Urvalsguide: Magisterprogrammet i sångstudier i klassisk musik

2,5-årig utbildningsprogram

 

*****

Fyll i din ansökningsblankett här: [länken till Studieinfo]

Tidtabell för urvalsprovet: 

 • Repetitörsutbildning 15.-16.5.2019
 • Sångkonst vecka 19

Läs mer om utbildningen: Sångstudier i klassisk musik, repetitörsutbildning

*****

 

Urvalskriterier 2019

 

Kom ihåg att också läsa Sibelius-Akademins allmänna urvalskriterier före ansökningen!

 

Inom den 2,5-åriga magisterutbildningen i sångstudier i klassisk musik är huvudämnesalternativen sångkonst, operautbildning och repetitörsutbildning. Det är möjligt att söka till fler än ett av ansökningsobjekt i sångstudier i klassisk musik. Urvalsguiden till engelskspråkiga operautbildningen hittar du här.

Undervisningsspråk på utbildningsprogrammet för sångstudier i klassisk musik är finska, svenska och engelska. Alla sökande till utbildningsprogram för sångstudier i klassisk musik måste bevisa sina språkkunskaper i finska, svenska eller engelska. En studerande som studerar på ett flerspråkigt utbildningsprogram kan avlägga studierna på sitt valda språk. Huvuddelen av gruppundervisningen på Sibelius-Akademin sker dock på finska eller engelska.

Sångkonst

Antagningen baserar sig på resultatet av urvalsprovet. Härvid beaktas studerandes allmänna högskolebehörighet samt beredskap att tillgodogöra sig utbildning inom musik. Vid bedömningen av provet i huvudinstrumentet bedömer nämnden den sökandes kunskaper och färdigheter samt beredskap att tillgodogöra sig utbildning. Viktiga kriterier vid bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning är den sökandes röstmaterial och förmåga att uttrycka sig konstnärligt.

I alla huvudinstrumentets delprov bedöms den sökandes färdigheter i urvalsprovet, beredskap att tillgodogöra sig utbildning samt hens lämplighet för branschen. I provet i huvudinstrumentet ingår en intervju. I den bedöms förutom det som nämns ovan även den sökandes motivation för studier i vokalmusik samt hens språkliga färdigheter. Den sökande skall behärska finska, svenska eller engelska tillräckligt väl.

Alla delar av urvalsprovet kan bestå av flera delprov. Varje del i urvalsprovet är obligatorisk. Om något delprov saknas, blir den sökande underkänd.

Ariorna och liederna bör sjungas på originalspråket och utantill. Ariorna bör sjungas i original tonart. Barockarior sjungs vid urvalsprovet i skriven eller klingande originaltonart, i varje fall till pianoackompanjemang.

Det är önskvärt att styckena visar ett mångsidigt kunnande och de måste ha ackompanjemang. Samma stycken kan inte framföras i olika skeden. Den sökande bör anlita universitetets pianist.

Förhandsuppgifter

Utöver att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten bör alla sökande till sångkonst leverera följande förhandsuppgifter till Sibelius-Akademins ansökningstjänster via systemet Embark så att de är framme senast 30.1.2019 kl. 15 (finsk tid):  

 • CV, som borde besvara endast följande frågor (OBS! Längd högst en A4-sida!):
  • Ditt namn
  • Tidigare musikstudier i korthet (ämne, lärare, studietid, läroanstalt)
  • Tidigare kursexamina (ämne, nivå, tid, vitsord och läroanstalt)
  • Teoretiska och dylika ämnen (ämne, vitsord, lärare, läroanstalt)
  • Övrig musikaliskt verksamhet (undervisningsuppdrag, deltagande i orkester-, kör- och operaföreningsverksamhet osv.) 
  • Tidigare språkstudier och språkkunskaper
    
 • Motivationsessä: “Varför söker jag till sångkonst” (OBS! Längd högst en A4-sida!)
  OBS! Om du söker till flera huvudämnesalternativ i sångstudier i klassisk musik, bör du skriva en skilt essä för varje huvudämne (sångkonst, operautbildning, repetitörsutbildning).
   
 • En urvalsprovvideo. På video ska den sökande framföra en klassisk solosång med pianoackompanjemang och opera- eller oratorie-/kantataria (valfria). Alla styckena bör sjungas på originalspråket, ariorna i original tonart. Videoframförandet ska motsvara en vanlig urvalsprov- eller konsertsituation, och den sökande ska vara vänd mot kameran och hela kroppen ska synas. Videon får inte redigeras, det vill säga varje verk ska spelas in med en enda tagning. Till materialet ska bifogas information om verken samt inspelningsdatum. Styckena ska vara inspelade högst ett halvår tidigare.

Närmare anvisningar om hur man använder systemet Embark publiceras i november 2018 på Konstuniversitetets ansökningswebbsida. Ifall sökande inte levererar de ovannämnda förhandsuppgifterna till Sibelius-Akademin inom utsatt tid, blir hen utan kallelse till urvalsprovet. OBS! Förhandsuppgifterna kan inte skickas in per e-post eller via ansökningsblanketten som man fyller i på webbportalen Studieinfo!

Urvalsprovet

Beslut om vilka sökande som ska kallas till det egentliga urvalsprovet fattas utifrån videoprovet, CV:n och motivationsessän som lämnats in under förhandsuppgiftsskedet.

Inlämning av notmaterial

Alla sökande ska senast 29.3.2019 till Sibelius-Akademin lämna en lista över den repertoar som man ämnar spela vid urvalsprovet samt noterna till denna. Noterna bör skickas i den tonart de kommer att framföras (alla styckena bör sjungas på originalspråket, ariorna i original tonart). Noterna bör vara av god kvalitet, sammantejpade eller t.ex. i mapp. Noterna märks med namn och ansökningsalternativ. Eventuella hopp, kadenser eller andra avvikelser ur notbilden bör också märkas ut. I noterna ska det vidare stå vem som har komponerat verket (om detta inte framgår tydligt av själva noterna). Det går inte att göra ändringar i repertoaren eller ändra den inbördes ordningen efter att tidsfristen för inlämning av repertoarlistan och noterna har gått ut.

Postadress: Sibelius-Akademin, Sångstudier i klassisk musik / Urval, PB 35, 00097 KONSTUNIVERSITETET
Besöksadress samt adress för kurirpost: Nervandergatan 13, 00100 Helsingfors

Provet i huvudinstrument

Urvalsprov arrangeras i Helsingfors. Man bör delta i urvalsproven på ort och ställe.

Program som ska förberedas:

 • En aria, en aria från ett kyrkomusikstycke från barocktiden och en lied på tyska varav nämnden väljer styckena till andra skedet
 • En ensemblesång (länk till uppgiften skickas med kallelsen, provet har karaktären av ett övningstillfälle)
 • Intervju
 • Improvisationsuppgifter på scenen
 • En kort, valfri text (monolog eller dylikt) på högst 3 minuter, framförs/tolkas fritt och utantill på sökandes eget modersmål

Poängsättning

Provet i huvudinstrument och bedömningen av den sökandes beredskap att tillgodogöra sig utbildning sammanlagt 100 %.

Nämnden ger den sökande poäng utifrån en helhetsbedömning, dvs. att även de poäng som getts vid bedömningen av förhandsuppgifterna beaktas. De poäng som den sökande får på urvalsprovet är den sökandes slutgiltiga poäng.

Repetitörsutbildning

Antagning baserar sig på prestationerna vid urvalsprovet. Härvid beaktas studerandes allmänna högskolebehörighet samt utbildningsbarhet inom området. I samband med bedömningen av urvalsprovet bedömer medlemmarna i nämnden sökandes förmåga, kunskaper, färdigheter samt utbildningsbarhet. I bedömningen av sökandes utbildningsbarhet betonas, utöver de konstnärliga meriterna och färdigheterna, även sökandes sociala färdigheter.

Inom alla delområden i huvudämnesprovet bedöms sökandes färdigheter, utbildningsbarhet och lämplighet för området. Förutom de deluppgifter som hänför sig till behärskningen av huvudinstrumentet omfattar provet även uppgifter kopplade till ensemblespel, förmågan att utöva musik, muntlig framställning och röstbehandling.

En intervju ingår i urvalsprovet. I den uppskattas sökandes utbildningsbarhet och lämplighet för området, studiemotivation, språkkunskap samt språkliga färdigheter. Sökande bör ha tillräckliga kunskaper i finska, svenska eller engelska. CVn förutsätter särskild utredning om sökandes eventuella övriga språkstudier.

Alla delar av urvalsprovet kan bestå av flera skeden. Alla delar är obligatoriska. Om något delprov saknas, blir den sökande underkänd. 

Förhandsuppgifter

Utöver att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten bör alla sökande till repetitörsutbildning leverera följande förhandsuppgifter till Sibelius-Akademins ansökningstjänster via systemet Embark så att de är framme senast 30.1.2019 kl. 15 (finsk tid):

 • CV, som borde besvara endast följande frågor (OBS! Längd högst en A4-sida!):
  • Ditt namn
  • Tidigare musikstudier i korthet (ämne, lärare, studietid, läroanstalt)
  • Tidigare kursexamina (ämne, nivå, tid, vitsord och läroanstalt)
  • Teoretiska och dylika ämnen (ämne, vitsord, lärare, läroanstalt)
  • Övrig musikaliskt verksamhet (undervisningsuppdrag, deltagande i orkester-, kör- och operaföreningsverksamhet osv.) 
  • Tidigare språkstudier och språkkunskaper
    
 • Motivationsessä: “Varför söker jag till repetitörsutbildning” (OBS! Längd högst en A4-sida!)
  OBS! Om du söker till flera huvudämnesalternativ i sångstudier i klassisk musik, bör du skriva en skilt essä för varje huvudämne (sångkonst, operautbildning, repetitörsutbildning).

Närmare anvisningar om hur man använder systemet Embark publiceras i november 2018 på Konstuniversitetets ansökningswebbsida. Ifall sökande inte levererar de ovannämnda förhandsuppgifterna till Sibelius-Akademin inom utsatt tid, blir hen utan kallelse till urvalsprovet. OBS! Förhandsuppgifterna kan inte skickas in per e-post eller via ansökningsblanketten som man fyller i på webbportalen Studieinfo!

Urvalsprovet

Urvalet sker i två skeden.

Första skedet

Program som ska förberedas:

 • Ett valfritt solistiskt pianostycke eller del därav, längd högst 7 minuter
 • En lied: att förbereda ett framförande med en sångare som utses av Sibelius-Akademin. Meddelande om vilken sång / vilka sånger som ingår i provet ges i samband med kallelsen till urvalsprov. Repetitionsmöjlighet 15 minuter.
 • En aria, som framförs tillsammans med en sångare som Sibelius-Akademin utser; utan repetition. Arian/ariorna som ingår i uppdraget meddelas i samband med kallelsen till urvalsprovet.

Nämnden kan om den så önskar enbart lyssna på en del av proven.

En del av sökande kallas till urvalsprovets andra skede på basis av poängen från första skedet. Resultatet från urvalsprovets första skede och namnen på dem som valts till andra skedet tillkännages på sätt som meddelas i samband med kallelsen till urvalsprovet.

Andra skedet

Program som ska förberedas:

 • Ett valfritt solistiskt pianostycke eller del därav, längd högst 7 minuter. Verket får inte vara av samma kompositör som det valfria stycket i första skedet.
 • En ensembleuppgift från en opera av Mozart. Övningssituation med en sångare från ensemblen. Vid övningssituationen ska den sökande ensam träna sångaren inför rollprestationen i musiknumret i fråga (musik, musikalisk stil, text, fonetik, scensituation osv.) Längd ca 20 minuter. Uppgiften meddelas i samband med kallelsen till urvalsprovet.
 • Prima vista -uppgift
 • Test av sökandes förmåga att samarbeta med en dirigent; uppgiften meddelas i samband med urvalsprovet
 • Fonetiskt test (uppläsning av text på två av följande språk: tyska/franska/italienska)
 • Intervju

Nämnden kan om den så önskar enbart lyssna på en del av proven.

Poängsättning

Urvalsprovets delar bedöms på en skala från 0 till 25 poäng. Bedömningen av provet i huvudämne och utbildningsbarheten utgör 100 %.

I första skedet poängsätter urvalsnämnden sökandes prestanda så att poängen bygger på ett helhetsomdöme av sökande.  

I det andra skedet av huvudämnesprovet poängsätter urvalsnämnden sökandes prestationer så att poängen bygger på en helhetsbedömning, dvs. så att sökandes prestationer även i det första skedet beaktas. Det poängtal som sökande får efter det andra skedet blir det slutliga poängtalet i urvalsprovet.