Magisterprogrammet i teaterpedagogi

Det tvååriga magisterprogrammet i teaterpedagogi ger en stadig grund för ett subjektivt och kritiskt tänkesätt och konstnärs-pedagogiska praktiska färdigheter och i magisterprogrammet betonas en reflekterande, ifrågasättande och kreativ inställning till konst och konstpedagogikens praxis.  Teaterpedagoger arbetar inom konstnärlig grundutbildning, i grundskolor och gymnasier, inom yrkesutbildningen och inom flera andra områden.

Aktuellt

Studier

Teaterhögskolans pedagogiska magisterprogram brukar man i vardagligt tal kalla ”peda”. Detta är träffande, eftersom pedagogiken på alla sätt är närvarande i vår verksamhet. Att lära sig och att lära ut är både verksamhetens mål och innehåll.


Inom magisterprogrammet i dans- och teaterpedagogi sker studierna och inlärningen i korsningen mellan undervisning, gruppens dialog och varje studerandes aktiva, självständiga arbete. En koncentrerad närvaro, förbindelse och ansvar mot sig själv och gruppen är grunden för inlärningen och en förutsättning för professionell tillväxt.


Examenskraven styr verksamheten, ger möjlighet till en flexibel planering av undervisningen och stöder den studerandes rättsskydd. Kraven förnyas med fem års mellanrum.


Det årliga undervisningsprogrammet baserar sig på examenskraven, på studentgruppens behov, på de tillgängliga resurserna samt på aktuella händelser och ämnen.


Undervisningsprogrammet är byggt upp på så vis, att de olika innehållen sammanknyts på ett så smidigt sätt som möjligt. Det är i sista hand den studerande som skapar kontakterna mellan olika kurser. Studierna framskrider smidigast då man studerar enligt undervisningsprogrammet.


Mobilitetsstudierna och andra studier som hör till den personliga läroplanen placeras bäst in i det egna schemat genom att bevara undervisningsprogrammets studier som hela helheter. Inga delprestationer ges oftast för studieperioderna, och för att få prestationsanteckningen för hela perioden förutsätts en närvaro på minst 80 procent.


”Schemat”, eller veckans undervisningsprogram, är ett sammandrag där de senaste korrigeringarna och förändringarna, klassrummen osv. syns. Det kan komma förändringar av många olika orsaker så den studerande bör varje vecka kolla schemat på Artsi.

 

Examens- och undervisningsspråk är finska och engelska. Den studerande har rätt att i undervisningen använda svenska både muntligt och skriftligt om inte annat anges i undervisningsplanen eller undervisningens natur så kräver. Till magisterprogram kan under vissa år antas studerande som studerar på engelska. Om nya sökande som studerar på engelska antas till programmet, sker en del av undervisningen på engelska också för dem som avlägger examen på finska.

Teatteriopettajan maisterin tutkinto

Teatteriopettajan maisterin tutkinto

Studier i pedagogik för lärare i Teaterhögskolan (60 sp)

Ansökan

Nästa intagning ordnas år 2020. Då är urvalet internationellt, vilket innebär att även sådana utländska sökande som har tillräckliga färdigheter i engelska kan söka till magisterprogrammet. Om de blir valda är hela årskursens undervisningsspråk vid sidan av finska även engelska.