Kolme suuntaa kohti: Tuntokuulo presents: Tuhat tilaa

Kuva: Helena Leminen ja tuntokuulo -työryhmä

Materian ajallisuus ja toimijuus, se miten ympäristö ja esineet vaikuttavat meihin. Jotakin mahdollistavat rajoitteet. Yhdessä piirretyt rajat, suuntaviivat. Muutoksen tilat, tilan muutokset. Monenlaiset toimijat, kehot ja suhteet, suhteisuus. Sekoittaminen, uudelleen järjestäminen ja järjestyminen, aina uudelleen. Lopussa seisoo yllätys, jokin odottamaton.

Työryhmä

Loviisa Grubert, Riikka Karjalainen, Charlotte Karlsson, Helena Leminen, Wilhelmina Ojanen, Marja Rautakorpi, Vilma Salmi, Liisa Jaakonaho, Kristina Junttila, Tero Kaunisvuo

Yleinen info

Kohtaamispaikka: Torin aula (studio 2 edestä), josta haemme osallistujat tilaan 535 ennen jokaista tapahtumaa (poikkeuksena päiväkahvit, jolloin tilaan saa saapua vapaasti).

Saavutettavuus ja esteettömyys

Tila 535 on Teatterikorkeakoulun C-rapun viidennessä kerroksessa. Viidenteen kerrokseen pääsee myös hissillä. Viidennessä kerroksessa on kaksi unisex-WC:tä mutta ei Inva-WC:tä. Tilan 535 ovella on kynnys jonka saa nostettua sivuun esimerkiksi pyörätuolin tieltä. Tilassa 535 ei ole kiinteää katsomoa, mutta tilassa on tuoleja, säkkituoleja ja patjoja.

Kieli

Kaikissa tapahtumissa on mahdollista saada ohjeistukset suomeksi ja englanniksi, lisäksi joissain tapahtumissa on mahdollista saada ruotsinkielinen ohjeistus. Nämä tiedot lukevat jokaisen tapahtuman kuvauksessa.

Työryhmä antaa lisätietoja mielellään, ota meihin rohkeasti yhteyttä osoitteeseen riikka.karjalainen@uniarts.fi

In english

Meeting place: The lobby of TEAK (in front of studio 2). We will come get participants to studio 535 before each event (with the exception of Afternoon Tea events, when the studio is open to come and go as you please).

Accessibility: Room 535 is on the fifth floor of the Theatre Academy’s C-ladder. The fifth floor is also accessible by elevator. There are two unisex toilets on the fifth floor but no wheelchair-accessible toilets. The door of space 535 has a threshold that can be raised aside to be able to enter the space for example with a wheelchair. Studio 535 does not have a fixed audience, but the studio has chairs, beanbag chairs and mattresses.

Language: It is possible to receive instructions in Finnish and English at all events, and in addition, it is possible to receive instructions in Swedish in some events. This possibility is mentioned in the description of each event.

The working group is happy to provide further information, please feel free to contact us at riikka.karjalainen@uniarts.fi

Allmänn info på svenska

Mötesplats: TEAK:s torg (framför Studio 2). Därifrån hämtar vi deltagarna till utrymmet 535 före varje tillställning (med undantag för Kaffestunderna, då deltagarna får komma och gå som de vill).

Tillgänglighet: Rum 535 ligger på femte våningen i Teaterhögskolans C-trappa. Våningen är också tillgänglig med hiss. På femte våningen finns det två unisex-toaletter, men inga tillgänglighetsanpassade toaletter. Dörren till utrymme 535 har en tröskel som kan lyftas åt sidan för att kunna komma in i utrymmet till exempel med rullstol. Studio 535 har inga fasta sittplatser, men i utrymmet finns det stolar, sittsäckar och gymnastikmattor.

Språk: Det är möjligt att få instruktioner på finska och engelska under alla tillfällen, samt instruktioner på svenska under vissa specifika tillställningar. Denna möjlighet nämns i beskrivningen av de berörda tillställningarna.

Arbetsgruppen tillhandahåller gärna mer information, ta modigt kontakt: riikka.karjalainen@uniarts.fi

Maanantai 11.10.

klo 10-11 Aistiaamu: Hirveä meditaatio / Sense the morning: Horrible meditation

Hirveä meditaatio on kokemuksellinen työpaja, jossa lähestytään meditaatiota pilke silmäkulmassa epämukavuuden kautta. Meditaatiohetkeä tullaan häiritsemään tilanteeseen sopimattomilla äänillä ja yllättävillä interventioilla. On suuri mahdollisuus, että työpaja aiheuttaa sietämättömiä hetkiä osallistujille. Työpajan kesto on noin 30 min, mutta osallistuja saa poistua paikalta heti kun on saanut tarpeekseen. Ohjeistus saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Horrible meditation is a humorous workshop where we explore meditation through discomfort. The meditation space will be interrupted with strange noises and surprising interventions. There is a great chance that this workshop will cause uncomfortable moments to the participants. The duration is about 30 minutes but the participants can leave the space as soon as they’ve had enough. Instructions available in English and Finnish.

klo 12-13 PÄIVÄKAHVIT / AFTERNOON TEA (AND COFFEE)

Päiväkahvien aikaan klo 12-13 tilan 535 ovet avataan kaikille. Tilasta löytyy kahvia, teetä, joskus keksiä tai muuta päiväkahvitarjoilua sekä pieniä tehtäviä, joiden parissa puuhastella omaan tahtiin – itseksesi tai kaverin kanssa. Tule 1-60 minuutiksi ja vaikka joka päivä maanantaista torstaihin. Ohjeistus saatavilla suomeksi ja englanniksi, sekä torstaina myös ruotsiksi.

During the afternoon tea (and coffee) from 12 to 1 pm the doors of classroom 535 are open to anyone. You can find coffee, tea, sometimes biscuits or other afternoon treats and small tasks to play around with at your own interest – by yourself or with a friend. Stay for 1-60 minutes and come join us any day or every day from Monday to Thursday. Instructions available in English and Finnish, and on Thursday also in Swedish.

klo 18.15-19.15 ILTASHOW: PESÄ / THE EVENING SHOW: NEST

PESÄ on kuvitteellinen lintumaailma, jossa rakennamme yhdessä pesiä itsellemme talveksi tilassa olevia materiaaleja hyödyntäen. Inspiroituneena eri lintulajien erilaisista pesänrakennustavoista, autamme toisiamme rakentamaan omanlaisia pesiä. PESÄ on leikkisä, kokemuksellinen ja osallistava työpaja, joka soveltuu hyvin lapsille ja lapsenmielisille. Kesto max. 45 min. Ohjeistus saatavilla suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

NEST is an imaginary bird world, where we build nests together for ourselves for the winter, using the materials available in the studio space. Inspired by the different nest building methods of different bird species, we help each other build their own kind of nests. NEST is a playful, experiential and participatory workshop that is well suited for children and anyone with a child-like curiosity. Duration max. 45 min. Instructions available in English, Finnish and Swedish.

BOET tar plats i en fiktiv fågelvärld där vi tillsammans bygger oss vinterbon, genom att använda de material som finns i utrymmet. Inspirerade av olika fågelarters kännspaka byggnadstekniker hjälper vi varandra att bygga bon som passar var och ens smak. BOET är en lekfull, praktisk och deltagande verkstad som passar för barn och lekfullt lagda. Längd max. 45min. Instruktioner fås så väl på svenska, engelska och finska.

Tiistai 12.10.

klo 12-13 PÄIVÄKAHVIT / AFTERNOON TEA (AND COFFEE)

Päiväkahvien aikaan klo 12-13 tilan 535 ovet avataan kaikille. Tilasta löytyy kahvia, teetä, joskus keksiä tai muuta päiväkahvitarjoilua sekä pieniä tehtäviä, joiden parissa puuhastella omaan tahtiin – itseksesi tai kaverin kanssa. Tule 1-60 minuutiksi ja vaikka joka päivä maanantaista torstaihin. Ohjeistus saatavilla suomeksi ja englanniksi, sekä torstaina myös ruotsiksi.

During the afternoon tea (and coffee) from 12 to 1 pm the doors of classroom 535 are open to anyone. You can find coffee, tea, sometimes biscuits or other afternoon treats and small tasks to play around with at your own interest – by yourself or with a friend. Stay for 1-60 minutes and come join us any day or every day from Monday to Thursday. Instructions available in English and Finnish, and on Thursday also in Swedish.

klo 19.15 -20.15 ILTASHOW: BIG PEDA / THE EVENING SHOW: BIG PEDA

Tervetuloa seuraamaan Big Peda-talon tapahtumia. Seuraavan 60 minuutin ajan valta asukkaiden elämästä on teillä. Big Peda talon säännöt ovat hyvin yksinkertaiset – ne voivat muuttua koska tahansa. Te yhdessä olette Big Peda, jonka sana on talon asukkaille laki. Big Peda on kokeilu osallistujan vaikutusmahdollisuuksista ja vallankäytöstä. Big Peda hyödyntää tv:stä tuttua Big Brother -formaattia, jossa tapahtumia tarkkaillaan ja ohjataan videokuvan välityksellä. Tapahtumassa yleisö -siis sinä muiden mukana –on Big Peda, joka valvoo ja hallitsee käynnissä olevan tapahtuman taiteellis-pedagogista laatua sekä määrittelee, mitä Big Peda talossa tapahtuu. Ohjeistus on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Welcome to follow the life in the Big Peda-house. During the next 60 minutes you will have power over the inhabitants’ lives. The rules of the house are quite simple – they can change at any point. You, together, are Big Peda and your word is the inhabitant’s command. Through Big Peda we are interested in exploring the viewer’s possibility to influence and exert power. Big Peda utilizes the Big Brother tv-show format in which the events of the house are being monitored and controlled through live video. In this event the audience – including you – is the entity called Big Peda who sees over and controls the artistic-pedagogical quality of the event and decides what goes on in the house (studio 535). Instructions available in English and Finnish.

Keskiviikko 13.10.

klo 10-11 Aistiaamu: Konttausalttari/ Sense the Morning: The Crawling Altar

Konttausalttari on kokemuksellinen työpaja, jossa osallistujat tutustuvat tilassa oleviin materiaaleihin silmät kiinni tuntoaistiaan hyödyntäen. Työskentelemme lattiatasolla omaan tahtiin liikkuen ohjatun tehtävänannon inspiroimana. Tila ei ole esteetön, sillä tilassa on paljon tavaraa, esim. vaatteita ja huonekaluja. Tila ei kuitenkaan ole vaarallinen, ja turvallisuudesta silmät kiinni liikkuessa pidetään huolta. Kesto max. 45 min. Ohjeistus saatavilla suomeksi ja englanniksi.

The Crawling Altar is an experiential workshop where participants get to know the materials in the space eyes closed, using touch to navigate the space. We will move at the floor level at our own pace, inspired by guided instructions. Accessibility information: The space is not unobstructed, as there is a lot of stuff in the space, such as clothes and furniture. However, the space is not dangerous, and safety when moving with your eyes closed will be ensured. Duration max. 45 min. Instructions available in English and Finnish.

klo 12-13 PÄIVÄKAHVIT / AFTERNOON TEA (AND COFFEE)

Päiväkahvien aikaan klo 12-13 tilan 535 ovet avataan kaikille. Tilasta löytyy kahvia, teetä, joskus keksiä tai muuta päiväkahvitarjoilua sekä pieniä tehtäviä, joiden parissa puuhastella omaan tahtiin – itseksesi tai kaverin kanssa. Tule 1-60 minuutiksi ja vaikka joka päivä maanantaista torstaihin. Ohjeistus saatavilla suomeksi ja englanniksi, sekä torstaina myös ruotsiksi.

During the afternoon tea (and coffee) from 12 to 1 pm the doors of classroom 535 are open to anyone. You can find coffee, tea, sometimes biscuits or other afternoon treats and small tasks to play around with at your own interest – by yourself or with a friend. Stay for 1-60 minutes and come join us any day or every day from Monday to Thursday. Instructions available in English and Finnish, and on Thursday also in Swedish.

klo 19.15-20.15 ILTASHOW: HARPPUORKESTERIN CONSERTT / THE EVENING SHOW: THE HARP ORCHESTRA’S CONSERTT

Harppuorkesterin consertt on äänityöpaja, jossa osallistujat pääsevät mukaan soittajiksi uuteen orkesteriteokseen. Talon Harppuorkesteri esittää alkusoiton, ja kutsuu sen jälkeen osallistujat tutkimaan ja luomaan yhteistä sointumaailmaa kanssaan. Soittimet ovat epätavallisia ja hallitsemattomia, joten emme vaadi aiempaa soitto- tai orkesterikokemusta osallistujilta. Kesto max 1 h. Ohjeistus on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

The Harp Orchestra’s Consertt is a sound workshop where participants get to be a part of a new orchestral work as creators. The House Harp Orchestra performs the overture, and then invites participants to explore and create a shared soundscape together. The instruments are unusual and uncontrollable, so we do not require participants to have any playing or orchestral experience. Duration max 1 h. The instructions are available in English and Finnish.

Torstai 14.10.

klo 10-11 AISTIAAMU: TUNTOKUULO / SENSE THE MORNING: LISTENING BY TOUCH / TAKTILT LYSSNANDE

Tuntokuulo-työpaja kutsuu osallistujan pysähtymään kokonaisvaltaisen kuuntelun äärelle. Työpajassa rentoudutaan sointukylvyssä ja tutustutaan eri materiaaleihin kuunnellen ja tunnustellen omaa intuitiota seuraten. Työpajan kesto max. 1h. Ohjeistus on saatavilla suomeksi, englanniksi sekä ruotsiksi. Työpajan yhteistyökumppanina toimii Medi-Sound Ky.

Listening by touch workshop invites participants into a holistic experience of listening. In the workshop, the participants will have a moment to pause and rest in a sound bath, as well as sense the materials in the space through touch, following their own intuition. Duration max. 1h. The instructions are available in English, Finnish and Swedish. This workshop is partnered by Medi-Sound Ky.

Taktilt lyssnande är en verkstad som erbjuder deltagarna en upplevelse av holistiskt lyssnande. Genom ett avslappnande ljudbad får deltagarna stanna upp, för att sedan genom lyssnande med olika sinnen bekanta sig med materialen i utrymmet. Längd max. 1h. Instruktioner fås så väl på svenska, engelska och finska. Samarbetspartner för verkstaden är Medi-Sound Ky.

klo 12-13 PÄIVÄKAHVIT / AFTERNOON TEA (AND COFFEE) / KAFFESTUND

Päiväkahvien aikaan klo 12-13 tilan 535 ovet avataan kaikille. Tilasta löytyy kahvia, teetä, joskus keksiä tai muuta päiväkahvitarjoilua sekä pieniä tehtäviä, joiden parissa puuhastella omaan tahtiin – itseksesi tai kaverin kanssa. Tule 1-60 minuutiksi ja vaikka joka päivä maanantaista torstaihin. Ohjeistus saatavilla suomeksi ja englanniksi, sekä torstaina myös ruotsiksi.

During the afternoon tea (and coffee) from 12 to 1 pm the doors of classroom 535 are open to anyone. You can find coffee, tea, sometimes biscuits or other afternoon treats and small tasks to play around with at your own interest – by yourself or with a friend. Stay for 1-60 minutes and come join us any day or every day from Monday to Thursday. Instructions available in English and Finnish, and on Thursday also in Swedish.

Under kaffestunden kl.12-13 är dörrarna till utrymmet 535 öppna för alla. Du kan hitta kaffe, te, ibland kex eller annan mindre servering och små uppgifter att syssla med enligt eget intresse – själv eller tillsammans med en vän. Stanna i 1-60 minuter och kom med oss en dag under veckan eller varje dag från måndag till torsdag. Instruktioner finns på engelska, finska och på torsdag också på svenska.

klo 18.15-19.15 ILTASHOW: CALDERA  /  THE EVENING SHOW: CALDERA

Caldera on tulivuoren romahtamisesta syntynyt kulhon muotoinen tuliperäinen muodostuma. Työpajassa huomaat olevasi haaksirikkoutunut tulivuoren sydämeen. Ympärilläsi on muitakin haaksirikkoutuneita. Calderassa tuolivuoren kaasut saavat sanasi tarttumaan kurkkuun ja paljaalla jalalla et voi astua laavaan. Aika tuntuu hupenevan käsistä – on aika yrittää muiden haaksirikkoutuneiden kanssa paeta tulivuoresta tehtäviä ratkoen. Hakeeko pelastushelikopteri teidät ennen kuin on liian myöhäistä? Caldera on osallistava, kokemuksellinen sekä pakohuone-henkinen työpaja, jossa osallistujat toteuttavat yhdessä sanattomasti tehtäviä. Kesto 1h. Ohjeistus on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Caldera is a large depression formed when a volcano erupts and collapses. In this workshop you realize that you are stranded in the heart of a volcano. You look around and see others that have also shipwrecked. In the caldera you can’t talk and your foot can’t touch the lava around you. Time is running out – it’s time to try escaping the volcano by helping one another through solving the tasks given to you. Will you make it to the rescue helicopter before it’s too late? Caldera is a participatory, immersive and escape room-esque workshop in which the participants work through a series of tasks non-verbally. Duration 1h. The instructions are available in English and Finnish.

Siirry tästä takaisin tapahtuman pääsivulle.

Ajankohta

11.10.2021

Sijainti

Teatterikorkeakoulun päärakennus Kookos

Haapaniemenkatu 6

00530 Helsinki

Liput

Lipunmyynti alkaa ti 5.10. klo 12!

Liput

Sijainti kartalla

Katso reittiohjeet