Utbildningsprogrammet i regi

Undervisningsprogrammet i regi på tre år lär den studerande att skapa egna ämnen, former, arbetssätt och scenspråk på teaterkonstens ständigt föränderliga fält. I studierna eftersträvas en öppen, nyfiken och diskuterande atmosfär och en vilja att undersöka frågor inom den egna konstgrenen, i kulturen och i samhället. De tvååriga magisterstudierna fördjupar de färdigheter som kandidatstudierna gett.

Allmänt

Utbildningsprogrammet i regi tillhandhåller de kunskaper, färdigheter och arbetsmetoder som krävs för att utöva regissörsyrket. Genom utbildningen får den studerande ökade kunskaper om och lär sig hantera olika produktionsstilar och blir förtrogen med det heterogena teater- och konstlivet. Syftet med utbildningen är att forma professionella regissörer som behärskar sin konstart och kan utveckla den vidare.

Studier

Utbildningsprogrammet i regi ger den studerande verktyg för att kontinuerligt kunna utveckla sin egenart och förbereder för påbyggnadsstudier. I de centrala målen för utbildningen ingår kontinuerlig utveckling av det konstnärliga uttrycket och den konstnärliga visionen, fördomsfritt idéskapande samt analytiskt och kritiskt tänkande.

 

Målsättningen är att den studerande ska få gedigna kunskaper om teaterkonsten och dess historiska utveckling fram till i dag. Efter utbildningen är man i stånd att skapa egna motiv, former, arbetssätt och scenspråk inom den ständigt föränderliga teatervärlden. I utbildningen strävar man efter att skapa en öppen, nyfiken och resonerande atmosfär och lust att utforska frågor kopplade till den egna konstarten, kulturen och samhället.

 

Examens- och undervisningsspråk är finska. Undervisningen sker i huvudsak på finska. Den studerande har rätt att i undervisningen använda svenska både muntligt och skriftligt om inte annat anges i undervisningsplanen eller undervisningens natur så kräver.

Utbildningsprogrammet för regi MA

Utbildningsprogrammet för regi MA

På magisterutbildningen fördjupas kunskaperna från kandidatutbildningen. Målet med studierna är att den studerande ska kunna arbeta självständigt samt kreativt och visionärt kunna lösa de problem som uppstår under arbetsprocessen. Målsättningen är att den studerande ska lära sig handskas med större konstnärliga helheter, ta ansvar för sitt arbete i processen, få arbetsgruppen att tro på hans eller hennes vision och tillsammans med den vidareutveckla idén, skapa ett personligt scenspråk och föra ett begreppsmässigt och teoretiskt resonemang kring sitt arbete. Genom studierna breddar den studerande sina vetenskapliga och konstnärliga kunskaper och färdigheter och får verktyg för att utveckla sin egen konstnärliga identitet genom att medvetet ta till sig sin konstarts tillvägagångssätt och konstbegrepp i de gemensamma scenkonststudierna.

 

Jämsides med den egna konstnärliga utvecklingen betonas det samarbete som är karakteriskt för teatern. En stor del av studierna grundas på gemensamma studier, gemensamt scenarbete; demoföreställningar och produktioner tillsammans med studerande på de andra utbildningsprogrammen. Syftet är att redan under studietiden uppmuntra de blivande teaterkonstnärerna att söka efter och skapa gemensamma teman, former, arbetssätt och scenspråk och hitta framtida arbetskamrater bland studiekamraterna. Under studierna samarbetar man med studerande inom koreografi, dans, ljusdesign, ljuddesign, filmkonst, scenografi och kostymdesign. Andra samarbetspartner är teatrar, teaterverksamma, universitet och andra intressegrupper.

Ansökning

Till regissörsprogrammet antas studerande en gång om året. Urvalsprov hålls på våren.

 

 

Kontakt

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn (at) uniarts.fi

 

Professor
Saana Lavaste

 

Lektor
Minna Harjuniemi

 

Planerare  
Susan Josipov

 

Avdelningssekreterare
Vehmasto Laura