MA in Ecology and Contemporary Performance (MAECP)

MA in Ecology and Contemporary Performance (MAECP) was a two-year pilot of a master’s degree programme beginning in 2016, which studied questions in ecology and performance in the era of ecological crises through a multidisciplinary and transdisciplinary approach.

The programme has now ended and there will be no futher admissions.

 

About

MAECP attempts to respond to the questions and needs raised by the current ecological situation that implicates all species, as well as the current shifts taking place in the field of performing arts, from the perspective of relations and dependencies. MAECP investigates and develops the methodologies, practices and theoretical bases of contemporary performance while developing new forms of collaboration, interaction and knowledge production in between the art, the research and the sciences and within a posthumanist framework. It encourages the students to review and reformulate existing practices, to experiment with and invent new forms of performance making and to maintain openness not only towards various forms of art but also towards different fields and discourses.

Contents of Studies and Degree Requirements
The study contents and core modules intertwine and interact with each others in various ways within the programme each academic year, depending on the current projects, collaborations and networks as well as the needs of the programme and its students.
Collaborations
The structure of the program aims to enable collaboration and dialogue on various levels: between the students, between the students and the teachers/mentors, as well as between various degree programmes, academies and artistic and scientific communities. It also supports intensive and extensive collaboration and networking with artists and other professionals, both in Finland and abroad.
MAECP Open Lecture Series
MA in Ecology and Contemporary Performance has curated an open lecture series throughout its existence.
Lecturers
Head of programme Kira O'Reilly.

MA in Ecology and Contemporary Performance in Finnish

MA in Ecology and Contemporary Performance in Finnish

Kaksivuotinen MAECP eli ekologian ja nykyesityksen maisteriohjelma tutkii tämän hetken ympäristökriisin liittyviä ekologian ja esitystaiteen kysymyksiä. MAECP etsii vastauksia nykymaailman haasteisiin posthumanistisesta viitekehyksestä ja huomioi inhimillisen ja ei-inhimillisen väliset suhteet ja niiden riippuvuuden toisistaan.

 

MAECP kyseenalaistaa ja laajentaa nykyperformanssin metodologioita, käytänteitä ja teorioita sekä kehittää uusia yhteistyömuotoja ja vuorovaikutusta sekä tiedon tuotantoa taiteen ja tieteen välimaastossa. Ekologiaa ja esitystaidetta lähestytään laajoina, avoimina ja monitieteisinä käsitteinä. Ympäristökriisiä ja siihen liitettyjä narratiiveja lähestytään eri näkökulmista ja nostetaan esiin uusia ratkaisuja, joita muuttuva ympäristömme itse jatkuvasti kehittää.

 

Opiskelijoita kannustetaan olemassa olevien käytänteiden arviointiin ja uudistamiseen, uusien esittämisen ja performanssin muotojen kokeiluun ja kehittämiseen sekä ennakkoluulottomuuteen muita taidemuotoja, tieteenaloja ja diskursseja kohtaan. Ohjelman opintojaksot ovat toiminnallisia ja voivat yhdistää erilaisia elementtejä, joiden avulla opiskelijoiden on mahdollista kehittää tutkivia ja rohkeita ympäristöntutkimuksen ja nykyperformanssin käytänteitä.

 

Ohjelma kannustaa opiskelijoita asemoimaan taiteellisen toimintansa laajempaan kontekstiin ja reflektoimaan sen ekologisia, sosiaalisia ja poliittisia vaikutuksia sekä lähestymään taiteen ja yhteiskunnan välisiä suhteita kriittisestä näkökulmasta. Se pyrkii kouluttamaan muutosagentteja, joilla on taito työstää ja luoda uusia yhteyksiä erilaisten kontekstien (esim. taiteen, tieteen, koulutuksen ja aktivismin) välille sekä uudistaa esittävien taiteiden kenttää sisältä käsin ja kehittää käänteentekeviä hankkeita omaehtoisesti. 

 

Yhteistyö, dialogi ja moninaisuus ovat ohjelman perusarvoja, jotka ohjaavat sekä itse opintoja että niiden suunnittelua ja järjestämistä. Ohjelmassa moninaisuus nähdään sekä ekologisena että poliittisena kysymyksenä, ja se pyrkii luomaan, tukemaan ja ylläpitämään moninaisuutta niin performanssitaiteessa kuin keskustelukäytänteissä.  Yhteistyötä tehdään Teatterikorkeakoulun eri koulutusohjelmien ja muiden akatemioiden ja yliopistojen sekä paikallisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten taidealan organisaatioiden kanssa.

 

Ohjelmassa on keskeistä, että sen ydin muodostuu opiskelijan omista lähtökohdista käsin ja että se mahdollistaa uudenlaisten pedagogisten rakenteiden ja opiskelijalähtöisten sisältöjen testaamisen sekä edistää opiskelijoiden sitoutumista ja mahdollisuuksia vaikuttaa tutkinnon sisältöihin ja tavoitteisiin.

Overall Learning Objectives

Overall Learning Objectives

Upon the completion of the programme the student
 

• is familiar with the main philosophical, theoretical, cultural and scientific discourses related to ecology.
• recognises the value of ecological thinking from the point of view of humanism, natural sciences and the arts.
• is capable to relate and contribute to the current contexts and discussions in the field of performance.
• approaches performance as an open question.
• is able to construct her/his own methods in order to approach questions and themes relevant to his/her own artistic practice.
• takes part in both the domestic and international field according to her/his own interests.
• is well-informed about the production structures that enable transdisciplinary work, and is able to work within these structures according to the needs of individual and collaborative projects.

Contact information

Head of programme

Kira O'Reilly
kira.oreilly@uniarts.fi
tel. +358 50 449 49 29

 

Planner

Jaakko Hannula
jaakko.hannula@uniarts.fi
tel. +358 50 309 43 61