Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma

Opiskelu

Näyttelijäntaiteen opinnot ovat kestoltaan viisivuotiset. Ne jakautuvat kolme vuotta kestäviin kandidaatti- ja kaksivuotisiin maisteriopintoihin.

Näyttelijäntaiteen koulutusohjelmassa on nimetty joitakin yleisiä eettisyyteen tai opintojen luonteeseen liittyviä periaatteita, joita ovat esimerkiksi kulttuurisen monimuotoisuuden ja sukupuolisensitiivisyyden vahvistaminen, kansainvälisen liikkuvuuden edistäminen sekä pyrkimys sulauttaa uusinta taiteellista ja tieteellistä tutkimustietoa opetuksen toteutukseen.
 

 

 

 

Kandidaatti- ja maisteriopinnoista

Kandidaatin opinnot
ovat intensiivisiä ja tiukan lukujärjestyksen mukaan eteneviä. Näytteleminen käsitetään toiminnan, mielikuvien ja mielikuvituksen toisiaan ruokkivana taiteellisena prosessina. Produktioissa sovelletaan opittuja taitoja taiteelliseen työhön. Erikseen opiskeltavat liikkeen, äänenkäytön ja musiikin ilmaisutekniikat pyritään lopulta sulauttamaan osaksi näyttelemisprosessia. Tietoa taiteista ja yhteiskunnasta opiskellaan ns. teoria-aineiden opintojaksoilla. Opintojen sisällöt kiinnittävät näyttelijäopiskelijan taiteenalansa perinteeseen. Opiskelijaa kannustetaan myös soveltamaan perinnettä uusilla tavoilla. Erityisesti kandidaattivaiheen opinnoissa kehitetään kykyä toimia työryhmässä toisia kunnioittavan vuorovaikutuksen hengessä.

Maisteriopinnot
koostuvat valinnaisista kursseista ja sopimuksen mukaan koulun ulkopuolella tehtävistä produktioista tai projekteista. Opiskelija rakentaa itselleen sopivan opintokokonaisuuden yhteistyössä opettajien kanssa ja opiskelee samalla kykyä pitkäjänteiseen suunnitteluun ja itsenäiseen työskentelyyn. Maisteriopinnoissa oman taiteilijuuden vahvistaminen on keskeinen tavoite. Opiskelijan kokemukset ja havainnot maailmasta ovat tärkeitä suunnannäyttäjiä opintojen alusta lähtien. Maisterivaiheessa ne hahmottuvat kanssaopiskelijoiden kokemusten myötä laajimmillaan kokonaisen sukupolven yhteisiksi havainnoiksi maailmasta. Taiteellisen muodon saaneina ne ovat produktioiden, kirjallisten raporttien ja lopulta maisterin taiteellisen ja kirjallisen opinnäytteen oleellista sisältöä.


Näyttelijäntaiteen maisteriopinnot voi suorittaa myös erillisinä hankittuaan kandidaatin tutkintoa vastaavat tiedot ja taidot esimerkiksi toisessa oppilaitoksessa.

Uteliaisuus uusia mahdollisuuksia kohtaan nähdään näyttelijäntaiteen opinnoissa keskeisenä hyveenä. Maisteriopintojen jälkeen se voi johdattaa näyttelijän myös tohtorintutkintoon tähtääviin jatko-opintoihin.

Näyttelijäntaiteen koulutusohjelman sisältö ja tutkintovaatimukset
Näytteleminen on perustaltaan kehollista toimintaa, kehon tekniikoita ja vuorovaikutuksellisia tilanteita, joita voidaan harjoitella. Opiskelussa keskeistä on toiminta ─ harjoittelu ─ niin näyttelijäntyössä kuin ilmaisuteknisissä aineissakin. Jokainen opiskelija tuo mukanaan oman havaintonsa maailmasta sekä oman sukupolvensa näkemyksen ja kokemuksen elämästä, joita koulutusohjelma sekä tukee että haastaa.
Hakeminen
Näyttelijäntaiteen viisivuotiseen tutkinto-ohjelmaan (BA+MA) ja kaksivuotisiin maisteriopintoihin otetaan opiskelijoita joka vuosi. Näyttelijäntaiteen opinnot aloittaa vuosittain 12─14 opiskelijaa. Seuraava haku on 9.-23.1.2019.

Opiskelijat

Alta löydät näyttelijäntaiteen koulutusohjelmasta viimeisimmäksi valmistuneet sekä maisteri- ja kandidaattivaiheen opiskelijat. Kandidaattivaiheessa opiskellaan kolme vuotta tiiviisti ryhmäopetuksessa, mutta maisterivaiheessa opiskelijat työskentelevät jo teatterin ammattikentällä osana opintojaan.