Urvalsguide: Utbildningsprogrammet i kyrkomusik

5,5-årig utbildningsprogram (kandidat + magister)

 

*****

Fyll i din ansökningsblankett här: [länken till Studieinfo]

Tidtabell för urvalsprovet: 6.-10.5.2019

Läs mer om utbildningen: Kyrkomusik

*****

 

Urvalskriterier 2019

 

Kom ihåg att också läsa Sibelius-Akademins allmänna urvalskriterier före ansökningen!

 

Ämnet kyrkomusik kan studeras i Helsingfors eller Kuopio. Magisterexamen i kyrkomusik, antingen som sådan eller i kombination med en tidigare avlagd högskoleexamen, ger behörighet till de kantorstjänster inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som kräver högre högskoleexamen. I bägge fall måste magisterexamen innehålla alla de behörighetsstudier som biskopsmötet beslutat om. 

Enbart musikkandidatexamen i kyrkomusik ger behörighet till de kantorstjänsterna inom den finländska evangelisk-lutherska kyrkan som kräver någon annan examen godkänd av biskopsmötet, om den studerande inkluderar de studier i sina studier som biskopsmötet beslutat om.

Utan de studier som biskopsmötet beslutat om lämpar sig dessa examina t.ex. för uppgifter inom andra kyrkor och kristliga samfund.

Undervisningsspråk på utbildningsprogrammet för kyrkomusik är finska, svenska och engelska. De som söker till det 5,5-åriga utbildningsprogrammet i kyrkomusik skall uppvisa intyg över sina kunskaper i finska, svenska eller engelska. Studerande till den finskspråkiga, svenskspråkiga och engelskspråkiga utbildningen antas via egna urvalsgrupper. Vad beträffar den engelskspråkiga utbildningen skall noteras att till exempel de studier som ger behörighet att verka som kantor inom Finlands evangeliska-lutherska kyrka endast kan avläggas på finska eller svenska. 

Den sökande måste ha förmåga att ta till sig undervisningen, ha goda musikaliska färdigheter och kunskaper, vara motiverad för studier i kyrkomusik och ett brett musikerskap och ha de kunskaper i finska, svenska eller engelska som behövs för studierna.

Anvisning av studieplats och studieort

Man söker att studera i Helsingfors eller Kuopio. På ansökningsblanketten kan den sökande också kryssa för att hen går med på att ta emot en studieplats i vilken stad som helst. Detta innebär att universitetet placerar den studerande antingen i Helsingfors eller Kuopio. Utgångspunkten för placeringen är att man strävar efter att båda städerna ska ha lika stora studerandegrupper. Universitetet fyller utbildningsplatserna och uppfyller önskemålen om utbildningsplats i enlighet med den ordningsföljd som det totala poängantalet i urvalsproven ger vid handen. Den sökande kan bli utan studieplats om hen inte har sökt till den utbildningsplats som hen har rätt till enligt resultatet på urvalsprovet.

 

Urvalsprovet

Delproven anordnas under provveckan på ett sådant sätt att den studerande kan avlägga alla delprov under tre dagar.

Urvalet består av följande delprov:

 1. Piano eller orgel, samt sång
 2. Prov i musikaliskt arbete tillsammans med en grupp
 3. Intervju och tonträffningens sångmoment
 4. Musikteori och tonträffningens diktatmoment
 5. Prov i skriftlig framställning (endast för abiturienter och andra som inte har avlagt student- eller högskoleexamen 

Urvalsprovens solistiska nämnder kan, om de vill, lyssna på bara en del av provet. I urvalsproven bedömer urvalsnämnderna även den sökandes förmåga att ta till sig utbildningen, vilket innebär hens möjligheter att genomföra examensstudier inom den tid som stipulerats för avläggande av examen (3 år + 2,5 år). Vid provtillfällen ska den sökande vid anmodan kunna bevisa sin identitet med ett officiellt identitetsbevis.

I urvalsprovet kan den sökande använda finska, svenska eller engelska. Kunskaperna i undervisningsspråket testas i samband med intervjudelen av urvalsprovet samt med ett prov i skriftlig framställning på finska, svenska eller engelska. De som söker till den engelskspråkiga utbildningen behöver inte separat intyga sina kunskaper i finska eller svenska.

 

Innehållet i delproven

1) Piano eller orgel, samt sång

Innan provet har den sökande 20 minuters förberedelsetid i den för provet bokade orgel- eller pianoklassen. 

Den sökande spelar två uppgifter, antingen på piano eller orgel:

 1. Fritt vald piano- eller orgelkomposition, som ger en bild av den sökandes tekniska och tolkningsmässiga färdigheter. Kompositionen behöver inte spelas utantill.
 2. En komposition anvisad av nämnden som spelas på piano eller orgel enligt den sökandes val, förberedelsetid 20 minuter. 

Förutom piano eller orgeluppgifterna sjunger den sökande två sånger: 

 1. Den sökande sjunger en psalmvers utan ackompanjemang. Den sökande får besked om psalmen innan förberedelsetiden på 20 minuter. Psalmen behöver inte sjungas utantill.
 2. Den sökande väljer och framför en av solosångerna med ackompanjemang som meddelas i kallelsen till urvalsprovet. De sökande får i kallelsen en länk till noterna till sångerna (i olika tonarter), bland vilka de kan välja den som passar dem bäst. Alternativt kan den sökande sjunga någon annan solosång med ackompanjemang, i vilket fall man måste skicka noterna till den sång man önskar framföra senast 29.3.2019 till Sibelius-Akademin / Urval (kyrkomusik), PB 35, 00097 KONSTUNIVERSITETET  eller per e-post siba.ansokan@uniarts.fi. Noterna bör skickas i den tonart de kommer att framföras. Det går inte att göra ändringar i repertoaren efter att tidsfristen för inlämning av noterna har gått ut. Universitetet ställer en ackompanjatör till förfogande, men den sökande kan även anlita egen ackompanjatör om så önskas. Den sökande får inte ackompanjera sig själv. Solosången med ackompagnemang behöver inte framföras utantill.

2) Prov i musikaliskt arbete tillsammans med en grupp

Den sökande ger tillsammans med gruppen ett högst 10 minuter långt prov där hen visar sitt musikaliska kunnande och sin förmåga att arbeta som dirigent för en sånggrupp eller kör. Ens ensemble bestående av åtta kyrkomusikstuderande fungerar som sånggrupp/kör (2 sopraner, 2 alter, 2 tenorer och 2 basar). Den sökande väljer själv om hen vill repetera: 

 1. En av de tillsända tre-fyrstämmiga sångerna

ELLER

 1. En egenvald sång som kan vara en- eller flerstämmig, med ackompanjemang (den sökande ackompanjerar själv) eller utan. För den egenvalda uppgiften ska den sökande ta med sig 12 kopior av sången, om uppgiften kräver noter

ELLER

 1. En för den tillgängliga studerandegruppen lämplig musikalisk uppgift (t.ex. kroppsrytmik)

Körledningsstudier eller tidigare erfarenhet av att arbeta med en grupp förutsätts inte, utan vid bedömningen av provet fäster man särskilt uppmärksamheten vid samspelet med gruppen och ändamålsenligheten i uppgiftens och arbetets upplägg.

Nämnden följer också den sökandes röstbehandling och diagnosticerar eventuella problem manifesterar sig. Den sökande kan om det behövs anmodas att göra en funktionell kontroll av rösten, för vilket man bokar en separat tid, antingen samma dag eller någon annan av provdagarna. Den sökande kan, om så önskas, ta med ett läkarutlåtande till urvalsprovet om röstbehandlingen försvåras av någon sjukdom eller annan orsak.

3) Intervju och tonträffningens sångmoment 

I intervjun bedöms den sökandes studiemotivation och -realismen. Vid intervjun kan man använda finska, svenska eller engelska.  Som en del av intervjun har den sökande möjlighet att ge ett högst fem minuter långt prov på sitt sidoinstrument eller annars lägga fram sådant i sitt musikaliska kunnande som inte framgår av övriga delprov. I intervjusalen finns ett piano som kan användas vid behov.

Med gehörsprovet bedöms den sökandes förmåga att gestalta tonal musik och urskilja tonhöjder samt tonminnet. Provet innehåller bland annat prima vista -sång och återgivande av intervall, ackord och korta melodisnuttar. Varje sökande ska delta i gehörsprovet i kyrkomusik, även om hen redan har deltagit i provet i något annat ämne. Diktatdelen av gehörsprovet avläggs i samband med teoriprovet. Uppgifterna i urvalsprovet motsvarar nivån Gehör I/D vid musikinstitut.

4) Musikteori och tonträffningens diktatmoment

Med teori-, gehörs- och lyssningsproven mäts igenkänning på gehör av musikstilar och musikverk samt grundläggande kunskaper i gehör och musikteori.

På Konstuniversitets webbplats för urvalsprov https://www.uniarts.fi/sv/sök-till-sibelius-akademin finns tidigare års provuppgifter utifrån vilka man får en uppfattning om vad man behöver kunna för provet.  

Proven anordnas på finska, svenska och engelska. Den sökande bör ange på vilket av dessa språk hen önskar delta i proven.

Alla sökande till den 5,5-åriga utbildningen måste delta i de allmänna teori-, gehörs- och lyssningsproven. 

Ifall en sökande som har antagits till kyrkomusik i urvalsproven visar sig sakna tillräckliga färdigheter för studier på högskolenivå i musikteori och gehör, är hen förpliktad att studera och genomföra de nödvändiga förberedande kurserna på det sätt som universitetet bestämmer. Om detta informeras mer i detalj i brevet om erhållen studierätt. De förberedande kurserna bör genomföras före de egentliga studierna i musikteori och gehör.

Resultatet på de allmänna teori-, gehörs- och lyssningsproven i urvalsproven kan användas för de studerande antagits till Sibelius-Akademin som en del av nivåprovet som anordnas i början av studierna.

5) Prov i skriftlig framställning 

Den sökande ska skriva en kort skriftlig framställning av ett utvalt tema på finska, svenska eller engelska. Provet är obligatoriskt för abiturienter och andra som inte har avlagt student- eller högskoleexamen.

 

Betoning av delproven

Vart och ett av delproven 1–5 ger den sökande 0–25 poäng så att det lägsta godkända poängantalet från varje del är 11 poäng. Om ett eller flera delprov inte godkänns kan det hända att den sökande inte antas oberoende av det totala poängantalet.

Urvalsprovens delprov viktas på så sätt att de poäng som ges påverkar det slutliga poängantalet på följande sätt: 

 • Piano eller orgel, samt sång: 60 %
  • Piano eller orgel: 30%
  • Sång: 30%
 • Prov i musikaliskt arbete tillsammans med en grupp: 20 %
 • Intervju: 10 %
 • Gehör: 5 %
  • Diktat och sång: 2,5 %
  • Förmåga att tillgodogöra sig utbildning: 2,5 %
 • Musikteori: 5 %
 • Prov i skriftlig framställning: godkänd eller underkänd
 • Kontroll av röstbehandlingen: godkänd eller underkänd

Den sökande antas inte till utbildningen om någon delprestation saknas.

Det kan hända att den sökande inte antas till utbildningen, om den sökande konstateras lida av en svårkorrigerad röstrubbning som anses försvåra studierna på ett avgörande sätt.