Kuvataideakatemian tohtoriohjelma

Kuvataideakatemian tohtorikoulutuksessa painottuvat korkeatasoinen taiteellinen työskentely ja siihen luontevasti liittyvä kuvataiteellinen tutkimus.

Aktuellt

Presentation

 

Kuvataiteen tohtoriohjelman tarkoitus ja tavoitteet

 

Taideyliopiston Kuvataideakatemian tohtoriopinnot antavat valmiudet ja mahdollisuuden taiteellisen tutkimuksen itsenäiseen ja luovaan tekemiseen. Taiteellinen tutkimus on monialaista taiteilija- ja taidelähtöistä tutkimusta. KuvAn tohtoriohjelmasta valmistuu kuvataiteen taiteilija-tutkijoita.
Taiteilija-tutkijat kehittävät ja uudistavat taiteita, niiden tekemistä, tutkimista ja opettamista. He käyvät monimuotoista ja kriittistä vuoropuhelua yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Alojensa erityisasiantuntijoina he tekevät taidetta sekä tuottavat taiteen käytäntöihin perustuvaa tietoa, taitoa ja ymmärrystä, jota voidaan hyödyntää ja soveltaa sekä taiteissa että muilla yhteiskunnan aloilla. Taideyliopiston tohtorikoulutus edistää taiteilija-tutkijoiden kykyä soveltaa kehittämäänsä osaamista taiteilijoina, tutkijoina, pedagogeina ja asiantuntijoina.

 

Examen

Taideyliopiston Kuvataiteen tohtoriohjelman tavoitetutkinto on kuvataiteen tohtorin tutkinto (KuT). Se on laajuudeltaan 240 op, mikä vastaa 4 vuoden täyspäiväisiä opintoja.

Kuvataiteen tohtorin tutkinto koostuu kuvataiteen tohtorin opinnäytteestä (170 op) ja kuvataidealan jatko-opinnoista (70 op). Jatko-opintoihin sisältyy pakollisia opintokokonaisuuksia yhteensä 60 op ja valinnaisia opintoja 10 op.

Examensstruktur

Studier

Studier

Ohjeita opiskelijoille

 

Tutkinnon osaamistavoitteet

Kuvataiteen tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö on tutkimusalueensa asiantuntija, joka:

• osaa tehdä itsenäistä taiteellista tutkimusta

• osaa toteuttaa perusteltuun suunnitelmaan nojaavan taiteellisen tutkimusprojektin

• osaa kriittisesti arvioida taiteellisen tutkimusprosessin vaiheita ja lopputuloksia sekä käydä tutkimusaiheeseensa liittyvää akateemista vuoropuhelua

• osaa dokumentoida taiteellisen tutkimuksen prosesseja ja viestiä tutkimuksesta eri konteksteissa

• tunnistaa alalleen tärkeitä ja ajankohtaisia ilmiöitä ja osaa tarkastella niitä kriittisesti

• kykenee soveltamaan omaksumaansa tietoa sekä toimimaan taiteen ja taiteellisen tutkimuksen parissa suunnitelmallisesti, perehtyneesti ja luovasti

• osaa toimia yhteistyössä oman alansa ja muiden alojen asiantuntijoiden kanssa

• ymmärtää tutkimuksen ja oman toimintansa eettiset ulottuvuudet ja toimii oikeudenmukaisesti ja vastuuntuntoisesti

 

 

Lärdomsprov för doktorsexamen i bildkonst

Lärdomsprov för doktorsexamen i bildkonst

Kuvataiteen tohtorin opinnäyte (170 op)

 

Kuvataiteen tohtorin opinnäyte voi sisältää taidenäyttelyitä, näyttelykuratointeja, yksittäisiä taideteoksia, taiteellisia prosesseja tai kokeellisia järjestelyjä sekä niiden artikulointia, käsitteellistämistä ja teoretisointia. Tyypillisesti opinnäyte koostuu yhdestä tai useammasta kuvataiteellisesta osasta (yhteensä enintään 140 op) ja kirjallisesta osasta (30-170 op). Näiden lisäksi opinnäytekokonaisuudesta on laadittava sähköisesti arkistoitavissa oleva dokumentaatio. Taiteelliset osat ovat julkisia taiteellisia tutkimustuotoksia. Kirjallinen osa on kuvataiteellisille osille rinnakkainen osa, joka perustelee tutkimuksen toteuttamistapaa ja tavoitteita suhteessa alan muuhun tutkimukseen ja käytäntöihin. Harkinnanvaraisesti opinnäyte voi koostua yksinomaan kirjallisesta tutkimuksesta. 

 

Opinnäytetyön tulee osoittaa tutkimusalueen syvällistä ymmärrystä ja kykyä analysoida, artikuloida ja kontekstualisoida taiteellisia tutkimusasetelmia kriittisesti. Kun opinnäytetyö koostuu erikseen esitarkastetuista kuvataiteellisista osista ja kirjallisesta osasta, on kirjallisen osan suositeltava laajuus 50-250 liuskaa (luiska = 2000 merkkiä välilyönteineen). Jos opinnäytetyö on kokonaan kirjallinen, on sen suositeltava laajuus 150-250 liuskaa. Kirjallisen osan voi toteuttaa monella tavalla: monografiana, verkkojulkaisuna tai muuna monimediaisena kokonaisuutena. Se voi olla myös artikkelimuotoinen, jolloin se koostuu vähintään kolmesta vertaisarvioidusta tutkimusjulkaisusta ja niitä kokoavasta yhteenvedosta (15-30 liuskaa).

 

Opinnäytetyöhön voi sisältyä myös yhteisjulkaisuja tai -projekteja, mikäli tohtoriopiskelijalla on niissä selkeä itsenäinen osuus. Opinnäytekokonaisuudesta tulee käydä ilmi tutkimuksen tavoitteet, menetelmät, rakenne ja tulokset. Opinnäyte voidaan julkaista suomen, ruotsin tai englannin kielellä tai akateemisen neuvoston päätöksestä muulla kielellä. Esitarkastukseen annettavan opinnäytteen kielen tulee olla sama kuin lopullisen tarkastettavan julkaisun. Tätä kieltä käytetään pääsääntöisesti myös tarkastustilaisuudessa.

 

Kuvataiteellisten ja kirjallisten osien opintopisteet määritellään tapauskohtaisesti suhteessa aiheen käsittelyyn sekä osien määrään ja laajuuteen siten, että kirjallisen osan osuus on 30-170 op. ja taiteellisten osien osuus vastaavasti enintään 140 op.

Undervisningstidtabell

Undervisningstidtabell

OPETUSTARJONTA

Lukuvuoden opetus järjestetään 7 intensiivisellä seminaariviikolla yhteistyössä Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutke) kanssa. Tarkemmat kurssitiedot kerrotaan opinto-oppaassa.

 

Seminaariviikkojen rakenne

 

Lukuvuosi 2019-2020  
Syyslukukausi 2019  
Viikko 38: 16.-20.9.

1. seminaariviikko

Viikko 41: 7.-11.10. 

2. seminaariviikko

Viikko 46: 11.-15.11.

3. seminaariviikko

Viikko 50:  9.-11.12.

KuvAn tutkimuspäivät

   
Kevätlukukausi 2020  
Viikko 4: 20.-24.1.

4. seminaariviikko

Viikko 9: 24.-28.2.

5. seminaariviikko

Viikko 13: 23.-27.3.

6. seminaariviikko

Viikko 17: 20.-24.4.

7. seminaariviikko

 

ILMOITTAUTUMINEN KURSSEILLE

Kursseille ilmoittaudutaan WebOodissa (vaatii kirjautumisen Taideyliopiston tunnuksilla). Syyslukukaudella alkavien kurssien ilmoittautumisaika on 15.5.-2.9.2019, kevätlukukaudella alkavien 15.-30.11.2019.

Kurssien aika- ja tilatietoja päivitetään tarvittaessa lukuvuoden aikana. Tarkista ajantasaiset tiedot opinto-oppaasta.

 

JOO-OPISKELU

Ohjeita ja tietoa: www.joopas.fi
Haku JOO-opiskelijaksi: https://haku.joopas.fi

Joustavalla opinto-oikeudella eli JOO-oikeudella tarkoitetaan mahdollisuutta hakea opinto-oikeutta toiseen suomalaiseen yliopistoon esimerkiksi opintokokonaisuuden tai erillisten opintojaksojen suorittamista varten. Joustavaa opinto-oikeutta voivat hakea suomalaisessa yliopistossa perus- tai jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat, jotka ovat saaneet suunnittelemilleen opinnoille puollon kotiyliopistostaan. Puollolla kotiyliopisto sitoutuu maksamaan (50 € / op) opiskelijan JOO-opinnot. Opinto-oikeus myönnetään enintään kahdeksi lukuvuodeksi.

Opiskelijan tulee olla läsnäolevana kotiyliopistossaan, jotta voi hakea joustavaa opinto-oikeutta ja oikeuden saatuaan suorittaa JOO-opintoja. JOO-opintoja suorittavalla opiskelijalla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta vastaanottavassa yliopistossa. JOO-opintojen tulee sisältyä opiskelijan tutkintoon sekä edistää opiskelijan ammatillista, tiedollista ja taidollista osaamista.

 

Doktorander och utexaminerade

Kuvataideakatemiassa on voinut suorittaa jatkotutkintona kuvataiteen tohtorin tutkinnon (KuT) vuodesta 1997 lähtien.

KuvA  tarjoaa tohtoriopiskelijoiden ja tutkijoiden tutkimustoiminnalle ja –uralle monin tavoin toimivan tukiverkoston. Se luo olosuhteet erilaisten tutkimusasetelmien väliselle keskustelulle, vertailulle ja vuorovaikutukselle. Se muodostaa kansainvälisen taiteellisen ja akateemisen asiantuntijayhteisön, jossa taiteellisen tutkimuksen kriittinen arviointi ja ennakkoluuloton kehittäminen tulevat mahdollisiksi. Se on keskusteluyhteisö, jossa erilaisia tiedollisia, yhteiskunnallisia ja taiteellisia lähtökohtia voidaan työstää suhteessa nykytaiteen piirissä esiin nouseviin haasteisiin ja ongelmiin. KuvA on kollegiaalinen tekijöiden ja tutkijoiden yhteisö, jonka toiminnan periaatteina ovat läpinäkyvyys, kriittisyys, demokraattisuus, yhdenvertaisuus, pedagogisuus ja toisen työn kunnioittaminen ja tukeminen.

Doktorander

Doktorander

Kuvataideakatemian tohtoriopiskelijoiden ja valmistuneiden tohtoreiden tutkimuksen avainsanoista on tehty visualisointi Research Catalogue -portaaliin. Sivulle on myös koottu tutkimuskuvauksia.

Kuvataideakatemian tohtorikoulutettavat ja heidän tutkimusaiheensa


Eija-Liisa Ahtila: Screen Surface and Narrative Space: Narration and Construction of Meaning in Moving Image Installations (Valkokankaan pinta ja kertova tila: kerronta ja merkityksen rakentaminen liikkuvan kuvan installaatioissa).

Simo Alitalo: Mitä kuulemalla tietää? Taiteellinen tutkimus äänitaiteesta.

Niran Baibulat: Kävellen kuvailtu, koettu paikka.

Erick Beltrán Flores: The reading machine as model of edition. Laocoön and the Katabasis as an engine of ideological social psyche in image flux.

Bruno Caldas: The poetics of autopoiesis: Artificial intelligence and art.

Matthew Cowan: The lessons of folklore. Utilising the carnivalesque origins of folk ritual in contemporary art practice.

Jack Faber: Asymmetrical Cinema: Filmmaking, Art Activism and Public Spaces in the Drone Age.

Miklos Gaál: Dialectics of Contradiction Reflected upon Jena Romanticism.

Terike Haapoja: Kohtaamisen mediat – teknologia suhteena tuntemattomaan.

Henna-Riikka Halonen: Throws of Dice: Between Experience and Explanation.

Minna Heikinaho: Saa sanoa! Kohtaamisia kaupunkitilassa.

Flis Holland: Surface Attachment Devices.

Leena Kela: Dialogues: The Language of Performance Art in the Interaction of Materiality and Corporeality.

Anni Laakso: Yhteiskunnallisten teemojen esiintuominen työssäni.

Henna Laininen: Kokeellisen elämän käsikirja – luova yhteisöllinen kirjoittaminen vastauksena ympäristökriisiin.

Liisa Lounila: Oh! You Pretty Things – On Rebellion and Alternative Youth Culture as Elements of Art.

Susanna Majuri: Valokuvallinen fiktio tunteiden kohtaamisen paikkana.

Orla Mc Hardy: Nitefeedz – instants of animation / the art of interval.

Stephanie Misa: Of Bastard Tongues and Ghosts in the Archive.

Salla Myllylä: Paikan rajaus ja rajauksen paikka.

Maija Närhinen: Kokeita kuvaamisen tavoista.

Christoph Oeschger: How to take a picture of wind?

Lauren O'Neal: Assembling a Praxis: Choreographic Thinking and Curatorial Agency.

Ilya Orlov: Artwork: Its Definition, Concept and Subject.

Kukka Paavilainen: Through Painting – Painting as Research.

Pilvari Pirtola: Demoskene – luova digitaalinen alakulttuuri. (Demoscene – Creative Digital Subculture).

Anssi Pulkkinen: Tilanteen syntyminen tilallisessa teoksessa.

Merja Puustinen: Plug In – Action. Down and Out in the Institutional Framework with Interactive Art.

Heli Rekula: Poissaoleva ruumis – tekijän näkökulmia esitettyyn ja lavastettuun valokuvaan.

Juha Rouhikoski: Valotaiteen aika – ajan ja paikan näkemisen arvoitus.

Jaakko Rustanius: The Makings of Meanings in Painted Pictures. A reconstruction project in contemporary painting towards the beyond of the representation / non-representation dichotomy.

Jaakko Ruuska: Tunnistamaton toiseus – Valtasuhteet ja empatia.

Mireia Saladrigues: BUGS – Behaving Unconventionally in Gallery Settings.

Tülay Schakir: Valo, havainto ja oleminen taiteena.

Mia Seppälä: Kokeelliset järjestelyt kauppakeskuksessa.

Katja Tukiainen: Tyttöarmeija – kerronnallinen maalaus tilassa.

Markus Tuormaa: Osallinen maisemasuhde nykytaiteessa.

Utexaminerade doktorer

Utexaminerade doktorer

Kuvataideakatemian tohtorikoulutusohjelmasta valmistuneet kuvataiteen tohtorit:

Tohtorin opinnäytteet open access -muodossa löytyvät HELDA-julkaisuarkistosta. 

 

2018

Johanna Lecklin: Esitettyä aitoutta. Osallistavasta taiteesta ja sen etiikasta.

 

2017

Elina Saloranta: Laatukuvia ja kirjallisia kokeiluja.

Pekka KantonenGenerational Filming. A Video Diary as Experimental and Participatory Research.

Markus RissanenBasic Forms and Nature. From Visual Simplicity to Conceptual Complexity.


2016

Timo Heino: Aineen olemuksesta materian muuntumiin.

Tuula Närhinen: Kuvatiede ja luonnontaide. Tutkielma luonnonilmiöiden kuvallisuudesta.

Paul Landon: Intersecting travelogues. Wandering through practices and archaeologies of space, place and time.

Itay Ziv: Disabled Art. Escapism as Artistic Tactic.


2015

Stig Baumgartner: Virhe abstraktissa maalauksessa. Tekijän paikka maalauksen rakenteessa.

Shoji Kato: Place of Geometry.


2014

Silja Rantanen: Ulos sulkeista. Nykytaiteen teosmuotojen tulkintaa.

Pekka Niskanen: Taide identiteettien politiikan rakentajana.


2013

Jay Koh: Art Led Participatory Processes: Subject to Subject Communication within Performances in the Everyday.


2012

Petri Kaverma: Tyhjä piha – häiriö ja hiljaisuus (nyky)taiteessa.

Sami van Ingen: Moving Shadows – Experimental Film Practice in a Landscape of Change.


2011

Irene Kopelman: The Molyneux Problem Five backstage stories – and a map of why and how.

Marjatta Oja: Kolmiulotteinen projisointi – tilanneveistos katsojan ja kokijan välissä.


2010

Denise Ziegler: Poeettisen piirteistä. Kuvataiteilijan mimeettinen työskentelytapa.


2008

Jan-Erik Andersson: Life on a Leaf – Tila ikonina. Taloni arkkitehtonisena taideteoksena.


2006

Tarja Pitkänen- Walter: Liian haurasta kuvaksi – maalauksen aistisuudesta.


2005

Jan Kenneth Weckman: Seitsemän maalauksen katsominen ja Maalaus maailman osana.

Teemu Mäki: Näkyvä pimeys – esseitä taiteesta, filosofiasta ja politiikasta.


2002

Jan Kaila: Valokuvallisuus ja esittäminen nykytaiteessa, teoksia vuosilta 1998–2000.


2001

Jyrki Siukonen: Uplifted Spirits, Earthbound Machines, Studies on Artists and Dream of Flight 1900–1935.

 

Disputationer

KuvA forskningsdagar

Taideyliopiston Kuvataideakatemian tohtorikoulutusohjelma järjestää joka vuosi yleisölle avoimet tutkimuspäivät. Tutkimuspäivillä kohtaavat Kuvataideakatemian tutkijat, tohtorikoulutettavat ja heidän kutsumansa taiteilijat ja tutkijat niin Suomesta kuin maailmalta.
 

Forskning

KuvAn tohtorikoulutusohjelma vastaa Taideyliopiston Kuvataideakatemian tohtorikoulutuksesta ja tutkimustoiminnasta. Se viitoittaa ja toteuttaa Kuvataideakatemian tutkimuksellista perustehtävää, joka on kouluttaa kuvataiteen alueella toimivia taiteilijoita ja taiteilija-tutkijoita sekä tehdä tutkimusta kuvataiteen alalla. Kuvataiteella tarkoitetaan tässä Kuvataideakatemiassa edustettuna olevia nykytaiteen osa-alueita. KuvAn tutkimusyhteisö on akateeminen yhteisö, joka koostuu siinä toimivista tohtorikoulutettavista, opettajista ja tutkijoista sekä hallintohenkilöstöstä. KuvAssa tehdään taiteellista tutkimusta sekä nykytaiteen tutkimusta. 

Kontaktuppgifter

Kuvataiteen tohtoriohjelma

sähköposti: etunimi.sukunimi@uniarts.fi
 
Tohtorikoulutusohjelman johtaja, varadekaani, professori Mika Elo
Professori Lea Kantonen
Yliopistonlehtori Petri Kaverma
Tutkijatohtori Denise Ziegler
 
Suunnittelija (tohtorikoulutus) Jukka Tuominen, puh. 050 470 6996
Suunnittelija (tutkimus) Michaela Bränn, puh. 040 631 3553
 
Tohtorikoulutettava Stephanie Misa (2017–2019)
Tohtorikoulutettava Ilya Orlov (2017–2019)
Tohtorikoulutettava Pilvari Pirtola (2018–2019)
Tohtorikoulutettava Bruno Caldas (2019–2021)
Tohtorikoulutettava Jack Faber (2019–2021)
Tohtorikoulutettava Miklos Gaál (2019)
Tohtorikoulutettava Anni Laakso (2019)
Tohtorikoulutettava Mia Seppälä (2019)
Tohtorikoulutettava Mireia Saladrigues (2020–2021)
 
Vieraileva tutkija Annette Arlander
Vieraileva tutkija Tuula Närhinen
Vieraileva tutkija Timo Heino 
Vieraileva tutkija Marjatta Oja 
Vieraileva tutkija Johanna Lecklin