Tutkintovaatimukset / Sibelius-Akatemia: Avoin yliopisto-opetus

JAZZMUSIIKIN AINERYHMÄ

a2084 JAZZLAULUN ERITYISPIIRTEET (3 op, 78 t)

Opintojaksolla käsitellään jazzmusiikin perinnettä laulajan näkökulmasta erilaisia levyesimerkkejä käyttäen. Lisäksi opintojaksolla käsitellään jazzlaulun historiaa mm. erilaisten henkilökuvien kautta (mm. Carmen McRae, Betty Carter) ja syvennytään tarkemmin scat -laulun, jazzrytmiikan ja tekstin tulkinnan estetiikkaan. Oleellisen osan opintojaksoa muodostaa levyjen kuuntelu ja kuulemastaan keskusteleminen sekä jazzlaulun osa-alueiden jäsentäminen.

Oppimistavoitteet
Opiskelija

 • kykenee ymmärtämään jazzlaulun erityispiirteitä
 • tuntee jazzfraseeraukseen liittyviä musiikillisia ja ääni-ilmaisullisia osa-alueita ja osaa itse jäsentää kuulemastaan näitä osa-alueita
 • kykenee ymmärtämään scat-lauluun, jazzrytmiikkaan ja tekstin tulkintaan liittyvää estetiikkaa
 • oppii tunnistamaan jazzlaulajia levyesimerkeistä
 • syventää jazzlauluhistorian tuntemustaan

Arviointi
a/i

Opetus- ja työmuodot

 • luento-opetusta enintään 30 t
 • opiskelijan omakohtaista työtä vähintään 48 t

Suoritukset

 • osallistuminen luennoille
 • annettujen tehtävien suorittaminen
 • tentti ja lyhyt essee

 

a2201 JAZZLAULUN PERUSTEET (3 op, 78 t)

Opintojaksolla harjoitellaan jazzlauluilmaisua tekemällä erityisesti rytmiikkaan keskittyviä fraseeraus- ja improvisointiharjoituksia. Opintojaksoon sisältyy myös jazzstandardien tekstintulkinnan käsittelyä, jazzlaulun historiaa, teoriaa käytäntöön sovellettuna ja jazzmusiikin kuuntelua. Ohjelmisto karttuu noin kolmen jazzstandardikappaleen verran.

Oppimistavoitteet

Opiskelija

 • kykenee ymmärtämään jazzlaulun perinnettä
 • kykenee hahmottamaan jazzrytmiikkaa
 • osaa soveltaa jazzrytmiikkaa oman ilmaisun ja fraseerauksen harjoittelussa
 • kykenee harjoittelemaan teksti-ilmaisun osa-alueita itsenäisesti

Arviointi
a/i

Opetus- ja työmuodot

 • luento-opetusta enintään 30 t
 • opiskelijan omakohtaista työtä vähintään 48 t

Suoritukset

 • osallistuminen luennoille
 • annettujen tehtävien suorittaminen
 • tentti ja lyhyt essee

 

JAZZLAULUN OPINTOKOKONAISUUS (15 op)

Jazzlaulun opintokokonaisuus antaa jazzlaulusta kiinnostuneille, musiikin teorian perusvalmiudet omaaville  mahdollisuuden kehittää taitojaan jazzlaulun eri osa-alueilla. Opintokokonaisuus muodostuu viidestä erillisestä opintojaksosta, jotka on mahdollista suorittaa lukuvuoden kuluessa.

Jokainen kokonaisuuden opintojakso päättyy loppukokeeseen, jonka läpäiseminen hyväksytysti on edellytys seuraavalle tasolle siirtymiselle. Jos hakijan taidot todetaan opintokokonaisuuden alkutestissä riittäviksi, hän voi siirtyä suoraan Jazzlaulun peruskurssi 1:lle.   

Jazzlaulun opintokokonaisuus on suunniteltu erikseen avointa yliopisto-opetusta varten. Sillä ei ole suoraa vastaavuutta Sibelius-Akatemian tutkinto-opetukseen, mutta opintokokonaisuuden tai sen osia voi esittää sisällytettäväksi valinnaisiin opintoihin. 

Opiskelijat valitaan opintokokonaisuuteen alkutestin perusteella. Hakijat kutsutaan alkutestiin taustatietolomakkeen perusteella.  Alkutesti koostuu kolmesta osasta:  I laulunäyte, jossa esitetään etukäteen valmisteltu vapaavalintainen jazzkappale. Tuothan säestäjää varten mukanasi kappaleen säestysnuotin valmiiksi transponoituna haluamaasi sävellajiin. II prima vista -tehtävä, III pieni kirjallinen teoriatesti, lisätehtävä tarvittaessa.

 

a2037 JAZZLAULUN ALKEISKURSSI – JOHDATUS JAZZLAULUN OPISKELUUN (3 op)

Osaamistavoitteet
Opiskelija

 • tutustuu laulajan rooliin, äänenkäyttötapoihin ja -mahdollisuuksiin jazzmusiikissa
 • tietää perustason välineitä fraseerauksen ja tekstintulkinnan harjoitteluun sekä jazzmelodiikan, -rytmiikan ja -harmonian ymmärtämiseen ja opiskeluun

Arviointi
a/i

Opetusmuodot
Ryhmäopetus 30 tuntia

Työmuodot

 • jazzmusiikkiin soveltuvia ääniharjoituksia
 • omakohtainen työskentely 51 tuntia: mm. yksinkertaisia improvisointi, analysointi- ja tekstintulkintatehtäviä

Suoritukset ja arviointitavat
Suoritukseen osallistuminen edellyttää osallistumista opetukseen. Jazzlaulun alkeiskurssin lopputentin suorittaminen hyväksytysti antaa valmiudet Jazzlaulun peruskurssi 1:een.

 

a2038 JAZZLAULUN PERUSKURSSI 1 (3 op)

Osaamistavoitteet
Opiskelija

 • kykenee ymmärtämään jazzlaulun perinnettä
 • kykenee hahmottamaan jazzrytmiikkaa
 • osaa soveltaa jazzrytmiikkaa oman ilmaisun ja fraseerauksen harjoittelussa
 • kykenee harjoittelemaan teksti-ilmaisun osa-alueita itsenäisesti
 • kartuttaa ohjelmistoa n. 5 jazzstandardin verran.
 • ymmärtää jazzstandardien perustonaliteetit

Arviointi
a/i

Opetusmuodot
Ryhmäopetus 30 tuntia

Työmuodot

 • erilaisia jazzrytmiikka-, fraseeraus- ja improvisointiharjoituksia sekä ryhmässä että solistisesti
 • tekstianalyysien teko jazzstandardeista
 • perehdytään erilaisiin näkökulmiin ja nyansseihin tekstintulkinnassa mm. kuuntelemalla erilaisia levyesimerkkejä
 • jazzlaulun historiaa, jazzmusiikin kuuntelua sekä jazzmusiikin teoriaa käytäntöön sovellettuna
 • kotitehtävät: mm. rytmi-, ja improvisointiharjoituksia, jazzstandardien ulkoa opettelua, sekä omien soolofraasien kirjoittamista tunnilla annettujen ohjeiden pohjalta (mm. II-V-sointukulut ja niihin soolojen kirjoittaminen). 

Suoritukset ja arviointitavat
Suoritukseen osallistuminen edellyttää osallistumista opetukseen. Jazzlaulun peruskurssi 1:n lopputentin suorittaminen hyväksytysti antaa valmiudet Jazzlaulun peruskurssi 2:een.

 

a2039 JAZZLAULUN PERUSKURSSI 2 (3 op)

Osaamistavoitteet
Opiskelija

 • perehtyy syvemmin jazzlaulun eri osa-alueisiin (rytmiikka, fraseeraus, äänenkäyttö)
 • osaa mm. jazzharmonian laajempaa analysointia, improvisointia
 • saa valmiuksia bändityöskentelyyn

Arviointi
a/i

Opetusmuodot
Ryhmäopetus 30 tuntia

Työmuodot

 • sointuvaihdoksiin, tekstintulkinnan syventämistä, sekä jazzmusiikin eri tyylisuuntiin tutustumista käytännössä.
 • omakohtainen työskentely 51 tuntia: mm. jazzsoolojen transkriptioita

Suoritukset ja arviointitavat
Suoritukseen osallistuminen edellyttää osallistumista opetukseen. Hyväksytysti suoritettu lopputentti antaa valmiudet Jazzlaulun jatkokurssille.

 

Jazzlaulun jatkokurssi (yhteensä 6 op)

 

BÄNDITYÖSKENTELY (3 op)

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • ymmärtää jazzlaulua kokonaisvaltaisemmin
 • tuntee bändin johtamista, musiikillista vuorovaikutusta bändissä, sekä ohjelmiston kokoamista.

Arviointi
a/i

Opetusmuodot
Ryhmäopetus 30 tuntia

Työmuodot

 • bändityöskentelyä
 • omakohtainen työskentely 51 tuntia: mm. oman ohjelmiston suunnittelu ja valmistelu sekä kappaleiden ulkoa opettelu tunnilla annettujen ohjeiden pohjalta

Suoritukset ja arviointitavat
Opintojakson suorituksena on loppukonsertti, jonka raati arvioi.

 

a2042 YHTYELAULUTYÖSKENTELY (3 op)

Osaamistavoitteet
Opiskelija

 • perehtyy jazzyhtyelauluun harjoittamalla perinteistä ja uudempaa jazzlauluyhtyeiden ohjelmistoa
 • oppii käyttämään ääntä yhä monipuolisempana ja ilmaisuvoimaisempana instrumenttina

Arviointi
a/i

Opetusmuodot
Ryhmäopetus 30 tuntia

Työmuodot

 • jazzlauluyhtyeessä työskenteleminen
 • ryhmäharjoitukset
 • esimerkkilevyjen kuunteleminen
 • omakohtainen työskentely 51 tuntia

Suoritukset ja arviointitavat
Suoritukseen osallistuminen edellyttää osallistumista opetukseen. Opiskelijaryhmä muodostaa lauluyhtyeen, joka esiintyy opintojakson päätteeksi. Päätösesitys toimii opintojakson suorituksena. Sen arvioi raati.

 

MUSIIKKIKASVATUKSEN AINERYHMÄ

MUSIIKKITERAPIAN PERUSOPINNOT, avoin yliopisto (40 op)

Musiikkiterapian perusopinnot -opintokokonaisuudessa tutustutaan musiikkiterapian eri sovellutusalueisiin, käytäntöihin, musiikkiterapian taustalla vaikuttaviin teorioihin ja musiikin terapeuttisen soveltamisen mahdollisuuksiin. Perusopinnot muodostuvat luennoista, demonstraatioista, tapauskertomuksista, oppimistehtävistä, seminaarityöskentelystä sekä kirjallisuudesta. Opinnoissa tutustutaan musiikin terapeuttiseen käyttöön sekä kokemuksellisesti että käytännön työskentelyn kautta.

Musiikkiterapialla tarkoitetaan musiikkiterapeutin suorittamaa ja musiikin eri ominaisuuksia hyödyntävää toimintaa hoidollisten päämäärien saavuttamiseksi. Musiikkiterapia on kiinnostunut musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologisista vaikutuksista. Musiikkiterapiaa käytetään niin psyykkisessä kuntoutuksessa kuin kehitysvammahuollossa, oppimisvaikeuksien kuntoutuksessa, vanhustenhoidossa, avohoidossa ja kaikkialla, missä ihminen on hoidon ja kuntoutuksen tarpeessa.

Musiikkiterapian perusopinnot soveltuvat henkilöille, jotka haluavat saada yleiskuvan musiikkiterapiasta ja sen käyttömahdollisuuksista. Ne sopivat erityisesti hoito-, erityiskasvatus-, opetus- tai musiikkialan ammateissa toimiville tai kyseisillä aloilla opiskeleville henkilöille. Koulutuksen suorittaneet voivat omien musiikillisten valmiuksiensa rajoissa käyttää musiikkia terapeuttisesti oman työnsä monipuolistamiseksi.

Musiikkiterapian perusopinnot -opintokokonaisuus on suunniteltu yhteistyössä Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen osaston kanssa. Opintokokonaisuuden vastuuopettajana toimii musiikkiterapeutti, MuM Päivi Jordan-Kilkki.  Opiskelijat valitaan opintokokonaisuuteen taustatietolomakkeen ja alkuhaastattelun perusteella.  Alkuhaastatteluaika varataan ilmoittautumisen yhteydessä.

 

MUSIIKKITERAPIATIETO I 16 op

a2411 JOHDATUS MUSIIKKITERAPIAAN (5 op)

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa

 • hahmottaa musiikin eri merkityksiä psyykkisen hyvinvoinnin ja kuntoutumisen näkökulmista
 • kuvata musiikin terapeuttisen käytön mahdollisuuksia eri konteksteissa
 • luetella ja kuvailla pääpiirteittäin musiikkiterapian perusmenetelmät
 • hahmottaa musiikkiterapialle asetettavia tavoitteita ja kliinisen toiminnan perusperiaatteita
 • hakea koulutukseen, tutkimukseen ja kliiniseen toimintaan liittyvää lisätietoa musiikkiterapian
 • alueelta

Arviointi
0-5

Opetusmuodot
Luennot ja demonstraatiot 32 t

Työmuodot

 • Osallistuminen opetukseen ja demonstraatioihin
 • omakohtainen työskentely 114 t
 • Kirjallisuus:
  • Ala-Ruona, Saukko & Tarkki (2009): Musiikkiterapiapalvelut
  • Erkkilä & Rissanen (2008): Kuntoutus: Taiteet ja kuntoutuminen s. 683-699
  • Erkkilä, J. (1995). Musiikkipohjaiset tunteet ja musiikkiterapia. Teoksessa J. Erkkilä & Y. Heinonen (toim.). Avaa mielesi musiikille! Kohti tutkimuspohjaista musiikkiterapia, ss. 75-136.
  • Kaskinen, M. (2003). Musiikkiterapian historiaa Suomessa. Teoksessa Ala-Ruona, Erkkilä, Jukkola & Lehtonen (toim.). Muistoissa – Petri Lehikoinen 1940-2001, ss. 69-87.

Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen, oppimistehtävä

 

a2418 MUSIIKKITERAPIAN PERUSMENETELMIÄ (6 op)

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa

 • nimetä ja kuvata musiikkiterapian perusmenetelmät ja selittää niiden pääasiallisia sovellustapoja eri kohderyhmissä
 • tunnistaa eri tekniikoiden ja menetelmien mahdollisuuksia ja rajoituksia terapeuttisessa työskentelyssä
 • ottaa käytäntöön perusmenetelmien lähestymistapoja

Arviointi
0-5

Opetusmuodot
Luennot, tapauskertomukset ja demonstraatiot 36 t

Työmuodot

 • Osallistuminen opetukseen
 • Oppimistehtävä
 • Kirjallisuus:
  • Musiikkiterapian CD-ROM (2001)
  • Heidi Ahonen-Eerikäinen: Improvisaatio-mallit musiikkiterapiassa, Musiikkiterapia 2/1996
  • Jaakko Erkkilä: Improvisaatiopainotteisen musiikkipsykoterapiakoulutuksenkokemuspohjaisia sisältöjä, Musiikkiterapia 2/2007
  • Ritva Honka: Musiikkiterapian mahdollisuuksia tunne-elämältään epävakaan persoonallisuuden hoidossa, Musiikkiterapia 1/2009
  • Kimmo Lehtonen: Rap-artisti J.J. Kelan tapaus, Musiikkiterapia 2/1999
  • Heikki Raine: Kehitysvammaisten orkesterin harjoittamismetodi. Teoksessa J. Erkkilä & K. Lehtonen (toim.), Musiikkiterapian monet kasvot. (1999), ss. 131-142
  • Mikko Romppanen: "Satumaa on ihmisen sielussa", Musiikkiterapia 2/2001
  • Juha Ruponen: Avainta etsimässä - kliinisiä kokemuksia nuorten musiikkiterapiasta, Musiikkiterapia 1/2009
  • Juha Salo: Missä sinä olet ollut? Terapeuttista musiikkikasvatusta Ruskeasuon koulussa, Musiikkiterapia 1/2000
  • Jukka Tervo: Musiikin ja sanojen suhteesta musiikkiterapiassa, Musiikkiterapia 2/2007

Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen, oppimistehtävä

 

a2419 MUSIIKKITERAPIAN SOVELLUKSIA (5 op)

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa

 • luetella musiikkiterapian erityismenetelmiä ja sovelluksia
 • kuvata eri sovellusten (esim. Kuvionuotit, Toiminnallinen musiikkiterapia ja Vibro/fysioakustinen menetelmä) käyttöalueita, erityispiirteitä ja mahdollisuuksia terapeuttisessa työskentelyssä
 • hakea lisätietoa erityismenetelmistä ja sovelluksista

Arviointi
0-5

Opetusmuodot
Luennot 16 t

Työmuodot

 • Osallistuminen opetukseen
 • Kirjallisuus:
  • Kaikkonen, M. & Uusitalo, K. (2005). Soita mitä näet. Kuvionuotit opetuksessa ja terapiassa.
  • Jordan-Kilkki, Kokko & Rissanen (1999): Toiminnallinen musiikkiterapiamenetelmä ja oppimisvaikeudet. Teoksessa J. Erkkilä & K. Lehtonen (toim.): Musiikkiterapian monet kasvot: 25-48.
  • Jordan-Kilkki P: Toiminnallinen musiikkiterapiamenetelmä erityisopetuksessa. Erityisopetuksen tutkimus ja menetelmätieto. Jyväskylän yliopisto. 3, 1996, 17-21.
  • Paju, K. (2003): "Parantavat hertzit". Teoksessa Ala-Ruona, Erkkilä, Jukkola & Lehtonen (toim.). Muistoissa – Petri Lehikoinen 1940-2001, s. 141-172.
  • Ala-Ruona, E. (2003): Fysioakustinen hoito osana erikoissairaanhoitoa ja kuntoutustutkimusta. Teoksessa Ala-Ruona, Erkkilä, Jukkola & Lehtonen (toim.). Muistoissa – Petri Lehikoinen 1940-2001, s. 173-192.
  • Punkanen, M. (2004): Matalataajuinen äänivärähtelyhoito - teoreettisia näkökulmia, kliinisiä sovellutuksia ja tutkimustuloksia, Musiikkiterapia 19(1), 69-88.
  • Musiikkiterapian CD-ROM (2001)

Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen, oppimistehtävä

 

MUSIIKIN VAIKUTUKSET  I 5 op

a2414 MUSIIKKIPSYKOLOGIA I (3 op)

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa

 • hahmottaa yleiskuvan musiikista havaintopsykologisena ilmiönä
 • kuvata musiikin ja tunteiden yhteyksiä
 • kuvata ja selittää musiikin tiedettyjä vaikutuksia

Arviointi
0-5

Opetusmuodot
Luennot ja demonstraatiot 8 t

Työmuodot

 • Osallistuminen opetukseen
 • oppimistehtävä
 • Kirjallisuus: Louhivuori, J. & Saarikallio, S. (toim.) (2009): Johdatus musiikkipsykologiaan. Luvut 1-3, 5-6.

Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen, oppimistehtävä

 

a2420 MUSIIKIN KEHITYSPSYKOLOGIA I (2 op)

Osaamistavoitteet
Opiskelija

 • osaa tunnistaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä erityisesti leikki- ja kouluikäisten kehityksessä
 • osaa kuvata musiikillisten aktiviteettien ja harrastusten merkityksiä kasvuun ja kehitykseen
 • osaa hahmottaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä suhteessa musiikkiterapian lähestymistapoihin ja tyypillisiin kohderyhmiin (esim. kehitykselliset viivästymät)

Arviointi
0-5

Opetusmuodot
Luennot ja demonstraatiot 12 t

Työmuodot

 • Osallistuminen opetukseen
 • Oppimistehtävä
 • Kirjallisuus:
  • Louhivuori, J. & Saarikallio, S. (toim.) (2009): Johdatus musiikkipsykologiaan. Luku 4.
  • Saarikallio, S. (2009). Musiikki ja nuoren psykososiaalinen kehitys. Teoksessa J.
  • Louhivuori, P. Paananen & L. Väkevä (toim.). Johdatus musiikkikasvatukseen.

Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen, oppimistehtävä

 

TUTKIJAN TAIDOT I (9 op)

a2415 KOKEMUKSELLINEN OSUUS JA KIRJALLINEN TYÖ (9 op)

Osaamistavoitteet
Opiskelija

 • tutustuu kokemuksellisesti musiikin terapeuttiseen käyttöön ja raportoi tämän kirjallisesti (vähintään 10 sivua)
 • paneutuu aihepiiriä koskettaviin musiikillisiin ja/tai musiikkiterapeuttisiin lähestymistapoihin

Arviointi
0-5

Opetusmuodot
Luennot, raportin kirjoittamisen ohjaus, seminaarityöskentely 28 t

Työmuodot

 • Osallistuminen opetukseen
 • Kokemuksellisen osuuden toteutustapa (esim. pienimuotoinen kliininen harjoittelu, oman
 • musiikkisuhteen tarkastelu tai koulutusryhmän jäsenten musiikillinen pienryhmätoiminta) sovitaan ohjaavien opettajien kanssa. Tästä laadittava kirjallinen raportti läpikäydään ryhmätyönä loppuseminaarissa.

Suoritukset ja arviointitavat
osallistuminen opetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn, kirjallinen raportti

 

ORIENTAATIO KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUUN JA TYÖNOHJAUKSELLINEN TYÖSKENTELY 10 op

 

a2421 KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN OHJAUS JA REFLEKTIOPÄIVÄKIRJAN LAATIMINEN (7 op)

Osaamistavoitteet

 • tuetaan ja läpikäydään opiskelijan kokemuksellisessa osuudessa soveltamia musiikkiterapeuttisia työtapoja erilaisissa opetus- ja ryhmätilanteissa työnohjauksellisesti
 • havainnoida yksilön/ryhmän musiikillisessa toiminnassa tapahtuvia muutoksia
 • nostaa esille käytännön työskentelyssä nousevien ilmiöiden ja teoreettisten näkökulmien välisiä yhteyksiä.

Arviointi
hyväksytty/hylätty

Opetusmuodot
Kokemuksellisen osuuden pohjustus, työnohjauksellinen työskentely, reflektiopäiväkirjojen läpikäynti 27 t

Työmuodot

 • ohjaavan opettajan kanssa sovitun kokemuksellisen osuuden tietyn osa-alueen ryhmässä tapahtuva työnohjauksellinen pohdinta
 • reflektiopäiväkirjan laatiminen ja läpikäynti

Suoritukset ja arviointitavat
Opetukseen ja työnohjaukselliseen työskentelyyn osallistuminen, reflektiopäiväkirjan laatiminen

 

a2416 DEMONSTRAATIORYHMÄ (3 op)

Osaamistavoitteet
Opiskelija saa henkilökohtaisia kokemuksia ja oivalluksia musiikin hyödyntämisestä terapeuttisessa kontekstissa.

Arviointi
hyväksytty/hylätty

Opetusmuodot
Pienryhmätyöskentelyä 12 t/ryhmä 

Työmuodot

 • työskentelysuunnitelman laatiminen
 • läpikäydään pienryhmissä opiskelijoiden omaa kokemuksellisessa osuudessa käyttämäänsä musiikillista materiaalia

Suoritukset ja arviointitavat
osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn

 

a2091 LÄÄKKEETÖN HOITO – KULTTUURITYÖVÄLINEIDEN RAJATTOMAT MAHDOLLISUUDET (2 op)

Osaamistavoitteet
Opiskelija

 • saa tietotaitoa siitä, että kulttuurityövälineiden kuten musiikki, laulaminen, tanssi, teatteri, valokuvat, maalaaminen jne. avulla voidaan parantaa pitkäaikaishoidon potilaiden toimintakykyä ja elämänlaatua, kuntouttaa eri potilasryhmiä, ennaltaehkäistä esimerkiksi mielenterveysongelmia sekä edistää hoitohenkilöstön työviihtyvyyttä. 
 • saa tietotaito kulttuurityövälineistä
 • oppii hahmottamaan sosiaali- ja hoitokentän haasteita

Arviointi
hyväksytty/hylätty

Opetusmuodot
Luennot enintään 15 tuntia

Suoritukset ja arviointitavat

 • osallistuminen opetukseen
 • oppimispäiväkirjan kirjoittaminen luentojen ja oheislukemiston perusteella

 

a2092 ROOTS-MUSIIKIN (BLUES, SOUL, GOSPEL JA R&B)  LAULUKURSSI (1- 3 op)

Osaamistavoitteet
Opiskelija

 • tutustuu Roots -pohjaisen musiikin tyylipiirteisiin, fraseeraukseen ja äänenkäyttöön
 • saa valmiudet Roots -pohjaisen musiikin laulufraseeraukseen ja improvisointiin
 • perehtyy rytmimusiikin laulutekniikan perusteisiin äänifysiologiselta kannalta.

Arviointi
a/i

Opetusmuodot

 • Opintojakson voi suorittaa joko luentoina (1 op) tai luentoina ja workshopina (3 op). Opiskelijat valitaan workshop-osioon tasokokeen perusteella.  Hakijat kutsutaan tasokokeeseen taustatietolomakkeen perusteella. 
 • luento-opetusta enintään 8 t
 • workshop työskentelyä, josta osa pienryhmäohjausta enintään 17 t

Työmuodot
1 op:

 • osallistuminen luennoille
 • luentopäiväkirja

3 op

 • osallistuminen luennoille
 • luentopäiväkirja
 • osallistuminen workshoptyöskentelyyn
 • kotitehtävät
 • loppukonsertti

Suoritukset ja arviointitavat
1 op: osallistuminen luennoille & luentopäiväkirja
3 op: osallistuminen luennoille, luentopäiväkirja, osallistuminen workshoptyöskentelyyn, kotitehtävät, loppukonsertti

 

MUSIIKKITEKNOLOGIAN AINERYHMÄ

a2204 SALIÄÄNENTOISTON PERUSTEET (3 op)

Osaamistavoitteet
Opiskelija

 • oppii alan ajankohtaista tietotaitoa sekä uusia työtapoja ja teknologiaa
 • tuntee erilaisten äänentoistojärjestelmien käyttö eri tilanteissa
 • ymmärtää akustiikka eri tiloissa
 • tietää monitorointijärjestelmät
 • tuntee PA:n virityksen ja suuntauksen
 • tietää atriisi- ja viivejärjestelmät
 • tietää miksaajan vastuu yleisölle ja artistille

Arviointi
a/i

Opetusmuodot
Luennot ja opintokäynti 35 t

Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen, essee

 

a2232 ÄÄNITUOTANNON PERUSTEET (3 op)

Osaamistavoitteet
Opiskelija

 • tutustuu suomalaiseen äänitetuotantoon
 • perehtyy alaan saamalla kokonaiskuvan äänitetuotannon rakenteesta ja kartoittamalla sen eri osa-alueita
 • perehtyy alalla toimiviin yksittäisiin tekijöihin ja ilmiöihin asiantuntijavierailijoiden kautta

Arviointi
a/i

Opetusmuodot
Luennot 20 t

Suoritukset ja arviointitavat

 • Osallistuminen opetukseen, loppukoe/essee
 • Opintojakso voidaan hyväksi lukea ts5 Syventymisopinnot 1 -opintojaksoon.