Urvalsproven och bedömning

Sökandenas behörighet att söka och förhandsuppgifter bedöms, och de som gått vidare får kallelse till nästa skede per e-post. De som gallrats bort på basis av kompetenskrav och förhandsuppgifter kommer också att meddelas via e-post.

 

Försäkringsskydd

De sökande deltar i urvalsproven på eget ansvar. Teaterhögskolan ansvarar inte för eventuella olycksfall eller deltagarnas personliga ägodelar.

 

Specialarrangemang vid urvalsproven

Deltagare i urvalsprovet kan på grund av skada eller handikapp få sådana specialarrangemang som han eller hon behöver (t.ex. extra tid för skriftliga uppgifter genom intyg över dyslexi), om han eller hon kontaktar ansökningstjänster (teak.ansokan@uniarts.fi) Man bör helst vara i kontakt med ansökningstjänster redan i ansökningsskedet, men dock senast en månad före urvalsprovet. Sökanden ska till ansökningstjänster lämna in ett läkarintyg över sin sjukdom eller vid ansökan om extratid för urvalsprovet på grund av dyslexi (t.ex. tillstånd för extratid som beviljats av Studentnämnden för studentskrivningar).

 

Utlåtandena om dyslexi får vara högst fem år gamla. Dessutom får utlåtandena över en permanent skada, inlärningssvårigheter eller en sjukdom vara högst fem år gamla. Giltighetstiden för andra utlåtanden bedöms från fall till fall.

 

Urvalskriterier

Utbildningsprogrammen utformar sina egna urvalskriterier och de finns i programmens egna antagningsvillkor. De sökandes helhetsprestationer jämförs i relation till de andra sökandena. Tidigare års urvalsprestationer beaktas inte under pågående ansökningsprocess.