TANSSIN KOULUTUSOHJELMAN TAITEELLISET PROJEKTIT

Opintojensa aikana tanssin koulutusohjelman opiskelija tekee taiteellisia demoja ja esityksiä yksin ja yhdessä muiden tanssin ja koreografian opiskelijoiden kanssa. Hän tekee yhteistyötä taiteellisissa projekteissa myös Teatterikorkeakoulun muissa koulutusohjelmissa opiskelevien opiskelijoiden kanssa. Niissä ohjaajina toimivat tanssin, tanssijantaiteen ja koreografian koulutusohjelman henkilökunta sekä vierailevat taiteilijat ja opettajat. Opiskelijalla on mahdollisuus syventää taiteilijuuttaan ja saada tukea kehitykselleen omaääniseksi tanssin tekijäksi.

Taiteellisten projektien tavoitteet

Opiskelija ymmärtää liikkeen elämänilmiönä ja osaa käsitellä sekä henkilökohtaista että kulttuurisessa viitekehyksessä ilmenevää liikettä improvisaatiossa ja koreografisessa prosessissa. Hän osaa havainnoida ja käyttää monipuolisesti ja luovasti kehollista kokemuksellisuuttaan ja sen taiteellisia mahdollisuuksia sooloesityksen rakentamisessa. Opiskelija ymmärtää käytännössä improvisaation, komposition ja esim. tehtäväkäsikirjoituksen taiteellista potentiaalia. Hän hahmottaa nykyesitykselle ominaisia yksilöllisiä ja kollektiivisia työskentelytapoja. Hän omaa kyvyn osallistua avoimesti ja luovasti ryhmätyöprosesseihin.

Opiskelija tunnistaa tanssitaiteen vuorovaikutuksellisia toimintamahdollisuuksia erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä. Hän on tutustunut ammattikentällä vaikuttaviin koreografeihin ja heidän taiteelliseen ajatteluunsa. Hän tuntee valo- ja äänisuunnittelun perusteita ja hahmottaa valon ja äänen taiteellista potentiaalia tanssitaiteessa.

Ensimmäisen vuoden demot ja liikelähtöinen koreografia

Ensimmäiseen opiskeluvuoteen kuuluu kaksi demonstraatioesitystä.  Soolodemossa opiskelija oppii havainnoimaan ja käyttämään monipuolisesti ja luovasti kehollista kokemuksellisuuttaan ja sen taiteellisia mahdollisuuksia esityksen rakentamisessa.

Ensimmäisessä taiteellisessa projektissa opiskelija suoriutuu liikelähtöisen kompositiotradition tanssiteknisistä ja ilmaisullisista haasteista. Hän ymmärtää tällaisen teoksen taiteelliset lähtökohdat ja tyylin viitekehyksen sekä osaa kantaa roolinsa teoksen merkitysmaailman rakentumisessa. Hän osaa työskennellä ryhmässä vastuullisesti ja luovasti. 

Toisen vuoden työryhmälähtöinen projekti sekä soveltavan tanssin projekti

Toisen vuoden alussa Improdemossa opiskelija oppii havainnoimaan ja tunnistamaan kehollista potentiaaliaan tanssin ja koreografian lähteenä. Hän ymmärtää improvisaatiomenetelmien taiteellisia lähtökohtia ja niiden viitekehyksiä. Taiteellisessa projektissa opiskelija laajentaa esiintyjän- ja koreografintaitojaan työryhmälähtöiseen suuntaan. Opiskelija tutustuu nykyesitykselle ominaisiin työskentelytapoihin, erityisesti työryhmälähtöiseen devising-työskentelytapaan, sen historiaan, keskeisiin käsitteisiin, työvaiheisiin ja metodeihin.

Toisen vuoden toisessa taiteellisessa projektissa keskitytään taiteen soveltavaan käyttöön. Opiskelija tunnistaa kehollisuuden yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmentymiä ja tanssitaiteen vuorovaikutuksellisia toimintamahdollisuuksia erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä. Hän kykenee toimimaan erilaisissa taiteen soveltavissa projekteissa ja tunnistaa niissä mahdollisuuksia omalle taiteelliselle työskentelylleen.

Kolmannen vuoden laaja yhteistyöprojekti sekä opintojen viimeinen taiteellinen projekti

Kolmannen vuoden ensimmäinen taiteellinen projekti on laaja yhteistyö yhteistyössä koreografian toisen vuosikurssin maisteriopiskelijoiden sekä valo-, ja äänisuunnittelija-, lavastus- ja pukusuunnittelijaopiskelijoiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on saattaa yhteen saman sukupolven tekijät jo opiskeluaikana. Tässä projektissa opiskelija oppii tanssiesityksen suunnittelun eri osa-alueita ja osaa toimia ammattimaisesti luovana osapuolena monitaiteellisessa projektissa. 

Kandidaatin opintojen viimeinen taiteellinen projekti voi olla tanssijantyö tanssiteoksessa, oma koreografia / studioesitys, tai muu taiteellinen projekti. Tässä työssä opiskelija osoittaa itsenäisyyttään ja kypsyyttään taiteilijana. Hän ymmärtää työnsä tiedollisen ja taidollisen viitekehyksen sekä pystyy työskentelyllään artikuloimaan teoksen taiteellisia tavoitteita. Hän kykenee myös tarkastelemaan omaa lähestymistapaansa, sekä osaa arvioida työnsä metodeja ja lopputulosta.