Utbildningsprogrammet i dramaturgi

Utbildningsprogrammet i dramaturgi är femårigt. Det delas in i kandidatstudier på tre år och magisterstudier på två år. Utbildningsprogrammet i dramaturgi ger den studerande färdigheter att arbeta inom många olika delar av uppförande konst och skrivande, som pjäsförfattare, manusförfattare, som skapare av föreställningar, som dramaturg i en föreställning eller som läsande dramaturg, eller att skapa dessa och många andra områden genom att kombinera sin egen yrkesbild. Under magisterprogrammet på två år fördjupar sig den studerande i hanteringen av omfattande konstnärliga helheter och i ett analytiskt reflekterande över konsten och det konstnärliga arbetet.

Allmänt

Vad är dramaturgi? Utgångspunkten för magisterstudierna i dramaturgi är en bred uppfattning om vad som är dramaturgi, själva branschen och de nuvarande och framtida möjligheterna inom konsten och samhället. Kärnan i utbildningen är ett utforskande förhållningssätt visavi konsten och teatern, engagemanget i den konstnärliga processen samt det att man står bredvid scenen. Dramaturgin ses i ett brett perspektiv, som ett sammanknytande av olika element, som en logisk tanke som binder ihop olika delar av ett verk eller en händelse – som ett utforskande snarare än ett färdigt lärosystem. Begreppet dramaturgi i utbildningsprogrammet omfattar såväl dramatik som föreställningsdramaturgi. I centrum för studierna står teatern, man ägnar sig även i viss mån åt att studera andra medier.

 

Studier

Utbildningsprogrammet med inriktning på dramaturgi förbereder inte för ett enda yrke utan den studerandes egen inriktning och de val som han eller hon gör under studietiden bestämmer fokus. Utbildningsprogrammet ger den studerande de färdigheter som krävs för att arbeta på många områden inom författande och teater, som pjäsförfattare, manusförfattare, föreställningsskapare, föreställningsdramaturg eller lektör, forskare, eller knyta ihop dessa olika roller till en egen yrkesprofil.

 

Fokus i studierna ligger på dramatik och dramaturgi. I utbildningsprogrammet framgår det att dramatik och dramaturgi är något mångsidigt och föränderligt. Det dramaturgiska tänkandet för en dialog med teatern, övriga konstarter och den omgivande världen genom observationer, föreställningar, skådespel och olika manustexter.

 

Genom ett levande och kritiskt förhållande till världen och fördjupade kunskaper i traditionerna inom teaterlitteraturen och teatern ger ett dramaturgiskt och dramatiskt tillvägagångssätt möjligheter att skapa verk och evenemang som ger upphov till, synliggör och utvecklar centrala idéer i tiden om teater, estetik och världsåskådning.

 

Studierna på utbildningsprogrammet med inriktning på dramaturgi innebär ett engagemang för konsten och för att studera tillsammans med andra. I utbildningen strävar man efter en öppen, nyfiken och interaktiv anda och mod att konfronteras med utmanande frågeställningar inom teatern, konsten och samhället på ett kreativt och kritiskt sätt. Man lär sig uthärda ofullgångna, osäkra och obestämda känslor och eventuellt att använda dem till sin fördel. Sambandet mellan teori och praktik betonas. Studierna i dramaturgi går från mindre övningsarbeten till större helheter, och andelen självständigt arbete ökar i takt med studierna. Studierna baseras framför allt på övningsarbeten.

 

Jämsides med den studerandes konstnärliga utveckling betonas i studierna särskilt den karakteristiska samarbetsanda som råder inom teatern och teatern som en hybridkonstform. En stor del av studierna grundas på gemensam scenframställning, gemensamma studier och demoföreställningar tillsammans med studerande på de andra utbildningsprogrammen. Syftet är att redan under studietiden uppmuntra de blivande teaterkonstnärerna att söka efter och skapa gemensamma teman, former, arbetssätt och scenspråk och hitta framtida arbetskamrater bland studiekamraterna.

 

Den studerande förutsätts vilja föra en dialog med och respektera andra under grupparbete. Målsättningen är att stödja den studerande i hans eller hennes fortsatta personliga utveckling och hjälpa honom eller henne att hitta sin identitet som en del av arbetsgruppen. Under studierna samarbetar man med studerande inom skådespelarkonst, regi, koreografi, dans, teater- och danspedagogi, ljusdesign, ljuddesign, filmkonst, scenografi och kostymdesign. Andra samarbetspartner är bl.a. teatrarna, Konstuniversitetets övriga akademier, intressanta nu verksamma aktörer inom teater och samhälle.

 

Undervisningspråket i utbildningsprogrammet i dramaturgi är finska, men en studerande kan avlägga sitt lärdomsprov, sina konstnärliga arbeten och sitt slutarbete på svenska.

 

Magisterstudier i dramaturgi

Magisterstudier i dramaturgi

En studerande med magisterexamen i dramaturgi kan i enlighet med sin egen inriktning arbeta inom teatern, övrig scenkonst och rörlig bild, till exempel som pjäsförfattare, manusförfattare, skapare av scenkonst, föreställningsdramaturg eller lektör, översättare eller forskare, eller knyta ihop dessa olika roller till en egen yrkesprofil. 

 

Utbildningsprogrammets målsättning är att en utexaminerad magister i dramaturgi ska kunna tänka självständigt kring dramaturgi och arbeta konstnärligt inom ett brett område. Genom utbildningen lär man sig sätta upp dramatiska verk och föreställningar, som ger upphov till, synliggör och utvecklar centrala idéer i tiden om teater, estetik och världsåskådning. Studierna ger den studerande förutsättningarna för att utveckla ett eget originellt konstnärskap och en utforskande attityd, samt förbereder för påbyggnadsstudier. I magisterprogrammet betonas behärskning av breda konstnärliga helheter, förmågan att arbeta självständigt, ta egna initiativ och reflektera analytiskt när det gäller det egna arbetet. Vi önskar att de studerande ska uppfatta sitt område och arbete som en del av en bredare konstnärlig, kulturell och samhällelig kontext. Vi vill utbilda professionella konstnärer som både behärskar sitt område och kan utveckla det vidare och/eller forskare som skapar nytt innehåll och nya metoder som kan förnya och utmana teaterns och scenkonstens område som helhet.

 

I magisterstudierna återvänder man till kärnfrågorna inom dramatik och/eller dramaturgi med ett utforskande sinnelag och använder sig av de erfarenheter, kunskaper och färdigheter som man förvärvat genom studierna. Den studerande får en fördjupad bild av dramatik och dramaturgi, historiskt och i nutid och kan självständigt se de möjligheter och tillvägagångssätt som konstarten erbjuder och tolka dem kreativt. Magisterstudierna kan inriktas antingen på att skriva dramatik eller på föreställningsdramaturgi och nutidsteater.

 

Studierna bedrivs relativt självständigt på magisterprogrammet i dramaturgi. Stommen i studierna utgörs av egna konstnärliga arbeten och diskussioner med professorn och de andra handledande lärarna.

Den studerande uppmuntras att söka praktikplats, studentutbyte utomlands och att delta i olika internationella samarbetsprojekt. Magisterstudierna erbjuder i samarbete med andra utbildningsprogram och enheter möjligheten att bredda sina yrkeskunskaper genom att specialisera sig särskilt inom performance, författande, nutidsteater, dans och koreografi, musik och rölig bild. Studieperioder och workshopar erbjuds i varierande ämnen, inom specialområden som föreställningsdramaturgi, dokumentärteater, översättning, barnteater, hörspel.

 

Esitysdramaturgian maisteriopinnot / Comparative Dramaturgy and Performance Research, 120 op.

Esitysdramaturgian maisteriopinnot / Comparative Dramaturgy and Performance Research, 120 op.

Ansökning

Utbildningsprogrammet i dramaturgi väljer nya studerande alltid på våren.

Nästa ansökningstid till Teaterhögskolan är i januari 2019.

 

Kontakt

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn (at) uniarts.fi.

 

Professor
Otso Huopaniemi
 

Lektor
Maria Kilpi


Lektor
Tuomas Timonen


Planerare 
Josipov Susan


Avdelningssekreterare
Vehmasto Laura