Specialiseringsutbildningen för konstexperter inom tillämpad och deltagande konst

Den tvååriga specialistutbildningen avslutas våren 2020. Bekanta dig med utbildningens innehåll och mål.

Specialiseringsutbildningen för konstexperter inom tillämpad och deltagande konst (40 sp) syftar till att utbilda mångsidiga experter inom konstarterna för expert- och utvecklingsuppdrag inom den tillämpade och deltagande konsten.

Utbildningen fördjupar och breddar de specialiserade kunskaperna hos proffs, konstnärer och konstpedagoger i fråga om tillämpat och deltagande arbete med konst, byggande av konstpedagogiska projekt samt utvecklingen av konstvetenskapliga tjänster.

Utbildningen förbereder för ett multiprofessionellt samarbete och nya kreativa konstinnehåll för utveckling av tjänstekoncepten inom olika verksamhetsmiljöer, gemenskaper och organisationer.

För vem är utbildningen avsedd?

Målgrupp för utbildningen är konstnärer, konstpedagoger och konstproffs inom konstarternas och konstpedagogikens olika delområden. En förutsättning är att man har en konstnärlig examen på magisternivå och lämplig arbetserfarenhet för branschutvecklingen.

Syftet med utbildningen

Utbildningen syftar till att:

 • Fördjupa och diversifiera ett samhälleligt och deltagande konstarbete som tillgodogör sig kunskaper och verksamhetsmetoder inom olika miljöer och tillsammans med olika målgrupper
 • Fördjupa konstnärers och konstpedagogers specialkunskaper i fråga om konstbaserad utveckling av arbetslivet och organisationer
 • Stärka kunskaperna hos proffs som redan arbetar inom konstarterna att planera, genomföra, utvärdera och utveckla kund- och behovsbaserade konstnärliga, konstpedagogiska och konstvetenskapliga tjänster
 • Fördjupa det egna kunnandet och tillämpningen av den konstnärliga kompetensen i olika kontexter och i arbete med olika målgrupper
 • Utveckla färdigheterna att bygga projekt inom tillämpad och deltagande konst samt stärka utvecklar- och ledarskapsfärdigheter inom ett multiprofessionellt samarbete
 • Fördjupa kunskaperna i fråga om företagande och uppbyggnad av en hållbar tjänsteproduktion inom det egna området för tillämpad och deltagande konst

Utbildningens innehåll

Specialiseringsutbildningen för konstexperter inom tillämpad och deltagande konst omfattar 40 studiepoäng. En studiepoäng motsvarar omkring 27 timmars arbete för studeranden. Utbildningen består av för alla gemensamma moduler (30 sp) och den studerandes eget arbete med ett utvecklingsprojekt (10 sp).

Utbildningens centrala innehållsområden:

 • Bekantskap med specialområdena för tillämpad och deltagande konst i olika verksamhetsmiljöer
 • Fördjupad bekantskap med metoderna, tillvägagångssätten och etiska frågor med avseende på tillämpad och deltagande konst
 • Fördjupning i multiprofessionellt samarbete i olika arbetsmiljöer och professionella verksamhetskulturer
 • Produktifiering och marknadsföring av konstinriktade tjänster
 • Den forskningsmässiga nyttan av praxis och utveckling av tillämpad och deltagande konst

Genomförande

Specialiseringsutbildningen för konstexperter inom tillämpad och deltagande konst genomförs som flerformsstudier, där det ingår närundervisningsperioder, nätstudier, kamratgruppsarbete, självständigt distansarbete samt ett utvecklingsprojekt som genomförs på en arbetsplats eller i en organisation som den studerande själv väljer. I utbildningen dras nytta av mentorskap för inlärning i arbetet och utveckling av expertis som stöd för utvärderingen.

Inlärningsuppgifterna integreras såväl i arbetslivet som utvecklingen av den personliga expertisen. Utbildningen kan genomföras vid sidan av arbetet.

Utbildarna är toppexperter inom tillämpad och deltagande konst på de universitet där utbildningen genomförs, den tillämpade och deltagande konstens arbetsfält och företag.

Utbildningen anordnas i samarbete mellan ett flertal konstuniversitet. Medverkar gör Högskolan för konst, design och arkitektur på Aalto-universitetet, konstfakulteten vid Lapplands universitet, kommunikationsvetenskapliga fakulteten vid Tammerfors universitet. Utbildningen samordnas av Konstuniversitetet.

Utbildningen startade i september 2018 och slutar i maj 2020.

Ansökningsmål

Specialiseringsutbildningen för konstexperter inom tillämpad och deltagande konst

Enhet

Öppet campus

Ansvarsperson

Konstuniversitetets öppna campus
Projektchef Sirke Pekkilä
tel. 050 5262 004
sirke.pekkila@uniarts.fi