Tanssijantaiteen maisteriohjelma - Valintaperusteet

_____________________________________________________________
Tutkinto: Tanssitaiteen maisteri
Opintojen kesto: 2 vuotta
Opetus- ja tutkintokieli: suomi, englanti
​_____________________________________________________________

Tanssijantaiteen maisteriohjelma koostuu kahden lukuvuoden päätoimisista lähiopinnoista, jotka kehittävät opiskelijan esiintyjäntaitoa, itsenäistä ja reflektiivistä taiteilijuutta sekä valmiuksia toimia moninaisissa ja muuttuvissa tanssitaiteen konteksteissa.

Opintojen keskiössä on monipuolinen esiintyjäntyön praktiikan tutkiminen tanssitaiteen ja lähitaiteiden viitekehyksissä. Ne koostuvat tanssijan teemaopinnoista ja taiteellisista projekteista, nykyesitystä ja tanssijantyötä taustoittavista viitekehysopinnoista sekä yksilöllisistä opinnoista ja opinnäytteestä. Opiskelija saa valmiuksia ymmärtää esiintyjäntaidettaan ja pohtia sen mahdollisia julkitulemia sekä pystyy syventämään tämän työn myötä muotoutunutta ymmärrystään taiteestaan ja taiteenalansa erityiskysymyksistä kirjoittaessaan lopputyöhönsä kuuluvaa kirjallista opinnäytettä.

Opinnoissa opiskelija kehittyy niin sooloesiintyjänä kuin taiteellisen työryhmän aktiivisena, taiteellisia kysymyksiä esiintyjäntyön positiosta reflektoivana jäsenenä. Opintojensa aikana hän työskentelee itsenäisesti, ryhmässä ja yhteistyössä muiden ohjelmien opiskelijoiden kanssa tavoilla, jotka tukevat hänen kehittymistään omaäänisenä taiteilijana ja esiintyjänä suhteessa muuttuvaan yhteiskuntaan ja sen muuttuviin käsityksiin taiteesta ja ihmisyydestä.

Opinnäytteessään opiskelijalla on mahdollisuus toimia TADaCissa (Theatre Academy Dance Company). Esiintyjäntyöllisen haasteen lisäksi projekti tarjoaa kokemuksen kansainvälisestä kiertuetoiminnasta.

Tanssijantaiteen koulutusohjelma kehittää valmiuksia tanssitaiteen jatko-opintoihin, tekee yhteistyötä akatemian taiteellisen tutkimuksen kehittämiskeskuksen (Tutke) kanssa sekä toimii akatemian kansainvälisessä tanssin tutkimusta julkaisevassa Kinesis-julkaisusarjassa.

Lukuun ottamatta ohjelman taiteellista johtajaa (professori) opetushenkilökunta koostuu vierailevista opettajista ja alan professoreista, lehtoreista, taiteilijoista ja muista asiantuntijoista.

 

Valintaperusteet

 

Hakukelpoisuus

Tanssitaiteen maisterin tutkintoon johtavaan 2-vuotiseen tanssijantaiteen maisteriohjelmaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut:

 1. tanssitaiteen alemman korkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon
 2. soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon
 3. BA- (Bachelor of Arts) tasoisen soveltuvan ulkomaisen tutkinnon, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

  TAI

 4. jolla on opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella hankitut korkeakoulun toteamat riittävät tiedot ja valmiudet. Tämä valintaperuste on tarkoitettu hakijoille, joiden alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen on jäänyt aiemmin kesken tai joilla on muita erillisiä korkeakouluopintoja taidealalta (esim. avoimessa yliopistossa suoritettuja).
  ​Hakijalla tulee olla vähintään 60 ECTS-opintopistettä korkeakouluopintoja, joiden soveltuvuus harkitaan tapauskohtaisesti. Opinnot voivat sisältää oman taiteenalan, niin tanssitaiteen kuin esittävän taiteen tai niitä tukevia korkeakouluopintoja ja ne on oltava suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. 60 korkeakoulussa suoritetun opintopisteen lisäksi hakijalla tulee olla vahva näyttö taiteellisesta toiminnasta ja työskentelyä omalla taiteenalallaan.

Hakijan hakukelpoisuus arvioidaan hakijan hakemuksen ja todistusten perusteella.

 

Hakijan hakukelpoisuudesta tehdään päätös ennen kutsujen lähettämistä valintakokeisiin. Kielteiset hakukelpoisuuspäätökset lähetetään hakijalle tiedoksi. Myös myönteisistä maisterivaiheen hakukelpoisuuspäätöksistä tiedotetaan sähköpostitse maisterivaiheen hakijoille viimeistään viikolla 9-10. Huom. valintakokeisiin kutsutaan kuitenkin ainoastaan ne, jotka on ennakkotehtävien perusteella hyväksytty jatkoon.

Valintapäätös tehdään ehdollisena sellaisten maisteriopintoihin tai -ohjelmiin valinnan kautta hyväksyttyjen hakijoiden osalta, joiden kandidaatin tutkinto tai muu soveltuva alempi korkeakoulututkinto on vielä hakuvaiheessa kesken. Kyseisten hakijoiden on toimitettava todistus suoritetusta kandidaatin tutkinnosta tai muusta soveltuvasta alemmasta korkeakoulututkinnosta hakijapalveluihin 8.7.2019 klo 15 mennessä, muuten heidän osaltaan tehty ehdollinen valintapäätös raukeaa. Ehdollinen päätös ei koske hakijoita, jotka tulevat hyväksytyiksi opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella.

Korkeakouluun hyväksytyltä maisteriopiskelijalta voidaan vaatia täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Lähtökohtana on soveltuva alempi korkeakoulututkinto ja täydentävien opintojen määrä voi olla enintään 30 opintopistettä. Mahdollisesti vaaditut täydentävät opinnot ilmoitetaan hyväksytylle hyväksymiskirjeessä ja tulosten ilmoittamisen yhteydessä.

 

Kielitaitovaatimus

Tullakseen hyväksytyksi Taideyliopiston tutkinto-opiskelijaksi hakijalla on oltava hakukohdekohtaisen opetuskielen mukainen kielitaito, joka on osoitettava hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä tai aikaisemmilla opinnoilla.

Lisäksi hakijoiden kielitaitoa arvioidaan valintakokeissa esim. kirjallisten ja käytännön tehtävien sekä haastattelujen kautta.

Riittävä kielitaito on lähtökohtaisesti osa hakijan hakukelpoisuutta ja varmistaa hakijan koulutettavuutta/soveltuvuutta korkeakouluopiskeluun ja opiskelun sujuvuutta viestinnällisten valmiuksien osalta.

Hakijan tulee osoittaa riittävä kielitaito hakuajan päättymiseen 23.1.2019 klo 15 mennessä, kuitenkin viimeistään 30.1.2019 klo 15.

Mikäli hakija osoittaa riittävän kielitaidon osana opintoja ja suoritettava tutkinto on vielä kesken (esim. abiturientit ja hakijat, joiden kandidaatin tutkinto on kesken), hakijan tulee toimittaa opiskelutodistus ko. koulutuksen suorittamisesta sekä arvioitu valmistumisaika.

Tanssijantaiteen maisteriohjelman opetuskielet ovat suomi ja englanti.
Ohjelmaan voidaan valita sekä suomen kielellä, että englannin kielellä opiskelevia opiskelijoita. Jos ohjelmaan valitaan englannin kielellä opiskelevia uusia opiskelijoita, on osa opetuksesta englanninkielistä koko vuosikurssille.

Opiskelijalla on oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu. Suurin osa ryhmäopetuksesta on kuitenkin suomen ja/tai englannin kielellä.

 

Kielitaidon osoittaminen

Suomen kielen taidon todistaminen suomenkielisissä hakukohteissa

Hakija voi todistaa suomen kielen taitonsa seuraavilla tavoilla:

 • Todistus suomeksi suoritetusta koulusivistyksestä
  (Huom! Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen suorittaneiden ei tarvitse toimittaa hakijapalveluihin todistuksia, koska ylioppilastiedot löytyvät hakijarekisteristä.) Myös abiturienttien tulee toimittaa hakuvaiheessa opiskelutodistus tai peruskoulun päättötodistus.

Suomessa koulusivistyksensä saanut hakija voi osoittaa kielitaitonsa suomeksi tai ruotsiksi riippumatta siitä, hakeeko hän suomen- vai ruotsinkieliseen koulutukseen. Mikäli tällaisen hakijan pohjakoulutus on suoritettu eri kielellä kuin hakukohteen (pääasiallinen) opetuskieli, valintakokeessa arvioidaan erikseen hakijan riittävä kielitaito opetuskielessä esim. haastattelun avulla. 

TAI

 • Todistus suomeksi suoritetusta korkeakoulututkinnosta
  Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan oppilaitoksen antamasta virallisesta dokumentista. Pohjakoulutuksen tulee valmistua valintaperusteissa vahvistettuun ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä, jotta sitä voi käyttää kielitaidon todistamiseen.

Hakija voi todistaa suomen kielen kielitaitonsa myös korkeakoulututkinnollaan, mikäli hän on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön tai korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi. Taideyliopisto hyväksyy kielitaidon osoittamiseksi myös todistuksen korkeakoulututkinnosta suomen kieli pääaineena tai korkeakoulussa suoritetut perus- ja aineopinnot (60 op / 30 ov) suomen kielessä.

 

Mikäli hakija ei ole saanut koulusivistystään tai suorittanut korkeakoulututkintoa suomeksi, hän voi todistaa kielitaitonsa jollain seuraavista tavoista:

 • Ylioppilastutkinnossa suomi toisena kielenä (S2) -koe
  o   suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)
 • Ylioppilastutkinnossa ylimääräinen suomi äidinkielenä -koe
  o   suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude (M)
 • Ylioppilastutkinnossa suomi toisena kotimaisena kielenä -koe:
  o   pitkä oppimäärä (A-kieli) suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
  o   keskipitkä oppimäärä (B-kieli) suoritettu vähintään arvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinto
  o   A-tason suomen kielen koe suoritettu hyväksytysti
  o   B-tason suomen kielen koe suoritettu vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinto
  o   suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti
  o   suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • RP-tutkinto Helsingin Saksalaisessa koulussa (tai vastaava tulos DIA-tutkinnosta)
  o   suomi äidinkielenä suoritettu hyväksytysti
  o   suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suomen kielessä
  o   suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
 • Valtionhallinnon suomen kielen kielikoe
  o   suoritettu arvosanalla hyvät taidot kaikista osa-alueista (puhuminen, kirjoittaminen ja kielen ymmärtäminen)
 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu

 

 

Arviointikriteerit   

Ennakkotehtävissä ja valintakokeissa kiinnitetään huomiota hakijan

 • taidollisiin ja tiedollisiin valmiuksiin tanssitaiteen alalla
 • tehtävien rajauksien ymmärtämiseen ja niiden luovaan artikulaatioon
 • taiteellisen toiminnan reflektiokykyyn
 • luovuuteen ja ilmaisun kokonaisvaltaisuuteen
 • yhteistyökykyyn ja vuorovaikutuksellisuuteen
 • motivaatioon ja sitoutuneisuuteen
 • soveltuvuuteen alalle ja korkeakouluopintoihin

 

Ennakkotehtävät (1 vaihe)

Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä.

Ennakkotehtävät voi tehdä suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

 1. Tehtävä
  Lue Jeroen Peetersin kirjasta Through the Back – Situating Vision between Moving Bodies (Kinesis 05, Teatterikorkeakoulu 2014) kappale 10, The extreme exercise of saying ‘we’ - On Vera Mantero’s Until the moment when God is destroyed by the extreme exercise of beauty (s. 213-233). Kirjoita essee, jossa asetut keskustelevaan suhteeseen tekstin kanssa ja tuot ilmi omaan tanssijantyöhösi ja tanssijuutesi liittyviä tämän hetken keskeisimipiä teemoja ja kysymyksiä.
  Esseen pituus 2-4 liuskaa (A4) koneella kirjoitettua tekstiä (rivivälillä 2).

  Teksti löytyy täältä: The extreme exercise of saying ‘we’ - On Vera Mantero’s Until the moment when God is destroyed by the extreme exercise of beauty. (PDF)

  Ennakkotehtävä arvioidaan ja sen perusteella voidaan karsia hakijoita. Ennakkotehtävä otetaan myös huomioon, kuten muutkin valintakoetehtävät, lopullisessa arvioinnissa.
   

 2. Tehtävä
  Valmista omaa taiteellista työtäsi esittelevä näyteportfolio, joka voi sisältää tekstiä, videota, kuvaa. Portfolio tai sen nettiosoite toimitetaan hakemuksen mukana.

 

2 vaiheen tehtävä
Hakijan on varauduttava esittämään itse koreografioitu soolo tai improvisaatio (n. 5 minuuttia).

 
 

Valintakokeet

Valintakokeet järjestetään Teatterikorkeakoulun Haapaniemenkadun 6 tiloissa.

Valinnat ovat monivaiheiset ja eri vaiheiden välillä karsitaan. Ennakkotehtävät arvioidaan ja hakijoita voidaan karsia jo niiden perusteella. Valintakoeraati voi tehdä myös välikarsintoja eri vaiheiden aikana. Valmistelua vaativia lisätehtäviä voidaan antaa valintakokeiden aikana.

Valintojen yksilötehtävät voi suorittaa joko suomen, ruotsin tai englannin kielellä, ryhmätehtävät ainoastaan suomen tai englannin kielellä. Tehtävien kirjalliset osat hakija voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

Valintakokeessa on ohjattuja nykytanssin tehtäviä ja improvisaatiotehtäviä. Niistä edetään nykytanssiin liittyviin syventäviin tehtäviin sekä hakijan persoonallista näyttämöilmaisua mittaaviin tehtäviin.

Hakuaika       9.1. – 23.1.2019

 

1 vaihe:

► Täytä hakulomake 23.1.2019 klo 15 mennessä.

Palauta ennakkotehtävät 30.1.2019 klo 15 mennessä.

Palauta koulu- ja kielitaitotodistukset 30.1.2019 klo 15 mennessä.

Hakijoiden hakukelpoisuuspäätöksistä lähetetään hakijoille tieto sähköpostitse viimeistään viikolla 9-10. Ennakkotehtävien perusteella jatkoon päässeille lähetetään sähköpostitse kutsu toiseen vaiheeseen viimeistään viikolla 17 sekä mahdolliset lisätehtävät. Myös ennakkotehtävien perusteella karsituille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

 

2 vaihe: 13.5. – 15.5.2019 (16.5. on varapäivä, jota käytetään tarvittaessa)

Tulokset julkaistaan 6.6.2019 (valintaehdotus uusiksi opiskelijoiksi hyväksyttävistä).

Annettua valintakoeaikaa ei vaihdeta.

 

 

NÄIN HAET

 

1) Täytä sähköinen hakulomake hakuaikana 9.1. - 23.1.2019 klo 15 mennessä Opintopolussa.

Tanssijantaiteen maisteriohjelma löytyy Opintopolku.fi -hakujärjestelmästä nimellä
Maisterihaku, tanssijantaide, tanssitaiteen maisteri (2 v)

Kun olet lähettänyt hakulomakkeen, saat vahvistusviestin sähköpostitse. Viestistä löydät hakemusnumeron, joka on ilmoitettava, kun toimitat hakemuksesi liitteet.

 

2) Toimita ennakkotehtävät ja liitteet 30.1.2019 klo 15 mennessä Embark-järjestelmässä.
Verkkosovellus on englanninkielinen.

Toimita Embark-järjestelmässä:

 • Ennakkotehtävät
 • Ansioluettelo/CV (listaus suorittamistasi opinnoista, taiteellisesta toiminnasta ja työkokemuksesta)
 • Tutkintotodistus
 • Diploma Supplement (DS), jos DS on käytössä kyseisessä ulkomaisessa korkeakoulussa tai selvitys ulkomaisten opintojen laajuudesta ECTS-järjestelmässä ja arvostelusta 5-portaisella asteikolla, jos Diploma Supplementia ei ole saatavilla
 • Opintosuoritusote valinnassa huomioitavaksi halutuista opinnoista (esim. suoritettuun tutkintoon liittyvä opintosuoritusote)
 • Tarvittaessa muut todistukset, mikäli haet hakukelpoisuutta opintojen, taiteellisen toiminnan ja työkokemuksen perusteella hankitut tiedot ja valmiudet perusteella
 • Tarvittaessa todistus opetus-/ tutkintokielen mukaisen kielitaidon osoittamiseksi, mikäli sitä ei voida todentaa suoritetusta korkeakoulututkinnosta

Ohjeet materiaalien toimittamiseen Embark-järjestelmän kautta.

 

Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Hakijan kannattaa toimittaa hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. Suurten tiedostojen lataaminen Embark-järjestelmään saattaa viedä aikaa, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa.  

Myöhästyneitä hakulomakkeita ja ennakkotehtäviä ei käsitellä. Myöskään hakemuksia, joista puuttuu ennakkotehtävä/ennakkotehtävät, ei käsitellä. Sähköpostitse tai sähköpostin liitteenä toimitettuja ennakkotehtäviä ei käsitellä.

Hakemusasiakirjoja tai liitteitä ei palauteta.