Dramaturgian koulutusohjelma

Dramaturgian koulutusohjelma on viisivuotinen. Se jakautuu kolmivuotisiin kandidaattiopintoihin ja kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Dramaturgian koulutusohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiuksia toimia monilla eri esittävän taiteen ja kirjoittamisen aloilla, näytelmäkirjailijana, käsikirjoittajana, esityksen tekijänä, dramaturgina esityksessä tai lukevana dramaturgina, tai luoda näitä ja muita alueita yhdistelemällä oma monialainen ammattikuvansa. Kaksivuotisissa maisteriopinnoissa syvennytään laajojen taiteellisten kokonaisuuksien hallintaan ja taiteen ja taiteellisen työn analyyttiseen reflektointiin.

 

 

Yleistä

Mitä dramaturgia on? Dramaturgian koulutusohjelman lähtökohtana on laaja käsitys dramaturgiasta, sen alasta ja mahdollisuuksista tämän hetken ja tulevaisuuden taiteen ja yhteiskunnan kentillä. Opintojen ytimessä on kysyvä suhtautuminen taiteeseen ja teatteriin, sitoutuminen taiteellisiin prosesseihin sekä näyttämön äärellä oleminen. Dramaturgia ymmärretään laajasti, eri elementtien yhteen kutoutumisena, esityksen, teoksen tai tapahtuman eri osatekijöitä sitovana logiikkana – kysymyksenä enemmän kuin valmiina oppirakennelmana. Koulutusohjelman käsitys dramaturgiasta pitää sisällään niin näytelmän kirjoittamisen kuin esitysdramaturgian. Opintojen keskiössä on teatteri, mutta myös muita medioita opiskellaan.

 

Opiskelu

Dramaturgian koulutusohjelma ei valmista suoraan yhteen ammattiin, vaan opiskelijan oma suuntautuminen ja opintojen aikana tekemät valinnat määrittävät painopisteen. Koulutusohjelma tarjoaa valmiuksia toimia monilla eri esittävän taiteen ja kirjoittamisen aloilla, näytelmäkirjailijana, käsikirjoittajana, esityksen tekijänä, dramaturgina esityksessä tai lukevana dramaturgina, tutkijana, tai luoda näitä yhdistelemällä oma monialainen ammattikuvansa.

 

Dramaturgia on monialaista ja muuttuvaa. Dramaturginen ajattelu on dialogisessa suhteessa teatteriin, muihin taiteisiin ja ympäröivään maailmaan. Dramaturgian koulutusohjelmassa tulevaisuuden dramaturgioiden näkökulma on mukana opinnoissa.

 

Elävän, kriittisen maailmasuhteen ja syvällisen näytelmäkirjallisuuden ja teatterin  tuntemuksen kautta pyritään antamaan opiskelijalle mahdollisuuksia dramaturgisen ajattelun kehittämiseen.

 

Dramaturgian koulutusohjelma pyrkii aktiiviseen vuorovaikutukseen teatterin, taiteen ja yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Valmistuttuaan opiskelijat tulevat työskentelemään monissa eri yhteyksissä, ja luomaan taiteelliselle työlleen erilaisia konteksteja.

 

Dramaturgian koulutusohjelmassa opiskelu merkitsee sitoutumista taiteeseen ja opiskeluun yhdessä toisten kanssa. Koulutuksessa tavoitellaan avointa, uteliasta ja keskustelevaa ilmapiiriä sekä rohkeutta kohdata luovasti ja kriittisesti teatterin, taiteen ja yhteiskunnan haastavia kysymyksiä. Opinnoissa korostetaan keskeneräisyyden, epävarmuuden ja epämääräisyyden tunteiden sietämistä, ja kykyä kenties oppia käyttämään niitä hyväkseen. Teorian ja käytännön yhteyttä korostetaan. Dramaturgian opinnot etenevät pienistä harjoitustöistä kohti laajempia kokonaisuuksia, itsenäisen työn osuuden kasvaessa opintojen myötä.

 

Dramaturgian koulutusohjelmassa on käytössä ns. omaopettajajärjestelmä. Jokaisella opiskelijalla on joku koulutusohjelman opettajista omaopettajanaan, ja osa opiskelusta tapahtuu henkilökohtaisesti, taiteellisina ja pedagogisina keskusteluina omaopettajan kanssa.

 

Oman taiteellisen kasvun rinnalla opinnoissa painotetaan teatterin yhteistyöluonnetta ja teatteria eri taiteiden hybridinä. Suuri osa opiskelusta perustuu nk. yhteisen näyttämön opintoihin, yhteisopiskeluun ja esityksiin ja esitysluonnoksiin muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena on ohjata tulevat teatteritaiteilijat jo opiskeluaikana etsimään ja luomaan yhteisiä aiheita, muotoja, työtapoja ja näyttämökieltä sekä löytämään tulevia työtovereita opiskelutovereistaan.

 

Opiskelijalta edellytetään halua vuorovaikutteiseen ja toisia kunnioittavaan työryhmätyöskentelyyn. Koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijan jatkuvaa persoonallista kasvua ja auttaa häntä löytämään identiteettinsä työryhmän jäsenenä. Yhteistyötä tehdään opintojen aikana näyttelijäntyön, ohjauksen, koreografian, tanssin, valosuunnittelun, äänisuunnittelun, elokuvataiteen, teatteripedagogiikan, näyttämölavastuksen ja pukusuunnittelun opiskelijoiden kesken. Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. teatterit, muut taideyliopiston akatemiat, taiteen ja yhteiskunnan tässä hetkessä kiinnostavat toimijat.

 

Pääosa opetuksesta tapahtuu suomen kielellä. Opiskelijalla on kuitenkin oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu.

Dramaturgian koulutusohjelman tutkintovaatimukset
Dramaturgian koulutusohjelman tutkintovaatimuksista kerrotaan lisää täällä.
Dramaturgian koulutusohjelman BA-opetusohjelma
Dramaturgian BA-opetusohjelmasta kerrotaan lisää täällä.

Dramaturgian maisterin tutkinto

Dramaturgian maisterin tutkinto

Dramaturgiassa maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija voi oman suuntautumisensa mukaan toimia teatterin, muiden esittävien taiteiden ja liikkuvan kuvan alueella esimerkiksi näytelmäkirjailijana, käsikirjoittajana, esityksen tekijänä, esitysdramaturgina tai lukevana dramaturgina, näytelmien kääntäjänä, tai luoda näitä yhdistelemällä oman monialaisen ammattikuvansa. 

 

Dramaturgian koulutusohjelman tavoite on, että maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija kykenee laaja-alaiseen ja itsenäiseen dramaturgiseen ajatteluun ja taiteelliseen työhön. Koulutus antaa valmiuksia luoda näytelmiä, käsikirjoituksia ja esityksiä, jotka synnyttävät, tekevät näkyviksi ja kehittävät aikansa keskeisiä teatterillisia, esteettisiä ja maailmankatsomuksellisia ideoita. Opinnot antavat opiskelijalle edellytykset oman taiteellisen ominaislaadun ja tutkimuksellisen asenteen kehittämiseen, sekä luovat valmiudet jatko-opintoja varten. Dramaturgian maisteriohjelmassa korostetaan laajojen taiteellisten kokonaisuuksien hallintaa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteeseen tehtävänasetteluun ja oman työn analyyttiseen reflektointiin. Opiskelijoiden toivotaan hahmottamaan oman alansa ja työnsä osana laajempia taiteellisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia konteksteja. Dramaturgian koulutusohjelmassa halutaan kouluttaa sekä alansa hallitsevia ammattilaisia että sitä eteenpäin kehittäviä taiteilijoita ja/tai tutkijoita, jotka luovat uusia sisältöjä ja metodeja, joilla uudistaa ja haastaa koko teatterin ja esittävän taiteen kenttää.

 

Maisteriopinnoissa palataan dramaturgian ydinkysymyksiin tutkivalla asenteella, hyödyntäen opiskelijan jo saavuttamaa kokemusta, tietoja ja taitoja. Opiskelija saa syvällisen käsityksen dramaturgiasta ja draamasta, niiden historiasta ja nykypäivästä sekä kykenee itsenäiseen taiteenalansa mahdollisuuksien ja käytäntöjen hahmottamiseen ja niiden luovaan tulkintaan. Maisteriopinnoissa opiskelijan toivotaan ottavan opintoja vähintään kahdelta eri dramaturgian alueelta: näytelmäkirjoittamisesta ja näytelmäkirjallisuudesta, muille välineille käsikirjoittamisesta, esitysdramaturgiasta, dramaturgin työstä (joko lukevan dramaturgin tai produktiodramaturgin näkökulmasta).

 

Dramaturgian maisteriopinnoissa opiskelu on verrattain itsenäistä. Opintojen rungon muodostavat omat taiteelliset työt ja keskustelu professorin ja muiden ohjaavien opettajien kanssa.

 

Opiskelijaa kannustetaan hakeutumaan työharjoitteluun, opiskelijavaihtoon ulkomaille ja/tai osallistumaan erilaisiin kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin. Maisteriopinnot tarjoavat yhteistyössä muiden koulutusohjelmien ja yksiköiden kanssa mahdollisuuden ammattitaidon laajentamiseen erikoistumalla erilaisille esittävän taiteen, kirjoittamisen, nykyteatterin, tanssin ja koreografian, musiikin ja liikkuvan kuvan aloille. Opintojaksoja ja työpajoja järjestetään vaihtuvista aiheista, esimerkiksi esitysdramaturgian, dokumenttiteatterin, suomentamisen, lastenteatterin, kuunnelman erityisaloista.

 

Esitysdramaturgian maisteriopinnot / Comparative Dramaturgy and Performance Research, 120 op.

Esitysdramaturgian maisteriopinnot / Comparative Dramaturgy and Performance Research, 120 op.

Dramaturgian koulutusohjelman yhteydessä järjestetään Esitysdramaturgian maisteriopintokokonaisuutta.

 

Mitä?

 

Koulutus on kansainvälinen yhteistyö, jossa ovat mukana tällä hetkellä Goethe-Universität Frankfurtista, Université Libre Brysselistä, Université Paris Ouest Nanterre Pariisista ja KHIO eli Norjan Taideyliopisto Oslosta. Suomessa esitysdramaturgian maisteriopinnot suorittava tekee minimissään yhden lukukauden vaihto-opinnot jossakin em. yhteistyökouluissa, eli suorittaa vähintään neljäsosan opinnoistaan vaihdossa. Mahdollista on myös olla vaihto-opinnoissa yhdessä tai kahdessa paikassa yhteensä kokonainen lukuvuosi.

 

Esitysdramaturgin työllä voidaan ymmärtää sellaista esittävän taiteen kentällä tapahtuvaa dramaturgista, prosessuaalista työskentelyä, joka ei rajoitu vain tekstin dramaturgiaan vaan kattaa myös esityksen muut osa-alueet (esim. liike, valo, ääni, puvustus, tila, yleisön osallisuus). Esitysdramaturgiseen ymmärrykseen kuuluu paitsi yksittäisen teoksen tai tapahtuman hahmottaminen, myös laajempi kontekstin eli ympäristön ja yhteyksien taju (esittävä taide, kaupunki, vuodenaika esimerkkeinä eri konteksteista) ja yhtä teosta laajempi mittakaava, esimerkiksi ohjelmiston, festivaalin, verkoston mittakaavassa ajattelu ja toimiminen.

 

Esitysdramaturgian maisteriopinnoissa tavoite on, että valmistuvilla on monipuolisen dramaturgisen ymmärryksen lisäksi kykyä yhteistyöhön, joka ylittää niin taidelajien rajat, kansalliset rajat kuin työkulttuurienkin rajat. Ohjelmassa on tutkimuksellinen ote, ja se mahdollistaa erilaiset yksilölliset käytännöllisen ja teoreettisen osaamisen yhdistelmät. Opinnoista noin puolet ovat orientaatioltaan teoreettisia, ja noin puolet käytännöllisiä. Taiteellisen ja teoreettisen lähestymisen lisäksi opinnoissa tavoitellaan organisatorista ja tuotannollista ymmärrystä esittävän taiteen erilaisista konteksteista, ja myös esittävän taiteen rajapinnoista suhteessa muihin taiteisiin ja muihin elämänalueisiin.

 

Kenelle?

 

Vuosina 2019-2021 käytäviin opintoihin valitaan 1-3 opiskelijaa. Opiskelemaan voi hakea hyvin monenlaisilla taustoilla ja pohjakoulutuksella – keskeistä on intohimo esitykseen ja esittävään taiteeseen, keskusteluun ja yhteistyöhön, myös kansainväliseen, sekä innostus myös pohtivaan ja teoreettiseen lähestymiseen.

 

Milloin & Missä?

 

Esitysdramaturgian opinnot ovat kaksivuotinen kokonaisuus. Opiskelija opiskelee opintojensa aikana vuoden omassa kotikoulutusohjelmassaan Helsingissä ja lisäksi joko yhden lukukauden tai kokonaisen lukuvuoden yhdessä tai kahdessa yhteistyökoulutusohjelmassa. Ulkomaiset opinnot toteutetaan vaihto-opintoina ja ne ajoittuvat ensimmäisen vuoden kevääseen ja/tai toisen vuoden syksyyn. Jokainen mukana oleva opinahjo tarjoaa omanlaisensa näkökulman dramaturgiaan ja esitykseen. Dramaturgian koulutusohjelma on mukana yhteistyössä ja opiskelija valmistuu teatteritaiteen maisteriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta Suomesta.

 

Helsingin osuus opinnoista toteutuu dramaturgian koulutusohjelmassa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Opinnot toteutetaan suurelta osin yhteistyössä Teatterikorkeakoulun muiden ohjelmien kanssa. Dramaturgian koulutusohjelman lisäksi mm. ohjauksen ja koreografian koulutusohjelmat ja Live Art and Performance Studies (LAPS) ovat esitysdramaturgian yhteistyökumppaneita. Jokainen esitysdramaturgian opiskelija rakentaa oman opintopolkunsa itse yhteistyössä professorin kanssa. Opiskelu on täysipäivästä ja läsnäoloa vaativaa.

 

Opinnoista vastaa dramaturgian professori Otso Huopaniemi. Hänen ja dramaturgian koulutusohjelmien lehtoreiden (Maria Kilpi ja Tuomas Timonen) lisäksi esitysdramaturgiaa opettaa vakituisena tuntiopettajana Nora Rinne.

 

Hakeminen

Dramatugian koulutusohjelmaan otetaan opiskelijoita kerran vuodessa keväisin. Valintakokeet järjestetään toukokuussa.

 

Seuraava hakuaika Taideyliopistoon on tammikuussa 2019. Seuraavat dramaturgian hakukohteet ovat mukana tammikuun 2019 haussa:

  • dramaturgian koulutusohjelma (viisivuotinen kandidaatin ja maisterin koulutusohjelma)
  • dramaturgian maisteriopinnot: esitysdramaturgia / Comparative Dramaturgy and Performance Research


 

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi.

 

Professori
Otso Huopaniemi

 

Lehtori
Maria Kilpi

 

Lehtori
Tuomas Timonen
 

Suunnittelija
Susan Josipov


Osastosihteeri
Laura Vehmasto