Taidealojen opettajankoulutus Taideyliopistossa / Teacher Education in the Arts

Opettajankoulutuksen parissa on Taideyliopistossa noin 250 opiskelijaa. Sibelius-Akatemiassa on musiikkikasvatuksen viisivuotinen koulutusohjelma ja instrumenttipedagogiikan opinnot, joissa opiskelijoita on yhteensä noin 200. Teatterikorkeakoulussa on tanssiopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmat, sekä tanssi- ja teatteritaiteen maistereille suunnatut erilliset opettajan pedagogiset opinnot. Yhteensä näissä opiskelee noin 50 opiskelijaa.

Taidealojen opettajankoulutukseen sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot (60 op), jotka toteutetaan yhteistyössä Aalto-Yliopiston Taiteen laitoksen ja Tampereen Yliopiston kasvatustieteiden yksikön kanssa. Opintojen sisältöjä ja toteutusta suunnitellaan yhteisissä tapaamisissa, joita järjestetään noin kaksi kertaa vuodessa.

CERADA tukee taidealojen opettajankoulutuksen kehittämistyötä ja tiivistää Taideyliopistojen akatemioiden välistä yhteistyötä opettajankoulutuksen alalla. Kehittämistyössä pyritään mm. artikuloimaan asymmetrista tilannetta akatemioiden välillä, erityisesti Kuvataideakatemian tilannetta pedagogisten opintojen suhteen. Tulevaisuuden näkymänä on se, että myös Kuvataideakatemian opiskelijoille tulisi mielekäs mahdollisuus opiskella pedagogiikkaa.

Muita tulevaisuuden näkymiä ovat taidepedagogiikan sivuainekokonaisuuksien luominen, mahdollisuus suorittaa kahden taideaineen opettajan tutkinto sekä taiteiden välisten/monitaiteisten pedagogisten opintojen kehittäminen. Myös yhteistyötä jatkotutkinto-opetuksen ja alan tutkimuksen välillä on tärkeää tiivistää, jotta taidealojen opettajankoulutus voisi olla entistä välittömämmin yhteydessä alan tutkimukseen.

CERADA toimii aktiivisesti yhteistyössä alan muiden kansallisten toimijoiden, kuten Suomen Kasvatustieteellisen Seuran Taito- ja taidekasvatuksen jaoksen ja Suomen Taidekasvatuksen tutkimusseuran ja sen alaisuudessa toimivan Hollo-instituutin kanssa.