Dramaturgian koulutusohjelma

Dramaturgian koulutusohjelma on viisivuotinen. Se jakautuu kolmivuotisiin kandidaattiopintoihin ja kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Dramaturgian koulutusohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiuksia toimia monilla eri esittävän taiteen ja kirjoittamisen aloilla, näytelmäkirjailijana, käsikirjoittajana, esityksen tekijänä, dramaturgina esityksessä tai lukevana dramaturgina, tai luoda näitä ja muita alueita yhdistelemällä oma monialainen ammattikuvansa. Kaksivuotisessa maisteriohjelmassa syvennytään laajojen taiteellisten kokonaisuuksien hallintaan ja taiteen ja taiteellisen työn analyyttiseen reflektointiin.

Ajankohtaista dramaturgian koulutusohjelmassa

Yleistä

Mitä dramaturgia on? Dramaturgian koulutusohjelman lähtökohtana on laaja käsitys dramaturgiasta, sen alasta ja mahdollisuuksista tämän hetken ja tulevaisuuden taiteen ja yhteiskunnan kentillä. Opintojen ytimessä on kysyvä suhtautuminen taiteeseen ja teatteriin, sitoutuminen taiteellisiin prosesseihin sekä näyttämön äärellä oleminen. Dramaturgia ymmärretään laajasti, eri elementtien yhteen kutoutumisena, esityksen, teoksen tai tapahtuman eri osatekijöitä sitovana logiikkana – kysymyksenä enemmän kuin valmiina oppirakennelmana. Koulutusohjelman käsitys dramaturgiasta pitää sisällään niin näytelmän kirjoittamisen kuin esitysdramaturgian. Opintojen keskiössä on teatteri, mutta myös muita medioita opiskellaan.

 

Opiskelu

Dramaturgian koulutusohjelma ei valmista suoraan yhteen ammattiin, vaan opiskelijan oma suuntautuminen ja opintojen aikana tekemät valinnat määrittävät painopisteen. Koulutusohjelma tarjoaa valmiuksia toimia monilla eri esittävän taiteen ja kirjoittamisen aloilla, näytelmäkirjailijana, käsikirjoittajana, esityksen tekijänä, dramaturgina esityksessä tai lukevana dramaturgina, tutkijana, tai luoda näitä yhdistelemällä oma monialainen ammattikuvansa.

 

Dramaturgia on monialaista ja muuttuvaa. Dramaturginen ajattelu on dialogisessa suhteessa teatteriin, muihin taiteisiin ja ympäröivään maailmaan. Dramaturgian koulutusohjelmassa tulevaisuuden dramaturgioiden näkökulma on mukana opinnoissa.

 

Elävän, kriittisen maailmasuhteen ja syvällisen näytelmäkirjallisuuden ja teatterin  tuntemuksen kautta pyritään antamaan opiskelijalle mahdollisuuksia dramaturgisen ajattelun kehittämiseen.

 

Dramaturgian koulutusohjelma pyrkii aktiiviseen vuorovaikutukseen teatterin, taiteen ja yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Valmistuttuaan opiskelijat tulevat työskentelemään monissa eri yhteyksissä, ja luomaan taiteelliselle työlleen erilaisia konteksteja.

 

Dramaturgian koulutusohjelmassa opiskelu merkitsee sitoutumista taiteeseen ja opiskeluun yhdessä toisten kanssa. Koulutuksessa tavoitellaan avointa, uteliasta ja keskustelevaa ilmapiiriä sekä rohkeutta kohdata luovasti ja kriittisesti teatterin, taiteen ja yhteiskunnan haastavia kysymyksiä. Opinnoissa korostetaan keskeneräisyyden, epävarmuuden ja epämääräisyyden tunteiden sietämistä, ja kykyä kenties oppia käyttämään niitä hyväkseen. Teorian ja käytännön yhteyttä korostetaan. Dramaturgian opinnot etenevät pienistä harjoitustöistä kohti laajempia kokonaisuuksia, itsenäisen työn osuuden kasvaessa opintojen myötä.

 

Dramaturgian koulutusohjelmassa on käytössä ns. omaopettajajärjestelmä. Jokaisella opiskelijalla on joku koulutusohjelman opettajista omaopettajanaan, ja osa opiskelusta tapahtuu henkilökohtaisesti, taiteellisina ja pedagogisina keskusteluina omaopettajan kanssa.

 

Oman taiteellisen kasvun rinnalla opinnoissa painotetaan teatterin yhteistyöluonnetta ja teatteria eri taiteiden hybridinä. Suuri osa opiskelusta perustuu nk. yhteisen näyttämön opintoihin, yhteisopiskeluun ja esityksiin ja esitysluonnoksiin muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena on ohjata tulevat teatteritaiteilijat jo opiskeluaikana etsimään ja luomaan yhteisiä aiheita, muotoja, työtapoja ja näyttämökieltä sekä löytämään tulevia työtovereita opiskelutovereistaan.

 

Opiskelijalta edellytetään halua vuorovaikutteiseen ja toisia kunnioittavaan työryhmätyöskentelyyn. Koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijan jatkuvaa persoonallista kasvua ja auttaa häntä löytämään identiteettinsä työryhmän jäsenenä. Yhteistyötä tehdään opintojen aikana näyttelijäntyön, ohjauksen, koreografian, tanssin, valosuunnittelun, äänisuunnittelun, elokuvataiteen, teatteripedagogiikan, näyttämölavastuksen ja pukusuunnittelun opiskelijoiden kesken. Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. teatterit, muut taideyliopiston akatemiat, taiteen ja yhteiskunnan tässä hetkessä kiinnostavat toimijat.

 

Pääosa opetuksesta tapahtuu suomen kielellä. Opiskelijalla on kuitenkin oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu.

Dramaturgian koulutusohjelman tutkintovaatimukset
Dramaturgian koulutusohjelman tutkintovaatimuksista kerrotaan lisää täällä.
Dramaturgian koulutusohjelman BA-opetusohjelma
Dramaturgian BA-opetusohjelmasta kerrotaan lisää täällä.

Dramaturgian maisterin tutkinto

Dramaturgian maisterin tutkinto

Dramaturgiassa maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija voi oman suuntautumisensa mukaan toimia teatterin, muiden esittävien taiteiden ja liikkuvan kuvan alueella esimerkiksi näytelmäkirjailijana, käsikirjoittajana, esityksen tekijänä, esitysdramaturgina tai lukevana dramaturgina, näytelmien kääntäjänä, tai luoda näitä yhdistelemällä oman monialaisen ammattikuvansa. 

 

Dramaturgian koulutusohjelman tavoite on, että maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija kykenee laaja-alaiseen ja itsenäiseen dramaturgiseen ajatteluun ja taiteelliseen työhön. Koulutus antaa valmiuksia luoda näytelmiä, käsikirjoituksia ja esityksiä, jotka synnyttävät, tekevät näkyviksi ja kehittävät aikansa keskeisiä teatterillisia, esteettisiä ja maailmankatsomuksellisia ideoita. Opinnot antavat opiskelijalle edellytykset oman taiteellisen ominaislaadun ja tutkimuksellisen asenteen kehittämiseen, sekä luovat valmiudet jatko-opintoja varten. Dramaturgian maisteriohjelmassa korostetaan laajojen taiteellisten kokonaisuuksien hallintaa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteeseen tehtävänasetteluun ja oman työn analyyttiseen reflektointiin. Opiskelijoiden toivotaan hahmottamaan oman alansa ja työnsä osana laajempia taiteellisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia konteksteja. Dramaturgian koulutusohjelmassa halutaan kouluttaa sekä alansa hallitsevia ammattilaisia että sitä eteenpäin kehittäviä taiteilijoita ja/tai tutkijoita, jotka luovat uusia sisältöjä ja metodeja, joilla uudistaa ja haastaa koko teatterin ja esittävän taiteen kenttää.

 

Maisteriopinnoissa palataan dramaturgian ydinkysymyksiin tutkivalla asenteella, hyödyntäen opiskelijan jo saavuttamaa kokemusta, tietoja ja taitoja. Opiskelija saa syvällisen käsityksen dramaturgiasta ja draamasta, niiden historiasta ja nykypäivästä sekä kykenee itsenäiseen taiteenalansa mahdollisuuksien ja käytäntöjen hahmottamiseen ja niiden luovaan tulkintaan. Maisteriopinnoissa opiskelijan toivotaan ottavan opintoja vähintään kahdelta eri dramaturgian alueelta: näytelmäkirjoittamisesta ja näytelmäkirjallisuudesta, muille välineille käsikirjoittamisesta, esitysdramaturgiasta, dramaturgin työstä (joko lukevan dramaturgin tai produktiodramaturgin näkökulmasta).

 

Dramaturgian maisteriohjelmassa opiskelu on verrattain itsenäistä. Opintojen rungon muodostavat omat taiteelliset työt ja keskustelu professorin ja muiden ohjaavien opettajien kanssa.

 

Opiskelijaa kannustetaan hakeutumaan työharjoitteluun, opiskelijavaihtoon ulkomaille ja/tai osallistumaan erilaisiin kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin. Maisteriopinnot tarjoavat yhteistyössä muiden koulutusohjelmien ja yksiköiden kanssa mahdollisuuden ammattitaidon laajentamiseen erikoistumalla erilaisille esittävän taiteen, kirjoittamisen, nykyteatterin, tanssin ja koreografian, musiikin ja liikkuvan kuvan aloille. Opintojaksoja ja työpajoja järjestetään vaihtuvista aiheista, esimerkiksi esitysdramaturgian, dokumenttiteatterin, suomentamisen, lastenteatterin, kuunnelman erityisaloista.

 

Hakeminen

Dramatugian koulutusohjelmaan otetaan opiskelijoita kerran vuodessa keväisin. Valintakokeet järjestetään toukokuussa.

 

Seuraava hakuaika Taideyliopistoon on tammikuussa 2019.


 

Opettajien esittely

Katariina Numminen
Dramaturgian professori
Maria Kilpi
Dramaturgian lehtori
Jusa Peltoniemi
Dramaturgian lehtori
Tuomas Timonen
Dramaturgian lehtori (60%)

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi.

 

Professori
Katariina Numminen

 
Lehtori
Maria Kilpi
 
 
Lehtori
Tuomas Timonen
 

Suunnittelija
Susan Josipov


Osastosihteeri
Laura Vehmasto