Utbildninsgprogrammet i dramaturgi - Antagningsvillkor

_____________________________________________________________
Exam: kandidat i teaterkonst och magister i teaterkonst
Studiernas längd: 3 + 2 år
Examens- och undervisningsspråket: finska
_____________________________________________________________

Dramaturgi betyder att strukturera en pjäs, föreställning eller annan konstnärlig händelse och väva samman dess olika delar, samt att skapa en dialog mellan den konstnärliga helheten och dess publik och omgivning. Grundstommen i utbildningsprogrammet i dramaturgi är en experimentell, undersökande inställning till konst och teater där dramaturgi förstås i ett brett perspektiv och mera som en fråga än en färdig lärosats.

Utbildningsprogrammet i dramaturgi är en femårig helhet. Studierna är indelade i treåriga kandidatstudier (180 sp) och tvååriga magisterstudier 120 sp). Kandidatexamen skall vara avlagd innan magisterstudierna inleds.

Undervisningen i utbildningsprogrammet i dramaturgi fördelas på fyra olika delområden:

 1. Hur man skriver en pjäs och kännedom om pjäslitteraturen
 2. Föreställningsdramaturgi och hur man skapar en föreställning
 3. Manusförfattande i olika genrer som t.ex. hörspel, teve, film, nya medier
 4. Dramaturgiarbete inom olika performancekonstarter (läsande dramaturg, produktionsdramaturg, planerare av repertoar, kurator eller eventplanerare)

Konstnärer som utexamineras från utbildningsprogrammet i dramaturgi arbetar ofta som pjäsförfattare, manusförfattare, dramaturger eller skapare av föreställningar. Det är typiskt för våra utexaminerade att arbeta med flera olika uppgifter beroende på behoven i varje enskilt projekt eller produktion.

Mera information om utbildningen: http://www.uniarts.fi/sv/teak/utbildningsprogrammet-i-dramaturgi

 

Antagningsvillkor 

Behörighet

 

Som studerande kan antas sökande som i urvalsproven har visat sig vara konstnärligt begåvade och lämpliga för branschen och som har avlagt antingen: 

 1. examen som avses i lagen om anordnande av studentexamen (672/2005) (studentexamen, International Baccalaureate (IB) -examen, europeisk studentexamen (EB) eller Reifeprüfung-/Deutsche Internationale Abitur -examen)
 2. sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017); eller
 3. utländsk utbildning, som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier.

Om en sökande vid inträdesproven visat speciell begåvning och fallenhet för yrket kan hen utan att ha avlagt ovannämnda examina antas till högskolan.

 

Språkkrav

För att bli antagen som Konstuniversitetets examensstuderande måste den sökande ha den språkkunskap som krävs för ansökningsmålet. Detta måste bevisas med ett godkänt språkprov eller tidigare studier.

Därutöver bedöms de sökandes språkkunskaper vid urvalsprov till exempel genom skriftliga och praktiska uppgifter samt intervjuer.

Tillräckliga språkkunskaper är i princip ett krav för att vara behörig att söka och säkerställer att den sökande visar bildbarhet och lämplighet för universitetsstudier och har de kommunikativa färdigheterna för att genomföra sina studier.

Sökande ska visa att de har tillräckliga språkkunskaper innan ansökningstiden tar slut (23.1.2019 kl. 15) dock senast 30.1.2019 kl. 15.

Om sökande visar att de har tillräckliga språkkunskaper genom tidigare studier men har ännu inte avlagt examen (t.ex. abiturienter och sökande, vars kandidatexamen inte är avslutad), ska sökande lämna in ett studieintyg av vilket framgår den genomförda utbildningen samt när examen beräknas bli färdig.

Examens- och undervisningsspråket i utbildningsprogrammet i dramaturgi är finska.

Den studerande har rätt att i undervisningen använda svenska både muntligt och skriftligt om inte annat anges i undervisningsplanen eller undervisningens natur så kräver. Merparten av gruppundervisningen sker dock på finska.

 

Påvisande av språkkunskaper

Att visa kunskaper i finska när man söker till finskspråkiga ansökningsalternativ

Den sökande kan bevisa sina kunskaper i finska på följande sätt:

 • Intyg som visar att den sökande har haft finska som skolutbildningsspråk

(OBS! De som avlagt finländsk studentexamen 1990 eller senare behöver inte lämna in betyg till ansökningstjänsten eftersom uppgifter om studentexamina finns i sökanderegistret.) Även abiturienterna ska lämna in ett studieintyg eller avgångsbetyg från grundskolan i ansökningsskedet.

En sökande som fått sin skolutbildning i Finland kan bevisa sina språkkunskaper i finska eller svenska oberoende av om den sökandes ansökningsmål är finsk- eller svenskspråkigt. Om en sådan sökande har fått sin grundutbildning på ett annat språk än ansökningsmålets (huvudsakliga) undervisningsspråk, ska den sökandes språkkunskaper bedömas separat vid urvalsprovet, t.ex. genom en intervju. 

ELLER

 • Intyg som visar att den sökande har avlagt en högskoleexamen på finska

Examensspråket bör framgå i examensbetyget eller i bilagan till det, i studieutdraget eller i ett annat officiellt dokument som högskolan i fråga producerat. Grundutbildningen måste vara klar inom den utsatta tid som fastställts i antagningsgrunderna för villkorligt antagna studerande angående inlämning av intyg så att utbildningen kan användas som intyg över språkkunskaper.

Den sökande kan påvisa sina språkkunskaper i finska genom högskoleexamen också om hen har gjort ett skriftligt slutarbete för minst en lägre högskoleexamen eller avlagt ett godkänt mognadsprov vid en högskola på finska. Som bevis på språkkunskaper godkänns vid Konstuniversitetet även ett intyg över högskoleexamen med finska som huvudämne eller grund- och ämnesstudier (60 sp / 30 sv) i finska avlagda vid en högskola.

 

Om den sökande inte har haft finska som skolutbildningsspråk eller examensspråk för sin högskoleexamen, kan hen visa sina språkkunskaper på ett av följande sätt:

 • Provet i finska som andra språk (S2) i studentexamen
  o   minst vitsordet magna cum laude approbatur (M)
 • Provet i finska som modersmål som extra prov i studentexamen
  o   minst vitsordet magna cum laude (M)
 • Provet i finska som andra inhemska språk i studentexamen:
  o   minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) i provet enligt lång lärokurs (A-språk)
  o   minst vitsordet laudatur (L) i provet enligt medellång lärokurs (B-språk)
 • IB-examen
  o   godkänt resultat i provet i finska som A-språk
  o   minst vitsordet 5 i provet i finska som B-språk
 • EB-examen
  o   har avlagt finska som L1-språk med godkänt resultat
  o   minst vitsordet 7 i finska som L2-språk
 • RP-examen som avlagts på Tyska skolan i Helsingfors (eller ett motsvarande resultat i DIA-examen)
  o   har avlagt finska som modersmål med godkänt resultat
  o   minst vitsordet 8 i finska som andra språk
 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) i finska
  o   färdighetsnivå 4 för alla delprov i examen (textförståelse, skriftliga färdigheter, talförståelse och muntliga färdigheter)
 • språkexamen i finska för statsförvaltningen
  o   vitsordet goda kunskaper i alla delområden (muntliga färdigheter, skrivande och språkförståelse)
 • Har avlagt studier i finska som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs med godkänt resultat vid Distansskolan Kulkuri

 

Bedömningskriterier

I förhandsuppgifterna och urvalsproven fästs uppmärksamhet vid den sökandes

 • skriftliga, dramatiska och dramaturgiska begåvning
 • teatraliska och dramaturgiska uppfattningsförmåga
 • förmåga till mångsidighet samt förutsättningar för analytiskt tänkande
 • förmåga att framgångsrikt verka i varierande former av samarbete
 • motivation, engagemang och förmåga att ta ansvar
 • konstnärliga potential och lämplighet för området och för högskolestudier.

 

Förhandsuppgifter

Ytterligare förklaringar av förhandsuppgifterna ges inte.

En sida (=A4) är ca 30 rader skriven text (radavstånd 1.5, fontstorlek 12). Förhandsuppgifterna kan göras på finska eller svenska. Märk alla förhandsuppgifter med ditt namn. Använd sidnumrering.

 1. Skriv en essä om ett konstverk som haft betydelse för dig som åskådare, läsare eller som upplevelse i övrigt. (Max. 3 sidor).
   
 2. Skriv en självbiografi över ditt liv hittills. Gå igenom ditt livs olika skeden och fundera över hurdana saker du tar fasta på när du berättar om och summerar ditt liv. Skriv i jag-form. (Maxlängd 1 sida).
   
 3. Skriv en miniatyrpjäs med fler än en scen. Ge din pjäs ett namn. (Längd: 8-12 sidor).
   
 4. Skriv en fritt formulerad, kort text om varför du just nu söker till utbildningsprogrammet i dramaturgi. (Maxlängd 1/2 sida).
   
 5. Vilken samhälleligt problem eller fråga intresserar eller stör dig just nu, och vad är din synvinkel på det? Skriv en fritt formulerad text och sätt rubrik på den. (Maxlängd 1/2 sida).

 

Urvalsproven

Urvalsproven ordnas på Teaterhögskolan, Aspnäsgatan 6 i Helsingfors.

Urvalsproven består av fyra skeden. De sökande gallras i varje skede av urvalsprovet. Det är också möjligt att det utförs en mellangallring i de olika skedena.

Urvalsuppgifterna ges och utförs både skriftligt och muntligt.

De individuella uppgifterna i urvalsproven kan genomföras antingen på svenska eller på finska, gruppuppgifterna endast på finska.

 

Ansökningstiden är 9.1 – 23.1.2019.

Skede 1:

► Fyll i ansökningsblanketten senast 23.1.2019 kl. 15.

Leverera förhandsuppgifter före 30.1.2019 kl. 15.

Leverera betyg och språkintyg före 30.1.2019 kl. 15.

De som klarat sig vidare på basis av förhandsuppgiften får en kallelse till urvalsprovets andra skede per e-post senast vecka 16. Även de som på basis av förhandsuppgiften inte klarat sig vidare meddelas om detta via e-post.

 

Skede 2: 13.5 – 14.5.2019

Skede 3: 15.5.2019

Skede 4: 16.5 – 17.5.2019

 

Resultaten av antagningen av studerande (urvalsförslag) delges 6.6.2019.

Angivna tider för inträdesproven ändras inte.

 

 

SÅ HÄR SÖKER DU
 

1) Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten under ansökningstiden 9.1 – 23.1.2019 senast kl. 15 i Studieinfo-portalen.

Utbildningsprogrammet i dramaturgi hittar du på Studieinfo.fi under
Dramaturgi, kandidat och magister i teaterkonst (3 år + 2 år)

När du har skickat blanketten får du en bekräftelse per e-post. I bekräftelsen står ditt ansökningsnummer och det ska du uppge när du skickar in dina bilagor.
 

2) Leverera förhandsuppgifterna och bilagorna senast 30.1.2019 kl. 15 via Embark platformen. 
Denna webbapplikation är på engelska.

Leverera via Embark platformen:

 • Förhandsuppgifterna
 • Lägg vid behov med ett intyg över dina språkkunskaper i undervisnings/examensspråket
  (OBS! De som avlagt finländsk studentexamen 1990 eller senare behöver inte lämna in betyg till ansökningstjänsten eftersom uppgifter om studentexamina finns i sökanderegistret.)
 • Meritförteckning/CV (kort redogörelse över din utbildning, arbetserfarenhet och dina hobbyer)

Instruktioner för inlämning av material via Embark platformen.

 

Den sökande bär ansvaret för försändelsen av ansökningen (ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna, bilagorna). Leverera ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna i god tid innan ansökningstiden går ut. Det kan till och med ta flera timmar för stora filer att laddas upp ifall systemet är belastat.

Försenade ansökningsblanketter och förhandsuppgifter beaktas inte. Ansökningar där förhandsuppgiften/ förhandsuppgifterna saknas behandlas inte heller. Förhandsuppgifter som sänts via e-post eller som e-postbilaga beaktas inte.

Ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna skickas inte tillbaka till den sökande.