Äänisuunnittelun koulutusohjelma

Äänisuunnittelun koulutusohjelman kolmen vuoden kandiopinnoissa opitaan tuntemaan ääni-ilmaisun traditiota, nykykäytäntöjä ja käsitteistöä, hallitsemaan äänellisiä ilmaisukeinoja ja välineitä ja tuntemaan taiteellista suunnitteluprosessia. Maisteriopinnot syventävät ja laajentavat opiskelijan ääniesteettistä ajattelua, tarjoavat välineitä analyysiin ja argumentointiin sekä tukevat opiskelijan kasvua ympäristönsä kanssa vuorovaikutussuhteessa toimivana taiteilijana.

 

Opiskelu

Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto

Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto

Kolmivuotinen koulutus, 180 op

Äänisuunnittelun koulutusohjelmasta valmistunut kandidaatti tuntee ääni-ilmaisun traditiota, nykykäytäntöjä ja käsitteistöä, hallitsee äänellisiä ilmaisukeinoja ja välineitä, tuntee taiteellista suunnitteluprosessia ja osaa toimia moniammatillisessa taiteellisessa työryhmässä aktiivisena jäsenenä tuottaen taiteellista sisältöä.

Valmistuneella opiskelijalla on kyky omaksua uutta taiteellisen ilmaisun teknologiaa ja uudenlaisia toimintatapoja ja kriittisyyttä unohtamatta. Äänen osaajalla on valmiuksia työskennellä kiinnitettynä esittävän taiteen yhteenliittymiin ja laitoksiin, freelancerina, yrityksissä, vapaissa ryhmissä tai itsenäisenä taiteilijana ilmaisumuodosta riippumatta. Kandidaatintutkinnon suorittaneella on valmiudet hakea maisterikoulutukseen.

Kandidaatin tutkinnon (180 op) ensimmäisenä opintovuonna opiskelija tutustuu esittävien taiteiden eri osa-alueisiin, valon ja äänen ominaisuuksiin sekä niiden käyttöön esittävissä taiteissa. Toisesta opintovuodesta lähtien opiskelija suuntautuu ääniopintoihin. Keskeistä on teoksen valmistamisprosessin oppiminen ja ennen kaikkea taiteellisen työryhmän jäsenenä toimiminen. Opiskelija kehittää ryhmätyötaitojaan ja oppii käyttämään erilaisia äänityöskentelyn apuvälineitä omien ideoidensa ja näkemystensä välittämiseksi muulle taiteelliselle työryhmälle. Kolmantena vuonna opintojen pääsisältöihin kuuluu täysimittainen tuotanto yhteistyössä muiden koulutusohjelmien kanssa sekä kandidaatin tutkinnon opinnäytteen, portfolion tekeminen.

 

Pääosa opetuksesta tapahtuu suomen kielellä. Opiskelijalla on kuitenkin oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu.        

 

Teatteritaiteen maisterin tutkinto

Teatteritaiteen maisterin tutkinto

Kaksivuotinen koulutus, 120 op

Äänisuunnittelun maisteriopintojen perustehtävänä on tuottaa ammattitaitoisia, ilmaisu- ja yhteistyökykyisiä äänen osaajia sekä kotimaiselle että ulkomaiselle taidekentälle. Koulutus syventää ja laajentaa opiskelijan ääniesteettistä ajattelua, tarjoaa välineitä analyysiin ja argumentointiin sekä tukee opiskelijan kasvua ympäristönsä kanssa vuorovaikutussuhteessa toimivana taiteilijana.

 

Teatteritaiteen maisterin tutkinnon suoritettuaan Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta valmistunut äänisuunnittelija on itsenäinen taiteilija, joka osaa toimia taiteellisen ryhmän luovana ja innovatiivisena jäsenenä. Valmistunut opiskelija pystyy myös kehittämään omaa taiteenalaansa eteenpäin sekä monien eri taiteenlajien (teatteri, tanssi, ooppera, sirkus, musiikki, esitystaide jne.) osana että itsenäisenä äänitaiteena. Äänen osaaja tuntee taiteenalansa tradition ja osaa soveltaa ja kehittää sen tekemiseen tarvittavaa tekniikkaa sekä suunnitteluprosessia. Hän osaa hyödyntää monimutkaista ääni-ilmaisun välineistöä taiteellisten päämäärien saavuttamiseksi. Hän hallitsee uuden teknologian mahdollisuudet ja uudenlaiset toimintatavat ja pystyy kehittämään ja soveltamaan näitä alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Äänen osaajalla on valmiuksia työskennellä kiinnitettynä esittävän taiteen yhteenliittymiin ja laitoksiin, freelancerina, yrityksissä, vapaissa ryhmissä tai itsenäisenä taiteilijana ilmaisumuodosta riippumatta.

 

Pääosa opetuksesta tapahtuu suomen kielellä. Opiskelijalla on kuitenkin oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu.        

Opettajat

Opettajat

Tuomas Fränti
Lehtori

Jokke Heikkilä
Lehtori

Jari Kauppinen
Professori

 

Opiskelijat

Opiskelijat

2018

Alina Ostrogradskaya
Vili Pääkkö
Eliel Tammiharju
Timo Tikka

 

2017

Satu Kankkonen
Iines Korhonen
Tony Sikström
Johanna Sulalampi

 

MA

Pekka Kiiliäinen
Petteri Rajanti
Jouni Tapio

Valmistuneet

Valmistuneet

Teatteritaiteen maisterit:

 

Vuosi 2018

Ville Aalto

Ville Kabrell

Tom Lönnqvist

Johanna Puuperä

Ilkka Tolonen

 

Vuosi 2008

Jokke Heikkilä
 

Vuosi 2007

Tuomas Fränti
 

 

Tutkintovaatimukset ja opetusohjelmat

Äänisuunnittelun koulutusohjelman tutkintovaatimukset
Äänen koululutusohjelman tutkintovaatimuksista kerrotaan lisää täällä.
Äänisuunnittelun koulutusohjelman opetusohjelma
Äänen koulutusohjelman opetusohjelmasta kerrotaan täällä.
Äänisuunnittelun maisteriohjelman tutkintovaatimukset
Äänisuunnittelun maisteriohjelman tutkintovaatimuksista kerrotaan täällä.
Äänisuunnittelun maisteriohjelman opetusohjelma
Äänisuunnittelun maisteriohjelman opetusohjelmasta kerrotaan täällä.

Hakeminen

Äänisuunnittelun viisivuotiseen koulutusohjelmaan sekä kaksivuotisiin maisteriopintoihin otetaan opiskelijoita kerran vuodessa keväisin. Valintakokeet järjestetään toukokuussa.

SAMA: Sound Art & Sonic Arts education

The education in sound art and sonic arts combines the knowledge of UniArts’ three academies: Sibelius Academy, the Academy of Fine Arts and Theatre Academy Helsinki. SAMA is a University of the Arts pilot program to develop mobility and collaboration between the academies.

 

Vuorovaikutteisuus esityssuunnittelussa (VES)

Valosuunnittelun ja äänen koulutusohjelmien oppimissisältöjen ja oppimisympäristön kehitysprojektissa tarkastellaan vuorovaikutteisuuden ilmentymiä ja luodaan kriittinen ja produktiivinen tutkimusalusta. Toiminta tukee perusopetustoimintaa ja sen yhteyttä yhteiskunnalliseen kehitykseen ja tulevaisuuden esityksiin.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Lintulahdenkatu 3, 00530 Helsinki

 

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

 

Suunnittelija
Tiia Kurkela
 

Koordinaattori
Raija Koskivaara

 

Harjoitusmestari
Seija Suontausta

 

AV-mestari
Kari Tossavainen (Ufo)

Tilat

Tilat

Äänistudiot

Äänitysstudiot ovat rakennuksen kuudennessa kerroksessa. Niissä on rakenteellisesti samanlaiset tarkkaamot ja kaksi kooltaan ja suunnittelultaan erilaista studiohuonetta. Studiot on akustisesti eristetty muusta rakennuksesta kelluvilla rakenteilla. Äänityshuoneita voidaan vapaasti käyttää kummankin tarkkaamon kanssa. Myös 601-valaistusstudiota voidaan käyttää äänitystilana suurimuotoisissa äänitysprojekteissa.

Tarkkaamot on suunniteltu siten, että opetusta varten saadaan suurin mahdollinen kuuntelualue. Surround-kuunteluympäristö on kalibroitu ja ITU-775-yhteensopiva. Äänimateriaalia voidaan tuottaa, kuunnella ja editoida monissa formaateissa aina stereofonisesta äänestä 6.1.-surround-ääneen asti.

 

Huone 607: Dialogistudio

Tämä studio on suunniteltu dialogin ja äänitehosteiden äänitystä varten. Äänityshuoneen koko on 11 m².

 

Huone 609: Musiikkistudio

Tämä studio on suunniteltu musiikin äänitystä varten. Äänityshuoneen koko on 49 m². Huoneessa on liikuteltavia akustiikkapaneeleita, joilla huoneen akustiikkaa voidaan kontrolloida ja muunnella.

 

Äänityöpajat 1 ja 2 (Huoneet 409, 410)

Äänityöpajat ovat neljännessä kerroksessa. Huoneet on tarkoitettu äänen editointiin ja pienryhmätyöskentelyyn ja ne on varustettu yksinkertaisemmilla järjestelmillä kuin äänitysstudiot. Niissä opiskellaan äänien tekemistä, editointia ja äänituotannon tekniikoita. Järjestelmät on suunniteltu siten, että ne voidaan helposti kytkeä kannettaviin tietokoneisiin, joita opiskelijat käyttävät tuotantotyössä.

 

Valostudio

Valostudio on laboratorio, ei niinkään esitystila. Se ei ole pelkästään musta huone, vaan siellä on ikkunoita ja seinissä myös värisävyjä. Näyttämöalue voidaan muuntaa mustaksi verhoilla. Tilaa ei ole hyväksytty yleisöesityksiä varten, mutta siellä on tilaa 40 katsojalle. Valostudio on kooltaan 225 m² ja lämpiö 53 m².

Kahdessa tasossa olevilta valosilloilta on helppo päästä käsiksi kaikkiin valonheittimien ripustustankoihin. Valostudio on tarpeeksi pieni nopeaan ja tehokkaaseen työskentelyyn, ja toisaalta tarpeeksi suuri asioiden kokeilemiseen käytännössä.

Lattia on mustaa filmivaneria. Lattiakiinnityksissä voi käyttää sinkiläpistoolia ja ruuveja. Tilassa voidaan käyttää savua tai usvaa.

Valostudioon kuuluu myös pieni aula. Sen ja vieressä olevan äänitysstudion välissä on äänieristetty ikkuna.

 

Videoeditit 1 ja 2 (Huoneet 512 ja 513)

Videoeditit ovat viidennessä kerroksessa. Ne on tarkoitettu videoeditointia ja pienryhmätyöskentelyä varten. Videoedit 1 on pinta-alaltaan 23 m2 ja Videoedit 2 on 19 m2.

 

 CAD-luokka (Huone 401)

ATK-luokan laitteet ovat yhteensopivat CAD-käyttöön.

 

Projektiluokka (Room 514)

Projektiluokka on monipuolisesti varusteltu kokeilutila työpajamuotoisen toiminnan tarpeisiin.  Luokassa on mahdollista kehittää ja testata erilaisia esityksen, ryhmätyöskentelyn ja teknologian yhdistelmiä. Tilaratkaisu on joustava ja mahdollistaa monimuotoisen toiminnan valon, äänen, videon ja elektroniikan parissa. 

 

Muut tilat

Opiskelijoilla on pääsy tiloihin 24 tuntia vuorokaudessa. Aulatiloissa voidaan pitää opiskelijoiden näyttelyitä.

 

Huone 411: Maalaamo

Maalaamo on käytettävissä sotkuisten projektien työpajoihin. Huoneessa on vankka lattia, vesipiste ja pesukone sekä imupöytä maalinhajun poistoa varten.

 

Huoneet 405 ja 407

Kaksi tavallista luokkahuonetta. Pienempi on kooltaan 57 m² ja suurempi 95 m². Molemmissa luokissa on pöydät ja tuolit 10 opiskelijalle. Suuremmassa luokkahuoneessa on lisäksi suuret pukkipöydät luonnostelua, pienoismallin tekoa sekä muita pitkäkestoisia projekteja varten.