Ohjauksen koulutusohjelma

Ohjauksen koulutusohjelma on viisivuotinen kokonaisuus. Kolmivuotisissa kandidaatinopinnoissa opiskelija oppii luomaan omia aiheita, muotoja, työtapoja ja näyttämökieltä teatteritaiteen jatkuvasti muuttuvalle kentälle. Koulutuksessa tavoitellaan avointa, uteliasta ja keskustelevaa ilmapiiriä ja halua tutkia omaan taiteenalaan, kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä. Kaksivuotiset maisterin opinnot syventävät kandidaatin opinnoissa hankittuja valmiuksia.

Yleistä

Ohjauksen koulutusohjelman opinnot tarjoavat ohjaajan ammatin harjoittamiseen liittyviä tietoja, taitoja ja työskentelytapoja. Koulutus lisää erilaisten tuotantomallien tuntemusta ja hallintaa sekä tutustuttaa opiskelijan monimuotoiseen teatteri- ja taidekenttään. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijasta kehittyy ammattilainen, joka hallitsee taiteenalansa ja kykenee kehittämään sitä myös eteenpäin.

Opiskelu

Ohjauksen koulutusohjelma antaa opiskelijalle edellytykset oman taiteellisen ominaislaadun jatkuvaan kehittymiseen ja valmiudet jatko-opintoihin. Koulutuksen keskeisiin tavoitteisiin kuuluvat taiteellisen ilmaisun ja näkemyksen jatkuva kehittäminen, ennakkoluuloton ideointi sekä analyyttinen ja kriittinen ajattelu.

 

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa syvällisen käsityksen teatteritaiteen luonteesta, sen historiasta ja nykypäivästä. Ohjaajakoulutuksesta valmistunut opiskelija kykenee luomaan omia aiheita, muotoja, työtapoja ja näyttämökieltä teatteritaiteen jatkuvasti muuttuvalle kentälle. Koulutuksessa tavoitellaan avointa, uteliasta ja keskustelevaa ilmapiiriä ja halua tutkia omaan taiteenalaan, kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä.

 

Pääosa opetuksesta tapahtuu suomen kielellä. Opiskelijalla on kuitenkin oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu.     

 

Ohjauksen koulutusohjelman tutkintovaatimukset
Ohjauksen koulutusohjelman tutkintovaatimuksista kerrotaan lisää täällä.
Ohjauksen koulutusohjelman BA-opetusohjelma
Ohjauksen koulutusohjelman BA-opetusohjelmasta kerrotaan lisää täällä.

Ohjauksen maisterin tutkinto

Ohjauksen maisterin tutkinto

Maisterin opinnot syventävät kandidaatin opinnoissa hankittuja valmiuksia. Opintojen tavoitteena on, että opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja luovasti sekä näkemyksellisesti ratkaisemaan työprosesseihin liittyviä ongelmia. Tavoitteena on, että opiskelija oppii hallitsemaan laajempia taiteellisia kokonaisuuksia, ottaa prosessissa vastuun työstään, saa työryhmänsä uskomaan näkemykseensä ja kehittämään sitä yhdessä eteenpäin, luo persoonallista näyttämökieltä sekä kykenee oman työn käsitteelliseen ja teoreettiseen pohdintaan. Opinnot laajentavat opiskelijan tiedollisia, taidollisia ja taiteellisia valmiuksia sekä antavat opiskelijalle välineitä kehittää omaa taiteellista identiteettiään perehtymällä tietoisesti taiteenlajinsa monimuotoisiin toimintatapoihin ja taidekäsityksiin esittävien taiteiden yhteisissä opinnoissa.

 

Oman taiteellisen kasvun rinnalla opinnoissa painotetaan teatterin yhteistyöluonnetta. Suuri osa opiskelusta perustuu yhteisopiskeluun, yhteisen näyttämön opintoihin; demoesityksiin ja tuotantoihin muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena on ohjata tulevat teatteritaiteilijat jo opiskeluaikana etsimään ja luomaan yhteisiä aiheita, muotoja, työtapoja ja näyttämökieltä sekä löytämään tulevia työtovereita opiskelutovereistaan. Yhteistyötä tehdään opintojen aikana koreografian, tanssin, valosuunnittelun, äänisuunnittelun, elokuvataiteen, näyttämölavastuksen ja pukusuunnittelun opiskelijoiden kesken. Muita yhteistyökumppaneita ovat teatterit, teatterialan toimijat, yliopistot ja muut sidosryhmät.

Hakeminen

Ohjauksen koulutusohjelmaan haetaan opiskelijoita vuosittain. Valintakokeet järjestetään keväisin.

 

Tutustu huolella sekä yleisiin että ohjelmakohtaisiin (suorat linkit alla) hakuohjeisiin Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun hakuoppaasta.


Tee ennakkotehtävät hakuajan päättymiseen mennessä ja täytä sähköinen hakemus opintopolku.fi:ssä 9.1.-23.1.2019 (päättyy klo 15 Suomen aikaa) välisenä aikana.

Yhteystiedot

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi.

 

Professori
Saana Lavaste

 

Lehtori
Riko Saatsi

 

 

Suunnittelija  
Susan Josipov

 

Osastosihteeri
Vehmasto Laura