Tutkimushankkeet

Tutkimushankkeet

KÄYNNISSÄ OLEVAT TUTKIMUSHANKKEET

 

ADiE – Artistic Doctorates in Europe: Third cycle provision in Dance and Performance

Funded by the European Union’s Erasmus+ programme, 3 years, 20162019

ADiE is a partnership between Uniarts Helsinki, Zodiak and Kiasma (FI), Weld and University of the Arts (SE) and Dance4, Chichester University and Middlesex University (UK).

The Uniarts Helsinki researchers in the project are professor Leena Rouhiainen (Principal Investigator), Dr Kirsi Heimonen and Dr Paula Kramer.

Artistic Doctorates in Europe: Third cycle provision in Dance and Performance (ADiE), will investigate and create a step change in Practice as Research (PaR) inquiries within research level degrees in Dance and Performance. It also seeks to substantiate and enhance the impact of these degrees on the creative industries and even beyond.

 

 

ArtsEqual – The Arts as Public Service: Strategic Steps towards Equality
Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke, 6 vuotta, 2015-2021

Taideyliopiston koordinoima ArtsEqual-hanke tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto.
Monitieteinen tutkimushanke on yksi suurimmista taiteiden ja taidepedagogiikan tutkimushankkeista Suomen historiassa.

Konsortiopartnerit: Taideyliopisto (koordinaattori), Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore, Lappeenrannan yliopisto, Turun yliopisto ja Työterveyslaitos.

Hankeessa toimii 6 tutkijaryhmää. Arts@School -ryhmän tiimijohtajana toimii professori Eeva Anttila Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta.

 

 

Kehot sodassa, kehot tanssissa

Suomen Akatemian rahoittama hanke, 3 vuotta, 1.9.2017–31.8.2020

Tutkija Susanna Hast, PhD.

Bodies in war, Bodies in Dance: Rhythm, Performance and Emotions in Finnish Military Training and Capoeira for Refugees

Susanna Hast is interested in finding out if and how capoeira training for refugees can result in 'muscular bonding', and in how social emotions relate to specific collective movement. In the second part of the study she will do fieldwork in the Finland's National Defence University.

 

 

Miten tehdä asioita esityksellä?

Suomen Akatemian rahoittama hanke, 4 vuotta, 1.9.2016–31.8.2020

Tutkijat: Annette Arlander (vastuullinen johtaja), Hanna Järvinen, Pilvi Porkola & Tero Nauha

Akatemiahanke selvittää, mitä esityksellä voi tehdä. Mitä aktualisoituu kun esitys tapahtuu, kun se dokumentoidaan tai siitä kirjoitetaan?

Lue lisää hankkeesta:
www.uniarts.fi/howtodothingswithperformance
Research Catalogue: Tutkimushankkeen timeline 2016-
Tutkijoiden blogi

 

 

Ruumis ja toinen: elettyjä mahdottomuuksia taiteessa ja tieteessä

Koneen Säätiön rahoittama hanke, 3 vuotta, 1.1.2018–31.12.2020

Tutkijat: Leena Rouhiainen (Principal Investigator), Marja-Liisa Honkasalo, Sami Santanen, Irene Kajo & Teemu Päivinen


Hanke Ruumis ja toinen: elettyjä mahdottomuuksia taiteessa ja tieteessä  jäsentää ruumiillista vierasta, kummaa, ja edistää esittävien taiteiden, taiteellisen tutkimuksen ja tieteen välisyyttä. Hankkeen erityisenä näkökulmana on paattisuus. Se tarjoaa mahdollisuuden tehdä tilaa kumman vain osin artikuloitavissa olevalle luonteelle. Hanke tuo kumman ilmiöitä tieteellisen ja taiteellisen tutkimuksen sekä taiteen saumakohtaan. Se on tärkeää, koska vieraiden ilmiöiden ja kokemusten tutkimus elettyinä kokemuksina on jäänyt yhteiskunnassa vähäiselle sijalle. Tavoitteenamme on avata vieraskokemuksen etiikkaa ja estetiikkaa. Tutkimme kolmea kysymystä: millaista ruumiillista kokemusta vieraus tuottaa, millaista ymmärrystä ruumiiden välisyydestä tällöin syntyy ja miten taide voi toimia kumman kokemuksen paradigmana. Kysymyksiä käsitellään yhteistyönä tieteellisen tutkimuksen ja kolmen taideproduktion välisessä prosessissa. Esitystaiteen ryhmä IdaHo (Irene Kajo) käsittelee ihmisyyden ylijäämää, kuten saastaa ja groteskia ruumista. Esitystaiteilija Teemu Päivinen tuottaa työryhmineen yhteisö- ja esitystaiteellisen prosessin liittyen äänten kuulemiseen ja ruumiittomaan kokemukseen. Taitelija-tutkija Leena Rouhiainen ja työryhmä toteuttaa hengityksen harjoittamisen kokemuksiin perustuvan visuaalisen kuunnelman ilmentämään ilmavirtaan liittyvää suggestiota ja ruumiiden välisyyttä. Marja-Liisa Honkasalo tutkii paattisen virittämää aistimuksellisuutta taideprosessien yhteydessä. Hän myös suhteuttaa kulttuurienvälisesti hankkeen töitä kummaan afrikkalaista possessiorituaalia vasten. Sami Santanen tuo prosesseihin aineksia vieraskokemuksen radikaaliuden käsitteellisestä analyysista.

 

 

PÄÄTTYNEET TUTKIMUSHANKKEET

 

Tanssin yliopistollinen koulutus - sen merkitys tanssitaiteen, pedagogiikan ja esittävien taiteiden tutkimuksen muotoutumiselle ja kehitykselle (2015-2016)

 

Julkaisu:
Tanssi yliopistossa. Kirjoituksia uuden koulutus- ja tutkimusalan muotoutumisesta

 

Kirjoittanut ja toimittanut Soili Hämäläinen, 2016

Tanssit. toht, emerita professori Soili Hämäläisen tutkimus tarkastelee tanssin yliopistollisen koulutuksen taustalla vaikuttaneiden näkemysten merkitystä tanssitaiteen, pedagogiikan ja esittävien taiteiden tutkimuksen muotoutumiselle ja kehittymiselle. Hän pohtii mitä, mistä ja miten tähän päivään on tultu sekä minkälaisia näköaloja 30-vuotisen toiminnan ideat avaavat tulevaisuuteen. Tutkimus toteutettiin Suomen kulttuurirahaston Eminentia-apurahalla.

 

 

Shifting Dialogues: Research Project on Asian Performance and Fine Arts (2011−2014)


Vaihtuvat dialogit – tutkimusprojekti Aasian esitys- ja kuvataiteista oli Suomen Akatemian vuosina 2011−2014 rahoittama Teatterikorkeakoulun ja Kuvataideakatemian yhteinen tutkimushanke.

 

 

Havainnosta ilmaisuun: Merleau-Pontyn fenomenologia ja Wilhelm Reichin luonneanalyysi nykytanssijan ruumiillisten prosessien fasilitaattoreina (2010−2012)

 

Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen lähtökohtana oli viime vuosikymmeninä eurooppalaisessa nykytanssissa tapahtunut käänne kohti havainnollisempaa ja performatiivisempaa tanssimisen tapaa. Tanssiminen perustuu enenevässä määrin aistisuuden ja havainnon tutkimiselle sekä uudelleen hahmottamiselle. Lisäksi se yhä useammin saa muotonsa esityksessä tapahtuvassa aktuaalisessa vuorovaikutuksessa muiden esiintyjien, katsojien ja ympäristön kanssa. Tämä haastaa tanssijan tunnistamaan ja hyödyntämään omia tuntemuksiaan ja kokemuksiaan tanssimisen materiaalina ja toimimaan avoimissa vuorovaikutussuhteissa kanssatanssijoiden sekä katsojien kanssa. Tutkimushanke etsi keinoja vastata näihin haasteisiin niin käytännöllisellä kuin teoreettisella tasolla. Se kehitti taiteellista menetelmää, joka perustuu Maurice Merleau-Pontyn fenomenologiseen metodiin sekä Wilhelm Reichin vegetoterapeuttiseen luonneanalyysiin ja jonka tarkoituksena on edistää nykytanssijan aistista, havainnollista ja ilmaisullista toimijuutta. Tutkimus lähestyy aihepiiriään performatiivisen taiteellisen tutkimuksen keinoin, kokeilemalla ja kehittämällä menetelmää taiteellisessa työssä. Tutkimus sisältää kolme taiteellista prosessia. Ne ja niihin liittyvät demonstraatiot ja esitykset toteutettiin yhteistyössä tanssiopiskelijoiden ja muutamien suomalaisten tanssi- ja teatteritaitelijoiden kanssa. Tutkimushankkeen johtajana toimi taiteellisen tutkimuksen professori, Tansit. toht. Leena Rouhiainen.

 

 

Training Artists for Innovation  (2010–2011)

 

A project in collaboration with Cultuur-Ondernemen (NL), TILLT (SWE), Artlab (DK), Conexiones improbables (ES), and KEA European Affairs (BE) and funded by the EU Culture Programme (Researcher, Dr Kai Lehikoinen, Theatre Academy). Open access publication

 

 

Quality of Life, Creative Pathways for Family Learning  (2009–2012)

 

A project in collaboration with Live Music Now (UK), De Stichting Koffer (NL), and UniT (AT), funded by EU Grundtvig Programme (Researcher, Dr. Kai Lehikoinen, Theatre Academy).

 

 

Näyttelijäntyö ja nykyaika (2008−2010)


Hanke tutki suomalaista näyttelijäpedagogiikkaa monitieteellisesti ja -taidollisesti. Se kokosi yhteen taideyliopistojen näyttelijäntaiteen tutkimuksen sekä yliopistojen teatterin tutkimuksen.

 

 

Liikkuvaksi mosaiiksiksi: Tanssinopettajien kollegaalisuus ammatillisen opetuskulttuurin tunnistamisen ja uudistamisen välineenä (2008–2010)

 

Teatterikorkeakoulun esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa käynnistyi vuoden 2008 alussa hanke tanssinopettajien kollegiaalisuuden tueksi. Liikkuva Mosaiikki -projektin tavoitteena oli laajentaa tanssinopetuksen tiedonalaa ja luoda kiinteän yhteyden tutkimuksen ja opetustyön välille. Tutkimushankkeen tarkoituksena oli yhtäältä edistää tanssinopettajien yhteistyötä ja toisaalta jäsentää tanssinopettajien ammatillista opetuskulttuuria, erityisesti siinä vaikuttavia arvoja ja uskomuksia. Tavoitteena oli näin lisätä opetustyöhön liittyvää itseymmärrystä yhä monimuotoisemmaksi muuttuvassa taiteenopetuksen maailmassa. Hankkeen taustalla vaikutti laki taiteen perusopetuksesta ja sen mukanaan tuomat monet reformit, mm. oppilaitoskohtainen opetussuunnitelmatyö ja oppilasarviointi, joissa noudatetaan yhteisesti määriteltyjä arvoja. Muutokset ovat olleet merkittäviä, sillä aiemmin tanssin harrastustoiminta perustui pitkälti studiotyöskentelyyn yksityisissä tanssikouluissa. Ja kun ennen opetustyö perustui pääosin tanssijakokemukseen ja omaehtoiseen kouluttautumiseen, nyt tanssinopettajalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Uudistuksissa niin tanssioppilaitokset kuin tanssinopettajatkin ovat jääneet usein vaille riittävää tukea. Kasvaneet vaatimukset ovat merkinneet vähintäänkin ammatillisen kasvun haastetta, toisille jopa minuuden uhkaa. Vaikka tanssinopettajien peruskoulutus on vakiintunut, oman työn reflektointi ja työssä oppimisen käytännöt etsivät muotoaan tanssinopettajien yhteisössä. Mahdollisuudet oman työn kollegiaaliseen kehittämiseen ovat ajan, työn luonteen ja kulttuuristen toimintamallien vuoksi vähäiset. Kuitenkin arjen ilmiöiden yhteinen jäsentäminen ovat opetusalan tutkimuksissa osoittautuneet ammatillisen vahvistumisen ja uusiutumisen tärkeiksi välineiksi.

Hankkeen otsikko – Liikkuva Mosaiikki – viittaa professori Andy Hargreavesin luonnehdintaan opetuskulttuurista, jossa opettajat muodostavat monimuotoisia kollegiaalisia ryhmiä, joissa kokemusten vaihto, opetuksen havainnointi ja palautteen anto mahdollistavat opetustyön taustalla vaikuttavien tapojen ja tottumusten, arvojen ja uskomusten tunnistamisen. Tunnistamisen kautta opetusta on mahdollista uudistaa ja kehittää arjesta käsin.

Hanketta rahoittivat Suomen Akatemia ja Työsuojelurahasto. Mukana oli 15 tanssinopettajaa ja 3 rehtoria Nurmijärven Tanssiopistosta, Tanssiopisto Sonja Tammelasta (Lappeenranta) ja Vantaan Tanssiopistosta. Osallistujat muodostivat viisi vertaisryhmää, jotka hankkeen kuluessa kokoontuivat reflektoimaan työtään erilaisin muodoin. Hankkeen rungon muodostivat yhteiset seminaarit, joissa kaikki vertaisryhmät kuvailivat tanssinopetukseen liittyviä havaintojaan ja kollegayhteistyötään. Hanke päättyi valtakunnalliseen seminaariin, jossa esiteltiin hankkeen tuloksia.

Hankkeen vastuullisena vetäjänä toimi tutkijatohtori, Teija Löytönen ja projektitutkijana työskenteli TaM Isto Turpeinen.

 

 

Haasteena tieto -tutkimusprojekti (2005−2007)

 

Haasteena tieto: tanssi, liike ja ruumiilliset kokemukset ymmärryksen ja maailman konstruoimisen keinoina on Teatterikorkeakoulun tanssi- ja teatteripedagogiikan laitoksella vuosina 2005–2007 toteutettu tutkimushanke, jonka piirissä työskenteli post doc -tutkijoita ja jatko-opiskelijoita. Projekti tarkasteli ruumiillisen tiedon merkitystä todellisuuskäsityksillemme ja tavallemme sijoittaa itsemme maailmaan. Hankkeessa pohdittiin, miten jäsennämme kokemuksiamme, suhtaudumme kohtaamiimme sosiaalisiin ja kulttuurisiin käytäntöihin sekä rakennamme merkityksiä ruumiillisuutemme välityksellä. Aihetta tarkasteltiin sekä taiteellisin että tutkimuksellisin keinoin, ja samalla pohdittiin näiden kahden todellisuuden jäsentämisen tavan välistä suhdetta. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi TansT Leena Rouhiainen. Muut hankkeessa toimineet post doc -tutkijat olivat tanssitaiteen tohtorit Eeva Anttilla, Soili Hämäläinen, Riitta Pasanen-Willberg ja Paula Salosaari. Tohtorikoulutettavina tutkimustaan tekivät Kirsi Heimonen ja Heli Kauppila. Muina akatemiatutkijoina olivat Leena Hyvönen (Oulun yliopisto), Efva Lilja (University College of Dance in Stockholm) ja Isabel Marques (Caleidos Art and Teaching Centre, São Paulo, Brazil).

Hankkeen tutkimusraportti Ways of Knowing in Dance and Art (pdf-tiedosto) on julkaistu Teatterikorkeakoulun Acta Scenica -julkaisusarjassa 2007.

 

 

Kohti erilaisuutta tanssitaiteessa (2002–2004)


Suomen Akatemian rahoittama kolmivuotinen hanke toteutettiin Teatterikorkeakoulun Tanssi- ja Teatteripedagogiikan laitoksella. Projektin johtaja Soili Hämäläinen ja tutkijat Eeva Anttila, Teija Löytönen ja Leena Rouhiainen toimivat päätoimisesti Teatterikorkeakoulussa. Vanhemmat tutkijat Maija Lehtovaara, Ana Sánchez-Colberg (Englanti), Sue Stinson (Yhdysvallat) ja Helena Wulff (Ruotsi) osallistuivat projektiin kotiyliopistoistaan käsin.

Projekti tutki eettisiä ja poliittisia tekijöitä tanssin taiteellisissa, koulutuksellisissa ja institutionaalisissa konteksteissa. Tarkastelemalla ja kriittisesti reflektoimalla tanssikentän käytäntöjä, tämä tutkimusprojekti edesauttoi tietoisuutta ja avasi keskustelua niistä eettisistä ja poliittisista tekijöistä, jotka liittyvät tanssitaiteilijoiden, tanssin opettajien ja opiskelijoiden arkityöhön.

Tutkimusprojekti koostui useammasta alaprojektista. Ne tarkastelivat tanssiteoksia tuottavien ja tanssijoita kouluttavien instituutioiden valtarakenteita ja moraalisia käytäntöjä. Lisäksi niissä paneuduttiin valtaan liittyviin kysymyksiin tanssipedagogiikassa sekä tanssiteosten luomiseen liittyviin eettisiin tekijöihin.

Tutkimukset julkaistiin antologiassa The Same Difference? Ethical and Political Perspectives on Dance (linkki), joka koostui projektin tutkijoiden sekä seniorijäsenten artikkeleista. Antologia julkaistiin Eettisiä ja poliittisia ruumillistumia tanssissa -nimisessä kansainvälisessä konferenssissa, joka järjestettiin tutkimusprojektin päätteeksi Teatterikorkeakoululla 9.−12.12.2004. Kolmivuotinen hanke päättyi tähän konferenssiin, jossa oli 75 osallistujaa 14 maasta.  

 

 

Tutkimusjulkaisut

Tutkimusjulkaisut

Acta Scenica

Sarjassa julkaistaan Tutkessa valmistuvat väitösjulkaisut sekä muuta vertaisarvioitua tanssin ja teatterin tutkimusta.

 

Sarja on saanut syksyllä 2019 käyttöön TSV:n vertaisarviointitunnuksen ja samalla sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. Tunnus on tarkoitettu tiedekustantajille, jotka haluavat merkitä julkaisemansa vertaisarvioidut kirjat ja artikkelit. Käyttöoikeuden saaminen edellyttää, että tieteelliset julkaisut läpikäyvät vähintään kahden riippumattoman asiantuntijan suorittaman ennakkoarvioinnin. Lisäksi kustantaja sitoutuu täyttämään muut käyttöoikeudelle asetetut ehdot. Lisää tunnuksesta Tieteellisten seurain valtuuskunnan kotisivuilla.

 

Acta Scenican vertaisarviointiprosessi 
(englanniksi: Description of the Peer-Review Process for the Acta Scenica Series)

 

 

 

Lue lisää

 

 

Nivel

Esittävien taiteiden taiteelliseen tutkimukseen liittyvää keskustelua edistävä julkaisusarja.

 

Lue lisää

 

 

RUUKKU - Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu

Lue lisää

Tutkimustapahtumat

Tutkimustapahtumat

 

  CARPA − Colloquium on Artistic Research in Performing Arts

   CARPA is a biennial international colloquium that focuses on performance art and artistic research. The colloquium is organised by the Performing Arts Research 
   Centre (Tutke) of the Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki. CARPA6 will be held on 28 August - 30 August 2019.

 

 

International Conference on Artistic Research, 2017

Society for Artistic Research (SAR) / Uniarts Helsinki: The 8th International Conference on Artistic Research was held on 28-29 April, 2017 at the Theatre Academy in Helsinki.

 

Symposium on Interspecies Performance, 2013


The symposium was organized 16.−17.9.2013 by Performing Arts Research Centre, Theatre Academy, University of the Arts Helsinki. The theme of the symposium was Renegotiating ”Us”: In Performance with Other Species.

 

Verkostotapahtumat

Hollo-instituutin tutkimussymposium 2013
Hollo-Instituutin 4. kansainvälinen tutkimussymposium kokosi yhteen taiteen ja pedagogiikan toimijoita ja tutkijoita jakamaan näkemyksiään taiteen tiedosta ja haastamaan perinteisiä käsityksiä tiedosta. Symposium järjestettiin Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa 9.−11.10.2013