttaa opiskelijaa harjaantumaan sellaiseen post-tonaalista musiikkia koskevaan analyyttiseen havainnointiin, jota hän voi hyödyntää omassa työssään (uuden ohjelmiston omaksuminen, opetustyö, teosesittelyiden kirjoittaminen, jne). Tarkastelun kohteina olevia seikkoja ovat mm. muoto, säveltaso-organisaatio, rytmi, sointivärit, motiviikka ja tekstuurit.
Seminaarissa ei ole tarkoitus paneutua yksittäisiin sävellystekniikoihin tai analyysimenetelmiin, vaikka niitä voidaankin sivuta. Seminaari on luonteeltaan käytännönläheinen, ja soveltuu myös vähän tai ei ollenkaan modernin musiikin analyysikokemusta omaaville. Työmuotoja ovat mm. teosten tai teosfragmenttien kuunteleminen ja niistä keskusteleminen, analyyttisten harjoitusten teko (esim. graafisten partituurien toteuttamisen muodossa), soveliaaseen kirjallisuuteen tutustuminen sekä pienimuotoisten kirjoitelmien laadinta ja niiden käsittely seminaarissa.
Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ
Kontaktiopetusta n. 45 tuntia ja opiskelijan henkilökohtaista työskentelyä noin 115 tuntia.
Arviointi
hyväksytty/hylätty

 

3j21 Sävelpaja

Kohderyhmä
Kurssi on suunnattu sekä jatko-opiskelijoille että maisteritason opiskelijoille.
Laajuus
2–4 op
Opettajat
Työpajatoimintaa ohjaavat Tapani Länsiö, Pasi Lyytikäinen, Jenni Lättilä, Juho Laitinen ja  Annikka  Konttori-Gustafsson.
Aika ja paikka
sl 2013 – kl 2014
keskiviikkoisin klo 13–15 Wegelius-salissa syyslukukausi 18.9.–11.12., kevätlukukausi 15.1.–16.4.
Kuvaus
Soittajien/laulajien ja säveltäjien työskentelyä uuden musiikin parissa. Materiaalina käytetään sekä olemassa olevia teoksia että toiminnan puitteissa syntyviä uusia sävellyksiä, joissa käsitellään tekstuurin kirjoittamistavan ja sen tulkinnan välisiä kysymyksiä. Lukuvuoden 2013–2014 kurssiin sisältyy myös vokaalimusiikin periodi (lauluääni instrumenttina, uusien ilmaisutapojen etsintä ja toteutusmahdollisuudet säveltäjän näkökulmasta) sekä erityisesti nykymusiikin kokeellisia ilmiöitä esiintuova osuus, jossa Tulkinnanvaraista-konserttisarjan säveltävät muusikot demonstroivat erikoistekniikoita ja työtapojaan.
Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ
Arvioitu kontaktiopetus 27–54 tuntia, opiskelijan omakohtaista työtä 27–54 tuntia.
Arviointi
hyväksytty/hylätty

 

3j26 Musisointipaja

Myös perusopiskelijoille mikäli ryhmässä on tilaa.
Laajuus
1–2 op
Opettaja
MuT Margit Rahkonen
Aika
Sl 2013 – kl 2014, tiistaisin klo 18.00–20.15 (4 kertaa syys- ja 4 kertaa kevätlukukaudella). Päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.
Paikka
R-Kamarimusiikkisali tai T-Wegelius-sali
Tavoite, opetus- ja työmuodot
Musisointipaja tarjoaa taiteilijakoulutuksessa opiskeleville tilaisuuden kokoontua soittamaan toisilleen, koe-esittämään ohjelmistoa sekä keskustelemaan kuullusta musiikista, sen esittämisestä ja palautteen antamisesta. Myös keskeneräinen, työn alla oleva ohjelmisto on tervetullutta. Opintojakson suorittamisen edellytyksenä on musisoiminen tapaamisissa ja myös muutoin sitoutuminen ryhmän säännölliseen toimintaan.
Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ
Kontaktiopetusta 12–24 t, omakohtaista työtä 15–30 t
Arviointi
hyväksytty / hylätty

 

3j15 Lecture performance –musiikki ja puhe esitystilanteessa

Kohderyhmä
Jatko-opiskelijat. Myös perusopiskelijoille mikäli ryhmässä on tilaa.
English speakers: please contact mrahkone@siba.fi for information
Laajuus
2 op
Opettajat
MuT Margit Rahkonen, MuT Annikka Konttori-Gustafsson
Aika
Kurssi toteutuu syyskauden aikana kahtena periodina (2x6x60 min), joita edeltää valmistava tapaaminen.
Paikka
R-Kamarimusiikkisali
Tavoite, opetus- ja työmuodot
Kuinka välittää tietoa taiteesta ja sen tekemisestä, tässä tapauksessa musiikista? Seminaarissa harjoitellaan musiikin esittämisen ja musiikista puhumisen yhdistämistä. Seminaarilaiset valmistavat noin tunnin mittaisen esityksen jostakin jatkotutkintoonsa kuuluvasta taiteellisesta osuudesta (taiteilijakoulutettavat) tai vastaavan kokonaisuuden (kehittäjä- ja tutkijakoulutettavat sekä perusopiskelijat). Kokonaisuuteen kuuluu lyhyt esittelyteksti ja itse esitys, joka sisältää soittamista/laulamista ja puhetta¸ kuten esim. luentokonsertti tai muu musiikkiin taiteellisesti ja käsitteellisesti paneutuva esitys. Myös tohtorintutkinnon tarkastustilaisuuden lectio-musiikkiesitys -osuutta on mahdollisuus vastaavasti harjoitella seminaarissa. Esityksen jälkeen siitä keskustellaan ryhmässä. Esitykset videoidaan opiskelijan omaa käyttöä varten. Lopputyönä opiskelijat laativat kirjoitelman esityksen valmistamisen ja pitämisen sekä videon katsomisen herättämistä huomioista.
Ryhmän koko enintään kuusi opiskelijaa. Opintokokonaisuuden suorittamisen edellytyksenä on säännöllinen osallistuminen ryhmän toimintaan.
Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ
Kontaktiopetusta 18 tuntia, omakohtaista työtä 36 tuntia
Arviointi
hyväksytty/hylätty

 

3j100 Melodraama nyt!

Kohderyhmä
Jatko-opiskelijat, perusopiskelijat jos on tilaa
Laajuus
6 op
Opettajat            
Näyttelijä Jussi Lehtonen (Kansallisteatteri), dramaturgian lehtori Jusa Peltoniemi (Teak), säveltäjä Sanna Salmenkallio (Teak), lehtori Margit Rahkonen (SibA)
Kurssi toteutetaan yhteistyössä Teatterikorkeakoulun ja Metropolia-ammattikorkeakoulun Runomylly –opintokokonaisuuden kanssa.
Aika                      
Elokuu ja sl 2013
Paikka                 
SibA, Teak. Tilat tarkennetaan myöhemmin
Tavoite ja sisältö
Antiikin Kreikassa melodraamalla tarkoitettiin soiton säestämää runomuotoista puhe-esitystä. Melodraama nyt! -kurssilla ikiaikaista, nykyään romantiikan ajan painolastilla raskautettua ideaa pyritään tutkimaan ja päivittämään. Kurssilla syvennytään muusikon ja näyttelijän väliseen dialogiin sekä musiikin ja näyttämötekstin yhteiseen dramaturgiaan. Kurssilla valmistetaan 10-15 minuutin kestoisia duettoja näyttelijäopiskelijoille ja Sibelius-Akatemian muusikoille. Aineistona toimivat dramaturgi- ja ohjaajaopiskelijoiden kurssia varten kirjoittamat lyhyet näyttämötekstit ja musiikki, jonka musiikinopiskelijat itse valitsevat ja esittävät, ja joka asetetaan dialogiseen suhteeseen tekstien kanssa.
Esitystapahtuman keskiössä ovat näyttelijä ja muusikko, heidän yhteistyönsä ja esiintyjyytensä. Erityistä huomiota kiinnitetään paitsi esiintyjien väliseen kontaktiin myös heidän yhteiseen yleisökontaktiinsa, siihen miten kokonaisuus kommunikoi yleisön kanssa. Samalla rikotaan musiikki- ja teatteriesityksen konventioita ja rakennetaan omalakisia esitystapahtumia, joissa näyttelijä ja muusikko ovat tasa-arvoisia esiintyjiä. Etsitään pistettä, jossa puhe muuttuu musiikiksi ja musiikki puheeksi. Tarkoituksena on tutkia myös aikamme näyttämötekstin ja klassiseksi kutsutun musiikin mahdollisia yhteisiä nimittäjiä.
Kurssi tarjoaa muusikoille mahdollisuuden tutkia omaa esiintyjyyttään ja laajentaa sitä perinteisen konserttitilanteen ulkopuolelle, perehtyä toisen taiteenalan - teatterin - opiskelijoiden työskentelyyn, opiskella esityskokonaisuuden rakentamista yhdessä dramaturgin ja näyttelijän kanssa, sekä pohtia musiikki-ilmaisun suhdetta puheeseen ja tekstiin. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus halutessaan tutustua Runomylly-projektissa mukana olevien muiden viiden työpajan sisältöön ja työskentelyyn.
Opetus- ja työmuodot
Ohjatut yhteiset tapaamiset ja työpajat, parityöskentely. Alustava kokoontuminen (toukokuu), työpajatoimintaa (elokuu, viikot 33 ja/tai 34), 2-3 välitapaamista (syys-marraskuu), harjoitukset ja esitysten valmistuminen (joulukuu, viikko 50). Jokaisella työparilla esitys Musiikkitalossa ja jossakin toisessa tilassa viikolla 50 ja/tai 51.
Opiskelijat pitävät oppimispäiväkirjaa, jossa seurattavista pääaiheista sovitaan yhdessä. Esitysten jälkeen esiintyjät keskustelevat yleisön kanssa sekä kirjoittavat projektista loppuraportin.
Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ 
84 t kontaktiopetusta, 78 t omakohtaista työtä
Arviointi             
hyväksytty/hylätty

 

3j64 Tallenneprojektin suunnittelu 2 op

Kohderyhmä
Perus- ja jatko-opiskelijat
Laajuus
2 op
Aika
Kl 2014 (12 tapaamista á 90 min). Keskiviikkoisin klo 16.30-18.00, alkaa 15.1.
Paikka
T-331
Tavoite
Tallenteen suunnittelu on monella joko lähitulevaisuudessa tai ainakin suunnitelmissa ja kurssilla suunnitelmaa voidaan hioa eri puolilta.
Kurssin tavoite on hioa omaa tallennesuunnitelmaa ja sen toteuttamista. Viimeistelty suunnitelma on eduksi erilaisissa hauissa, esimerkiksi Sibelius-Akatemian omalle levymerkille Sibarecordsille. Suunnittelukurssi on tarkoitettu sekä jatko-opiskelijoille että perusopiskelijoille.
Sisältö
Työmuotona on seminaarityöskentely. Aluksi esitellään toteutuneita projekteja ja keskustellaan alustavasti omasta tallenne-ideasta. Opiskelija valmistaa seminaariin oman tallennesuunnitelman, joka käydään seminaarissa läpi.
Kurssilla käy vierailijoita esittelemässä SibAn mahdollisuuksia tallennuksen toteuttamisessa tai omia mielenkiintoisia tallennusprojekteja. Ensimmäisellä kurssilla vierailivat Olli-Pekka Tuomisalo, Robi Godzinsky ja Matti Jordman.
Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ
Kontaktiopetusta 24 tuntia (12 tapaamista á 90 min), omakohtaista työskentelyä 30 tuntia.
Arviointi
hyväksytty / hylätty

3j53 tai 1v24 Analyyttisiä työskentelytapoja kamarimusiikkiyhtyeille

Kohderyhmä
Kurssi on suunnattu sekä jatko-opiskelijoille että maisterivaiheen opiskelijoille.
Laajuus
1–3 op
Opettajat
Kurssin vastaavina ohjaajina toimivat MuT Annikka Konttori-Gustafsson ja MuT Anneli Arho.
Aika ja paikka
Kevätlukukausi 2014, keskiviikkoisin klo 15.00–17.30 Wegelius-salissa  
Kuvaus
Analyyttisiä työskentelytapoja kamarimusiikkiyhtyeille tai kamarimusiikista kiinnostuneille on työpajatyyppinen musiikkianalyysikurssi, jolla työskennellään sekä keskustellen että soittaen, omaa kokemusta kuunnellen.  Kurssiin sisältyvät harjoitustyöt voivat olla esimerkiksi analyysitehtäviä, tunnilla soitettavan musiikin harjoittelemista, musiikkiin liittyvien artikkeleiden lukemista ja kommentointia sekä kuuntelu- tai kirjoittamistehtäviä. 
Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ
Kontaktiopetusta 14–27 tuntia, opiskelijan omakohtaista työtä 13-54 tuntia.
Kurssisuoritus edellyttää sekä osallistumista ryhmätyöskentelyyn että tehtävien tekemistä.
Arviointi
hyväksytty / hylätty

 

7 Musiikki ja mieli

3j91 Näkökulmia musiikkipsykologiaan

Kohderyhmä
Kurssi on tarkoitettu jatkotutkinto-opiskelijoille sekä maisterivaiheen perusopiskelijoille.
Laajuus
3-4 op
(luennot + kotitehtävät 3 op; opettajan kanssa sovitut lisätehtävät + 1 op).
Opettaja
MuT Tuire Kuusi
Aika
Syys- ja kevätlukukausi 2013-2014, keskiviikkoisin klo 13-15
Paikka
T-331
Tavoitteet
Tavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen musiikista havaintopsykologisena ilmiönä sekä perustietoa musiikkipsykologiasta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta. Kurssin sisältöä voidaan räätälöidä opiskelijoiden kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan.
Opetus- ja työmuodot
Luennot ja keskustelu, perehtyminen kirjallisuuteen ja koeasetelmiin, opiskelijoiden omat esitykset valitsemaltaan aihealueelta.
Arvioitu kontaktiopetus ja opiskelijan omakohtainen työ
Pienryhmäopetusta enintään 60 tuntia; omakohtaista työtä 21 tuntia (tai 48 tuntia)
Arviointi
hyväksytty / hylätty