MuTri-tohtorikoulu

Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston tohtorikoulu

Esittely

MuTri-tohtorikoulu vastaa musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osastossa tohtoriopiskelijoiden koulutuksesta. Se koordinoi ja hallinnoi osaston jatkokoulutusta ja tutkimustoimintaa sekä kehittää aineryhmien välista ja tohtoriakatemian yhteistä tohtorikoulutusta. Osaston jatkokoulutuksen ohjaus tapahtuu pääosin viidessä aineryhmässä (jazz, kansanmusiikki, musiikkikasvatus, musiikkiteknologia sekä taidehallinto).

 

Opiskelijoita tohtorikoulussa on noin 60. Taiteellisia ja tieteellisiä jatkotutkintoa tekeviä on yhtä paljon. Suurin osa tieteellisen tutkinnon tekijöistä on musiikkikasvatuksen aineryhmässä. Valtaosa taiteellisista jatkotutkinnoista tehdään jazzin ja kansanmusiikin aineryhmissä. Soveltajakoulutuksen tohtorintutkintoa tekee kuudesosa opiskelijoista. Tohtorikoulu tekee läheistä yhteistyötä suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen kanssa.

Jatko-opintojen jälkeinen taiteellinen toiminta ja tutkimus integroituvat tohtorikoulutukseen muun muassa siten, että osastolla työskentelevät tohtorit osallistuvat jatko-opintoseminaareihin ja tohtoriopintojen ohjaukseen.

Tietoa koulutuksesta

Sibelius-Akatemiassa voi suorittaa jatkotutkintoina musiikin lisensiaatin ja/tai musiikin tohtorin tutkinnon. Musiikin lisensiaatin tutkinnon laajuus on yhteensä 150 opintopistettä, ja musiikin tohtorin tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Tutkinnot ovat nk. yliopistoasetuksen mukaisesti joko taiteellisia tai tieteellisiä. Musiikin lisensiaatin- ja/tai musiikin tohtorin tutkinnon voi suorittaa

 

a) Taiteilijakoulutuksen mukaisissa jatkotutkinnoissa pääpaino on taiteellisissa opin- ja taidonnäytteissä, jotka muodostuvat konserteista sekä mahdollisista tallenteista tai sävellyskoulutuksessa sävellyksistä. Myös kirjallinen tutkielma on osa opinnäytekokonaisuutta.


b) Tutkijakoulutus johtaa puolestaan perinteiseen väitöskirjaan. Koulutus koostuu väitöskirjan aiheeseen liittyvistä opinnoista, yleisistä tutkimuksen tekemiseen liittyvistä opinnoista sekä tutkijan ammattiin ja yleisemmin työelämävalmiuksiin liittyvistä opinnoista. 


c) Soveltajakoulutuksessa tutkinto suoritetaan erikoistumalla tiedollisesti ja taidollisesti johonkin musiikinalan erityiskysymykseen, ja tutkinto painottuu joko taiteellisesti tai tieteellisesti. Tutkinnon tekijä kehittyy ammattialallaan erityisasiantuntijaksi ja tuottaa sille uusia ja testattuja menetelmiä, sovelluksia ja käytäntöjä. Tutkinnon keskeisenä osana on opinnäytekokonaisuus, joka voi sisältää erilaisia osioita, kuten konsertteja, äänitteitä, sävellyksiä, nuottieditioita, opetusnäytteitä, oppimateriaaleja, laitteita tai tietokoneohjelmia. 

Taiteilijakoulutus

Taiteilijakoulutus

Taiteilijakoulutus

Taitelijakoulutuksen tavoitteina on tuottaa opiskelijalle

 • kyky taiteellisesti korkeatasoiseen ja näkemykselliseen ilmaisuun,

 • kyky käsitteellisesti selkeään tiedontuotantoon sekä

 • kyky rakentavaan vuorovaikutukseen taideyhteisössä, akateemisessa maailmassa ja muussa yhteiskunnassa.

 

Koulutuksessa pääpaino on taiteellisissa opin- ja taidonnäytteissä (konsertit sekä mahdolliset tallenteet; sävellyskoulutuksessa sävellykset); laajuus lisensiaatin tutkinnossa 75 opintopistettä ja tohtorin tutkinnossa 165 opintopistettä.
 

Ennen 1.8.2011 opintonsa aloittaneet jatko-opiskelijat: 

 

Lisäksi tutkintoon sisältyy kirjallinen työ (24 opintopistettä) ja taiteellista työtä tukevat opinnot (51 opintopistettä), joista tukiopinnoista 15 opintopisteen verran tulee olla tieteen- ja taiteenfilosofisia opintoja.
 

1.8.2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneet jatko-opiskelijat (taiteilijakoulutus):
 

Tutkintoon sisältyy
 

a) Opin- ja taidonnäyte, joka koostuu taiteellisesta ja tutkimuksellisesta osiosta (lisensiaatintutkinnossa 75 op, tohtorintutkinnossa 165 op)
 

b) Taiteellista työtä tukevat opinnot 75 op, joista taiteellisiin osioihin valmentavia opintoja on vähintään 24 op sekä taiteen- ja tieteenfilosofisia opintoja vähintään 15 op

Tutkijakoulutus

Tutkijakoulutus

Tutkijakoulutus

Tutkijakoulutuksen tavoitteena on tuottaa opiskelijalle

 • kyky korkeatasoiseen tiedon tuottamiseen,

 • kyky vuorovaikutukseen akateemisissa yhteisöissä ja laajemmin,

 • kyky integroitua osaksi kv-tutkijayhteisön toimintaa sekä

 • kyky vahvistaa tieteellisen tutkimuksen asemaa.

 

Tutkijakoulutuksessa tehdään lisensiaatintutkimus (75 opintopistettä) ja/tai väitöskirja (165 opintopistettä). Tutkintoon sisältyy myös tieteellistä työtä tukevia opintoja 75 opintopistettä; tukiopinnoista 15 opintopisteen verran tulee olla tieteen- ja taiteenfilosofisia opintoja

Soveltajakoulutus

Soveltajakoulutus

Soveltajakoulutus

Soveltajakoulutuksen tavoitteena on tuottaa opiskelijalle

 • korkeatasoiset tieteelliset/metodiset/pedagogiset/taiteelliset/ tekniset valmiudet,

 • kyky korkeatasoisten uusien menetelmien, valmiuksien, aineistojen ja välineiden kehittämiseen,

 • kyky tiedon keräämiseen, kriittiseen arviointiin, tuottamiseen ja soveltamiseen,

 • kyky toimia yhteistyössä kotimaisten ja kv-toimijoiden kanssa omalla alallaan ja myös nämä ylittäen sekä

 • kyky viestiä työnsä tuloksista erilaisille yleisöille.

 

Soveltajakoulutuksessa tutkinto suoritetaan erikoistumalla tiedollisesti ja taidollisesti johonkin musiikinalan erityiskysymykseen. Tutkinto painottuu joko taiteellisesti tai tieteellisesti. Koulutuksen tavoitteena on antaa uusia, musiikin alalla soveltamiskelpoisia valmiuksia. Tutkinnon tekijä kehittyy ammattialallaan erityisasiantuntijaksi ja tuottaa sille uusia ja testattuja menetelmiä, sovelluksia ja käytäntöjä.

 

Tutkinnon keskeisenä osana on opinnäytekokonaisuus, joka voi sisältää erilaisia osioita, kuten konsertteja, äänitteitä, sävellyksiä, nuottieditioita, opetusnäytteitä, oppimateriaaleja, laitteita tai tietokoneohjelmia. Opinnäytekokonaisuuden laajuus on tohtorin tutkinnossa 165 opintopistettä (lisensiaatin tutkinnossa 75 opintopistettä). Lisäksi tutkintoon sisältyy tiedollisia ja taidollisia opintoja 75 opintopistettä. Näistä nk. tukiopinnoista 15 opintopisteen verran tulee olla tieteen- ja taiteenfilosofisia opintoja.

Valmistuneet tohtorit

Sibelius-Akatemiasta on valmistunut tohtoreita vuodesta 1990 alkaen. Katso kaikki Sibelius-Akatemian taiteilija-, tutkija- ja soveltajakoulutuksesta valmistuneet tohtorintutkinnot täältä.

Tohtoriopiskelijoiden projekteja

Klikkaa otsikkoa lukeaksesi lisää tohtoriopiskelijasta ja hänen projektistaan.

Tutkijakoulutus

Taiteilijakoulutus

Soveltajakoulutus

Henkilökunta ja yhteystiedot

Johtaja
Lehtori Mikko Helevä

 

Varajohtaja
Yliopistonlehtori Saijaleena Rantanen

 

Erikoissuunnittelija
Hannu Tolvanen

 

 

MuTri-tohtorikoulun henkilökunta

professori, FT
professori, MuT
Professori, PhD
Tutkijatohtori, FT
Professori, MuT
Professori, FT
Tohtorikoulutettava
Dosentti
Yliopistonlehtori, VTT
Lehtori
Tutkija, FT
Tohtorikoulutettava
Tohtorikoulutettava
Tohtorikoulutettava
Tutkija, MuT
Tohtorikoulutettava
Yliassistentti, FT
Erikoissuunnittelija
Professori, FT
Professori
Professori, FT