Utbildningsprogrammet i Bildkonst

Kärnan i undervisningen utgörs av utbildningsprogram som betonar individualiteten, möten mellan läraren och den studerande och personlig handledning. Undervisningen på utbildningsprogrammet i bildkonst omfattar skulptur, måleri, konstgrafik och tid-rumkonst. Inom tid-rumkonst kan man inrikta sig på rörlig bild, fotografi eller plats- och situationsbunden konst.

Utbildningens syftet och innehåll

Syftet med utbildningen i bildkonst är att uppmuntra den studerande att hitta sina styrkor, uttrycksmedel och intresseområden inom bildkonsten. Utbildningen ger den studerande förmågan att arbeta självständigt med bildkonst och förstå sin egen verksamhet som en del av samtida kontexter och ett samhälle där konstnären kan spela en mångsidig roll.

 

Som mellanexamen kan kandidatexamen avläggas på den 5,5-åriga magisterutbildningen. Förstaårsstuderandena inleder sina studier med studieperioden Introduktion till självständig konstnärligt arbete och studieområden, varefter de väljer ett eget studieområde. Undervisning ges i skulptur, måleri, konstgrafik och tid-rumkonst. Inom tid-rumkonst kan den studerande fokusera på studier inom rörlig bild, fotografi eller plats- och situationsbunden konst.

 

Studierna inriktas på konstnärligt arbete och teoristudier som stödjer detta arbete. Utöver bildkonststudierna ingår utställningspraxis, konsthistoria, konstteori, filosofi och språkstudier i examen. Ett flertal kurser på utbildningsprogrammet i bildkonst ges på engelska och cirka 15 procent av de studerande kommer från utlandet. Bland dem finns både examensstuderande och utbytesstuderande.

 

De studerande uppmuntras att även delta i andra kurser än de som ges inom ramen för den individuella studieplanen på det egna undervisningsområdet. På Bildkonstakademin uppmuntras de studerande till ett mångsidigt konstnärligt arbete och att använda olika konstnärliga verktyg.


Utbildningen i ett nötskal​:

  • Examen: Kandidat i bildkonst (BFA) och Magister i bildkonst (MFA)
  • Examensprogrammets omfattning: 210 + 120 sp
  • Undervisningsspråk: finska, svenska, engelska
  • Nästa möjliga ansökningstid: august 2018 (2,5-årig magisterutbildningen), januari 2019 (5,5-åriga kandidat- och magisterutbildningen)

Studieområde

Undervisning ges på fyra studieområde: skulptur, måleri, konstgrafik och tid-rumkonst. Inom tid-rumkonst kan den studerande fokusera på studier inom rörlig bild, fotografi eller plats- och situationsbunden konst.

Skulptur

Skulptur

I utbildningsprogrammet för skulptur studeras användningen av det tredimensionella rummet i konstnärligt arbete. Utgångspunkten för utbildningen är arbete med egna händer och att upprätthålla skulpturens traditioner. Fokus ligger också på förståelsen för den nutida skulpturens varierande förhållningssätt och tekniska möjligheter och att utnyttja dessa i det egna konstnärliga arbetet.

 

I studierna ingår vid sidan av konstinstallation och studium av konst i galleri eller museum även att sätta sig in i processer som anknyter till tid, plats och situation. Utbildningsprogrammet tar också upp teman gällande offentliga rum och verk som placeras i offentliga rum. Tyngdpunkten ligger på studerandens frivilliga konstnärliga arbete, som handleds genom diskussioner, kritiktillfällen och seminariearbete. Målet för det självständiga konstnärliga arbetet är att stödja studerandens egen uttrycks- och tankeförmåga och att utveckla en kreativ problemlösningsförmåga.

 

Temaföreläsningar i skulptur samt projekt och verkstäder under ledning av konstnärer i Finland och utomlands stödjer studerandenas gemensamma grundstudier i arbetsredskap, i vilka ingår material, tekniker och arbetsmetoder.

Måleri

Måleri

Under studierna i måleri blir den studerande ingående förtrogen med måleriets mångskiftande uttryck och betydelser som tar sig form i olika sammanhang. I undervisningen strävar man efter att vidga perspektiven på vad måleri är och kunde vara, vad det har varit under olika epoker, vad det kunde betyda, och på vilket sätt måleri interagerar med andra uttrycksformer och områden. Med andra ord begränsas det samtida måleriet inte till en enskild definition, utan gestaltas såväl till form som innehåll ständigt utifrån plats och tid, samhälleliga tolkningar och olika fackområdens teorier och till kultur överlag.


Måleriets praktik länkas tätt samman i ett konstteoretiskt resonemang så att tyngdpunkten är på det egna konstnärliga arbetet och i stärkandet av utgångspunkterna för de egna uttrycken. I synnerhet på de veckovisa seminarierna i måleri övar man på att verbalisera och kontextualisera det egna konstnärliga arbetet genom att diskutera i smågrupper. I undervisningen analyseras måleriets språk, undersöks måleriets materialitet och det vidgade fältets aspekter, samt måleriets särdrag i förhållande till andra uttrycksformer. Måleriets materiallära erbjuder en djup introduktion om måleriets material.


Undervisningsformerna är seminarier, workshops och föreläsningar, läsecirklar, handledning i självständigt konstnärligt arbete och studieresor. Under studietiden skapar den studerande sig en personlig förståelse för konstnärligt arbete och arbetets relation till samhället och varande i världen.

Konstgrafik

Konstgrafik

Syftet med utbildningsprogrammet är att ge studeranden ingående kunskaper och färdigheter i konstgrafikens uttrycksmöjligheter, olika metoder och grundmaterial. Studerandena utmanas att söka sina egna konstnärliga lösningar och presentationssätt.

 

Undervisningen diskuterar print media, konstgrafiken, i relation till tradition, nytolkning och dess betydelse som en del av nutidskonsten. Besök på utställningar, föreläsningar och konstnärspresentationer, möten med kritiker och besök i arbetslokaler ingår i undervisningen. Bildkonstprocessen studeras som attityd och tänkesätt, och konstgrafikens tudelade karaktär uppmärksammas. Närvarande i arbetsprocessen är tryckplattan och det avtryck den lämnar. Traditionellt har avtrycket varit ett pappersavdrag, men i nutidsgrafiken kan det också vara någonting annat. Av det tudelade förhållningssättet följer även att konstgrafiken presenteras i nya nutidskonstmetoder som installation, animation och experimentell film.

 

Den väsentligaste delen av studierna utgörs av studerandens eget konstnärliga arbete där stor vikt läggs vid interaktionen mellan studeranden och lärarna samt individuella diskussioner. Målet är att utveckla studerandens egen uppfattning så att uttrycket styr över redskapet och inte redskapet över uttrycket.

Tid-rumkonst

Tid-rumkonst

Undervisningen i utbildningsprogram-met tid-rumkonst fokuserar på rumsliga, begreppsliga och kroppsliga dimensioner i det konstnärliga arbetet. Utgångspunkten är kon-stens karaktärisktiska processer och skeenden. Tid-rumskonsten är utåtriktad och ägnar sig kontinuerligt åt forskning och experiment. Arbetet har en stark relation till den mediala och bildliga kulturen samt till det allt vida-re konstfältet där konstnärens roll kan vara mångfasetterad.

 

Studeranden kan fokusera på något av utbildningsprogrammets tre inriktningsal-ternativ: rörlig bild, fotografi eller plats- och situationsbunden konst. Syftet med utbild-ningsprogrammet är att ge studerandena en bred kännedom om dessa konstområden samt en inblick i hur de knyter an till varandra samt till nutidskonstens histo-ria och teori. Undervisningen i tid-rumkonst består av kurser, workshoppar, seminarier och självständigt konstnärligt arbete som stöds och följs upp genom individuell kontaktundervis-ning. Vid sidan av ordinarie lärare undervisar också ett stort antal inbjudna konstnärer.

 

Studerandena uppmuntras att hitta ett eget angreppssätt och pröva olika uttrycksformer samt att fundera över olika möjligheter med av-seende på tid, plats och installationer. Arbetet kan till utformningen även vara performativt.

Karriärmöjligheter

Efter examen från utbildningsprogrammet i bildkonst kan man arbeta såväl som fri konstnär som med olika uppgifter som kräver expertkunskaper inom konst.

 

Efter magisterexamen kan du söka till doktorandstudier i bildkonst.

Lärare

Bildkonstakademins lärare är kvalificerade konstlärare som aktivt verkar inom såväl nationella som internationella expert- och kritikeruppgifter. Bildkonstakademins undervisning kompletteras med sakkunskap av gästande finländska och utländska timlärare. De gästande lärarna leder tematiska arbetsverkstäder och specialkurser, och deras undervisning ger studerandena en möjlighet att bredda sina tekniska färdigheter. De fungerar också som handledare, experter och granskare av lärdomsprov.

 

I studierna vid Bildkonstakademin betonas en personlig individualiserad undervisning som försiggår i studerandens arbetsrum samt i gemensamma studio- och arbetsrum. Studerandena får i utbildningsprogrammet egna ansvariga lärare som i högre utsträckning än andra lärare följer upp deras studier.

 

Via sin kompetens och sitt yrkesmässiga nätverk introducerar lärarkollegiet studerandena i bildkonstens nationella och internationella fält och ger en god yrkesmässig grund för att verka som konstnär.

Professor i skulptur

Professor i skulptur

Villu Jaanisoo (f.1963, Tallinn, Estland) fick sin examen 1989 från avdelningen för skulptur vid Estlands konstakademi och var under 1990-talet lärare i skulptur vid Kankaanpää konstskola och vid avdelningen för konst och media vid Tammerfors yrkeshögskola samt professor i skulptur vid Estlands konstakademi 2006–2008.

 

Jaanisoo har sedan 1984 medverkat i både enskilda utställningar och grupputställningar i Finland och utomlands. Som skulptör är han känd för att använda material på ett mångsidigt sätt och för traditionell tolkning av konstarten. Jaanisoo har skapat ett flertal verk för offentliga rum i Finland och utomlands. Han har också verkat som konstnärlig ledare för Birkala skulpturpark och innehaft flera expert- och förtroendeuppdrag inom skulptur.

Professorer i måleri

Professorer i måleri

Professor Fergus Feehily (f. 1968 i Irland) är en konstnär som arbetar inom måleri, tidvis i dess vidaste betydelse – ibland har hans verk beskrivits som inte riktigt målningar men något som har ett särskilt förhållande till återhållsamhet och avslöjande.

 

Feehilys verk har visats på ett flertal utställningar ute i världen. Han har hållit separatutställningar på flera gallerier och museer: Capital (San Francisco, 2015), The Suburban (Milwaukee, 2015), Misako & Rosen (Tokyo, 2013 och 2010), The Douglas Hyde Gallery (Dublin, 2012 och 2009), Stuart Shave/Modern Art (London, 2011), The Dallas Museum of Art (Dallas, Texas, 2011), Galerie Christian Lethert (Köln, 2010) och Neuer Aachener Kunstverein (Aachen, 2008). Feehilys verk har visats på ett flertal grupputställningar, till exempel: Why not live for Art? II - 9 collectors reveal their treasures (Tokyo Opera City Art Gallery, Tokyo, 2013), Painter Painter (The Walker Art Center, Minneapolis, 2013), Changing States: Contemporary Irish Art & the Francis Bacon Studio (BOZAR, Center for Fine Arts, Bryssel, 2013), Painting Expanded (Tanya Bonakdar Gallery, New York, 2011) och Twenty (Irish Museum of Modern Art, Dublin, 2011).

 

Feehilys verk finns i Dallas Museum of Art-museets samlingar i Dallas och Irish Museum of Modern Art-museets samlingar i Dublin.

 

Feehily blev magister i bildkonst från Tokyo National University of Fine Arts and Music, och han har även studerat vid Dun Laoghaire Institute of Art, Design and Technology i Dublin.

 

Professor Tarja Pitkänen-Walter (f. 1960) är känd som en konstnär som undersöker måleriets utvidgade fält. Hon ser måleriet som en vitaliserande handling och process. Mångsinnlighet, olika material och rumslighet är ofta teman för hennes konst.

 

Pitkänen-Walter har studerat vid Finlands konstakademis skola och Konstindustriella högskolan. Hon blev doktor i bildkonst vid Bildkonstakademin 2006.

 

Förutom vid Bildkonstakademin har hon undervisat på bland annat konstinstitutet i Lahtis, Göteborgs universitet (Valand) och konstskolan MAA. Sedan 1982 har hon medverkat i separata utställningar och grupputställningar både i Finland och utomlands. Hon har innehaft ett flertal förtroendeuppdrag.

Läs presentationen av Annu Vertanen här

Läs presentationen av Annu Vertanen här

Annu Vertanen (f. 1960) är en internationellt framgångsrik bildkonstnär, vars verk har visats runt om i världen. Vertanen har många års undervisningserfarenhet från högskolor, bl.a. från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, University of Virginia och University of Wyoming i USA, Bildkonstakademin samt Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur.

 

I sin undervisning vill Vertanen betona hur mångsidigt nutida konstgrafik kan användas som bärare av information och innehåll: det är inte bara fråga om estetiska val utan också om kommunikation, om att förmedla innehållet till åskådaren. Då är både industriella och manuella tryckmetoder möjliga sätt att skapa konst, dock väldigt olika jämfört med varandra.

 

År 2014 vann Vertanen Art in Print-tidningens internationella Prix de print tävling med verket Beathing Touch – En beröring som andas. År 2014 erhöll hon statspriset i bildkonst. I motiveringen berömdes Vertanen för att ha utvecklat och utvidgat det konstgrafiska uttrycket på många sätt.

Professorer i tid-rumkonst

Professorer i tid-rumkonst

Professor Katja Eydel (f. 1969 i Tyskland) är en konstnär som arbetar främst med fotografi. I sina verk behandlar hon teman kring samhälleliga problem och formandet av identitet. Utöver sitt arbete med fotografi har Eydel också arbetat med samarbetsprojekt och andra medier.

 

Eydel närmar sig sina intresseområden ofta ur ett forskningsperspektiv. Samtidigt tror hon på perceptionens styrka som ett kognitivt verktyg. Dessa principer tillsammans med hennes konceptuella färdigheter utgör grunden för Eydels undervisning.

 

Eydel har tidigare arbetat bland annat som lärare vid California College of the Arts i Los Angeles, professor i fotografi vid Merz-Akademi i Stuttgart samt forskare vid ETH Zürich. Några exempel på Eydels verk: Schattenfuge / Shadow Gap. (Sternberg Press Berlin/NY, 2014), Model ve Sembol. Die Erfindung der Türkei / The invention of Turkey. (Katja Eydel, Sternberg Press Berlin/NY, 2006), Teilt mit. (Katja Eydel, Goldrausch IT Berlin, 2006) Belgrad Interviews. Katja Diefenbach/Katja Eydel, (b_books Berlin, 2000).

 


Professorn i plats- och situationsbunden konst, Ulrika Ferm (f.1972), är en bildkonstnär vars icke-föreställande konstprojekt ofta innehåller grundlig forskning.

 

Ferms projekt är vid sidan av forskningsbarheten ofta platsbundna. Verkens begreppslighet baseras på historiska och sociopolitiska forskningsämnen. Ferms verk är i stor utsträckning fotografier och installationer som ofta är kopplade till element ur performancekonsten.

 

År 2009 gav Ferm ut boken Emergency Weather. Boken beskriver en mångfasetterad, processinriktad arbetsperiod och kom till under residensvistelser och på gallerier i Dublin och Helsingfors. Ett fortsättningsprojekt som också handlar om väder är ett projekt över lång tid.

 

Utöver sina konstnärliga projekt ingår Ulrika Ferm i ett konstnärskollektiv som driver Platform, ett projektrum och residensprogram i Vasa. Fokus för programmet är performancekonst samt plats- och situationsbunden konst. Ferm har också gedigen erfarenhet av kuratering och organisering inom bildkonstens område.

 

Ulrika Ferm bor och arbetar i både Finland och Berlin. Hon har examen från magisterprogrammet Pallas vid Konstindustriella högskolan 1998 samt från konstakademin i Berlin. Hon har mottagit flera stipendier, priser och hedersomnämnanden, och utsågs 2002 till årets unga konstnär. Hon har också medverkat i ett flertal enskilda utställningar och grupputställningar både i Finland och utomlands.

 

Professor Salla Tykkä (f. 1973) är en bildkonstnär som använder sig i sin konst av film och fotografi. Hennes filmer är ofta minimalistiska, scener som skildrar människosinnets och samhällets strukturer samt växelverkan dem emellan. Tykkäs verk uppstår ur och berättar om behovet att förändra världen och de sätt som vi har att se på den. Hennes examensarbete vid Bildkonstakademin var Lasso (2000), som handlar om en kort stund, då en traditionellt strukturerad filmscen – en karaktär betraktar en annan – växer till en allegori över mötet mellan det privata och det offentliga, den inre och yttre världen. Dessa teman har varit återkommande i hennes produktion ända till i dag. 

 

Tykkä har hållit ett flertal separatutställningar i olika museer och gallerier, bl.a. i följande: Galerie Anhava (Helsingfors, 2015), BALTIC Centre for Contemporary Art (Newcastle, 2013), Hayward Gallery: Project Space (London, 2010), Bonniers Konsthall (Stockholm, 2007). Dessutom har hon deltagit i flera grupputställningar både i Finland och utomlands, däribland: Ural Industrial Biennial of Contemporary Art (Jekaterinburg, 2015), The Mystery of Tears (The Metropolitan Arts Centre, Belfast, 2013), Nothing in the World But Youth (Turner Contemporary, Margate, 2011), Le Mois de la Photo à Montréal (Montréal, 2007). Hennes verk har regelbundet visats på filmfestivaler.

 

Under åren 2010-2011 var Salla Tykkä professor i rörlig bild vid Bildkonstakademin.

Ansökning

Den som är intresserad av utbildningsprogram i bildkonst ska söka till 5,5-årig utbildning som leder till kandidat- och magisterexamen i bildkonst eller till 2-årig utbildning som leder till magisteri i bildkonst examen. Studerande i 5,5-årig utbildning ska välja sitt utbildningsprogram under första studieåret, efter att man blivit godkänd. I magisterurval väljer man alltså utbildningsprogram redan vid ansökan.

 

Antagningen sker årligen.