Valosuunnittelun koulutusohjelma

Koetko valoilmiöt lumoavina? Oletko kiinnostunut esityksen visuaalisuudesta, tilasta ja yhdessä tekemisestä? Haluatko vaikuttaa yleisön kokemukseen esityksestä? Valosuunnittelun koulutusohjelmasta valmistut esittävän taiteen ammattilaiseksi, jolla on vahva taiteellinen näkemys sekä hyvät valmiudet valon sekä valaistus- ja videoteknologian käyttöön ilmaisuvälineenä esittävien taiteiden alueella. Valmistumisen jälkeen löydät todennäköisesti itsesi kulttuurin kentältä esimerkiksi teatteri-, tanssi-, ooppera-, musiikki-, sirkus- ja mediataiteiden parista. Koulutuksen esityksellisen näkökulman avulla opit visuaalista sisältöajattelua joka on hyödyllistä pääomaa myös laajemmalla työkentällä, esimerkiksi tapahtumasuunnittelun ja arkkitehtuurivalaistuksen alueella.

Seuraava haku valosuunnittelun viisivuotiseen koulutusohjelmaan sekä kaksivuotisiin maisteriopintoihin on tammikuussa 2020. Lue lisää ja hae.

 

Opiskelu

Valosuunnittelun koulutusohjelman tavoitteena on tukea opiskelijaa kasvamaan taiteilijana ja antaa valmiudet valon käyttöön ilmaisuvälineenä, valo-ilmaisun taiteelliseen suunnitteluun sekä perehdyttää valosuunnittelussa sovellettavien taiteiden ja tieteiden perusteisiin. Opiskelijasta kehittyy vastuullinen ja yhteistyökykyinen ammattilainen, joka hallitsee taiteenalansa ja kykenee kehittämään sitä myös eteenpäin.

 

Suuri osa opiskelusta perustuu yhteisopetukseen, demoihin ja esitystuotantoihin muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena on ohjata tulevat teatteritaiteilijat jo opiskeluaikana etsimään ja luomaan yhteisiä aiheita, muotoja, työtapoja ja näyttämökieltä sekä löytämään tulevia työskentelykumppaneita opiskelutovereistaan.

 

Viisivuotiset valosuunnittelun opinnot jakautuvat kolmivuotisiin kandidaatinopintoihin (180 op) sekä kaksivuotisiin maisteriopintoihin (120 op).

Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto

Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto

Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto

 

Kolmivuotinen koulutus, 180 op
Valosuunnittelun koulutusohjelman perustehtävänä on kouluttaa valosuunnittelijoita teatterin, esitystaiteen ja kulttuurin kentälle, toimimaan muun muassa teatteri-, tanssi-, ooppera-, musiikki-, sirkus- ja mediataiteen parissa. Koulutus avaa opiskelijan ajattelua, tarjoaa välineitä valoesteettiseen ja skenografiseen ajatteluun, tekniseen toteutukseen sekä analyysiin ja argumentointiin ja tukee opiskelijan kasvua ympäristönsä kanssa vuorovaikutussuhteessa toimivana suunnittelijana. Koulutus tarjoaa käyttökelpoista ammattitaitoa myös museo- ja näyttelytoimintaan sekä tapahtumatuotantoihin.

 

Tavoitteena on kouluttaa monipuolisesti suuntautuneita teatteritaiteen kandidaatteja (ja maistereita) valosuunnittelun alalta. Valosuunnittelun koulutusohjelmasta valmistunut kandidaatti tuntee oman alansa traditiota, nykykäytäntöjä ja käsitteistöä, hallitsee oman alansa ilmaisukeinoja ja välineitä, tuntee taiteellista suunnitteluprosessia ja osaa toimia moniammatillisessa taiteellisessa suunnitteluryhmässä aktiivisena, täysivaltaisena jäsenenä. Koulutus vahvistaa opiskelijan kykyä tuottaa taiteellista sisältöä ja halua tehdä käytännöllistä työtä.

 

Koulutus kehittää opiskelijan viestintä-, dokumentaatio- ja tiedonhankintataitoja, valmiuksia arvioida omaa ja toisten työtä sekä antaa ja ottaa vastaan palautetta. Koulutus auttaa opiskelijaa kehittämään omaa työtään, oppimaan työn organisointi- ja työryhmänjohtamistaitoja sekä toimimaan eettisesti omassa työympäristössään. Valmistuneella valosuunnittelijalla on valmius omaksua uutta tekniikkaa ja uudenlaisia toimintatapoja kriittisyyttä unohtamatta. Valosuunnittelija voi työskennellä kiinnitettynä teatteriin, freelancerina, yrityksissä, vapaissa ryhmissä tai itsenäisenä suunnittelijana/taiteilijana ilmaisumuodosta riippumatta. Yhteistyötä tehdään opintojen aikana muun muassa äänisuunnittelun, koreografian, tanssin, ohjauksen, dramaturgian, näyttämölavastuksen ja pukusuunnittelun sekä pedagogiikan opiskelijoiden kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat teatterit, teatterialan toimijat, yliopistot ja muut sidosryhmät.

 

Kandidaatin tutkinnon (180 op) ensimmäisenä opintovuonna opiskelija perehtyy sekä valo- että äänisuunnitteluun, tutustuu esittävien taiteiden eri osa-alueisiin, valon ja äänen ominaisuuksiin sekä niiden käyttöön esittävissä taiteissa. Toisesta opintovuodesta lähtien opiskelija suuntautuu valosuunnitteluun. Keskeistä on teoksen valmistamisprosessin oppiminen ja ennen kaikkea taiteellisen työryhmän jäsenenä toimiminen. Opiskelija kehittää ryhmätyötaitojaan ja oppii käyttämään erilaisia valosuunnittelijan apuvälineitä omien ideoidensa ja näkemystensä välittämiseksi muulle taiteelliselle työryhmälle. Kolmantena vuonna valosuunnittelun opintojen pääsisältöihin kuuluu täysimittainen tuotanto yhteistyössä muiden koulutusohjelmien kanssa sekä kandidaatin tutkinnon opinnäytteen, portfolion tekeminen.

 

Oman taiteellisen kasvun rinnalla opinnoissa painotetaan teatterin yhteistyöluonnetta. Suuri osa opiskelusta perustuu yhteisopiskeluun ja yhteisen näyttämön opintoihin: demoesityksiin ja tuotantoihin muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena on ohjata tulevat teatteritaiteilijat jo opiskeluaikana etsimään ja luomaan yhteisiä aiheita, muotoja, työtapoja ja näyttämökieltä sekä löytämään tulevia työtovereita opiskelutovereistaan. Opiskelijalta edellytetään kykyä vuorovaikutteiseen ja toisia kunnioittavaan työryhmätyöskentelyyn. Koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijan jatkuvaa persoonallista kasvua ja auttaa häntä löytämään identiteettinsä työryhmän jäsenenä.

 

Esitystoiminta ja tutustuminen kenttään
Teatterikorkeakoulussa esitystoiminta on kaikkien koulutusohjelmien yhteinen nimittäjä ja kohtauspaikka. Esityksissä taiteellisen työryhmän tavoitteet, ilmaisukeinot ja kyvyt kohtaavat; esityksissä opiskelijat kohtaavat lähimmät työtoverinsa; valo- ja äänisuunnittelijat dramaturgin, ohjaajan, koreografin, pukusuunnittelijan ja lavastajan - ja oikean yleisön.

 

Taiteenala on voimakkaasti kansainvälinen
Valon ja äänen ei-kielellinen ilmaisu mahdollistaa kulttuurirajat ylittävän taiteellisen ilmaisun, taiteen opettamisen ja tutkimuksen.

 

Pääosa opetuksesta tapahtuu suomen kielellä. Opiskelijalla on kuitenkin oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu.

Teatteritaiteen maisterin tutkinto

Teatteritaiteen maisterin tutkinto

Kaksivuotinen koulutus, 120 op
Valosuunnittelun maisteriopintojen perustehtävänä on kouluttaa valosuunnittelijoita teatterin, esitystaiteen ja kulttuurin kentälle, toimimaan muun muassa teatteri-, tanssi-, ooppera-, musiikki-, sirkus- ja mediataiteen parissa. Koulutus avaa opiskelijan ajattelua, tarjoaa välineitä valoesteettiseen ja skenografiseen ajatteluun, tekniseen toteutukseen sekä analyysiin ja argumentointiin ja tukee opiskelijan kasvua ympäristönsä kanssa vuorovaikutussuhteessa toimivana suunnittelijana. Koulutus tarjoaa käyttökelpoista ammattitaitoa myös museo-ja näyttelytoimintaan sekä tapahtumatuotantoihin.

 

Tavoitteena on kouluttaa monipuolisesti suuntautuneita teatteritaiteen maistereita (ja kandidaatteja) valosuunnittelun alalta. Valosuunnittelun koulutusohjelmasta valmistunut maisteri tuntee oman alansa traditiota, nykykäytäntöjä ja käsitteistöä, hallitsee oman alansa ilmaisukeinoja ja välineitä, tuntee taiteellista suunnitteluprosessia ja osaa toimia moniammatillisessa taiteellisessa suunnitteluryhmässä aktiivisena, täysivaltaisena jäsenenä. Koulutus vahvistaa opiskelijan kykyä tuottaa taiteellista sisältöä ja halua tehdä käytännöllistä työtä.

 

Koulutus kehittää opiskelijan viestintä-, dokumentaatio- ja tiedonhankintataitoja, valmiuksia arvioida omaa ja toisten työtä sekä antaa ja ottaa vastaan palautetta. Koulutus auttaa opiskelijaa kehittämään omaa työtään, oppimaan työn organisointi- ja työryhmänjohtamistaitoja sekä  toimimaan eettisesti omassa työympäristössään. Valmistuneella valosuunnittelijalla on valmius omaksua uutta tekniikkaa ja uudenlaisia toimintatapoja kriittisyyttä unohtamatta. Valosuunnittelija voi työskennellä kiinnitettynä teatteriin, freelancerina, yrityksissä, vapaissa ryhmissä tai itsenäisenä suunnittelijana/taiteilijana ilmaisumuodosta riippumatta. Yhteistyötä tehdään opintojen aikana muun muassa äänisuunnittelun, koreografian, tanssin, ohjauksen, dramaturgian, näyttämölavastuksen ja pukusuunnittelun sekä pedagogiikan opiskelijoiden kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat teatterit, teatterialan toimijat, yliopistot ja muut sidosryhmät.

 

Teatteritaiteen maisterin tutkinnon suoritettuaan Teatterikorkeakoulusta valmistunut valosuunnittelija on itsenäinen taiteilija, joka osaa toimia taiteellisen ryhmän luovana ja innovatiivisena jäsenenä. Valmistunut opiskelija pystyy myös kehittämään omaa taiteenalaansa eteenpäin sekä monien eri taiteenlajien osana sekä soveltavana taiteena että itsenäisenä valotaiteena. Valosuunnittelija tuntee taiteenalansa tradition ja hallitsee sen tekemiseen tarvittavan tekniikan sekä suunnitteluprosessin. Hän osaa hyödyntää monimutkaista teatterikoneistoa taiteellisten päämäärien saavuttamiseksi. Hänellä on valmius omaksua uutta tekniikkaa ja uudenlaisia toimintatapoja kriittisyyttä unohtamatta. Valosuunnittelija voi työskennellä kiinnitettynä teatteriin, freelancerina, vapaissa ryhmissä tai itsenäisenä taiteilijana ilmaisumuodosta riippumatta.

 

Maisterin tutkinnon (120 op) syventävissä opinnoissa opiskelijalla on mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin, kokeiluihin ja erikoistumiseen. Maisteriopintoihin kuuluu 18-20 opintopistettä pakollisia opintoja sekä 30 opintopisteen opinnäyte. Opinnot sisältävät yksilöllisiä opintoja ja vapaasti valittavia opintoja kuten assisteeraus, harjoittelut ja taiteelliset työt, jotka valitaan yksilöllisesti.

 

Oman taiteellisen kasvun rinnalla opinnoissa painotetaan teatterin yhteistyöluonnetta. Suuri osa opiskelusta perustuu yhteisopiskeluun ja yhteisen näyttämön opintoihin: demoesityksiin ja tuotantoihin muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena on ohjata tulevat teatteritaiteilijat jo opiskeluaikana etsimään ja luomaan yhteisiä aiheita, muotoja, työtapoja ja näyttämökieltä sekä löytämään tulevia työtovereita opiskelutovereistaan. Opiskelijalta edellytetään kykyä vuorovaikutteiseen ja toisia kunnioittavaan työryhmätyöskentelyyn. Koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijan jatkuvaa persoonallista kasvua ja auttaa häntä löytämään identiteettinsä työryhmän jäsenenä.

 

Pääosa opetuksesta tapahtuu suomen kielellä. Opiskelijalla on kuitenkin oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu.

Games and Virtual Reality in Performing Arts (GVRiPA), 25 cr study module

Games and Virtual Reality in Performing Arts (GVRiPA), 25 cr study module

Games and Virtual Reality in Performing Arts (GVRiPA) study module focuses on the implementation of games, game design and virtual reality into performance by exploring the theories, methodologies and practices of performance, game design and their synthesis. The study module has developed from previous (DiViDe) iterations 2016 and 2018 and will be organized again during spring term 2020. Studies are organized by University of the Arts Helsinki and Aalto University. Read more on  GVRiPA webpage.

Opiskelijat

Opiskelijat

2018

Siri Haapanen
Venla Johansson
Aku Lahti
NN

 

2017

Lauri Hietala
Mikko Hirvonen
Tuomas Honkanen
Ilmari Pesonen

 

MA

June Horton-White
Veli-Ville Sivén

Valmistuneet

Valmistuneet

Teatteritaiteen maisterit:

 

Vuosi 2018

Eero Erkamo

Riikka Karjalainen

Mateus Manninen

Alexander Salvesen

 

Vuodet 1990-2002                        

Tomi Humalisto

Kimmo Karjunen

 

Valmistuneet jatko-opiskelijat

Tomi Humalisto (2012) Toisin tehtyä, toisin nähtyä - esittävien taiteiden valosuunnittelusta muutosten äärellä

Valosuunnittelun koulutusohjelman tutkintovaatimukset
Valosuunnittelun koulutusohjelman tutkintovaatimuksista kerrotaan lisää täällä.
Valosuunnittelun koulutusohjelman opetusohjelma
Valosuunnittelun koulutusohjelman opetusohjelmasta kerrotaan lisää täällä.
Valosuunnittelun maisteriohjelman tutkintovaatimukset
Valosuunnittelun maisteriopintojen tutkintovaatimuksista kerrotaan lisää täällä.
Valosuunnittelun maisteriohjelman opetusohjelma
Valosuunnittelun maisteriohjelman opetusohjelmasta kerrotaan täällä.

Valosuunnittelun opettajat

Professori
Yliopistonlehtori
Lehtori

Vuorovaikutteisuus esityssuunnittelussa (VES)

Valosuunnittelun ja äänen koulutusohjelmien oppimissisältöjen ja oppimisympäristön kehitysprojektissa tarkastellaan vuorovaikutteisuuden ilmentymiä ja luodaan kriittinen ja produktiivinen tutkimusalusta. Toiminta tukee perusopetustoimintaa ja sen yhteyttä yhteiskunnalliseen kehitykseen ja tulevaisuuden esityksiin.

Hakeminen

Valosuunnittelun koulutus- ja maisteriohjelmiin otetaan opiskelijoita kerran vuodessa keväisin. Valintakokeet järjestetään toukokuussa.

 

Seuraava hakuaika Taideyliopistoon on tammikuussa 2020. Tutustu huolella sekä yleisiin että ohjelmakohtaisiin (suorat linkit alla) hakuohjeisiin Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun hakuoppaasta.

Tee ennakkotehtävät hakuajan päättymiseen mennessä ja täytä sähköinen hakemus opintopolku.fi:ssä 8.1.–22.1.2020 (päättyy klo 15 Suomen aikaa) välisenä aikana.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Lintulahdenkatu 3, 00530 Helsinki

 

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

 

Suunnittelija
Tiia Kurkela

 

Koordinaattori
Raija Koskivaara

 

Harjoitusmestari
Seija Suontausta

 

AV-mestari
Kari Tossavainen (Ufo)

Tilat

Tilat

The locations are equipped with state of the art lighting and video technology, which are updated continuously.

 

Lighting studio

Lighting studio is a laboratory space rather than a performance space. It is not only a black box, there are windows and light tones on walls too. The stage area can be turned to black with curtains. The space is not approved for public performances, but it can seat up to 40 people. The studio size is 225 m² and the foyer 53 m².

Lighting bridges in two levels give easy access for all lighting bars. The studio is small enough for quick, efficient working and big enough to try things out for real.

The floor is black film faced plywood. It is possible to use staple gun and screws on the floor. It is possible to use smoke, haze and mist in the space.

There is a little lobby for the lighting studio. There is a sound isolated window to the next door recording studio.

 

The Video Editing Workshops 1 and 2 (Rooms 512 and 513)

The Video Workshops are in the fifth floor. They are designed for video editing and small-group work. Video Workshop 1 is 23 m²; Video Workshop 2 is 19 m².

There is a little lobby for the lighting studio. There is a sound isolated window to the next door recording studio.

 

The Sound studios

In the sixth floor of the building are the recording studios. They consist of structurally identical control rooms and two studio rooms with different design and dimensions. The studios are acoustically isolated from the rest of the building by floating. The recording rooms can be freely used with either of the control rooms. Also the lighting studio 601 can be utilized as a recoding space for large scale music recording.

The control rooms are designed to ensure largest possible listening area for course work. The surround listening environment is calibrated and ITU-775-compliant. It is possible to produce, listen and edit sound material in many formats from stereophonic up to 6.1.-surround sound.

 

Room 607: Dialog studio

This studio is designed for dialog and sound effect recording. The recording room is 11 m² in size.

Room 609: Music studio

This studio is designed for music recording. The recording room is 49 m² in size. It is equipped with movable acoustic panels for controlling and varying the room acoustics.

 

The Sound Workshops 1 and 2 (Rooms 409, 410)

The Sound Workshops are in the fourth floor. They are designed for sound editing and small-group work. They are furnished with simpler systems than the recording studios, the main focus here is in learning sound creation, editing and production techniques. The systems are designed to ensure easy integration with laptop computers that the students are using for production work.

 

The CAD Class (Room 401)

The IT Class includes full compatibility with CAD usage.

 

The Project Class (Room 514)

Projektiluokka on monipuolisesti varusteltu kokeilutila työpajamuotoisen toiminnan tarpeisiin.  Luokassa on mahdollista kehittää ja testata erilaisia esityksen, ryhmätyöskentelyn ja teknologian yhdistelmiä. Tilaratkaisu on joustava ja mahdollistaa monimuotoisen toiminnan valon, äänen, videon ja elektroniikan parissa. 

 

Other Facilities

Students have a 24 access to the premises. The lounge areas can be used for student exhibition.

 

Room 411: The Paintshop

There is a workshop room for all those messy projects. The paintshop has a robust floor, water station, washing machine and downdraft table to extract the painting fumes.

 

Class Rooms 405 and 407

There are two regular class rooms. The small one is 57 m² and bigger is 95m². There are tables and chairs for 10 students in each room. In addition the bigger classroom has large trestle tables for drafting, model making and other long lasting projects.