Tutkintovaatimukset / Sibelius-Akatemia: Aineenopettajan pedagogiset opinnot

KANDIDAATIN TUTKINNON OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT

Kandivaiheen opinnot (30op)
4oh1 Taidekasvatusprojekti (3 op, 80 t)
4op1a Musiikinopetuksen perusteet (2op, 53 t)
4op1b Musiikkikasvatuksen perusteet (3 op, 80t)
4od1 Ainedidaktiikka 1 (5 op, 134 t)
4oh2 Perusharjoittelu 1 (5 op, 134 t)
4od2 Ainedidaktiikka 2 (5 op, 132 t)
4oh3 Perusharjoittelu 2 (5 op, 134 t)
4op7 Johdatus opettajan työhön (2 op, 54 t)
4op2 Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa (4 op, 106 t)

MAISTERIN TUTKINNON OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT

Maisterivaiheen opinnot (30op)
4op4 Taideaineiden erityispedagogiikka (4 op, 106 t)
4op8 Pedagoginen syventymiskohde (6op, 164 t)
4op10 Musiikkikasvatuksen ajankohtaiset kysymykset (3 op, 80t)
4od4 Opetussuunnitelmatyön ja arvioinnin seminaari (3 op, 80t)
4op9 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet (4 op, 108 t)
4oh4 Päättöharjoittelu (6 op, 164 t)

 

KANDIDAATIN TUTKINNON OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT

4oh1 Taidekasvatusprojekti (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee alle kouluikäisten musiikkikasvatuksen tavoitteita ja työtapoja
- hahmottaa musiikin mahdollisuuksia ja merkityksiä toiminnassa alle kouluikäisten kanssa.
Opintojakson aikana järjestetään esim. päiväkodeille/-ssa taidetuokioita tai osallistavia esityksiä.
Opintojakso on osa Musiikkitalon yleisöyhteistyötä ja Sibelius-Akatemian taiteellista toimintaa.
Suositeltu suoritusvuosi 1.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta 30 t
Opetuksen seuraamista 5 t
Työmuodot
Taidetuokioiden/esitysten valmistelu
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Taidetuokiot/esitykset
Loppuraportti

 

4op1a Musiikinopetuksen perusteet (2op, 53 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija:
- tuntee musiikinopetuksen keskeiset osatekijät
- hahmottaa musiikinopetuksen kenttää laajasti
- tuntee alan pedagogisia suuntauksia ja musiikkipedagogisen tutkimuksen nykysuuntia sekä hahmottaa edellisten mahdollisia käytännön sovelluksia
- tuntee yleispedagogisia ilmiöitä ja ymmärtää niiden musiikkipedagogisia sovelluksia
- tuntee suomalaisen musiikkikasvatuksen historiaa
- osaa suhtautua kurssilla esillä oleviin kysymyksiin kriittisesti ja keskustelemaan niistä
- osaa reflektoida omaa opettajaksi kehittymisen prosessiaan ja  soveltaa siinä portfoliotyöskentelyä
Järjestävä yliopisto: Sibelius-Akatemia, musiikkikasvatuksen aineryhmä
Suositeltu suoritusvuosi 1.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Luentoja enintään 26 t
Työmuodot
Luentojen ennakkotehtäviin tutustuminen
Reflektiotehtävän kirjoittaminen
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Reflektiotehtävä (osana portfoliota)
Korvaavat suoritukset
Korvaavista suorituksista sovitaan lukukauden alussa.

 

4op1b Musiikkikasvatuksen perusteet (3 op, 80t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee musiikkikasvatukseen liittyviä kasvatustieteellisiä, filosofisia ja historiallisia näkökulmia ja ymmärtää niiden merkityksen musiikin opetuksen kannalta
- osaa etsiä, tuottaa ja esittää tietoa kirjallisuuden perusteella valitsemastaan musiikkikasvatuksellisesta näkökulmasta
Opintojakson sistältää 1 op:n Akateemista keskustelua.
Järjestävä yliopisto Sibelius-Akatemia yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa
Suositeltu suoritusvuosi 2.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Opetusta enintään 32t
Työmuodot
Yksilö- ja ryhmätyöskentelyä
Kirjallisten tehtävien valmistaminen
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Kirjallisten tehtävien valmistelu ja esittäminen
Taiteidenvälistä akateemista keskustelua
Opintojakso suoritetaan osana 4op1b Musiikkikasvatuksen perusteita
Kurssin 3 op ovat osana em. opintojakson lisäksi opintojaksoja Johdatus opettajan työhön ja Musiikkikasvatuksen ajankohtaiset kysymykset

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ja Tampereen yliopiston kanssa siten, että päävastuu suunnittelusta ja toteutuksesta on Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksiköllä.
Kurssilla lähestytään keskustellen ja kirjoittaen sekä harjoitusten kautta seuraavia teemoja:
1. Koulutuspolitiikan ja taidekasvatuksen suhde.
2. Dialogisen työskentelyn filosofiset perusteet
3. Taideopiskelijan ja -opettajan identiteetti (visuaalinen ja kirjallinen ilmaisu sekä moniaistinen tulkinta)
Lisäksi molemmilla lähijaksoilla on ajankohtainen puheenvuoro opetustilat järjestävän taidekorkeakoulun taholta.
Osaamistavoitteet
Opiskelijan tavoitteena on
− Ymmärtää eri taiteen alojen erilaisia lähtökohtia taidekasvatuksessa ja opettaja-identiteetin muodostumisessa.
− Perehtyä dialogiseen taiteelliseen työskentelyyn ja sen taustalla olevaan hermeneuttiseen ajatteluun.
− Harjaannuttaa valmiuksia pedagogiseen ajatteluun ja tieteelliseen kirjoittamiseen.
Opetus- ja työmuodot
Opetuskeskustelu ja harjoitukset 16 t
Itsenäinen työskentely 65 t
Suoritukset
Osallistuminen lähitapaamisiin ja ennakkotehtävän, välitehtävän ja lopputehtävän hyväksytty suorittaminen.
Opintojakson voi suorittaa myös kirjatenttinä oman korkeakoulun yleisenä tenttipäivänä. Ks. kirjallisuus alla.
Arviointi a/i
Kirjallisuus
Hall, Stuart 1999 "Identiteetti". Vastapaino, Tampere.
Ropo, E. & Huttunen, M. (toim) 2013 "Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa". Tampere university press.
Hannu Simola 2001 "Koulutuspolitiikka ja erinomaisuuden eetos". Virkaanastujaisesitelmä Tampereen yliopistossa. (löytyy netistä)
Vastuuopettajat
Juha Merta ja Jouko Pullinen

 

4od1 Ainedidaktiikka 1 (5 op, 134 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa tarkastella 1.–6. luokkien musiikin perusopetusta didaktisesta näkökulmasta
- tunnistaa alakoulun musiikinopetuksen tavoitteet ja työtavat
- tuntee perusopetuksen musiikki-oppiaineen keskeiset sisällöt, opetusmenetelmät, opetussuunnitelmat ja oppimateriaalit
- tuntee musiikin aineenopettajan tehtävät kasvattajana
- kykenee Perusharjoittelu 1 -opintoihin.
Suositeltu suoritusvuosi 2.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta 34 t
Työmuodot
Portfolion kokoaminen
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Portfolion esittely ja kurssista raportointi
Kirjallisuudesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.
Opettaja arvioi suoritukset

 

4oh2 Perusharjoittelu 1 (5 op, 134 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tunnistaa musiikin opetuksen perustaidot peruskoulun alaluokilla
- osaa opettaa musiikkia alaluokilla
- osaa suunnitella ja arvioida opetusta koulun opetussuunnitelmassa ilmaistujen tavoitteiden mukaisesti ja oppilaiden ja oppilasryhmien tarpeet ja tavoitteet huomioiden
- hallitsee opetuksen erilaisia työtapoja
- mieltää itsensä opettajaksi
- osaa perustella pedagogisesti opetus- ja oppimistilanteissa tekemiään ratkaisuja
Suositeltu suoritusvuosi 2.
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
4oh1 Taidekasvatusprojekti
Opetusmuodot
Ainedidaktiset opinnot:
Työtapojen ja -muotojen ryhmäohjausta 12 t
Kouluosuus:
koulun tiedotustilaisuus 2 t
harjoitustunnit 6 t pari- ja 6 t yksintyöskentelynä
koulun opettajan ryhmäohjaus 10 t
ohjattu portfoliotyöskentely 12 t
Työmuodot
opetuksen seuraaminen 15 t
harjoitustuntien valmistelu
portfolion laatiminen
Suoritukset
a) osallistuminen opetukseen
b) harjoitustuntien suunnittelu
c) harjoitustunneista raportointi
d) portfolion palauttaminen

 

4od2 Ainedidaktiikka 2 (5 op, 132 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa tarkastella 7.–9. luokkien ja lukion musiikinopetusta didaktisesta näkökulmasta
- osaa analysoida yleissivistävän musiikinopetuksen, opiskelun ja oppimisen tavoitteita ja haasteita
- on syventänyt tietoaan perusopetuksen ja lukion musiikkikasvatuksen sisällöistä, opetusmenetelmistä ja oppimateriaaleista
- osaa kehittää itseään opettajana
- tuntee musiikinopetuksen oppimisteoreettisia ja filosofisia perusteita ja niiden yhteyksiä käytäntöön
- kykenee Perusharjoittelu 2 -opintoihin
Suositeltu suoritusvuosi 3.
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
4od1 Ainedidaktiikka 1 ja 4oh2 Perusharjoittelu 1
Opetusmuodot
Luentoja 32 t
Työmuodot
Reflektiopäiväkirjan pitäminen
Opetussuunnitelman tekemisen harjoittelu
Essee
Oheiskirjallisuuden lukeminen
Oheiskirjallisuudesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Kertauskuulustelu
Reflektiopäiväkirjan, opetussuunnitelmatyön ja esseen esittely
Opettaja arvioi suoritukset

 

4oh3 Perusharjoittelu 2 (5 op, 134 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tunnistaa musiikin opetuksen perustaidot ja osaa opettaa musiikkia peruskoulun yläluokilla ja lukiossa
- osaa suunnitella ja arvioida opetusta yläkoulun ja lukion opetussuunnitelmassa ilmaistujen tavoitteiden mukaisesti ja oppilaiden ja oppilasryhmien tarpeet ja tavoitteet huomioiden
- hallitsee ja osaa kehittää opetuksen erilaisia työtapoja
- osaa perustella opetuksensa pedagogisia lähtökohtia ja arvoperusteita
Suositeltu suoritusvuosi 3.
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
4od1 Ainedidaktiikka 1 ja 4oh2 Perusharjoittelu 1
Opetusmuodot
Ainedidaktiset opinnot:
työtapojen ja -muotojen ryhmäohjausta 12 t
Kouluosuus:
koulun tiedotustilaisuus 2 t
harjoitustunnit 12 t
koulun opettajan ryhmäohjaus 10 t
ohjattu portfoliotyöskentely  12 t
Työmuodot
opetuksen seuraaminen 15 t
harjoitustuntien valmistelu
portfolion laatiminen
Oheiskirjallisuudesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Harjoitustuntien suunnittelu
Harjoitustunneista raportointi
Portfolion palauttaminen

 

4op7 Johdatus opettajan työhön (2 op, 54 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa toimia opettajana oppilaitosyhteisössä
- tuntee opettajan työnkuvaa oppilaitoksessa, siihen liittyviä velvollisuuksia ja työn eettisiä ulottuvuuksia
- tuntee musiikkialan koulutusta koskevien säädösten ja opetushallinnon perusteet
- hallitsee ryhmäopetuksen ja aikuiskoulutuksen perusteet
- hahmottaa monikulttuurisen opetuksen kysymyksiä
Suositeltu suoritusvuosi 3.
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Opetusta enintään 24 t
Työmuodot
Ennakkotehtäviin tutustuminen
Esseen kirjoittaminen
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Essee

 

4op2 Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa (4 op, 106 t)

Järjestävä yliopisto Teatterikorkeakoulu
Suositeltu suoritusvuosi 4.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Luennot 24 t
Ryhmätyöskentely ja siinä suoritettavat tehtävät 30 t
Työmuodot
Ryhmätyöskentelytehtävien tekeminen
Tenttikirjallisuuden lukeminen
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Ryhmätyöskentelyssä suoritettavat tehtävät
Tentittävä kirjallisuus

 

MAISTERIN TUTKINNON OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT

4op4 Taideaineiden erityispedagogiikka (4 op, 106 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee erityisopetuksen lähtökohtia, yleisimpiä kehitysteoriasuuntauksia sekä fyysisessä ja psyykkisessä kehityksessä ilmeneviä häiriöitä ja poikkeamia
- tietää erilaisille ihmisryhmille suunnatuista taidekasvatuksen ja –terapian muodoista sekä muista erityispalveluista
- kykenee erilaisuuden hyväksymiseen ja ymmärtämiseen yhteiskunnallisesta näkökulmasta
- osaa kohdata  ja opettaa erilaisia oppijoita sekä soveltaa omaa taideainetta erityispedagogisesta näkökulmasta
Suositeltu suoritusvuosi: 4.
Arviointi: a/i
Opetusmuodot
Luennot, demonstraatiot, oppimistehtävät 30t
Työmuodot
Kirjallisuuden lukeminen
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Kirjallisuus- ja luentokuulustelu
Kurssin voi suorittaa myös kirjatenttinä.
Kirjallisuus
Ikonen, O. & Krogerus, A. (toim). 2009. Ainutkertainen oppija, Erilaisuuden ymmärtäminen ja kohtaaminen. Jyväskylä: PS-kustannus. 244 s.
Vehmas, S. 2005. Vammaisuus. Johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Helsinki: Gaudeamus. 250 s.
Kurssin voi suorittaa myös kirjatenttinä.
Kirjallisuus:
Ikonen, O. & Krogerus, A. (toim). 2009. Ainutkertainen oppija, Erilaisuuden ymmärtäminen ja kohtaaminen. Jyväskylä: PS-kustannus. 244 s.
Vehmas, S. 2005. Vammaisuus. Johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Helsinki: Gaudeamus. 250 s.
Moberg, S. ym. 2009. Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki: WSOY. 200 s.
Jahnukainen, M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere:Vastapaino. Osat I (ss. 9-54) ja III (ss. 183-274). 136 s.

 

4op8 Pedagoginen syventymiskohde (6op, 164 t)

Opintojaksoon soveltuvia syventymiskohteita ovat esim
Varhaisiän musiikkikasvatus
Musiikkiterapia
Luovat muusikon taidot (LuoMus)
Vapaan säestyksen pedagogiikka
Musiikkiliikunta
Erikseen vahvistettava Pedagoginen syventymiskohde
Kansanmusiikin pedagogiikka
Soitin- ja laulupedagogiikat
Afroamerikkalaisen musiikin pedagogiikka
Bändipedagogiikka
Taiteidenvälinen pedagogiikka
Musiikkiluokkien pedagogiikka
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee jonkin musiikkikasvatuksen erityisalueen opetukseen osallistumisen, käytännön harjoitusten ja ajankohtaisen kirjallisuuteen tutustumisen avulla
- osaa soveltaa hankkimiaan valmiuksia käytännön opetustilanteissa
- osaa soveltaa ja kehittää edelleen erityisalueensa osaamista monipuolisesti musiikkikasvatustyössä
Suositeltu suoritusvuosi 4.
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Opetus- ja työmuodot vaihtelevat syventymiskohteesta riippuen.
Opintoihin kuuluu vähintään 10 oppitunnin mittainen opetusharjoittelu sekä opetuksen observointia.
Työmuodot
Määritellään syventymiskohteen sisällön mukaan.
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Syventymiskohteessa erikseen määritellyt suoritusvaatimukset
Kirjallisuus sovitaan erikseen syventymiskohteen vastuuopettajan kanssa.

 

4op10 Musiikkikasvatuksen ajankohtaiset kysymykset (3 op, 80t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- ymmärtää musiikinopetukseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä
- tuntee musiikkikasvatukseen liittyvää uusinta tutkimusta
- osaa arvioida alan ajankohtaisen tutkimuksen merkitystä musiikinopetuksen näkökulmasta
- omaa valmiuksia toimia monipuolisissa musiikkikasvatustehtävissä
- ymmärtää musiikkikasvatuksen merkityksen yhteiskunnallisena ja kulttuurisena vaikuttajana
Opintojakson sistältää 1 op:n akateemista keskustelua.
Suositeltu suoritusvuosi 5.
Arviointi a / i
Kirjallisuus sovitaan erikseen opettajan kanssa.
Järjestävä yliopisto: Sibelius-Akatemia, musiikkikasvatuksen aineryhmä
Korvaavat suoritukset
Korvaavista suorituksista sovitaan lukukauden alussa.
Opetusmuodot
Opetusta enintään 32 t
Työmuodot
Esseiden kirjoittamista
Kirjallisuuden lukeminen, josta sovitaan erikseen opettajan kanssa
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Essee-tehtävät
Kirjallisuus sovitaan erikseen opettajan kanssa.

 

4od4 Opetussuunnitelmatyön ja arvioinnin seminaari (3 op, 80t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- ymmärtää opetussuunnitelmatyöprosessia
- tuntee eri arviointitapoja sekä -kriteerejä perusopetuksessa, lukiossa, aikuiskasvatuksessa ja taiteen perusopetuksessa
- kykenee analysoimaan kriittisesti yleissivistävän musiikinopetuksen perusteita ja niistä käytävää keskustelua
- hahmottaa  musiikinopettajan työkuvaa musiikillisen ja kulttuurikasvatuksellisen ajattelun kehittäjänä eri yhteisössä
Opintojakson sistältää 1 op:n Akateemista keskustelua.*
Suositeltu suoritusvuosi
5.
Arviointi a / i
Oheiskirjallisuudesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.
Opetusmuodot
Opetusta enintään 32 t
Työmuodot
Reflektiopäiväkirjan pitäminen
Oheiskirjallisuuden lukeminen, kirjallisuudesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Kertauskuulustelu
Reflektiopäiväkirja

 

4op9 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet (4 op, 108 t)

Opintojakso antaa perustiedot kasvatuksen perusteluista eri aikoina ja niistä filosofisista käsityksistä, joilla kasvatuksesta on puhuttu. Keskeisten käsitteiden tekeminen tutuiksi, samoin kasvatuksesta käytävän tieteellisen (kasvatustieteellisen) tarkastelun hahmottaminen.
Järjestävä yliopisto Taideteollinen korkeakoulu
Suositeltu suoritusvuosi 5.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Luennot 60t
Työmuodot
Tenttikirjallisuuden lukeminen
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Kirjatentti

 

4oh4 Päättöharjoittelu (6 op, 164 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa suunnitella ja toteuttaa opetusta sekä arvioida opetusta ja oppilaiden oppimista  yhä laajemmin, joustavammin ja itsenäisemmin
- osaa suhtautua kriittisesti opetuksen käytäntöihin ja opetusta koskeviin teorioihin
- osaa kehittää edelleen omaa persoonallista opettajuuttaan
- asennoituu vastuullisesti omaan ammatilliseen kehittymiseensä ja opettajan työn eettisiin haasteisiin
- reflektoi esiteltävässä portfoliossaan pedagogista opintohistoriaansa suhteessa kasvatusalan kirjallisuuteen
Suositeltu suoritusvuosi 5.
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
4oh3 Perusharjoittelu 2 ja 4op8 Pedagoginen syventymiskohde
Opetusmuodot
Harjoitustunnit ja koulunpito 20 t
Ryhmäohjaukset 12 t
Portfoliotyöskentely 12 t
Työmuodot
Opetuksen seuraaminen 38 t
Harjoitustuntien suunnittelu
Portfolion laatiminen
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Harjoitustunneista raportointi
Portfolion palauttaminen
Kirjallisuudesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa